Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2020 (podávané v roku 2021)

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Daňové priznanie typ B Stiahnuť
Daňové priznanie typ A Stiahnuť
Potvrdenie o podaní DP typ A Stiahnuť
Potvrdenie o podaní DP typ B Stiahnuť

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2020 sa podáva v lehote do 31.03.2021.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy).

 

Daňové priznanie sú povinné podať fyzické osoby, ktorých príjmy:

 • Za zdaňovacie obdobie (2020) presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka (2 207,10 €) + ak majú príjmy plynúce od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane, príjmy zo zdrojov v zahraničí, príjmy, u ktorých nie je možné zraziť daň a tiež v prípade, že daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ďalej je daňové priznanie povinný podať zamestnanec, ktorý má príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov prípadne iné druhy zdaniteľných príjmov.
 • Za zdaňovacie obdobie (2020) nepresahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazujú daňovú stratu.

 

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020 teda vzniká fyzickým osobám vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy sú vyššie ako je 50 % zo sumy  4 414,20 eur. Za zdaňovacie obdobie 2020 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 2 207,10 eur. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne. Napríklad v prípade, ak má nárok na vrátenie zaplatenej dane.

Do vyššie spomínanej sumy 2 207,10  eur sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak:

a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo

b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

 

Za zdaňovacie obdobie 2020 sa daňové priznanie podáva na tlačivách s označením:

 • typ A: DPFOAv20 (označenie MF/015676/2020-721) NOVÉ TLAČIVO
 • typ B: DPFOBv20 (označenie MF/015567/2020-721) NOVÉ TLAČIVO

 

 Obidve tlačivá si môžete zadarmo stiahnuť na začiatku tohto článku.

 

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

 • svoje osobné údaje (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo)
 • osobné údaje osôb, na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

 

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca, je povinný v daňovom priznaní uviesť osobné údaje o daňovníkovi, za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

 

Postup pri vyčíslovaní základu dane

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30).

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu.

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP.

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP prípadne inou sadzbou podľa výšky zdaniteľného príjmu a typu príjmov.

 

Sadzba dane

 • 19% - ak ročný príjem daňovník je menší ako 37 163,36 eur
 • 25% ak ročný príjem daňovník je vyšší ako 37 163,36 eur, táto sadzba sa použije len na sumu presahujúcu stanovený limit
 • 5% pri príjmoch zdaňovaných naviac aj osobitnou sadzbou (prezident SR, poslanci, atď.)
 • 15% - ak ročný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) nepresiahne sumu 100 000 eur. NOVÁ SADZBA

 

Nezdaniteľné časti

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, z ktorých sa daň z príjmov neplatí. Základom je suma životného minima platná k 01.01.2020 tj. 210,20 EUR.

 

NOVÉ NEZDANITEĽNÉ ČASTI

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Základ dane max 19 506,56  EUR. Nezdaniteľná časť = 4 414,20 EUR

Základ dane vyšší ako 19 506,56 EUR. Nezdaniteľná časť = 9 290,84  EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2020 = 4 035,84 EUR

(POZN: Nezdaniteľná časť na manželku je po prvý krát iná suma ako nezdaniteľná časť na daňovníka)

 

Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela:

 • Uzavreté manželstvo
 • Príjem manžela/manželky žiadny alebo nižší ako 4 035,84 €

 

V roku 2020 k tomu musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: 

 • Manžel/manželka sa staral/a o vyživované dieťa (do 3 rokov, do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je zverené do náhradnej starostlivosti)
 • Manžel/manželka poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka
 • Manžel/manželka bol/a zaradená do evidencie o uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Manžel/manželka je občan so zdravotným postihnutím
 • Manžel/manželka je občan s ťažkým zdravotným postihnutím

V prípade, že manžel/manželka spĺňa jednu z podmienok len časť roka, vypočíta sa adekvátna čiastka z 4 035,84 €. Nezdaniteľnú časť na manželku/manžela je možné uplatniť len na aktívne príjmy daňovníka.

 

III. pilier

Za zdaňovacie obdobie 2020 si daňovníci môžu opäť uplatniť nezdaniteľnú časť aj za dobrovoľné dôchodkové sporenie - III. pilier. Najviac však do výšky 180 €.

 

Podmienky na uplatnenie:

 • príspevky platené na základe zmluvy uzatvorenej po 1. 4. 2014
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení

 

ZMENA DAŇOVÉHO BONUSU

Daňový bonus za rok 2020

 

-       dieťa mladšie ako 6 rokov: 45,44 EUR na mesiac

-       dieťa staršie ako 6 rokov: 22,72 EUR na mesiac

 

Na uplatnenie daňového bonusu za rok 2020:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 3 480,- EUR (6 násobok minimálnej mzdy 580 EUR). Tieto príjmy môže daňovník dosiahnuť buď zo závislej činnosti alebo z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)
 • dieťa vyživované v domácnosti daňovníka
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti
 • doloženie dokladu - rodný list, potvrdenie o návšteve školy

 

Zamestnanecká prémia za rok 2020

Tak ako aj v minulom zdaňovacom období, aj v tomto na zamestnaneckú prémiu nemá nárok nikto aj napriek tomu, že je stále v zákone definovaná.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2020, najviac však do výšky 400 eur.

Podmienky pre uplatnenie:

 • daňovník vo veku od 18 do 35 rokov
 • priemerný mesačný zárobok daňovníka je max 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie
 • hypotéka uzavretá po 01.01.2018
 • maximálna výška hypotéky 50 000 Eur

 

Zaokrúhľovanie

Nezdaniteľné časti aj daňový bonus na dieťa sa vždy zaokrúhľujú na dve desatinné čísla matematicky (ZMENA od roku 2020).

 

Príjmy oslobodené od dane

Do výšky 500 eur, jedná sa o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1. písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu).

 

Výdavky percentom z príjmov

60 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 10) maximálne 20 000 € ročne. Podmienkou pre uplatnenie paušálnych výdavkov vo výške 60% z príjmov je, že daňovník nemôže byť platiteľ dane z pridanej hodnoty, v takom prípade si musí uplatniť preukázateľné výdavky.

 

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17,- EUR, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 EUR, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 eur.

 

Prílohy k daňovému priznaniu

 

(Doklady potrebné k podaniu daňového priznania)

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

 • všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2020, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2020 napr. kópia rodného listu dieťaťa ak ešte nebola na daňový úrad doručená v predchádzajúcich rokoch, potvrdenie školy ak dieťa študuje na škole mimo Slovenskej republiky, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2020, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu
 • kópia potvrdenia o výške zaplatených úrokov na hypotéku za rok 2020 z banky

 

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2020, napr. kópia rodného listu dieťaťa ak ešte nebola na daňový úrad doručená v predchádzajúcich rokoch, potvrdenie školy ak dieťa študuje na škole mimo Slovenskej republiky, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2020, ak bolo vykonané, s doplnením údajov o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu.
 • kópia potvrdenia o výške zaplatených úrokov na hypotéku za rok 2020 z banky

 

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ neprikladá účtovné výkazy. Účtovná závierka v JÚ (UZFOv14) je samostatným podaním. Podáva sa zvlášť a nie je nutné podať ju spolu s daňovým priznaním, je však nutné dodržať termín do 31.03.2021. Rovnako je to aj v prípade, že daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva.

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Opravné položky
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zálohových faktúr
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Dlhopisy
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (4)

#1  Lub3033 16.03.2021, 09:25

Dobrý deň, prosím ako je to s vrátením časti zaplateného nájomného za minulé zdanovacie obdobie, v ktorom daňovník uplatňoval 60% paušálne výdavky, je táto vratka daňovým príjmom alebo nie, keďže platba nájomného nebola uplatnená ako daňový výdavok. Aj v tomto daňovom období budú uplatňované paušálne výdavky. Ďakujem

#2  ZoltanMkls 17.03.2021, 12:39

Dobrý deň. Ako dobrovoľne nezamestnaný v r. 2020 som mal príjem len z predaja nehnuteľnosti. Za ten rok som pravidelne platil zdravotné poistenie. Prosím kde sa vyznačuje zaplatená suma ZP na DP typu B (okrem VIII. oddielu v spočítaných výdavkoch)? Ďakujem.

#3  Iriska 22.03.2021, 12:42

Dobry den,za rok 2020,som tri mesiace nepracovala nikde a ani som nebola evidovana na urade prace,staci mi prilozit ,len cestne prehlasenie?

#4  Lenka Jancová 22.03.2021, 21:18

Celý rok 2020 som bola PN...mám nárok na vrátenie daní...ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-pre-fyzicke-osoby-za-rok-2020-podavane-v-roku-2021-&idc=440

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.