Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Základné pojmy z oblasti daní

| Ing. Eva Mihalíková

Daňové náležitosti

Daňové náležitosti predstavujú znaky a organizačno-právne opatrenia, ktoré sú stanovené v každom daňovom zákone, bez týchto opatrení nie je možné stanoviť daň, tzn., že určujú podmienku vyrubovania a platenia daní.

Delíme ich na:

Základné – sú 4: subjekt dane, základ dane, predmet dane a sadzba dane

Subjekt dane: Fyzická (FO) alebo právnická osoba (PO), ktorá je podľa platného zákona povinná platiť daň, je nositeľom bremena dane.

Daňový subjekt:

 • Daňovník (osoba, ktorá priamo podlieha dani, zdaňujú nielen jej príjmy ale aj majetok)
 • Platiteľ (nezdaňuje sa priamo jeho príjem, pretože daň zahrnie priamo do ceny tovaru alebo služieb, tzn., že daň zaplatí odberateľ)

Daňový dlžník – PO alebo FO, ktorej vzniká daňová povinnosť.

Zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá podlieha zdaneniu, musí mať príjmy (môžu to byť zahraničné aj tuzemské osoby).

Rezident s neobmedzenou daňovou povinnosťou (zdaňujú sa všetky jeho príjmy, ktoré má zo zdrojov v tuzemsku i zahraničí) alebo s obmedzenou daňovou povinnosťou (zdaňujú sa len príjmy z tuzemska)

Predmet dane predstavuje všetko čo podlieha zdaneniu (je to napr. príjem, majetok, majetkové práva, atď.). Rozlišujeme 3 možnosti:

 • Časť predmetu dane, ktorá je predmetom dane
 • Časť predmetu dane, ktorá nie je predmetom dane
 • Príjmy oslobodené od dane

Základ dane sa určuje predpísaným spôsobom . Kvantitatívne vyjadrenie predmetu dane sa odvodzuje pre každú daň osobitne a je uvedené v daňovom zákone.

Daňové sadzby:

 1. Pevná (určuje sa pevnou sumou bez ohľadu na výšku daňového základu) je stanovená pevne v eurách na jednu mernú jednotku
 2. Pohyblivá (percentuálna) je vyjadrená v % z daňového základu

Inzercia ∇

Daň z príjmov fyzických osôb

Táto daň sa určuje len v ročných príjmoch, v priebehu roka sa platia preddavky a za daňovníka sú považované fyzické osoby (FO)

FO predstavuje každý občan SR, ktorý má spôsobilosť na práva a povinnosti.

Daňovníkov môžeme rozdeliť do 2 skupín podľa osobitnej príslušnosti ku krajine, ktorá zdaňovanie príjmov uplatňuje, jedná sa o trvalý pobyt, trvalé bydlisko a miesto výkonu činnosti:

 • Rezident – FO, ktorá má v SR trvalé bydlisko, a zdržuje sa na ňom ako 183 dní, jedná sa teda o prerušovaný pobyt, neobmedzenú daňovú povinnosť ku ktorej patria zdroje z SR a zo zahraničia. Ak rezident nemá trvalý pobyt v SR ale zdržuje sa tu viac ako 183 dní, zdaňujú sa príjmy zo zdrojov v SR, ktoré súvisia s pôsobením v SR aj napriek tomu, že môžu plynúť zo zahraničia.
 • Nerezident nemá v SR trvalé bydlisko a zdržuje sa na našom území menej ako 183 dní.

Zdaneniu podliehajú len príjmy, ktorý zdroj sa nachádza na území SR. Predmetom dane sú príjmy FO:

 • Príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú veľmi rozsiahle pričom na jednej strane je zamestnávateľ a na druhej zamestnanec
 • Príjmy z podnikania, môžu byť buď priamo z podnikania alebo zo samostatnej zárobkovej činnosti či predaja. Na rozdiel od príjmov zo závislej činnosti sa tieto príjmy znižujú o daňové výdavky, tzn. náklady, ktoré sú spojene s podnikateľskou činnosťou
 • Príjmy z kapitálového majetku – podiely na zisku, zdaňovanie úrokov
 • Ostatné príjmy – nepravidelné príjmy

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane sú stanovené v zákone o dani z príjmov.

Príjmy oslobodené od dane:

 • Príjmy z predaja vlastného kapitálu, ktoré nie sú predmetom podnikania
 • Príjmy z predaja automobilu
 • Príjmy z predaja cenných papierov
 • Sociálne dávky, štipendiá, atď.

Základ dane:

 • Spoločný – súčet čiastkových základov dane
 • Osobitný základ dane – zdaňovanie osobitnými sadzbami (základ dane – nezdaniteľná časť na daňovníka = upravený základ dane)

Paušálna daň v súčasnosti predstavuje 40% zo zdaniteľného príjmu, v roku 2013 sú hraničené v maximálnej výške 5040 € za rok. Paušálne výdaje od tohto roku nie je možné použiť pri dani z prenájmu nehnuteľností, v súčasnosti sa môžu uplatniť len preukázateľné výdavky formou evidencie v časovom slede, alebo vedením účtovníctva.

Sadzba dane:

 • 19% zo základu dane, ak nepresiahne sumu 34 401,74 € (zdaňovacie obdobie 2013)
 • 25% zo základu dane, ak presiahne sumu 34 401,74 € (zdaňovacie obdobie 2013)

 

Daň z príjmov právnických osôb

Rozdiely oproti dani z príjmov FO spočívajú v spôsobe zdanenia subjektu podľa formy vlastníctva, odvetví národného hospodárstva, atď.

Subjekt dane predstavuje každý podnikateľský subjekt, ktorý nie je fyzickou osobou, okrem verejno-obchodných spoločností. Sú to teda všetky PO zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosti a majú z nej príjmy.

PO zriadené na podnikanie /Rezident/ - neobmedzené, tzn. spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti, nepatria sem verejno-obchodné spoločnosti.

PO zriadené na podnikanie /Nerezident/ - obmedzené, tzn. vykonávajú činnosť, pri ktorých je naplnená podstata podnikateľskej činnosti, ktorými sa dosahuje zisk.

Rozdelenie z hľadiska zdrojov príjmu:

PO, ktoré patria na územie SR, potrebné je skúmať, či tento subjekt má alebo nemá na území SR povinnosť zriadiť stálu prevádzkareň, tzn. pobočku, kanceláriu, sklad, atď.

PO, ktoré nemajú sídlo na území SR a nevzniká im povinnosť na daňové účely zriadiť stálu prevádzkareň na území SR.

Predmetom dane sú príjmy PO, rozsah sa určí podľa toho, či ide o PO zriadené alebo nezriadené na podnikanie.

Predmetom dane PO zriadených na podnikanie sú všetky príjmy zo všetkých činností, naopak pri PO nezriadených na podnikanie je predmetom dane len príjem z činností, pri ktorých sa dosahuje zisk.

Základ dane

Rozlišujú sa príjmy, ktoré vstupujú do základu dane a príjmy, ktoré sa zdaňujú pri osobitnom základe osobitnou sadzbou. Prevažná časť sa skôr zahŕňa do spoločenského základu. Pri výpočte základu dane sa vychádza z vykázaného hospodárskeho výsledku, ak PO vedie účtovníctvo, resp. z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

Základ dane = hospodársky výsledok za zdaňovacie obdobie + pripočítateľné položky – odpočítateľné položky.

Sadzba dane

 • 23% zo základu dane rovnaká pre všetky PO

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Všetko o daňových priznaniach Všetko o daňových priznaniach

26. 03. 2013, Eva Mihalíková Termíny, pokuty, splatnosť a spôsoby platby dane z príjmu. ... celý článok


 5 najčastejších chýb v daňových priznaniach 5 najčastejších chýb v daňových priznaniach

07. 03. 2013, Eva Mihalíková Chybami sa človek učí, v daňovom priznaní sa ich však snažte vyvarovať. Prečítajte si, ktoré chyby poplatníci v daňovom priznaní robia najčastejšie.... celý článok


 Daňové priznanie právnických osôb za rok 2012 Daňové priznanie právnických osôb za rok 2012

17. 01. 2013, Eva Mihalíková Tlačivá na daňové priznania, postup vyplnenia daňového priznania pre právnické osoby... celý článokKategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

S témou Základné pojmy z oblasti daní souvisí následujúcí účtovný test

Vedomostný test - základné pojmy z oblasti daní, 6 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zakladne-pojmy-z-oblasti-dani&idc=142

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.