Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017)

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Daňové priznanie typ B Stiahnuť
Potvrdenie o podaní DP - typ B Stiahnuť
Daňové priznanie typ A Stiahnuť
Potvrdenie o podaní DP - typ A Stiahnuť

 

Spracovať si daňové priznannie za rok 2016 môžete cez tento online formulár »

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2016 sa podáva v lehote do 31.03.2017

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

Daňové priznanie sú  povinné podať fyzické osoby, ktorých príjmy:

Za zdaňovacie obdobie (2016) presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka (1901,67 €) + ak majú príjmy plynúce od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane, príjmy zo zdrojov v zahraničí, príjmy u ktorých nie je možné zraziť daň a tiež v prípade, že daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činosti, ďalej je daňové priznanie povinný podať zamestnanec, ktorý má príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov prípadne iné druhy zdaniteľných príjmov.

Za zdaňovacie obdobie (2016) nepresahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazujú daňovú stratu.

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 teda vzniká fyzickým osobám vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy sú vyššie ako je 50 % zo sumy 3 803,33 eur. Za zdaňovacie obdobie 2016 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 1 901,67 eur. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne. Napríklad v prípade ak má nárok na vrátenie zaplatenej dane.

Do vyššie spomínanej sumy 1 901,67  eur sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak

a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo

b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

NOVÉ

Za zdaňovacie obdobie 2016 sa daňové priznanie podáva na tlačivách s označením:

typ A: DPFOAv16_1 (označenie MF/015779/2016-721)

typ B: DPFOBv16_1 (označenie MF/015696/2016-721)

Obidve tlačivá si môžete zadarmo stiahnuť na začiatku tohto článku. 

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

svoje osobné údaje – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo

osobné údaje osôb na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca je povinný v daňovom priznaní uviesť osobné údaje o daňovníkovi za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

Postup pri vyčísľovaní základu dane

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30). 

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu. 

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP. 

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP prípadne inou sadzbou podľa výšky zdaniteľného príjmu a typu príjmov. 

Sadzba dane

19% ak ročný príjem daňovník je menší ako 35 022,32 eur

25% ak ročný príjem daňovník je vyšší ako 35 022,32 eur

5% pri príjmoch zdaňovaných naviac aj osobitnou sadzbou (prezident SR, poslanci, atď.)

Nezdaniteľné časti

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, z ktorých sa daň z príjmov neplatí – sa v r. 2015 nezmenili. Základom je suma životného minima platná k 01.01.2016 tj. 198,09 EUR.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Základ dane max 19 809 EUR. Nezdaniteľná časť = 3 803,33 EUR

Základ dane vyšší ako 19 809 EUR. Nezdaniteľná časť = 8 755,578 EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2015 = 3803,33 EUR

Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela:

Uzavreté manželstvo

Príjem manžela/manželky žiadny alebo nižší ako 3803,33 €

V roku 2016 k tomu musí byť splnená aspoň jedna podmienka z nasledujúcich:

Manžel/manželka sa starala o vyživované dieťa (do 3 rokov, do 6 rokov ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo je zverené do náhradnej starostlivosti)

Manžel/manželka poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka

Manžel/manželka bol/a zaradená do evidencie o uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny

Manžel/manželka je občan so zdravotným postihnutím

Manžel/manželka je občan s ťažkým zdravotným postihnutím

V prípade, že manžel/manželka spĺňa jednu z podmienok len časť roka vypočíta sa adekvátna čiastka z 3803,33 €. Nezdaniteľnú časť na manželku/manžela je možné uplatniť len na aktívne príjmy daňovníka.

NOVÉ

Nezdaniteľná čiastka na príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2016 

II.pilier

V tohtoročnom daňovom priznaní je opäť možné uplatniť výdavky na dôchodkové starobné sporenie a to vo výške 2% zo základu dane. Najviac však do výšky 2% zo šesťdesiat násobku priemernej mesačnej mzdy v SR, tzn. najviac 1029,60 €

III. pilier

Za zdaňovacie obdobie 2016 si daňovníci môžu opäť uplatniť nezdaniteľnú časť aj za dobrovoľné dôchodkové sporenie - III. pilier. Najviac však do výšky 180 €.

Podmienky na uplatnenie:

  • príspevky platené na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení

Daňový bonus za rok 2015

256,92 EUR (12x21,41 EUR mesačne)

Na uplatnenie daňového bonusu za rok 2016:

  • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 2 430,- EUR (6 násobok minimálnej mzdy 405 EUR) tieto príjmy môže daňovník dosiahnuť buď zo závislej činnosti alebo z podnikania  a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)
  • dieťa vyživované v domácnosti daňovníka
  • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti
  • doloženie dokladu - rodný list, potvrdenie o návšteve školy

Zamestnanecká prémia za rok 2016

Tak ako aj v minulom zdaňovacom období, aj v tomto na zamestnaneckú prémiu nemá nárok nikto aj napriek tomu, že je stále v zákone definovaná.

 

Zaokrúhľovanie

Nezdaniteľné časti aj daňový bonus na dieťa sa vždy zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Príjmy oslobodené od dane

Do výšky 500 EUR, jedná sa o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1. písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu).

Do výšky 500 eur, jedná sa o úhrn príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov (obstaraných od 1. januára 2004), z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva (obstaraných od 1. januára 2004), (ak takto vymedzené príjmy znížené o výdavky sumu 500 eur
presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu) Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z prenájmu a z príležitostných činností neznížených o výdavky a ďalej príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva znížených o výdavky, sa uplatní oslobodenie najviac v úhrnnej výške 500 eur (zdaňuje sa nad
uvedenú sumu).

Výdavky percentom z príjmov

40 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 10) maximálne však 420 € mesačne, tzn. 5040 € ročne.

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17,- EUR, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2015 nepresiahli sumu 1 901,67 EUR, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí ak nepresiahne sumu 5 eur.

Prílohy k daňovému priznaniu

(Doklady potrebné k podaniu daňového priznania)

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2016, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.

kópie dokladov o preukázateľne zaplatených úhrad ich zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2016,

doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2016 napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)

v prípade uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu, príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. l) ZDP sa do úhrnu posudzovaných príjmov nezahrnujú a takáto kópia potvrdenia (dokladu) sa neprikladá,

kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,

kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 ZDP za rok 2016,

doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2016,

kópie dokladov preukázateľne zaplatených úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2016,

kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016, ak bolo vykonané, s doplnením údajov o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu,

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ už neprikladá účtovné výkazy. Účtovná závierka v JÚ (UZFOv14) je už samostatným podaním. Podáva sa zvlášť a nie je nutné podať ju spolu s daňovým priznaním, je však nutné dodržať termín do 31.3.2017. Rovnako je to aj v prípade, že daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva. 

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.

 

 

Kategórie

S tématom 'Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2016 (v roku 2017)' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daňové priznanie pre fyzické osoby
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (16)

#1  Pavla 30.01.2017, 06:03

Dobry den prosim Vas neviem si poradit ake danove priznanie akeho typu mam vypisat. Mam zamestnanie a popri nom mam certifikat ako podriadeny financny agent, na zaklade toho mam vydane dic. Lenze ako financny agent som nemala ziadny prijem. Ake danove priznanie mam teda vyplnit a ake tlaciva mam dokladovat? Dakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 01.02.2017, 14:35

Dobrý deň Pavla, musíte podať daňové priznanie typ B, aj ked ste nemala príjem z DIČ, uvediete na príslušnom riadku 0.

#3  anna marienkova 06.02.2017, 20:46

dobrý deň, som poberateľ čiastočného invalidného dôchodku a súčastne zamestananá na hlavný pracovný pomer. Zníží suma invalidného dôchodku nezdaniteľnú časť dane na daňovníka? Ďakujem

#4  Ing. Eva Mihalíková 15.02.2017, 10:54

Dobrý deň, nie, invalidný dôchodok neznižuje nárok na nezdaniteľnú časť.

#5  Zuzulienocka 22.02.2017, 18:00

Dobry den, mam dilemu ohladom danoveho priznania pre fyzicke osoby typ A , zamestnancovi zamestnavatel vyplatil danovy bonus za 5 mesiacov , ostatne mesiace si chce upltnit v danovom priznani, ale zaroven ma aj danovy preplatok, takze ma ziadat aj o vyplatenie danoveho bonusu aj o danovy preplatok ? Dakujem

#6  Sarka 24.02.2017, 15:04

Dobry den prosim co mam dokladovat k danovemu priznaniu ako podriadeny financny agent ked som nemala ziaden prijem stoho? Prijem som mala ako zamestnanec to viem ze dokladujem povrdenie o vyske primu ale k tomu financnemu agentovy co mam dolozit?

#7  Venger 24.02.2017, 23:19

Dobry den chcem sa opytat ohladom danoveho priznania A. danovnik ma prijem zo zavislej cinnosti moze si uplatnit nezdanitelnu cast na manzelku ktora pocas celeho roku 2016 poberala rodicovsky prispevok /stara sa o dieta do troch rokov/ ale uz v novembri sa zamestnala a za dva mesiace ma prijem zo zavislej cinnosti. Manzelka ma prijem zo zavislej cinnost 1100 eur. Ma narok manzel na nezdanitelnu cast na manzelku/3803,33-1100=2703.33/ Prosim o radu.

#8  Dušanka 28.02.2017, 11:04

Dobrý deň, chcem sa spýtať, že ak výdavky v VIII.oddieli r. 1 sú vyššie ako 40% z príjmu či to musím dokladovať. Ďakujem za odpoveď na doleuvedený email

#9  Ing. Eva Mihalíková 28.02.2017, 15:12

[ 5] Zuzulienocka: Dobrý deň, áno musí žiadať aj to aj to.

#10  Ing. Eva Mihalíková 28.02.2017, 15:13

[ 6] Sarka: Nemusíte dokladovať nič ak nemáte príjem z tejto činnosti.

#11  Ing. Eva Mihalíková 28.02.2017, 15:18

[ 7] Venger: Dobrý deň, áno má nárok na nezdanitelnú časť ale len za 10 mesiacov, tzn: ((3803,33 - 1100)/12)*10 = 2252,76

#12  Ing. Eva Mihalíková 28.02.2017, 15:21

[ 8] Dušanka: Dobrý deň, ak sú výdavky vyššie ako 40%, to znamená, že uplatňujete preukázatelné vydavky a nie paušálne, nemusíte ich dokladovat ak vediete daňovú evidenciu, v prípade účtovníctva musíte predkladat aj účtovnú závierku. Tieto výdavky však musíte viesť preukázatelnou formou a archivovať v prípade kontroly.

#13  Anna Simonyiova@gmail.com 15.03.2017, 07:51

POTREBUJEM VYPLNIT DANOVE PRIZNANIE TYP , NEVIEM VPISOVATUDAJE DO TLAčIVA

#14  Ing. Eva Mihalíková 24.03.2017, 10:21

[ 14] študentka, základ dane nebude záporny ale len do výšky príjmu, tzn. nulovy. Len pripomeniem ze na ostatny príjem nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť, tzn. z tohto príjmu určite daň platiť budete.

#15  Ranka 28.03.2017, 22:03

Dobrý deň, zamestnávateľ vystavil tlačivo - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, kde uviedol, že zamestnávateľ vyplatí preplatok. Odmieta so mnou komunikovať. Je povinný tento preplatok vyplatiť, alebo si mám urobiť daňové priznanie? Ďakujem veľmi pekne za radu..

#16  Ing. Eva Mihalíková 24.05.2017, 14:55

Dobrý deň, zamestnávateľ je povinný tento preplatok vyplatiť.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-fyzicke-osoby-za-rok-2016-v-roku-2017-&idc=292

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.