Účtovné príklady - predkontácie pre účtovníctvo

Aktivácia nákladov vynaložených na vývoj v prípade, že výsledky vývojových prác nie sú predmetom ocenenia priemyselných ani iných oceniteľných práv a spĺňajú podmienky stanovené postupmi účtovania na zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku

Zvýšenie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy uznaných ťarchopisov

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie aktivovaných nákladov na vývoj bezodplatne v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatný prevod aktivovaných nákladov na vývoj na základe právneho predpisu

Bezodplatný prevod aktivovaných nákladov na vývoj bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie obstarávacej ceny softvéru o sumu uznaných dobropisov

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty softvéru - ID   ID = Interný Doklad

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu softvéru vytvoreného za účelom obchodovania s ním

Nadobudnutie softvéru bezodplatne (darovanie) v ocenení ROC

Bezodplatné odovzdanie softvéru na základe právneho predpisu

Bezodplatné odovzdanie softvéru bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Jednorazový predaj softvéru s vyradením z evidencie

Technické zhodnotenie softvéru

Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky

1. Cena dodávky - ID   ID = Interný Doklad
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
3. Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy uznaných ťarchopisov

Zníženie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty oceniteľných práv - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie oceniteľných práv na základe právneho predpisu

Bezodplatné odovzdanie oceniteľných práv bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Predaj oceniteľných práv

Obstaranie ostatného dlhodobého nehmotného majetku dodávateľsky

Zvýšenie obstarávacej ceny ODNM o sumu uznaných ťarchopisov

Zníženie obstarávacej ceny ODNM o sumy priznaných dobropisov

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (ocenené v ROC)

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu ODNM vytvoreného vo vlastnej réžii

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darovaním) v ocenení ROC

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovne-priklady-predkontacie.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.