Daň z motorových vozidiel pre osobné aj nákladné automobily - kalkulačka za rok 2023

(Kalkulačka je určená pre použitie v roku 2024 na výpočet za rok 2023)


1) Vyberte druh vozidla pre výpočet cestnej dane
(+ motocykel, trojkolka, štvorkolka)(autobusy, nákladné vozidlo, prípojné vozidlo)2) Vyberte parametre vášho automobilu

Sadzba dane sa znižuje o 50% pri vozidlách na hybridný pohon, s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG), prípadne na vodíkový pohon.
Ročná cestná daň : --- EUR

2) Vyberte parametre vášho vozidla

Ročná cestná daň: --- EUR


Kto platí daň z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel platí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva rôzne motorové vozidlá k podnikaniu a v doklade je zapísaná ako držiteľ vozidla. Daň z motorových vozidiel sa platí za motocykle, štvorkolky, trojkolky, osobné automobily, autobusy, nákladné a prípojné vozidlá. Na druhej strane sa daň z motorových vozidiel neplatí za kolesové a pásové traktory, prípojné vozidlá za traktor, ťahané vymeniteľné stroje (skupina S), pracovné stroje, snežné skútre a vozidlá skupiny V.

Všetky náležitosti dane z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.

Kedy sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva najneskôr do 31. dňa po ukončení zdaňovacieho obdobia, tj. do 31.1.

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel

V prípade, že v predchádzajúcom zdaňovacom období vyjde platiť daň vyššia ako 700eur je daňovník povinný platiť preddavky na daň a to:

  • mesačne ak v predchádzajúcom období vyšla daň vyššia ako 8 300 €
  • štvrťročne ak v predchádzajúcom období vyšla daň vyššia ako 700 € a nižšia ako 8 300 €.

Ročná daň je tento rok splatná 31.1.2024

Výpočet pomernej časti dane

V prípade, že počas daného zdaňovacieho obdobia dôjde k vzniku alebo zániku povinnosti platiť daň z motorových vozidiel (zaobstaranie motorového vozidla, vyradenie z obchodného majetku, predaj, atď.) daňovník zaplatí len pomernú časť ročnej sadzby, tá sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby a počtu kalendárnych  mesiacov počas ktorých sa motorové vozidlo využívalo na podnikanie.

Ako sa počíta daň z motorových vozidiel?

Spoločnosť s ručením obmedzeným si zaobstarala osobný automobil v marci 2017 (objem valcov motora = 1300 cm3.

Pri osobných automobiloch je pre výšku dane smerodajný objem valcov motora. Výška dane sa určí z nasledujúcej tabuľky:

Zdvihový objem valcov motora v cm3

Ročná sadzba dane v €

Do 150

50

150 – 900

62

900 – 1200

80

1200 – 1500

115

1500 – 2000

148

2000 – 3000

180

Nad 3000

218

 

V našom prípade vychádza ročná sadzba 115 €. Ročná sadzba dane sa však kráti podľa veku vozidla a to nasledovne:

Vek vozidla

Zľava na dani

0 – 3 roky
(0 – 36 mesiacov)

-          25%

3 – 6 rokov
(36 – 72 mesiacov)

-          20%

6 – 9 rokov
(72 – 108 mesiacov)

-          15%

9 – 12 rokov
(108 – 144 mesiacov)

Ročná sadzba

12 – 13 rokov
(144 – 156 mesiacov)

Ročná sadzba + 10%

Viac ako 13 rokov
(156 mesiacov+)

Ročná sadzba + 20%

 

Výpočet:

Ak je auto prvý krát registrované napr. 01.11.2017 a teda k 31.12.2023 je to 74 mesiacov, tzn. v roku 2023 prechádza zo sadzby do 72 mesiacov na sadzbu do 108 mesiacov a teda výpočet bude:
74 mesiacov – 72 mesiacov = 2 mesiac vyššia sadzba
12 – 2 mesiac = 10 mesiacov v nižšej sadzbe
Osobné auto 1300cm3 objem = ročná sadzba 115 eur registrované november 2017:
115-115*0,20 (zníženie do 72 mes.)=92 / 12 (rok)*10 (nižšia sadzba) = 76,66 €
115-115*0,15 (zníženie do 108 mes.) = 97,75 / 12 * 2 = 16,29 €
SPOLU 76,66 + 16,29 = 92,95 € výsledná suma za auto

Iný príklad:
Auto objem 1100cm3 registrované apríl 2011 k 31.12.2023 je to 152  mesiacov, tzn. v roku 2023 prechádza so sadzby do 144 mesiacov na sadzbu do 156 mesiacov
152 mesiacov – 143 mesiacov = 9 mesiacov sadzba do 156mes
12 – 9 mesiacov = 3 mesiacov sadzba do 144 mes
Ročná sadzba tohto auta je 80 €

80*1,10 (sadzba do 156 mesiacov) = 88 /12 * 9 = 65,99
80 (ročná sadzba) /12 * 3 = 19,99
SPOLU: 65,99+19,99 = 85,98 Eur 

Príklad výpočtu pre úžitkové vozidlo

Spoločnosť s ručením obmedzeným platí daň z motorových vozidiel za kamión s dvoma nápravami a povolenou hmotnosťou do 9,5 tony obstaraný v januári 2019. 

Pri úžitkových vozidlách okrem ťahačov, návesov a autobusov sa vychádza pri výpočte dani z nasledujúcej tabuľky:

Počet náprav

Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná hmotnosť v tonách

Ročná sadzba dane v €

1 alebo 2 nápravy

Do 1

74

1 – 2

133

2 – 4

212

4 – 6

312

6 – 8

417

8 – 10

518

10 – 12

620

12 – 14

777

14 – 16

933

16 – 18

1089

18 – 20

1252

20 – 22

1452

22 – 24

1660

24 – 26

1862

26 – 28

2075

28 – 30

2269

Nad 30

2480

3 nápravy

Do 15

566

15 – 17

673

17 – 19

828

19 – 21

982

21 – 23

1 144

23 – 25

1 295

25 – 27

1 452

27 – 29

1 599

29 – 31

1 755

31 – 33

1 964

33 – 35

2 172

35 – 37

2 375

37 – 40

2 582

Nad 40

2790

4 a viac náprav

 Do 23

721

23 – 25

877

25 – 27

1 033

27 – 29

1 189

29 – 31

1 337

31 – 33

1 548

33 – 35

1 755

35 – 37

1 968

37 – 40

2 172

Nad 40

2 375

 

Pre ťahače a návesy sú ročné sadzby dane nasledovné: 

Počet náprav

Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná hmotnosť v tonách

Ročná sadzba dane v €

1 alebo 2 nápravy 

do 8

312

8 – 10

417

10 – 12

518

12 – 14

620

14 – 16

777

16 – 18

933

18 – 20

1089

20 – 22

1252

22 – 24

1452

24 – 26

1660

26 – 28

1862

28 – 30

2075

Nad 30

2269

3 nápravy

Do 17

566

17 – 19

673

19 – 21

828

21 – 23

982

23 – 25

1144

25 – 27

1295

27 – 29

1452

29 – 31

1599

31 – 33

1755

33 – 35

1964

35 – 37

2172

37 – 40

2375

Nad 40

2582

4 a viac náprav

 Do 25

721

25 – 27

877

27 – 29

1033

29 – 31

1189

31 – 33

1337

33 – 35

1548

35 – 37

1755

37 – 40

1968

Nad 40

2172

Z danej tabuľky teda vychádza ročná sadzba 417,00 € kamión bol obstaraný pred viac ako 5 rokmi (60 mesiacov) a tak vzniká nárok na zľavu 20%. Výsledná daň z motorových vozidiel bude 417 – 20% = 333,60 €

Účtovanie dane z motorových vozidielZdroj údajov: Zákon č. 361/2014 Z. z.o dani z motorových vozidielAutor: Ing. Eva Mihalíková, Mgr.Tomáš Vojta


Tiež vás môže zaujímať

Komentáre

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-cestnej-dane.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.