Videokurz Kurzy účtovnictva

Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015)

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A 2014 Stiahnuť
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2014 Stiahnuť
Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov FO typ B Stiahnuť
Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov FO typ A Stiahnuť

Prečítajte si aktuálny článok pre rok 2016 »


Spracovať si daňové priznannie za rok 2015 môžete cez tento online formulár »


Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2014 sa podáva v lehote do 31.03.2015

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

Daňové priznanie sú  povinné podať fyzické osoby, ktorých príjmy:

 • Za zdaňovacie obdobie (2014) presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka (1901,67 €) + ak majú príjmy plynúce od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane, príjmy zo zdrojov v zahraničí, príjmy u ktorých nie je možné zraziť daň a tiež v prípade, že daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činosti, ďalej je daňové priznanie povinný podať zamestnanec, ktorý má príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov prípadne iné druhy zdaniteľných príjmov.
 • Za zdaňovacie obdobie (2014) nepresahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazujú daňovú stratu.

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2014 teda vzniká fyzickým osobám vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy sú vyššie ako je 50 % zo sumy 3 803,33 eur. Za zdaňovacie obdobie 2014 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 1 901,67 eur. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne.

Do vyššie spomínanej sumy 1 901,67  eur sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak

 • a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo
 • b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

NOVÉZa zdaňovacie obdobie 2014 sa daňové priznanie podáva na tlačivách:

 • typ A: DPFOAv14_1
 • typ B: DPFOBv14_1
Obidve tlačivá si môžete zadarmo stiahnuť na začiatku tohto článku. 

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

 • svoje osobné údaje – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo
 • osobné údaje osôb na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca je povinný v daňovom priznaní uviesť osobné údaje o daňovníkovi za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

Postup pri vyčísľovaní základu dane

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30). 

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu (lebo § 11 ZDP zmenený nebol a k zrušeniu tzv. milionárskej dane nedošlo). 

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP. 

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP. 

Nezdaniteľné časti

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, z ktorých sa daň z príjmov neplatí – sa v r. 2014 naďalej upravujú o určité percento. Základom je suma životného minima platná k 01.01.2014 tj. 198,09 EUR.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

 • Základ dane max 19 809 EUR. Nezdaniteľná časť = 3 803,33 EUR
 • Základ dane vyšší ako 19 809 EUR. Nezdaniteľná časť = 8 755,578 EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka

Inzerce ∇

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2014 = 3803,33 EUR

Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela:

 • Uzavreté manželstvo
 • Príjem manžela/manželky žiadny alebo nižší ako 3803,33 €

V roku 2014 k tomu musí byť splnená aspoň jedna podmienka z nasledujúcich:

 • Manžel/manželka sa starala o vyživované dieťa (do 3 rokov, do 6 rokov ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo je zverené do náhradnej starostlivosti)
 • Manžel/manželka poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka
 • Manžel/manželka bol/a zaradená do evidencie o uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny
 • Manžel/manželka je občan so zdravotným postihnutím
 • Manžel/manželka je občan s ťažkým zdravotným postihnutím

V prípade, že manžel/manželka spĺňa jednu z podmienok len časť roka vypočíta sa adekvátna čiastka z 3803,33 €. Nezdaniteľnú časť na manželku/manžela je možné uplatniť len na aktívne príjmy daňovníka.

Nezdaniteľná čiastka na príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2014

II.pilier

V tohtoročnom daňovom priznaní je opäť možné uplatniť výdavky na dôchodkové starobné sporenie a to vo výške 2% zo základu dane. Najviac však do výšky 2% zo šesťdesiatnásobku priemernej mesačnej mzdy v SR, tzn. najviac 966,- €

NOVÉIII. pilier

Po prvý krát si za zdaňovacie obdobie 2014 daňovníci môžu uplatniť nezdaniteľnú časť aj za dobrovoľné dôchodkové sporenie - III. pilier. Najviac však do výšky 180 €

Podmienky na uplatnenie:

 • príspevky platené na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení

Daňový bonus za rok 2014

256,92 EUR (12x21,41 EUR mesačne)

Na uplatnenie daňového bonusu za rok 2014:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 2 112,- EUR (6 násobok minimálnej mzdy 352 EUR) tieto príjmy môže daňovník dosiahnuť buď zo závislej činnosti alebo z podnikania  a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)
 • dieťa vyživované v domácnosti daňovníka
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti
 • doloženie dokladu - rodný list, potvrdenie o návšteve školy

Zamestnanecká prémia za rok 2014

Zamestnanecká prémia za minulý rok predstavuje: 27,60 EUR ročne (ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 2 112,- EUR a nižšej ako 3 803,33 EUR).

Na uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2014:

 • výška zdaniteľných (posudzovaných) príjmov zo závislej činnosti uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) a f) vykonávaných len na území SR musí byť v úhrnnej výške aspoň 2112,- EUR (6 násobok minimálnej mzdy 352 EUR)
 • minimálne poberanie príjmu z pracovnoprávneho pomeru po dobu 6 mesiacov v kalendárnom roku

Príjmy oslobodené od dane

Do výšky 500 EUR, jedná sa o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1. písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu).

Do výšky 500 eur, jedná sa o úhrn príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov (obstaraných od 1. januára 2004), z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva (obstaraných od 1. januára 2004), (ak takto vymedzené príjmy znížené o výdavky sumu 500 eur
presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu) Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z prenájmu a z príležitostných činností neznížených o výdavky a ďalej príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva znížených o výdavky, sa uplatní oslobodenie najviac v úhrnnej výške 500 eur (zdaňuje sa nad
uvedenú sumu).

Výdavky percentom z príjmov

40 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 10) maximálne však 420 € mesačne, tzn. 5040 € ročne.

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17,- EUR, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2014 nepresiahli sumu 1 901,67 EUR, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus.

Prílohy k daňovému priznaniu

(Doklady potrebné k podaniu daňového priznania)

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

 • všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2014, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.
 • kópie dokladov o preukázateľne zaplatených úhrad ich zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanievzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2014,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2014 napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • v prípade uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu, príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. l) ZDP sa do úhrnu posudzovaných príjmov nezahrnujú a takáto kópia potvrdenia (dokladu) sa neprikladá,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2014, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 ZDP za rok 2014,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2014,
 • kópie dokladov preukázateľne zaplatených úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanievzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2014,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2014, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu,

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ prikladá účtovné výkazy:

 • účtovná závierka v JÚ

Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ prikladá účtovné výkazy:

 • účtovná závierka v PÚ
 • Poznámky.

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.


Spracovať si daňové priznannie za rok 2015 môžete cez tento online formulár »

Kategórie

S tématom 'Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015)' súvisí nasledujúci účtovný test

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (229)

#1  Doňáková Marcela 19.01.2015, 13:59

poprosim vas o info,aka vyška sumy je odpočitatelná položka za rok 2014,dakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 27.01.2015, 10:40

3 803,33 EUR

#3  mzdová účtovníčka 27.01.2015, 14:46

Máte zle uvedenú sumu zamestnaneckej prémie, pre rok 2014= max. 27,60 €

#4  Jarmila Kubová 28.01.2015, 14:21

Od 28.2.2014 mi bol priznaný invalidný dôchodok 208,11 eur (ohodnotený na 55% pracovnej činnosti) aj spätne tri roky. Celý rok 2014 som zamestnaná. Mám nárok na vrátenie dane? Treba aby som si sama podala daňové priznanie, keď som poberateľom invalidného dôchodku a aj pracujem? Ďakujem za radu.

#5  Peter Biroš 30.01.2015, 14:47

v priebehu roka som vystriedal dve zamestnania, mam potvrdenia o prijmoch za 9 mesiacov, 3 mesiace som bol evidovany na úrade práce...potrebujem k danovemu priznaniu doložiť nejaky doklad o evidencii na UP??alebo budu prilohami dan. priznania iba potvrdenia o prijmoch od zamestnavatelov? vopred dakujem za odpoved

#6  beautka 02.02.2015, 13:47

Dobry den chcem sa spytat či si mam danove priznanie podat sama alebo ho za mna poda posledny zamestnávatel ked som bola do 15.10.2014 zamestanan nasledne som sa prihlasila na UP ale este v ochrannej lehote som zostala PN a som az do dnes ako by som mala dalej postupovat dakujem

#7  Peter Čuchta 03.02.2015, 12:50

Dobrý deň, chcem sa opýtať či si mám sám spracovať daňové priznanie za rok 2014, alebo posledný zamestnávateľ. K 1.4.2014 som odišiel do starobného dôchodku s odstupným.K 3.2.2015 som ho ale nepožiada.Ďakujem za usmernenie.l

#8  Avalsorim 03.02.2015, 21:27

Dobry den, do juna som pracovala na brigadnicku zmluvu ako student, od septembra pracujem ako szco. Chcela by som sa opytat pre danove priznanie vyplnam tlacivo pre FO typu B? Dakujem.

#9  Jan Mlynsky 05.02.2015, 19:45

Musím podat daňové priznanie za rok 2014, ked som od 1.7.2014 dôchodkca?

#10  lubka7 05.02.2015, 20:26

prosím o vysvetlenie : som registrovaná na daňovom.Nie som SZČO ani živnostník platila som na zdravotné každý mesiac minimálny preddavok aj na sociálnu poisťovnu minimálne poistné teraz prišla výzva , že za mesiace november sumu 147,38 a december 189,58 rok 2014 mám doplatiť neviem prečo prosím Vás vysvetlite mi to veľmi Vám pekne dakujem máte aj faceo.... adresu môžem Vám napísať prosím ďakujem

#11  Ilonka 05.02.2015, 21:38

Som invalidná dôchodkyňa ZŤP nie som zamestnaná, prenajímam byt celý rok 2014 a príjem z prenájmu činí 3600,- eur - 500 nezdaniteľný príjem - výdavky -1531,-= 1569 čistý príjem z prenájmu, musím podať daňové priznanie za rok 2014? Ďakujem

#12  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2015, 20:26

[ 5] Peter Biroš: Dobrý deň, túto skutočnosť môžte uviesť v DP medzi osobitné záznamy alebo si môžte z úradu práce vyžiadať potvrdenie o evidencii a priložiť ho k DP.

#13  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2015, 20:29

[ 6] beautka: Dobrý deň, musíte byvaleho zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie do 16.2.2015. Bez podania žiadosti si musíte DP podať sama.

#14  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2015, 20:30

Peter Čuchta: Dobrý deň, môžte požiadať do 16.2.2015

#15  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2015, 20:31

Avalsorim: typ B

#16  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2015, 20:32

[ 9] Jan Mlynsky: Dobrý deň, záleží od výšky príjmu, ak ste prekročil 1901,67 € /len zo zamestnania/ musíte podať DP.

#17  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2015, 20:34

[ 10] lubka7: Dobrý deň ak máte doklady o platbe poistného chodte s nimi osobne do poisťovní, dosť často na niektoré platby pozabudnú..

#18  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2015, 20:35

Ilonka: nemusíte.

#19  principal 08.02.2015, 12:17

dobrí dokedy treba podať danove priznanie?

#20  Ing. Eva Mihalíková 08.02.2015, 18:33

[ 19] principal: 31.3.2015

#21  ivanica 09.02.2015, 11:27

Dobrý deň,som v komplikovanej situácií a potrebujem poradiť. v januári som pracovala na Slovensku,potom som bola do mája dobrovolne nezamestnaná,v máji som pár dní pracovala v českej republike,ale kedže to nevyšlo vrátila som sa na Slovensko a prihlásila sa opäť na zdravotnej poisťovni ako dobrovolne nezamestnaná,ale v auguste som sa znova vrátila do Čiech a pracovala som takmer do konca roka. Teraz som zas na Slovensku. chcem sa spýtať či spraviť daňové len na slovensku priznť v ňom daň aj zo zahraničia,alebo treba podať daňové priznanie j v Českej republike.

#22  henny19 10.02.2015, 11:18

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať tlačivo čo som stiahla z Vašej stránky mi nevytlačili farebne.Je to problém? Ďakujem za odpoveď.

#23  Hilda 10.02.2015, 12:38

Dobrý deň, som inv.dôchod. ZŤP v roku 2014 som zarobila ako členka komisie pri voľbách 118,20. Ako preddavok na daň stiahli 22,00 . musím podať danové priznanie FO?, Manžel je zamestnaný teraz môže na mňa požiadať odpočítatelnú čiastku

#24  Katarína P 10.02.2015, 13:20

Dobrý deň, ak som od júla nezamestnaná, pričom "pracujem len na autorskú zmluvu" pre inú firmu, ktorá mi vystaví neskôr potvrdenie o zárobku, musím bývalého zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie? Musí o mne vedieť, že som evidovaná na úrade práce? Čo musím urobiť :-( ? Ďakujem za rady, nemám s tým žiadne skúsenosti.

#25  Klara M 11.02.2015, 03:37

Chela by som vediet ci diabetik chory 21 rokov ,zamestnany ma nejaku dan. zlavu ? Dakujem.

#26  kicnef 11.02.2015, 17:18

Dobrý deň,môžem prenajať byt,ktorý ja mám prenajatý?Ak ho chcem prenajímať s manželkou,musíme sa obaja registrovať na Daňovom úrade? Ďakujem za odpoveď.

#27  sOKOLOVÁ M. 11.02.2015, 18:34

01.02.2014 som zrušila živnosť a likvidačný zostatok prevádzkymám iba 1700.00 eur musim podavať daňové priznanie za rok 2014

#28  mata.h. 13.02.2015, 10:00

Dobry den, pani Kyselová, aky typ Tlaciva A alebo B pre fyzicke osoby si maju podat rodicia, ktori boli clenmi volebnej komisie v roku 2014 a su poberatelmi starobneho dochodku. Dakujem. 13.02.2015,10:00hod.

#29  Anička Kunetková 14.02.2015, 18:29

ak hovoríme o daňovom priznaní typu B pre Fo na rok 2014, tak treba hovoriť aj o prílohách, ako výkaz a príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch, ktoré by sa mali podávať v roku 2015 za rok 2014 už inak

#30  Šubová 15.02.2015, 08:35

Dobrý deň.V roku 2014 od januara do mája som bola na PN,od júna do decembra na UP. Dva mesiace som opatrovala mamičku(zomrela)od augusta do decembra som brala socialne dávky 117eur.Musím podať daňové priznanie?

#31  dedo 17.02.2015, 00:41

V mojom byte bývala dcéra. Teraz sa odsťahovala do RD. Byt chcem dať do prenájmu. Ak od nej odkúpim zariadenie, ktoré by v tomto byte ponechala, môžem si tento výdavok (600 Eur) dať do výdavkov za prenájom tohto bytu ? Ako takýto výdavok preukázať, alebo dokladovať?

#32  fluktuant 17.02.2015, 09:53

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, od Januára - (15.12.)December som pracoval na dohodu vo firme, ktorá mi odmieta poslať doklad o ročnom príjme. Chcel by som sa spýtať, ako mám postupovať. Nemôžem spraviť DP bez tohto dokladu. Ďakujem

#33  lz123 18.02.2015, 08:04

Dobrý deň, koncom januára som ukončila pracovný pomer dohoda o pracovnej činnosti. Oznámenie som zaslala ešte v polovici decembra a zároveň žiadala od zamestnávateľa potvrdenie o zamestnaní a potvrdenie o príjme. Nakoľko mi nebolo nič doteraz zaslané, 11.2. som zaslala Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Zamestnávateľ ale údajne medzitým pripravil a podpísal nejaké ,,ročné zúčtovanie´´ a oznámili mi, že som im ,,zdvojila´´ robotu a buď to mi zašlú toto ,,ročné zúčtovanie´´ o ktoré som údajne (aj keď o tom neviem) žiadala a daňové priznanie si tým pádom musím robiť sama alebo vykonajú zúčtovanie preddavkov za daň a nezašlú mi ,,ročné zúčtovanie´´. Rozprávala som so sekretárkou, ktorá tomu asi ako ja nerozumie a je možné, že sa zle vyjadrila, ale podľa mňa je ročné zúčtovanie to isté ako zúčtovanie preddavkov za daň. Moja otázka znie, či sa vystavením nejakého dokladu dostáva do rozporu alebo odpadá zamestnávateľovi povinnosť vykonať zamestnancovi daňové priznanie aj napriek zaslanej žiadosti. Za odpoveď vopred ďakujem.

#34  beatrice 18.02.2015, 15:01

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Zamestnávam brigádnikov na dohodu. Ako mám zaúčtovať odvody do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne ? Odvádzam sumu za zamestnávateľa a aj za zamestnanca, za zamestnávateľa je to ako platba za poistenie a čo platím za zamestnanca je výdavok neovplyvňujúci základ dane ?

#35  Liliana 19.02.2015, 05:17

Prosím Vás, ak má priateľ "čiastkový základ dane 216.28€ " "Úhrn preddavkov na daň 41.09€ (bez uplatnenia daňoveho bonusu) "Úhrn vyplatených zdanitelných príjmov (zo závislej činnosti) 249,71€ ........................................................... Mám mu vobec podavat danove priznanie???Popripade budu mu vratene nejake preplatky? Pocas roka bol zamestnany v 4 zamestnaniach, pricom v kazdom zamestnani mal minimalnu mzdu a zakazdym bol prepusteny pocaj skúšobnej doby... PROSÍM PEKNE, poradte mi, som z toho JELEN!!! Vopred ĎAKUJEM...

#36  Anna Dzijakova 19.02.2015, 13:01

prosím poradiť, som nezamestnaný celý rok 2014 poberám dávky v hmotnej núdzi, bola som iba členkou volebnej komisie, môžem dať daňové priznanie /daň 21,55 eur/ aby mi vrátili daň, čo mám doložiť aké potvrdenie okrem potvrdeniach a zdan.príjmoch FO ktoré som dostala z mest.úradu. Dakujem

#37  Lucia Radičová 19.02.2015, 20:13

Zdravím, v texte máte že k DPFO typ B je treba pôvodné staré prílohy. Staré tlačivá Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč. FO 1 – 01) Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč. FO 2 – 01) sú platné iba po obdobie do 30.12.2014, pre klasický dátum 31.12.2014 je nutné použiť formulár Účtovná závierka v JÚ.

#38  monika 35 20.02.2015, 19:32

Ako mam napisat ziadost,ked potrebujem papier o prijme za mesiac november a december?potrebujem to pre manzela k dani.do novembra som bola na rodicovskej dovolenke.v novembri som nastupila do prace,kde som pred materskou pracovala.

#39  monika bobikova 20.02.2015, 19:34

Ako mam napisat ziadost,ked potrebujem papier o prijme za mesiac november a december?potrebujem to pre manzela k dani.do novembra som bola na rodicovskej dovolenke.v novembri som nastupila do prace,kde som pred materskou pracovala.

#40  monika bobikova 20.02.2015, 19:34

Ako mam napisat ziadost,ked potrebujem papier o prijme za mesiac november a december?potrebujem to pre manzela k dani.do novembra som bola na rodicovskej dovolenke.v novembri som nastupila do prace,kde som pred materskou pracovala.

#41  stanislava solcova 22.02.2015, 18:36

Dobry den. Prosim poradte mi, ako mam podat danove priznanie za rok 2014, ked do 30.6 som pracovala, od 1.7 do 31.8 som bola nezamestnana a od 1.9 pracujem v Nemecku. Musim podat dve danove priznania, jedno na SK a druhe v DE? Musim do SK danoveho prizanania dolozit aj prijem v zahranici? A opacne v DE danovom priznat SK prijmy? Dakujem. Stanislava

#42  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:24

[ 21] ivanica: Dobrý deň a ste povinná podať DP ? Lebo podľa toho čo píšete asi nie. V ČR ho podajte ak sa Vám to vyplatí, tzn. ak Vám vrátia daň, v opačnom prípade to riešiť nemusíte.

#43  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:25

[ 22] henny19: Nie, čiernobiele tlačivo akceptujú

#44  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:27

[ 23] Hilda: Dobrý deň, nemusíte podavať DP za seba, manžel môže uplatniť na Vás nezdaniteľnú časť ale Váš príjem treba od nej odpočítať.

#45  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:29

[ 24] Katarína P: Dobrý deň, zamestnávateľa ste mohla požiadať do 16.2. Pokiaľ neprekročíte s príjmom sumu 1 901,67 nemusíte DP vôbec riešiť.

#46  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:29

[ 25] Klara M : Dobrý deň, nie nemá.

#47  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:30

[ 26] kicnef: Môžte ho prenajať pokiaľ Vám v tom nebráni prenajímateľ, registrovať na DU sa musí ten, na koho je byt napísaný, ak na oboch tak obaja.

#48  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:31

[ 27] sOKOLOVÁ M.: musíte.

#49  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:32

[ 28] mata.h. : Dobrý deň, typ A.

#50  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:33

[ 30] Šubová: Nie, nemusíte

#51  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:35

[ 32] fluktuant: Zamestnávateľ Vám musí toto potvrdenie vystaviť najneskor do 10.3.2015

#52  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:38

[ 33] lz123: Podaním žiadosti o ročné zúčtovanie je zamestnávateľ povinný ho vykonať, toto nie je možné obísť.

#53  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:38

[ 34] beatrice: áno.

#54  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:39

[ 35] Liliana: Zmysel to má, lebo mu vrátia zaplatené preddavky na daň. Povinný podať DP nemá, avšak kvôli tým preddavkom by sa to oplatilo.

#55  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:40

[ 36] Anna Dzijakova: Dobrý deň môžte doložiť potvrdenie z UP alebo stačí do osobitných záznamov napisat ze čestne prehlasujete ze ste nezamestnaná a iný zdanitelný príjem nemáte.

#56  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:41

[ 37] Lucia Radičová: áno, dakujem za opravu.

#57  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:50

[ 38] monika 35: Žiadam o vystavenie potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2014.

#58  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2015, 14:51

[ 41] stanislava solcova: Stačí podať jedno DP na Slovensku, s tým že v nom zahrniete aj príjmy v DE a doložíte to potvrdením o príjme.

#59  Marcela 1 27.02.2015, 06:43

Dobry den. Chcem sa spytat ci musim podat danove priznanie ak som zacala podnikat v 11 mesiaci a moj prijem bol do konca roka 700 €. Dakujem

#60  Anna Džubákobá 27.02.2015, 12:11

Dôchodca, príjem na DVP 990,- €, žiada o vrátenie dane, ako zapísať v Daň. priznaní Typ A, do ktorého riadku to zapísať - vrátenie

#61  Maja M 27.02.2015, 15:52

Poberateľka starob.dôchodku mala v r.2014 príjem z práce na dohodu 500€ a pasívny príjem z urbáru 60€. Môže požiadať o vratku dane z dohody, keď pasívny príjem do 500€ je od dane oslobodený? Ak áno, na ktorom tlačive FOA alebo FOB ? Ďakujem za odpoveď

#62  Karolko 27.02.2015, 19:24

Robím si daňové priznanie "A" (fyzická osoba, zamestnanec, v 2014 zamestnaný iba 5 mesiacov). Ako a kde mám uviesť príjem vyživovaného dieťaťa (ešte študent), ktorý mal príjem za osobnú starostlivosť ZŤP osoby (menej ako 600€ za rok), inak za neho uplatňovaný daňovy bonus počas celých 12 mesiacov 2014 (navštevuje školu).

#63  Karolko 27.02.2015, 19:26

Robím si daňové priznanie "A" (fyzická osoba, zamestnanec, v 2014 zamestnaný iba 5 mesiacov). Ako a kde mám uviesť skutočnosť, že zvyšné mesiace som bol nezamestnaný a vedený na úrade práce (podpora v nezamestnanosti).

#64  Jožina 28.02.2015, 10:09

Mám podať DP za rok 2014 deď som od 17.4.2014 na predčasnom SD a čistú mzdu od 1.1.2014 do 17.4.2014 som mala 1587.- eur?

#65  pavla 01.03.2015, 16:11

Dobry den vedel by mi niekto poradit ked som pracovala 10mesiacou 1mesiac som bola na urade prace a mesiac na marodke tak ako odpocitatelna polozka na danovnika bude 3803,33euro

#66  Slezak 01.03.2015, 16:39

Dobrý deň, manželka robila od mája na pracovnú zmluvu. Január, február a apríl robila na dohodu. Na zamestnaneckú prémiu jej mám započítať 8 alebo 11 mesiacov? Ďakujem

#67  Slezák 01.03.2015, 16:41

pavla - áno nezdanitelná položka na daňovníka bude 3803,33 €

#68  Pavla 01.03.2015, 17:37

a ked mi mi vyjde zaklad dane vyjde v minuse to može byť? to potom ako mam vypocitat ten preddavok?

#69  Slezak 01.03.2015, 20:54

základ dane - odpočitateľna položka 3803,33 = mene ako nula- sa píše v tom riadku nula ... a potom ak si zaplatila preddavok tak ti výjde preplatok. Výšku preddavku máš uvedenú na potvrdení od zamestnávateľa - v prípade viac zamestnávateľov sa aj príjmi aj zaplatené poistné aj preddavky sčítavajú vždy spolu do jedného riadku. Ty len robíš daňové priznanie a nevypočítavaš preddavok. Výsledok daňového priznania je buď nedoplatok alebo preplatok.

#70  slezak 01.03.2015, 20:56

zo všetkých potvrdení jedno priznanie. Nerobíš za každého zamestnávateľa priznanie.

#71  Pavla 02.03.2015, 05:51

Takze ked mi zaklad dane vyjde od všetkych zamestnavatelou vyjde 3526,21euro a na danovnika je 3803,33euro tak na riadok 42sa pise 0 ana riadok 43tiez nula danove priznanie pre Fo typ:A

#72  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 08:22

[ 59] Marcela 1: pri príjmoch z podnikania musíte podať DP.

#73  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 08:27

[ 60] Anna Džubákobá: Dobrý deň, uhradené preddavky na dan napíšete na riadok 64 a 66.

#74  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 08:28

[ 61] Maja M: Môže, typ B.

#75  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 08:29

[ 62] Karolko: Príjem dieťaťa v DP neuvádzate.

#76  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 08:30

[ 63] Karolko: Stačí to napísať do osobitných záznamov, evidencia na UPSVAR od do.

#77  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 08:30

[ 64] Jožina: Nemusíte.

#78  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 08:31

[ 66] Slezak: 8 mesiacov.

#79  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 08:32

[ 71] Pavla: áno.

#80  Adga 02.03.2015, 09:17

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na situáciu: keď bola moja mama pol roka nezamestnaná a pol roka pracovala na dohodu, jej príjem bol vyšší ako 1901,67 € a manžel si uplatnil v ročnom zúčtovaní u svojho zamestnávateľa nezdaniteľnú časť na manželku (za toho pol roka), kde uviedol aj jej vlastné príjmy z uvedenej dohody, je ona povinná si sama podať ešte aj daňové priznanie? Svojho zamestnávateľa nežiadala o RZ. Respektíve ak nie je povinná, oplatí sa jej DP podať a bude jej vrátená daň, ktorú jej zamestnávateľ strhol? (Nemala podpísané vyhlásenie a neuplatňovala si mesačne nezdaniteľnú časť.) Vopred ďakujem za odpoveď.

#81  Elena Mur. 02.03.2015, 17:04

Dobrý deň chcela by som sa opýtať ako si mam podať daňové priznanie za rok 2014. V roku 2014 som pracovala ako dôchodkyňa od 1.1.2014 do 31.03.2014 v trvalom pracovnom pomere , kde som zarobila 5427,91 , odviedla poistné príspevky 562,98 € a odviedla preddavok na daň 924,34 €, od 1.5.2014 do 30.6. 2014 som pracovala na dohodu v tej istej organizácii a zarobila som 1319.50 €. zrážkovú daň som mala 250.71 €. môžem si uplatniť vrátenie zrážkovej dane? Ďalší dotaz pracovníčka opatrovateľskej služby ako opatrovateľka dôchodkyňa v roku 2014 mala príjem 2090,70 € môže si z toho uplatniť čiastku 1901,67 € a z toho vypočítať zrážkovú daň - daň bola z celého príjmu 359,87€ môže si uplatniť par.č. 43 odst.7 Veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc a prajem Vám všetko najlepšie vo Vašom živote.

#82  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 17:24

[ 80] Adga: Dobrý deň, predpokladám, že jej manžel si uplatniť nezdanitelnú časť len za dobu ked bola nezamestnaná, pretože len vtedy boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti. Vaša mama si musí podať DP, kedze prekročila hranicu príjmu a uplatniť si nezdaniteľnú časť za mesiace kedy pracovala a zaplatené preddavky by jej mali vrátiť.

#83  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 17:30

[ 81] Elena Mur.: Dobrý deň, podať musíte DP typ A, avšak kedže ste bola k 1.1.2014 dôchodkyna je potrebné od nezdaniteľnej časti odpočítať príjem z dôchodku. Odporúčam prečítať si: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/dochodcovia Pracovníčka opatrovateľskej služby - postup ten istý.

#84  Slimo 02.03.2015, 17:34

Prosím o radu, manžel SZČO má príjem a výdavky sú iba diéty a odvody do poisťovní, k daňovému priznaniu prikladá aj účtovné výkazy? Ďakujem

#85  Jožino 02.03.2015, 17:45

Dobrý deň, prosím o radu, v roku 2014 od marca mám živnosť, ale január, február bola živnosť pozastavená. Môžem si uplatniť celú nezdaniteľnú časť na živnostníka. Ďakujem

#86  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 18:49

[ 84] Slimo: Dobrý deň, záleží od toho či vedie účtovníctvo. Ak nie, nedokladá nič.

#87  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 18:50

[ 85] Jožino: Dobrý deň, môžte si uplatniť celú nezdaniteľnú časť.

#88  jana43 02.03.2015, 18:53

Môžem si do svojho dańového priznania zahrnúť aj manžela,ak jeho príjem je 3380,EUR,ak si aj on sám podáva dańové priznanie? Ďakujem.

#89  Ing. Eva Mihalíková 02.03.2015, 19:16

[ 88] jana43: Nie, daňové priznanie môže podať iba jeden z vás, navyše ak by ste si ho chcela dať Vy musia byť splnené podmienky písané v článku (nezamestnaný alebo dieťa do 3 rokov).

#90  lubka7l 02.03.2015, 20:04

prosím všetke odpovede od p. Kyselovej idú cez môj email. neviem či je to dobré , neviem ako mám postupovať aby to išlo správne ku každej odpovedi a nie cez môj email. keď viete ako to opraviť tak prosím odpovedzte ďakujem

#91  konvalinka123456 02.03.2015, 20:22

Dobrý deň, mám byt v prenájme od 5/2014 celkový príjem za prenáiom bol 1900eur, výdavky 1893,6eur, bola som aj zamestnana moje zdaniteľne prijmy boli 7175,58, musím podávať danové priznanie, k

#92  Maja M 02.03.2015, 20:24

(90)lubka 71 - odpovede sú posielané automaticky každému, kto uvedie mail.adresu - aby Vám už nechodili, kliknite vo vnútri mailu na odkaz, ktorý ich zasielanie zruší

#93  zuzu221 02.03.2015, 22:10

Dobry vecer chcem sa opytat - szco invalidna docgodkyna pracuje v chranenrej dielni je mozne si uplatnit nejake ulavy? Ci klasicky poda DP B kde prijmom bude prijem zo samos.zarob.cinnosti minus vdavky = CZD a odpocit.polozku upravi o vysku inval.dochodku? Dakujem za informacie

#94  linuska222 02.03.2015, 22:22

dobry vecer, potrebovala by som poradit. v minulom roku som bola 4 mesiace zamestnana, 2 mesiace evidovana na upsvar a 6 mesiacov som bola dobrovolne nezamestnana a sama som si platila zdravotne poistenie, potrebujem pre DP potvrdenie od zdravotnej poistivne ze nemam dlh na zdravotnom poisteni?alebo nejake potrvedenie od socialnej poistovne?dakujem

#95  Ivana M 03.03.2015, 11:07

Dobrý deň, je potrebné priložiť k DP potvrdenie zo sociálky o období poberania rodičovského príspevku a o období evidencie na úrade práce. Alebo sa odovzdáva ako príloha len potvrdenie o mzde od zamestnávateľa? Ďakujem

#96  dôchodca 03.03.2015, 11:47

Dobrý deň, som dôchodca, poberám starobný dôchodok. Zároveň sa starám, tj. robím osobnú asistenciu ZŤP osobe - tj.táto osoba ma vypláca z príspevku za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby (osobná asistencia). Za rok 2014 som takto dostal 3169€. Vraj mám tento príjem uviesť v daňovom priznaní typu "B" ako príjem "z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním", a odviesť z tejto sumy 19% daň. Je to tak?

#97  Zuzana M. 03.03.2015, 18:17

Dobry den, ak som bola cely rok 2014 nezamestnana staci mi odovzdat na danovy urad len tlacivo z uradu prace alebo treba napisat aj cestne prehlasenie ze som nepoberala ziadny prijem?. A ak som pol roka z UP dostavala podporu na to netreba vystavovat danove priznanie ? Dakujem

#98  solcova stanislava 03.03.2015, 19:48

povodna otazka 41. a meni sa nieco tym, ze mam od 1.7.2014 trvaly pobyt v DE. dakujem

#99  Iveta Vrablova 04.03.2015, 20:32

moj syn ma v zahranici pracu ako aupair a dostava vreckove , ma tam statut hosta a je to program aupair program t.j. študijny program a chcem sa spytat, či do jeho danoveho priznania treba uvadzat tieto prijmy z vreckoveho t.j. 260 Eur mesačne.

#100  Mária 57 04.03.2015, 20:55

Dobrý deň, mala by som takúto otázku: Z dôvodu nízkeho mesačného dôchodku mnou opatrovanej osoby dostávam od úradu práce mesačne 220,52 EUR a okrem toho nemám žiadny príjem. Mám povinnosť podať daňové priznanie? Ďakujem.

#101  Miroslava120 05.03.2015, 13:19

Dobrý deň,potrebujem poradiť:Manžel bol celý rok 2014 zamestnanec, v januari a februari mal k tomu živnosť.Príjmy z nej nemal, len si doplácal zdr.poistenie. Zamestnávateľ mu spravil ročné zúčtovanie zo záv. činnosti. Musí podávať daň.priznanie typ B? Riadne alebo opravné? Ďakujem za odpoveď.

#102  Rado 2015 05.03.2015, 16:47

Dobry den, nenasiel som na internete nikde jednoznacnu odpoved, nevedia mi povedat co s tym ani v praci a urcite nebudem sam s podobnou situaciou. Som zamestnanec vo firme a pocas minuleho roka som zinkasoval penaznu odmenu 22€ za vyplnanie online dotaznikov. Rocne zuctovanie robi zmestnavatel, ciastky z podobnych prijmov do 500€ sa nezdanuju, je nutne podat DP ?

#103  Štefan Schneider 05.03.2015, 17:07

Dobrý deň, pani Kyselová, od roku 2013 mám pozastavenú živnosť, za rok 2013 som v minulom daňovom priznaní B upravil aj základ dane. V roku 2014 som 7 mesiacov mal iba príjmy zo závislej činnnosti v zahraničí (Švajčiarsko), živnosť je stále pozastavená, aký typ daňového priznania podávam na Slovensku?

#104  Ivan V. 06.03.2015, 00:15

Som dôchodca, prenajímam byt a mám príjem aj zo sprostredkovateľskej činnosti. Po odpočítaní 500 E od príjmu z prenájmu a odpočte výdavkov, upravených o príslušný koeficient a tiež odpočte 40% z príjmu zo sprostredkovania, mi vyšiel celkový príjem 1583,69 E. Celkový príjem je nižší ako 1901,69 E, musím podať DP a v akej výške?

#105  Ivan V 2. 06.03.2015, 00:23

Dobrý večer, p. Kyselová, aký je rozdiel, pokiaľ sa týka DP za prenájom bytu, ak manželia prenajímajú byt v bezpodielovom spoluvlastníctve oproti podielovému spoluvlastníctvu?

#106  Besztróová Helena 06.03.2015, 12:52

Dobrý deň, v minulom roku som bola uoz, a od poisťovne som mala jednorázovú dávku v nezam., plnenie z poistenia osôb v nezam. Chcem sa spýtať, či mám dať do daňového priznania, a do ktorej kolonky. Ďakujem.

#107  Tominhu 07.03.2015, 13:06

Dobrý deň Manželka poberá len rodičovský príspevok a príspevok na kompenzáciu ZŤP (je na materskej). Je to jej jediný príjem. V práci si chcem na ňu uplatniť odpísanie z daní. Príspevok na kompenzáciu ZŤP sa má odrátať od sumy, kt. by mi mal štát vrátiť? Dopredu ďakujem za odpoveď

#108  silviii 07.03.2015, 20:20

Dobry vecer, manzel bol na PN od novembra az do konca januára 2015. Dostal potvrdenie prijmov od zamestnávatela. Chcem sa spytat, ci máme vyziadat potvrdenie aj od soc. poistovni, ze bral nemocenské. Neviem ci aj to mám dat do danového priznania. Dakujem

#109  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:08

[ 91] konvalinka123456: Dobrý deň, musíte podávať DP.

#110  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:09

[ 93] zuzu221: Dobrý deň, žiadne zvláštne úľavy nie sú. Postup ako píšete je správny.

#111  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:10

[ 94] linuska222: Dobrý deň, nepotrebujete žiadne potvrdenie, len tento fakt napíšte do DP do osobitných záznamov s uvedením dátumov od do..

#112  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:12

[ 95] Ivana M: Dobrý deň, pokiaľ si podávate DP sama za seba, tak stačí uviesť do osobitných záznamov, že ste bola na materskej od do. Môže sa doložiť potvrdenie z UPSVAR.

#113  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:14

[ 96] dôchodca: Dobrý deň, áno, musíte podať DP, typ B.

#114  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:15

[ 97] Zuzana M.: Nemusíte podávať daňové priznanie a ani odovzdať potvrdenie na daňový úrad.

#115  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:16

[ 98] solcova stanislava: tým pádom by ste mala príjem daniť v DE.

#116  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:17

[ 99] Iveta Vrablova: malo by sa, ale pokiaľ nie sú nikde vyčíslene a dostáva ich do ruky tak nemusí.

#117  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:18

[ 100] Mária 57: Dobrý deň, nie, nemusíte podávať DP.

#118  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:19

[ 101] Miroslava120: Dobrý deň, pokiaľ nemal príjmy zo živnosti a nevedie účtovníctvo tak nemusí.

#119  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:20

[ 102] Rado 2015: Dobrý deň, nemusíte, príležitostný príjem do 500eur sa v DP neuvádza, tzn. nezdanuje sa. Stačí ak podá DP zamestnávateľ.

#120  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:20

[ 103] Štefan Schneider: Dobrý deň, typ A.

#121  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:23

[ 104] Ivan V.: musíte, príjem sa posudzuje pred odpočítaním povolených paušálov. Daň vypočítate z celkového príjmu - 1583,69 E

#122  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:25

[ 105] Ivan V 2.: Dobrý deň v bezpodielovom vlastníctve podáva DP iba jeden z manželov, v podielovom vlastníctve sa príjem z prenájmu delí medzi všetkých vlastníkov a zdaňujú ho všetci samostatne. Typ DP je vždy B.

#123  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:26

[ 106] Besztróová Helena: Dobrý deň, nemusíte podávať DP.

#124  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:26

[ 107] Tominhu: Dobrý deň, áno.

#125  Ing. Eva Mihalíková 08.03.2015, 10:27

[ 108] silviii: Dobrý deň, nie, potvrdenie o PN a príjem z PN sa v daňovom priznaní neuvádza.

#126  magnolia26 08.03.2015, 12:52

Som zamestnaná a v roku 2014 som prenajimala byt príjem z prenájmu bol za 2 mesiace. 500 eur,mám podávať dp

#127  pitovka 08.03.2015, 14:55

Dobrý deň, v r. 2014 som pracovala u 3 zamestnávateľov, mám 3 potvrdenia o príjmoch, ale nezdan. časť na doňovníka mi súčtom nezdan. častí od všetkých zamestnávateľov vyšla 4.120,22. V jednom mesiaci, kedy som pracovala u jednoho zamestnávateľa do 9. a od 10. som pracovala u iného, tak mi asi v jednom mesiaci uplatnili obaja nezdan. časť. A ešte dotaz...je táto čiastka paušálna, alebo každý mesiac iná (nezdan. časť na daňovníka)?! Teraz neviem, či si mám napísať nezdan. časť na daňovníka 3.803,33, alebo 4.120,22?! Ďakujem za odpoveď.

#128  Bianca77 09.03.2015, 09:03

Dobrý deň, syn bol v roku 2014 zamestnaný na dobu určitú od 29.04 do 31.10.2014. V ostatnom období roku 2014 bol dobrovoľne nezamestnaný a sám si platil zdravotné odvody. Zamestnávateľ mu poskytol potvrdenie o vyplatených mzdách, zaplatenom poistnom a zrazených preddavkoch na daň a zároveň aj výšku odpočítateľnej položky na daňovníka. Tá bola vo výške 6tich mesiacov, tzn. 1901,64 eur. Má právo si v RZD uplatiť odpočítateľnú položku 316,94 eur aj za obdobie 29.-30.4.2014 (za tieto dva dni tiež dostal mzdu)? Vopred ďakujem za odpoveď.

#129  Draysa 09.03.2015, 10:40

Poraďte mi : pracujem ako opatrovateľka v Rakúsku. Robím si daňové priznanie sama, ale v r.2O14 som 4 mesiace bola na PN a SVA v AT mi zaplatila. Neviem, kde to mám napísať do formulára-myslím tú sumu peňazí za PN. Je to teda môj príjem ? Ďakujem.

#130  Pavol0 09.03.2015, 14:30

Dobrý deň, Za rok 2014 som mal prijmy ako SZCO za 1 mesiac (menej ako 1901,67 €) potom som mal prerušenú živnosť a odcestoval som do zahraničia, kde som pracoval na trvalý pracovný pomer do konca roka. Musím podať DP? Ďakujem.

#131  Laura7 10.03.2015, 16:54

Zdravím. Potrebovala by som poradiť. Nakoľko som 14.3.2014 ukončila prac. pomer u jedného zamestnávateľa a od 17.3. ´14 som bola už zamestnaná v druhej praci. Ako by mali postupovať účtovníčky pri odpočítateľnej položke za marec. V prípade, že mi v oboch zamestnaniach odpočítali celý mesiac, môžu dodatočne tieto peniaze odo mňa požadovať späť? Ako mám v takom prípade postupovať? Učtovníčka zo súčasného zamestnania mi povedala len toľko, že už je to v systéme, že opraviť sa to nedá. Mám zaplatiť daň ktorá mi vyšla a že to bude v poriadku. Je to tak? Vdaka.

#132  Mária56 10.03.2015, 17:45

Dobrý deň, chcem sa spýtať poberám opatrovateľský príspevok na rodičov, mám povinnosť podať daňové priznanie ak príjem za rok mám 1962,28 EUR? Iný príjem nemám. Ďakujem za odpoveď

#133  Lorelay1984 12.03.2015, 18:54

Dobrý den.Mam rocne zuctovanie od byvaleho zamestnavatela.Robila som tam 5 mesiace,potom dva mesiace ako poistovak tam som zarobila 700 eur,potom som isla na urad prace.Ake danove podavam,ked v tom case ked som robila poistovaka som sa nenahlasila na danovy urad.Ako mam postupovat,poradte. Dakujem

#134  Ing. Eva Mihalíková 12.03.2015, 20:29

[ 126] magnolia26: Vaša otázka nie je celkom jasná, kedže ste zamestnaná pravdepodobne musíte podávať DP, ale za príjem z prenájmu podávať DP nemusíte.

#135  Ing. Eva Mihalíková 12.03.2015, 20:31

[ 127] pitovka: 3803,33.

#136  Ing. Eva Mihalíková 12.03.2015, 20:32

[ 128] Bianca77: Váš syn má nárok na celú nezdaniteľnú časť aj ked pracoval iba časť roka - 3803,33

#137  Ing. Eva Mihalíková 12.03.2015, 20:33

[ 129] Draysa: PN nie je zdaniteľný príjem, v DP sa neuvádza

#138  Ing. Eva Mihalíková 12.03.2015, 20:34

[ 130] Pavol0: Dobrý deň, záleží od príjmu v zahraničí ale pravdepodobne musíte, v DP uvediete príjem z SK aj príjem zo zahraničia.

#139  Ing. Eva Mihalíková 12.03.2015, 20:35

[ 131] Laura7: Dobrý deň, áno, v daňovom priznaní sa to dvojité uplatnenie nezdaniteľnej časti vyrovná a ked doplatíte daň je to v poriadku.

#140  Ing. Eva Mihalíková 12.03.2015, 20:36

[ 132] Mária56: Dobrý deň, opatrovateľský príspevok nie je zdaniteľným príjmom, nemusíte podávať DP.

#141  Ing. Eva Mihalíková 12.03.2015, 20:38

[ 133] Lorelay1984: Neviem aké doklady máte o príjme ako poisťováka ale aby to bolo ok, mala by ste to zdaniť ako príležitostný príjem, pričom sa zdaňuje iba suma nad 500 eur, vo Vašom prípade teda len tých 200 eur a DP typ B.

#142  Lorelay1984 12.03.2015, 20:47

Iba provizne listy, kde je uvedena suma 700,z toho som si platila odvody do zdravotnej poistovne vo vyske 112,A chcem sa opytat bude sa to dat vysvetlit na urade,ze som sa neprihlasila. A este sa chcem opytat,to znamena ze ako prilezitostny prijem tam uvediem 200 eur.

#143  Valika462 13.03.2015, 13:38

Dobrý deň,ide o SZČO, nemá príjem zo živnosti,platí si zdr.poistenie, na podnik.účte mu banka pripísala úrok v 01/2015 +0,01 Eur, v 09/2015 -0,07 Eur a v 10/2015 - 0,05 Eur. Akú sumu si má uviesť v daň.priznaní typu B v tabuľke č. 1 v riadku 02 -príjem zo živnosti ? Alebo kde sa má tento úrok uvádzať ? Ďakujem.

#144  Valéria1957 13.03.2015, 14:07

ako živnostník nemal žiadny príjem, platil si zdrav.poistenie, v daň.prizn. si má zaplatené poistné uvádzať ako stratu v r. 40 a aj v r.44 ako daňovú stratu? uplatňuje si pauš.výdaje

#145  Saskia 13.03.2015, 16:14

Dobrý den, chcela by som sa opýtať. Či mam povinnosť podať DP ak mam s.r.o. Ktorá nemala od roku 1/2014 žiadnu činnosť. Mam len od 6/2014 otvorený účet na s.r.o. A vklady spolocnokov. Od 01/2014 som na materskej .... Bonus na dieta si viem prosím Vas uplatnit ? Alebo ako mam podať DP ? A co mam dat ako prílohy ak mam povinnosť podať DP ? Velmi pekne dakujem za odpoved....

#146  Okina 13.03.2015, 20:55

opatrovateľka v Nemecku je zamestnankyňou cez agenturu, na SK podala daň. priznanie. Hr. mzda za cely rok 14000, odvody okolo 2100, daň tam zaplatila cca 380 eur. Ma povinnost podat DP aj v Nemecku? resp. ak nema povinnost, oplati sa jej to? vratili by jej nieco? dakujem

#147  Pascal 14.03.2015, 18:11

Dobry den. AKo fyzicka osoba som dal do prenajmu moje osobne vozidlo ceskej spolocnosti. Prijem bol 200.000Kc. Vedeli by ste mi vypocitat aku budem musiet platit dan? Prosim len orientacne (kludne pouzite kurz 27Kc/euro) Vopred dakujem, som laik a mam hrosiu kozu z tychto veci.

#148  Pascal 14.03.2015, 18:16

Este k otazke [147]....je mozne vyuzite nejake pausalne vydavky, alebo akekolvek vydavky, ktore by ponizili zaklada dane z najmu vozidla? Vopred dakujem, moc mi to pomoze.

#149  monkimo 14.03.2015, 20:07

Dobrý deň, celý rok som pracovala v zahraničí (VB), musím podávať DP na Slovensku? Za odpoveď ďakujem.

#150  Ing. Eva Mihalíková 15.03.2015, 10:17

[ 142] Lorelay1984: ak to uvediete do príležitostného príjmu nebudete to musiet s daňovakmi riešiť, a ano len 200eur.

#151  Ing. Eva Mihalíková 15.03.2015, 10:18

[ 143] Valika462: Dobrý deň, uvediete do príjmov ten rozdiel čo dostal na úrokoch.

#152  Ing. Eva Mihalíková 15.03.2015, 10:22

[ 145] Saskia: Dobrý deň, za s.r.o. musíte podať DP aj ked neboli príjmy, predpokladam, že budete v strate, pretože nejaké zriaďovacie náklady určite boli. Čo sa týka daňového bonusu na ten bohužiaľ nemáte nárok, musí byť splnená podmienka zárobku aspoň 2112 eur, čo vo Vašom prípade asi nebolo, keďže ste bola na materskej cely rok.

#153  alea23 15.03.2015, 12:50

Dobrý deň..poprosím O radu,, manžel pracoval na zmluvu pracovný pomer v zahraničí od nového roku 2014 až do 26.06.2014,, V hrubom okolo 7000 eur,, potom mal tú na Slovensku už iba dohody do konca roku. Musí - teda je povinný tu na Slovensku podať daňové priznanie,, alebo nemusí . Ďakujem za odpoveď

#154  Saskia 16.03.2015, 22:44

Dobrý vecer, velmi pekne dakujem za odpoved.

#155  alvire 17.03.2015, 06:03

dobrý deň, musím si podať daň. priznanie typu A,ak som mala príjem okrem zamestnávateľa aj príjem na dohodu 200 eur? Dakujem

#156  okina 17.03.2015, 09:14

K otazke 146 nikto nevie? prosiiiim

#157  Heluška 17.03.2015, 15:04

Dobrý deň, pani Kyselová, potrbovala by som poradiť do daňového priznania typu "B" prenájom nehnuteľnosti, neviem presne identifikovať výdavky, čo znamená výdaj za energie / to chápem/ a ostatné služby? Možem tam zaradit´ť aj výmenu vodomeru, batérie, maľovku- farbu, lebo sme si maľovali sami, výmenu varnej dosky a rúry, prípadne plávajúcu podlahu? Okrem príjmu z nehnuteľnosti som nemala žiadny iný príjem, nakoľko som bola nezamestnaná, od októbra na materskej dovolenke, čiže, nemôžem si uplatniť nijaké odpoč. položky, výdavky percentom, tak ako uvádzate viď hore -500€ z príjmu atď. Čo všetko by som mohla dať do výdavkov?Ďakujem za odpoveď

#158  Emily101293 17.03.2015, 15:46

Dobrý deň, prosím o radu. Už som podala daňové priznanie, ale z daového úradu mi volali, že mám staré tlačivá výkazov. Teraz keď podávam nové daňové priznanie musím uvisť, že je opravné? ďakujem za odpoveď P.S: nič iné nie je zle len tie tlačivá

#159  Natalia L. 17.03.2015, 23:43

Dobry den, prosim o rada. Vlani som bola zamestnana na TPP do 30.04. Od 1.5 som evid. na UP ale popritom sa mi podarilo urobit zopar prekladov pre agentury/firmy na zaklade prikaznych zmluv, a dostala som celkovo za tieto "prace" cca 160 eur cize to nebol pravidelny prijem. Teraz otazka ci mam podat DP FO typu A alebo B a ci musim uviest tam tych 160 eur? Dakujem za odpoved.

#160  Mapo 18.03.2015, 11:05

Dobrý deň, prenajímam byt a idem si dať urobiť daňové priznanie. Chcem sa spýtať, či do výdavkov môžem zahrnúť pokladničné bloky za nákup nábytku, záclony, koberca, podlahy, vodovodných batérií a pod. Ďakujem za odpoveď.

#161  Pata222 18.03.2015, 11:38

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať:mzda za rok 2014, ktorá bola vyplatená až vo februári 2015 - Daňové priznanie za túto mzdu si budem podávať až o rok v ročnom zúčtovaní za rok 2015? Ďakujem za odpove´d

#162  Andrea111 18.03.2015, 12:59

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako podať daňové priznanie v prípade, že: Do mája 2014 som bola študent, potom som bola na úrade práce a od decembra som bola zapísana do zoznamu finančných agentov v sektore poistenia. Čiže mám uzavretú mandátnu zmluvu s poisťovňou. Decembrovú výplatu som dostala v januári 2015. Zaplatila som si zdravotné odvody. Nejaké ostatné príjmy som nemala. Mám teda uviesť tieto príjmy do daňového priznania, alebo budú zarátané až v januári. Ďakujem veľmi pekne za odpoveĎ

#163  Lea13 19.03.2015, 10:25

dobrý deň chcem sa spýtať bola som zamestnana celý minulý rok 12 mesiacov ale teraz mi zamestnávatel oznamil že mi neurobil DP takže si ho mam sama urobiť, už ho mam hotove ale chcela by som aj darovať 2% z dane nejakej organizacii ale neviem ako na to všade je že zamestnavatel do 15.2 ma podať za mna DP a ma mi vystaviť potvrdenie o zaplatení dane ale ak to za mna neurobil a ja si teraz podavam DP sama ako ziskam to potvrdenie aby som stihla darovať aj tie dve percentá? alebo to už teraz nie je možné? ako by sa to dalo darovať? mam iba potvrdenie o prijmoch od zamestnavatela na zaklade čoho som si urobila DP ale nič iné, dane mam všetky zaplatene ako preddavky nič už nebudem doplacať.

#164  pocok 19.03.2015, 12:57

Dobrý deň! Chcel by som uplatniť daň. bonus na manželku, ktorá je na mat. dov. Môžem uplatniť na celu sumu (3803,28), alebo iba na rozdiel (3803 - 12x 203,20) Moja otázka je, že do rubriky č.38 mám písať 3803,28 alebo iba rozdiel 1364,88 Ďakujem

#165  KaG 19.03.2015, 18:20

Dobrý deň, dcéra 7 mesiacov minulého roku pracovala v zahraničí (Írsko), išlo o kombináciu stáže a zamestnania po skončení VŠ, mala ročnú zmluvu (5 mes. 2013 + 7 mes. 2014). Po návrate domov zvyšok roka nemala žiadny príjem. Príjem v Írsku bol vo výške nižšej ako minimálna mzda (na írske pomery, nie naše), teda bol oslobodený od dane. Akým spôsobom to má ošetriť v daňovom priznaní v SK?

#166  dominika686a 20.03.2015, 16:03

Dobrý den, chcem sa len spytat ked mi vychadza celkove daňové priznanie 7 764 eur budem uz platit daň? Dakujem, Dominika

#167  Zuzanka1 20.03.2015, 23:49

Vo februári mam pozastavenú živnosť, za január mam zaplatené zd. poistenie 56,35 eur príjem zo živnosti nemám ,od februára so zamestnaná - mam zmluvu . mam tu sumu (56,35) uviesť ako výdavky na riadku 2 oddielu VI , a postupovať ďalej -ako strata , alebo , len vyplniť riadok preukazatel. zapl. poist. a následne vyplniť oddiel na účely soc. a zdr. poistenia

#168  Zuzanka1 20.03.2015, 23:50

Vopred ďakujem

#169  samuel 69 21.03.2015, 09:58

dobry den za minuly rok mam odpracovany jeden mesiac od januara do septembra s prijmom 600 eurna slovensku.od septembra do decembra v holandsku na holandsku pr.zmluvu kde odvadzam aj dane zdravotnu dochodkove pracujem priamo pre holandana ostatne mesiace som bol samoplatitel neregistrovany na urade prace ...musim si podat danove? dakujem za odpoved

#170  LUBS 22.03.2015, 10:17

Prosím o vysvetlenie som zamestnanec, mám občianske združenie mám si podať DP alebo za OZ DP a za zamestnanca ročné zúčtovanie Dakujem

#171  Taatiana 23.03.2015, 03:18

Dobrý deň, som trvalo invalidná dôch. ZTP a v r. 2014 som pracovala do 9/204. Sama si robím preto DP na základe Potrvdenia o príjmoch od zamestnávateľa. Môj príjem z práce je 3.643,35 Eur. Chcem sa opýtať, či do DP typu A, 1.)musím zapísať aj prijem za invaliditu, alebo len prijem od zamestnávateľa udaný na potvrdení ? 2.) Na potrvdení od zamestnávateľa mám napísanú sumu nezdaniteľnej časti základu dane podla §11 odst.2 pism. a) na ktorú zamestnávateľ prihliadol: 2852,46 Eur. Akú sumu mám zapísať do DP na riadok 37 ? Sumu 3.803,33 alebo 2.852,46 eur ? Alebo mám daňovú povinnosť - rozdiel 17,31 eur napisať do r.56? Vdaka za pomoc vopred.

#172  domča ali 23.03.2015, 18:55

dobry den chcem sa spytat ak som bola v roku 2014 od januara do novembra evidovana na urade prace ,a 3.12.2014 Som sa zamestnala možem požiadať o vratenie danoveho bonusu za dceru ??? na tych 11 mesiacov ak som ho nepoberala??

#173  Žela 23.03.2015, 20:20

Dobrý deň, chcela by som sa len opýtať, či si môžem podať DP-vrátenie dane z kapitálového poistenia pre prípad dožitia s výplatou PS?

#174  katarinka s 24.03.2015, 08:31

Dobry den, v roku 2014 som bol SZCO s prijmom zo zivnosti 7000€ na Slovensku, od 1.11.2014 som zivnost ukoncil. V mesiaci nov., december som pracoval v anglicku, moj hruby prijem za november bol 890 GBP, (minus poistne 27 GBP), za december 690 GBP (minus poistene 3 GBP). Vyplata za december mi bola vyplatena az v januari. Do DP typu B uvediem prijem zo zivnosti a tiez zo zavislej cinnosti z anglicka iba za november, ze? K DP je potrebne prilozit vyplatnu pasku? Co sa tyka prijmu z anglicka - staci vyplnit iba V. ODDIEL v DP? odd. XII, XIV vypisovat nemusim? Dakujem krasne

#175  Paulína Paulína 24.03.2015, 08:46

Dobrý deň, ak som mala minulý rok sro cku ktorá nemala žiadne príjmy a výdavky, musím aj tak podať daňové priznanie? ak áno tak aké tlačivo potrebujem? Ďakujem

#176  gima 24.03.2015, 10:24

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Som podnikateľ FO vediem JU v daňovom priznaní za rok 2014 aká je odpisatelná položka na manž. ak poberá star. dôchodok a iné príjmy nemá, a koľko euro môže vybrať podnikateľ na osobnú spotrebu z pokladne za mesiac. Ďakujem pekne.

#177  Dara 24.03.2015, 11:44

Dobrý den,prosím o radu.Mám príjmy zo živnosti,ktoré uvádzam v danovom prizani.Plus príjem,ktorý mám z urbára.Chcem sa spýtať ako sa účtuje príjem z urbára či podľa §6 tabuľka 1,alebo §8 tabuľka číslo 3.ešte chcem uviesť,že mám rozšírenú živnosť o samostatne hospodáriaci roľník.dakujem

#178  baletka 25.03.2015, 15:57

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či si v daňovom priznaní k DPFO typu A môžem znížiť základ dane (príjem z dohody o PČ) o zaplatené sumy povinného zdravotného poistenia a prípadne i dobrovoľného sociálneho poistenia typu I. (bola som súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti ), ktoré som zaplatila za 2 obdobia v r. 2014 (01. -09. januára 2014 a 11. až 31. decembra 2014) počas ktorých som bola tzv. dobrovoľne nezamestnaná. Medzi týmito obdobiami som súvisle pracovala na základe dohody o PČ (t.j. od 10.01.2014 do 10.12.2014) a nemala som žiadne iné zdaniteľné príjmy. Ďakujem

#179  adulienka 25.03.2015, 18:27

Dobrý večer, prosím o radu. Musím podať DP, ak od 1.1. - 10.1. príjem z PP 147,22 od 10.1.-7.2. - PN od 7.2. - 15.9. - SZČO príjem 1200 odvody ZP 380,00 zaplatené v roku 2014, 41,42 doplatené v roku 2015 výdavky cca 40,00 od 15.9. - 26.9. - DoVP príjem 20,30 od 3.10. - 31.12. - PN Vopred ďakujem za pomoc.

#180  jarkabra 25.03.2015, 19:17

Dobrý večer. Prosím o radu. Pomáhala som priateľovi s daňovým priznaním kvôli vecnej výhre. Priznanie je už podané ale až teraz som zistila že sme urobili chybu, neodrátali sme si od tej výhernej sumy tú čiastku ktorá nepodlieha dani. Tých myslím 350,- EUR. Ako by sa dala táto chyba napraviť a kedy zdravotná poisťovňa vyratúva odvody z takýchto výhier? Kedy sa dajú tieto odvody odrátať keď si DP podával iba kvôli tej výhre, inak mu to robí zamestnávateľ. Ďakujem za odpoveď.

#181  loreva 25.03.2015, 19:34

dobrý deň, môžem poslať daňové priznanie aj emailom na daňový úrad? Ďakujem

#182  jarmilab 25.03.2015, 21:53

dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Urobila som chybu v DP. Teraz robím opravné, kde mi vyšla nižšia daň ale ja som už zaplatila daň podľa toho prvého chybného. Čo sa stane s tým rozdielom pošle mi to daňový úrad späť alebo si musím o to požiadať? Ďakujem.

#183  Monika 26.03.2015, 10:52

Dobrý deň, som SZČO a za rok 2014 vykazujem daňovú stratu 1993€. Kde to v daňovom priznamí napísať. Vráti mi túto stratu daňový úrad, alebo to je môj problém. Ďakujem

#184  katarina89 26.03.2015, 14:52

Dobrý deň, chcem sa spýtať, v roku 2014 mám odpracovaný len 1 mesiac - január, musím podať daňové priznanie? od februára som zamestnaná v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa. Daňové v zahraničí mi podáva zamestnávateľ. Ďakujem

#185  Adka73 27.03.2015, 13:08

Prosím o radu, je možné si platiť dobrovolne preddavok dane na rok 2015 dopredu napr 40 eur mesačne? lebo v marci ma to vždy,, zruinuje" Ďakujem

#186  lacike68 27.03.2015, 20:04

Chcem sa opýtať,čo mi slúži ako potvrdenie o podaní DP,ak ho chcem poslať doporučene poštou? ďakujem za info...

#187  Ing. Eva Mihalíková 29.03.2015, 14:57

[ 186] lacike68: Podací lístok

#188  Ing. Eva Mihalíková 29.03.2015, 14:58

[ 185] Adka73: áno

#189  Ing. Eva Mihalíková 29.03.2015, 14:58

[ 184] katarina89: nemusíte

#190  Jozef M. 30.03.2015, 15:35

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Som podnikatel FO plátca DPH. Účtujem v JÚ, máme zmluvu o združení a v združení na 50-50 % sme dvaja. Môj spoločník vystúpil zo združenie lebo skončil podnikanie a ja pokračujem ďalej.Robili sme fynančné vyspriadanie. Zásoby, tovar, pohl. a závazky sme rozdelili na 50-50% a sumu 17525.- som mu vyplatil. V účtovníctve ja zaúčtujem ako zdanitelný výdaj a on ako zdanitelný príjem.Je to tak správne? Za radu vopred ďakujem.

#191  Jana M. 20.04.2015, 13:47

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadom podania dodatočného daňového priznania. Môjmu otcovi vo firme spravia účtovníčka DP za rok 2014,ale nezapočítala mu tam nezdaniteľnú časť na manželku nakoľko mama bola v roku 2014 vedená a ÚPSVR. Ale prvé 3 mesiace január-marec bola dobrovoľne nezamestnaná, tak by som sa chcela optať či tú nezdaniteľnú časť môžem odrátať za celý rok alebo len za tú časť roka kedy bola vedená na ÚPSVR?

#192  Pepino77 28.04.2015, 09:37

Dobrý deň, vlastnil som cenné papiere -podielový fond iShares Euro High Yield Bond (v slovenskej banke), ktorý mi v 2014 dvakrát vyplatil výnos z podielového fondu. Nebol zdanený zrážkovou daňou. Kam mám v DP tieto výnosy uviesť - v tabuľke 2 riadok 1 (úroky a ostatné výnosy z cenných papierov podľa para7 ods.1 písm a)) ? Tam som dal aj vyplatené úrokové výnosy (kupóny) mojich dlhopisov. Alebo sa to dáva na záver do XIV. Oddielu? Ďakujem

#193  Ing. Eva Mihalíková 29.04.2015, 17:22

[ 190] Jozef M.: áno je to správne.

#194  Ing. Eva Mihalíková 29.04.2015, 17:23

[ 191] Jana M.: Dobrý deň, má narok na celu nezdaniteľnú časť

#195  Ing. Eva Mihalíková 29.04.2015, 17:24

[ 192] Pepino77: Dobrý deň. áno do riadku 1 v tabuľke 2.

#196  lubik624 02.05.2015, 07:50

dobrý deň.môže si manželka uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela invalidného dôchodcu a ZTP?

#197  Ing. Eva Mihalíková 13.05.2015, 18:21

Dobrý deň, áno môže

#198  Jozef M 22.05.2015, 11:40

Dobrý deň. Prosím Vás o radu.Som podnikatel FO plátca DPH,/ štvrťročne/.Ukončil som podnikanie ku dňu 28.2.2015. DPH som vysporiadal v daňovom priznaní za 1.Q 2015. Správca dane určil prebiehajú zdaňovacie obdobie deň 30.4.2015. Budem podávať nulový výkaz DPH za apríl? Moja otázka je, že musím podávať aj nulový Kontrolný výkaz?

#199  Ing. Eva Mihalíková 30.05.2015, 15:47

Dobrý deň, nie, kontrolný výkaz sa podáva len ak vznikla v zdaňovacom období daňová povinnosť, na výkaze DPH uvediete ze nevznikla a podáte len to.

#200  slavka.x 01.06.2015, 18:13

Dobrý deň . Prosím o radu .V roku 2014 som bola zamestnancom na Slovensku do oktobra a od vtedy pracujem v Nemecku.DP som si podala na Slovensku a chcela by som poradiť či si musím podať aj DP v Nemecku. Požiadala som si v Nemecku aj o rodinné pridavky.

#201  vicky 29.06.2015, 15:06

Dobrý deň Prve tri mesiace som marodila PN, kde som mala za januar- 243.20 eue, februar-219,60 eur, marec- 243,20, Tri mesiace som bola na UP Zarobila som 1584,70Eur . Mám nárok na vrátenie dane ak som PN a bola som na UP? alebo mi vrátia len 2,53 preddavkovú daň. Ďakujem

#202  Renča12345 14.07.2015, 16:00

Dobrý deň.Chcela by som sa spýtať ak mám príjem z dohody na každý mesiac 60 eur.Za obdobie od marca/2015 do konca roka to bude cca 540eur mám podať potom daňové priznanie a požiadať o daňový bonus na deti?Teraz mi ho nemám. Ďakujem za odpoveď

#203  Renča12345 03.08.2015, 04:32

Už som si zistila odpoveď.

#204  marianna 17.11.2015, 12:34

Dobry den p. Mihalikova, chcela by som Vas poprosit o radu. Som student VS a v roku 2015 som brigadovala u niekolkych zamestnavatelov. V prvom pripade som podpisovala Zmluvu o vytvoreni a pouziti umeleckeho vykonu, v druhom pripade som mala ceskeho zamestnavatela a podpisanu Dohodu o provedeni prace (praca bola vykonana na SR v podobe piatich dni), a v tretom pripade nebola podpisana ziadna zmluva ale zamestnavatel ma zahlasil ako do ZP, tak aj do SP. Chcem sa Vas preto opytat, ako mam postupovat pri vyplnani DP? Dakujem

#205  Ing. Eva Mihalíková 17.11.2015, 19:19

Dobrý deň, príjem z vytvorenia a použitia umeleckých diel je oslobodený od dane do 500eur, ak Váš príjem prekročil túto sumu musíte zdaniť sumu nad tento príjem. Z ČR uvidíte, či dostanete potvrdenie o zdaniteľnom príjme, ak áno zahrniete to do celkového príjmu a využijete vyňatie z príjmov. Tretí prípad bude zrejme klasická dohoda. Ak by ste si nevedela rady napíšte mi keď budete mat potvrdenia, teraz je ešte skoro hovoriť čo a kam :)

#206  Eva1952 10.12.2015, 13:35

dobrý deň mám dotaz, či sa dá v DP kombinovaťv jednom § dokladovanie príjmov - JÚ a v § prenájmu paušál 40% ?

#207  Eva1952 10.12.2015, 13:37

dobrý deň mám dotaz, či sa dá v DP kombinovaťv jednom § dokladovanie príjmov - JÚ a v § prenájmu paušál 40% ?

#208  Ing. Eva Mihalíková 17.12.2015, 18:04

Dobrý deň, áno.

#209  Gabika1991 25.01.2016, 14:17

Dobrý deň prajem chcela by som sa opýtať ohľadom daní či si mám podať daňové priznanie keď som od septembra pn rizikové tehotenstvo vrátili by mi niečo?Z minulého roka mi vyšlo +270eur som dostala ešte aj na manžela je indvalidnym dochodcom je na úrade práce ďakujem za odpoveď

#210  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2016, 10:21

Dobrý deň, neviem Vám presne odpovedať, keďže neviem čo je tých 270 eur, príjem, zrazené preddavky na daň? Ak máte v potvrdení od zamestnávateľa, že Vám boli zrazené preddavky, určite si podajte DP, vrátia Vám ich.

#211  Mária 212 07.02.2016, 11:14

Som dôchodkyňa,prenajímam byt na 8 mesiacov v roku,príjem činí 1600 eur,Prosím musím podať daňové priznanie? Ďakujem za odpoveď.

#212  lubicasi 11.02.2016, 20:20

Prajem príjemný večer, prosím o odpoveď : zarobila som 1769€ pracujem od 1.9.15 čiže v roku 015 štyri mesiace mám invalidného manžela v daňovom priznaní A môžem uplatniť DB za celý rok? manžela uplatním. Ďakujem

#213  lubicasi 11.02.2016, 20:25

Dcéra je v zahraničí môže si uplatniť v DP B za 183 dní stravné 43 € na deň. /je modelka má príležitostný príjem je registrovaná na DU) Už som sa síce pýtala v roku 15 ale ešte sa uisťujem. Ďakujem

#214  lubisi 11.02.2016, 20:27

Dcéra je v zahraničí môže si uplatniť v DP B za 183 dní stravné 43 € na deň. /je modelka má príležitostný príjem je registrovaná na DU) Už som sa síce pýtala v roku 15 ale ešte sa uisťujem. Ďakujem

#215  lubii 11.02.2016, 20:29

Dcéra je v zahraničí môže si uplatniť v DP B za 183 dní stravné 43 € na deň. /je modelka má príležitostný príjem je registrovaná na DU) Už som sa síce pýtala v roku 15 ale ešte sa uisťujem. Ďakujem

#216  casi 11.02.2016, 20:30

Dcéra je v zahraničí môže si uplatniť v DP B za 183 dní stravné 43 € na deň. /je modelka má príležitostný príjem je registrovaná na DU) Už som sa síce pýtala v roku 15 ale ešte sa uisťujem. Ďakujem

#217  Ľubčas 11.02.2016, 20:31

Dcéra je v zahraničí môže si uplatniť v DP B za 183 dní stravné 43 € na deň. /je modelka má príležitostný príjem je registrovaná na DU) Už som sa síce pýtala v roku 15 ale ešte sa uisťujem. Ďakujem

#218  Jasiľu 11.02.2016, 20:33

Dcéra je v zahraničí môže si uplatniť v DP B za 183 dní stravné 43 € na deň. /je modelka má príležitostný príjem je registrovaná na DU) .Už som sa síce pýtala v roku 15 ale ešte sa uisťujem. Ďakujem

#219  ivsi 11.02.2016, 21:11

Prepáčte ale písalo , že meno je už evidované tak som dávala nové a zrazu všetko prešlo. Ďakujem ešte raz

#220  Ing. Eva Mihalíková 20.02.2016, 18:06

Mária 212: Dobrý deň, nemusíte podávať DP.

#221  Ing. Eva Mihalíková 20.02.2016, 18:06

[ 219] ivsi: Odpovedala som na mail.

#222  Mária Sl 01.03.2016, 12:30

Dobrý deň. Ako zahrnúť príjmy z ČR do daňového priznania v SR? Potrebujem urobit danové priznanie.Mám české potvrdenie o zdanitelných príjmoch zo závislej činnost,keďže som pracoval celý rok v ČR. i.Riadok 1:úhrn zúčt.príjmov-84240Čk.Riadok 2: 84240Čk. Riadok 6: Úhrn povinného poistenia z riadku 2-28634Čk. Riadok 8: Základ dane 112883Čk. Mimo číslovaných riadkov je na dolnej časti potvrdrnia ešte uvedené: Poistné zamestnanca:9343Čk. Záloha na daň nebola žiadna.Podávam DP A.Čo je pre mna uhrn všetkých príjmov-riadok 32,úhrn povinného poistenia-riadok 33,úhrn vyňatých príjmov- riadok 46 ?Samozrejme prepočítam koruny na eurá.

#223  Katy Abrahám 06.03.2016, 20:28

Dobrý večer ,mám taku otázku,kedže mi zamestnávatel neposlal ročné zučtovanie napisala som žiadost na danový urad.Robila som v Offenburgu aj V Duisburgu....kam mám teda poslat tu žiadost na ktorý danový urad?Vedeli by ste mi s tým poradit?Dakujem

#224  Mária Sl 07.03.2016, 08:12

Dobrý deň. Ako zahrnúť príjmy z ČR do daňového priznania v SR? Potrebujem urobiť daňové priznanie.Mám české potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosť, keďže som nepracoval celý rok v ČR. i.Riadok 1:úhrn zúčt.príjmov-116365Čk.Riadok 2: 116365Čk. Riadok 6: Úhrn povinného poistenia z riadku 2-39566Čk. Riadok 8: Základ dane 155531Čk. Mimo číslovaných riadkov je na dolnej časti potvrdenia ešte uvedené: Poistné zamestnanca: ZP 5239Čk, SP 7567. Záloha na daň bola15150.Podávam DP A.Čo je pre mňa úhrn všetkých príjmov-riadok 32,úhrn povinného poistenia-riadok 33,úhrn vyňatých príjmov- riadok 46 ?Samozrejme prepočítam koruny na eurá.

#225  Ing. Eva Mihalíková 10.03.2016, 19:24

[ 222] Mária Sl: Dobrý deň, úhrn všetkých príjmov máte úhrn zúčtovaných príjmov v CZ, úhrn povinného poistného môžte dať aj v jednej sume ak to tak máte na českom potvrdení, môžte to napr. dať do SP, vyjmete hrubý príjem minus zaplatené odvody. Zálohu na daň neuvádzate nikde

#226  Ing. Eva Mihalíková 10.03.2016, 19:26

[ 223] Katy Abrahám: Dobrý večer, na daňový úrad stačí poslať oznámenie o tom, že si posúvate podanie DP do 30.06.2016, podávate to na ten daňový úrad, ktorý máte v mieste bydliska/okrese.

#227  Pavol25 12.03.2016, 13:36

Dobry den, od januara do 20 marca 2015 mal som otvorenu zivnost ( zarobil som 1950 eur), od 21 marca som evidovany na urade prace. Mam povinnost podat danove priznanie. Dakujem

#228  andula66 23.04.2016, 22:54

Dobry vecet! Podala som si,zaroven aj odovzdala Dp vo februari.Dali mi potvrdenie,aj s uvedenou sumou o prepl.Chcem sa spytat,ze kde mam odovzdat to potvr.a kto mi vyplati preplatok?Za odoved vam vopred dakujem.

#229  Ing. Eva Mihalíková 02.05.2016, 20:57

Dobrý deň, potvrdenie je Vaše, neodovdzávate ho nikomu, je to pre Vás keby niekedy v budúcnosti DU tvrdil ze ste nepodala danove priznanie, preplatok mal prist koncom apríla..

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-pre-fyzicke-osoby-za-rok-2014-v-roku-2015-&idc=205

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.