Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014)

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Daňové priznanie fyzické osoby typ A Stiahnuť
Potvrdenie o podaní daňového priznania typ A Stiahnuť
Daňové priznanie fyzické osoby typ B Stiahnuť
Potvrdenie o podaní daňového priznania typ B Stiahnuť

Nehľadáte aktuálny článok pre rok 2015 » Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015)?


Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2013 sa podáva v lehote do 31.03.2014

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

Daňové priznanie sú  povinné podať fyzické osoby, ktorých príjmy:

 • Za zdaňovacie obdobie (2013) presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka (1867,97 €) + ak majú príjmy plynúce od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane, príjmy zo zdrojov v zahraničí, príjmy u ktorých nie je možné zraziť daň a tiež v prípade, že daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činosti, ďalej je daňové priznanie povinný podať zamestnanec, ktorý má príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov prípadne iné druhy zdaniteľných príjmov.
 • Za zdaňovacie obdobie (2013) nepresahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazujú daňovú stratu.

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 teda vzniká fyzickým osobám vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy sú vyššie ako je 50 % zo sumy 3 735,94 eur. Za zdaňovacie obdobie 2013 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 1867,97 eur. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne.

Do vyššie spomínanej sumy 1867,97 eur sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak

 • a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo
 • b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

 

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

 • svoje osobné údaje – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo
 • osobné údaje osôb na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca je povinný v daňovom priznaní uviesť osobné údaje o daňovníkovi za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

Postup pri vyčísľovaní základu dane

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30). 

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu (lebo § 11 ZDP zmenený nebol a k zrušeniu tzv. milionárskej dane nedošlo). 

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP. 

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP. 

 Nezdaniteľné časti 

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, z ktorých sa daň z príjmov neplatí – sa v r. 2013 naďalej upravujú o určité percento. Základom je suma životného minima platná k 01.01.2013 tj. 194,58 EUR.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

 • Základ dane max 18 983 EUR. Nezdaniteľná časť = 3 735,94 EUR
 • Základ dane vyšší ako 18 983 EUR. Nezdaniteľná časť = 8 193,80 EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2013 = 3735,94 EUR

NOVÉ Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela:

 • Uzavreté manželstvo
 • Príjem manžela/manželky žiadny alebo nižší ako 3735 €

V roku 2013 k tomu musí byť splnená aspoň jedna podmienka z nasledujúcich:

 • Manžel/manželka sa starala o vyživované dieťa (do 3 rokov, do 6 rokov ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo je zverené do náhradnej starostlivosti)
 • Manžel/manželka poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka
 • Manžel/manželka bol/a zaradená do evidencie o uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny
 • Manžel/manželka je občan so zdravotným postihnutím

V prípade, že manžel/manželka spĺňa jednu z podmienok len časť roka vypočíta sa adekvátna čiastka z 3735,94 €

NOVÉNezdaniteľná čiastka na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2013

V tohtoročnom daňovom priznaní je opäť možné uplatniť výdavky na dôchodkové starobné sporenie a to vo výške 2% zo základu dane. Najviac však do výšky 2% zo šesťdesiatnásobku priemernej mesačnej mzdy v SR, tzn. najviac 943,20 €

 Daňový bonus za rok 2013

251,52 EUR (január - jún 2013 bol 21,03 EUR mesačne, júl - december 2013 bol 21,41 EUR mesačne)

Na uplatnenie daňového bonusu za rok 2013:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 2026,20 EUR (6 násobok minimálnej mzdy 337,70 EUR) tieto príjmy môže daňovník dosiahnuť buď zo závislej činnosti alebo z podnikania  a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)

 Zamestnanecká prémia za rok 2013

Zamestnanecká prémia za minulý rok predstavuje: 42,98 EUR ročne (ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 2 026,2 EUR a nižšej ako 3 735,94 EUR).

Na uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2013:

 • výška zdaniteľných (posudzovaných) príjmov zo závislej činnosti uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) a f) vykonávaných len na území SR musí byť v úhrnnej výške aspoň 2026,20 EUR (6 násobok minimálnej mzdy 337,70 EUR)

 Príjmy oslobodené od dane

Do výšky 500 EUR, jedná sa o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1. písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu).

Do výšky 500 eur, jedná sa o úhrn príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov (obstaraných od 1. januára 2004), z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva (obstaraných od 1. januára 2004), (ak takto vymedzené príjmy znížené o výdavky sumu 500 eur
presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu) Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z prenájmu a z príležitostných činností neznížených o výdavky a ďalej príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva znížených o výdavky, sa uplatní oslobodenie najviac v úhrnnej výške 500 eur (zdaňuje sa nad
uvedenú sumu).

Výdavky percentom z príjmov

40 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 10) maximálne však 420 € mesačne, tzn. 5040 € ročne.

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 16,60 EUR, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2013 nepresiahli sumu 1 867,97 EUR, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus.

Prílohy k daňovému priznaniu

(Doklady potrebné k podaniu daňového priznania)

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

 • všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2013, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.
 • kópie dokladov o preukázateľne zaplatených úhrad ich zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2013,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2013 napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • v prípade uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu, príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. l) ZDP sa do úhrnu posudzovaných príjmov nezahrnujú a takáto kópia potvrdenia (dokladu) sa neprikladá,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2013, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 ZDP za rok 2013,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2013,
 • kópie dokladov preukázateľne zaplatených úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2013,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2013, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu,

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ prikladá účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč. FO 1 – 01)
 • Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč. FO 2 – 01)

Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ prikladá účtovné výkazy:

 • Súvaha (Súvaha Úč. POD 1 – 01)
 • Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč. POD 2 – 01)
 • Poznámky.

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.


Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava chýb v účtovníctve
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Základy účtovníctva II
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Finančné účtovníctvo
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (123)

#1  CSR 03.02.2014, 21:56

Dobry den, Viete mi poradit, ako spracovat danove priznanie za rok 2013? Skutocnosti: 1.1.2013 - 31.1.2013 - evidencia na UP CR 1.2.2013 - 30.4.2013 - cesky zamestnavatel v CR 1.5.2013 - 15.12.2013 - evidencia na UP SR 16.12.2013 - 31.12.2013 - slovensky zamestnavatel v SR Dakujem, Jano

#2  sapikova 11.02.2014, 11:38

dobry den poradte mi prosim so spracovanim dane za rok 2013,6.3,2013 do 15.9.2013slovensky zamestnavatel praca v nemecku dakujem

#3  milan67 25.02.2014, 11:30

v pripade prijmoch zo zahranicia na zivnost vyplnate priznanie typ B, ak ste pracovali pre zahranicneho zamestnavatela na HPP, tak typ A. Priznania sa daju vyplnit aj na internete, napr. na http://ipdf.sk/danove-priznanie Je tam sice poplatok par centov, ale pocita to automaticky, celkom dobre.

#4  Dane 01.03.2014, 14:52

Daňové priznanie za r.2013 Platí sa Daň z príjmu z dividend vyplatených v r. 2013? Ak sa daň neplatí ako je to s odvodom zdrav. poisťovni? Ak sa daň platí tiež detto otázka ako je to s odvodom zdrav.poisťovni?

#5  Tonina77 03.03.2014, 10:48

Dobry den chcem sa opytat ak mam zivnost 3 mesiace 10,11,12/2013 a prijem 4160 ako najednoduchsie mam podat danove priznanie, ak som spravne citala tak pausalom to nejde?! dakujem

#6  Ing. Eva Mihalíková 03.03.2014, 18:29

Dane: odvody sa platia, zdravotné vo výške 14% a daň vo výške 15%

#7  Ing. Eva Mihalíková 03.03.2014, 18:31

Dobrý deň Tonina77, môžte paušálne tak je to najjednoduchšie, v článku je spomínaná maximálna vyska tychto vydavkov a nie príjem, čiže zo 4160 € vypočítate 40% ako výdavky k tomu sa pripočítajú odvody do ZP a SP a vyčíslite daň. Ešte pripomeniem, že ak budete uplatnovať paušálne vydavky je to potrebné v daňovom priznaní označiť krížikom..

#8  Annalea 05.03.2014, 08:39

Prosím o radu. Pri príjmoch z činnosti sprostredkovateľov v daňovom priznaní B str. 3 podľa §6, r. 8 je možné si dať výdavky 40% ? ďakujem

#9  ajax 05.03.2014, 15:28

"Výdavky percentom z príjmov 40 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu - § 6 ods. 10) maximálne však 420 € mesačne, tzn. 5040 € ročne." Je to nesprávne znenie. S účinnosťou od 1.1.2013, nie je možné pri príjmoch z prenájmu uplatňovať výdavky percentom z príjmov.

#10  ajax 05.03.2014, 15:32

Ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie doklady na uplatnenie daňového bonusu predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania.

#11  branislav 05.03.2014, 18:40

Ak máme dieťa ktoré malo 8.9.2013 4 roky-týka sa nás ešte možnosť uplatnenia nezdanitelnej časti na manželku za rok 2013-resp.pomernej časti k mesiacu dovršenia 4 rokov dieťaťa?

#12  Ing. Eva Mihalíková 05.03.2014, 19:33

máte nárok iba na pomernú časť za 8 mesiacov.

#13  marlenka 06.03.2014, 18:31

Dobry den, Viete mi poradit, ako vyplnit danove priznanie za rok 2013? 1.1.2013 - 26.7.2013 som pracovala v zahranici (anglicko) a odvtedy som nezamestnana a nepoberala som ani davku v nezamestnanosti. dakujem

#14  zaba 06.03.2014, 21:09

Dobrý večer, ked manzel popri inv. dôchodku zarobil 790 eur za cely rok, môžem si uplatnit znizenie? a do kolonky vlastne prijmy manzela mam zaratat aj dôchodok? dakujem

#15  Ing. Eva Mihalíková 07.03.2014, 11:39

Dobrý deň zaba. Áno môžte si uplatniť zníženie a do príjmu je potrebné zrátať aj dôchodok.

#16  Ing. Eva Mihalíková 07.03.2014, 11:48

Dobrý deň marlenka. Podávate typ A, je nutné prepočítať príjmy ročným kurzom ECB. Použiť môžete metódu vyňatia príjmov.

#17  PIPI999 08.03.2014, 01:57

Je povinnosť doložiť POZNÁMKY k ÚZ k DP-dpfo-B v prípade, že FO vedie PODVOJNÉ ÚČTO ??? ĎAKUJEM za odpoveď

#18  Ing. Eva Mihalíková 09.03.2014, 09:46

áno, pokiaľ vediete podvojné účtovníctvo máte povinnosť doložiť aj poznámky.

#19  Franta 10.03.2014, 12:27

S manželkou prenajímame nehnuteľnosť, ktorú máme v bezpodielovom vlastníctve. Vo vzťahu k tomuto prenájmu sme sa dohodli, že daňové priznanie zahrňujúce celkové príjmy a výdavky za zúčtovacie obdobie podá len manželka. Ja ako zamestnanec (daňovník) mám možnosť uplatniť si v zmysle § 11 ods. 4 zákona o dani z príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá žije so mnou v spoločnej domácnosti a bola od 10.01.2013 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Tento stav trvá dodnes. Pri uplatnení si tohto nároku a zadávaní údajov našej účtovníčke o príjme manželky z prenájmu som natrafil na niekoľko nejasností, na ktoré zatiaľ nepoznám odpoveď a do daňového priznania nechcem dávať neoverené údaje. Z toho dôvodu by som porosil (ak je to možné) o vysvetlenie: 1. Pod vlastným príjmom manželky z prenájmu sa myslí celkový príjem z prenájmu, vrátane za energie a služby, ktoré musím z prijatej sumy každý mesiac uhradiť, alebo len čistý príjem z prenájmu, ktorý je od výdavkov, ktorých odčítanie zákon o dani z príjmov umožňuje, očistený a ktorý je dohodnutý v zmluve o prenájme ? 2. Keďže je prenajímaná nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve, počíta sa ako príjem manželky z celkového príjmu z prenájmu (zo sumy podľa odpovedi k bodu 1.) len 50 % ? Ďakujem za odpoveď.

#20  Bejkats 10.03.2014, 14:01

chcem sa opýtať čo potrebujem k daňovému, ked manžel je živnostníkom od 1.08.2013 a do vtedy bol v Anglicku. je potrebné vykryť celý rok alebo stačia len faktúry od augusta. Dakujem

#21  anikaA 10.03.2014, 14:08

Dobrý den, podnikám v združení,udaje o hospod.vysledku, o pomere prerozdelenia vydaja a príjmu som vlani uvádzala v danovom priznaní B v kolonke " osobitné záznamy".V DP "B" za rok 2013 som na to kolonku nenašla. Kde uvediem tieto skutočnosti tento rok v DP? Dakujem za odpoved...

#22  Janek 10.03.2014, 20:51

Poprosil by som o radu ...Bol som SZČO do konca januára 2013. mam dve faktury Decembrovu z roku 2012 ale peniaze prišli na učet až v januar 2013.A druha faktura je Januarova 2013. suma faktur spolu je1800€. odvody mam vyplatene všetky SP. - ZP. som povinny podať danove priznanie? čital som na internene že ak nepresahujem určitu sumu nie je potrebne podavat danove priznanie A NEVYKAZUJEM DANOVU STRATU tomu nerozumiem čo je to danova strata ako zistim či vykazujem alebo nevykazujem. Dakujem.

#23  1Paľo 10.03.2014, 22:36

Prosím o radu.Som zamestnancom a zároveň samostatne hospodáriacim roľníkom. Ako SHR nemám žiadne príjmy ani zisky okrem dotácie 4220 eur od Slov. poľnoh. platobnej agentúry. Je táto dotácia považovaná za príjem? Musím z nej odviesť daň z príjmu? Ďakujem za odpoveď.

#24  gabika.k 11.03.2014, 10:42

Dobrý deň. Prosím o radu. v 11/2012 som dostala výpoveď, počas PN. PN trvala až do 8/2013. Odvtedy som v evidencii na ÚPSVaR.Nemocenské dávky nie sú predmetom dane a chcela by som vedieť či podpora v nezamestnanosti je príjem podliehajúci dani. Ďakujem veeľmi pekne

#25  jajula 11.03.2014, 12:09

ak je dôchodca a mal ešte príjem na dohodu. vyplňa DP A doloží príjem z dohody a musi doložiť k DP potvrdenie o výške dôchodku za rok 2013 od SP, alebo stačí vyplniť sumu dôchodku. Musí alebo nie dokladať výšku dôchodku od SP

#26  igna 11.03.2014, 17:15

dobrý den, chcela by som sa spýtať, či mám nárok na zamestnaneckú prémiu, ak som celý rok mala pracovný pomer, z toho príjem 4080,57eur, a plus príjem z práce na dohodu vo výške 640 eur.

#27  Izabela 11.03.2014, 17:20

Dobry den, prosim o radu. Som studentka a v lete som brigadovala v zahranici. Moja mzda nepresiahla tych 1800€. Idem si podat danove priznanie za ucelom vratenia dani zo zahranicia. Okrem toho som mala na Slovensku za minuly rok prijem 14,40€- musim tuto sumu spolu s dokladom o vyske prijmu uviest do danoveho priznania?...alebo to tam nemusim uviest v pripade ak neziadam vratenie dani z prijmu na Slovensku. Velmi pekne dakujem

#28  branislav 12.03.2014, 07:14

Dobrý deň-vrátim sa k mojej otázke(príspevok.11)a následnej odpovedi ktorá ma síce potešila ale z iných zdrojov nám zasa povedali že nárok na uplatnenie ani pomernej časti už nemáme pretože dieťa už 3 roky v roku 2013 malo presiahnuté i ked 4 roky malo až v septembri-ako sa to teda má brať?Manželka je na neplatenej predlženej MD,dieťa je zdravé

#29  jutka 12.03.2014, 20:11

Dobrý deň,chcel by som sa opýtať ohľadom vyplnenia DP typ B. Mám pridelené DIČ ako novinár bez živnosti, príjem som mal zo závislej činnosti a na zmluvy o dielo uzatvorené podľa občianskeho zákonníka (vypracovanie prezentácií). Prosím o radu, či tento príjem na zmluvy o dielo sú ako príležitostný príjem §8 ods 1 alebo ho píšem do tab. 1 ako príjem z vytvorenia diela podľa §6 od, 2a. Ďakujem

#30  tomino 13.03.2014, 03:43

Dobry vecer, viete mi prosim vas poradit? Pracujem vo svajciarsku, ake vsetky prilohy musim pridat v danovom priznani? Mozem pouzit metodu vynatia prijmov, i ked je zo svajciarskom uzavreta zmluva o metode zapoctu dane? Budem nieco doplacat na daniach ak za mna mesacne sef odvazdal vo svajciarsku dan? Dakujem za odpoved

#31  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2014, 19:37

Franta: kedže máte byt v bezpodielovom vlastníctve príjem by mal byť 50% avšak kedže celý príjem ako píšete zdaňuje ona je to 100% príjmu bez odpočítania výdavkov.

#32  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2014, 19:38

Bejkats: Potrebné je vykryť celý rok a zdaniť aj príjem z Anglicka, pokiaľ máte nejaký doklad o príjme.

#33  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2014, 19:40

anikaA: Dobrý deň miesto pre osobitné záznamy je v DP typ B na strane 11, pokial by to nebolo dostačujúce môžu sa pridať na samostatnom papieri ako príloha.

#34  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2014, 19:43

Janek: nie ste povinny podať daňové priznanie, pretože Váš príjem nepresiahol sumu 1867,97, avšak ak nepodáte daňové priznanie bolo by dobré oznámiť daňovému úradu že Vám nevznikla daňová povinnosť, ak tak neučiníte oni Vás k tomu vyzvú, pretože im to tam vyskočí že ste mal živnost a nepodal ste daňové priznanie. Daňová strata vznikne tým, že napríklad nemáte ziadne príjmy zo zivnosti ale platíte si odvody automaticky ste v mínuse = daňová strata.

#35  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2014, 19:46

1Paľo: áno, dotácie sú považované za zdanitelný príjem avšak ich použitie patrí medzi daňové výdavky, takže je to + - a vo vysledku. čiže treba ich zdaniť ak ste ich nevyužil.

#36  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2014, 19:46

gabika.k: Dobrý deň, podpora nie je zdanitelný príjem.

#37  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2014, 19:48

jajula: áno, musíte doložiť bud rozhodnutie o dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku.

#38  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2014, 19:51

igna: Dobrý deň nemáte nárok na zamestnaneckú prémiu.

#39  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2014, 19:52

Dobrý deň Izabela: ak sa rozhodnete podať daňové priznanie musíte v ňom zahrnuť všetky príjmy, ktoré ste v danom zdaňovacom období dosiahla..

#40  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2014, 19:55

Branislav: odporúčam článok pána RNDr. Mihála: http://blog.etrend.sk/mihalblog/nezdanitelna-cast-na-manzelku-manzela-za-rok-2013.html tam je to pekne vysvetlené na príkladoch, určite máte nárok na pomernú časť.

#41  branislav 14.03.2014, 17:23

Dakujem za poučný link aj za pomoc ale vidím to tak že nárok už nemáme pretože dieťa dovršilo 3 roky už v roku 2012,takže v roku 2013 už malo nad 3 roky,čiže podmienka -do troch rokov veku dieťaťa už bola prekročená...každopádne ešte raz dakujem za snahu

#42  Tinka59 15.03.2014, 00:26

Pracovala som v ČR 3 mesiace a 9 mesiacov v SR, podám DP v SR s metódou vyňatia príjmov a tiež podám DP v ČR, tam mi vyjde preplatok, zohľadňuje sa tento preplatok v DP v SR? ďakujem za odpoveď

#43  ivba 15.03.2014, 22:23

od 01.01.13 do 22.7. som bola vedená na UP ako nezamestnaná, potom zivnosť s prijmom 5150, mám si do priznania uviesť celú nezdaniteľnú časť daňovníka alebo len pomernú časť. ďakujem

#44  kATKA66 17.03.2014, 14:53

Dobry den, chcem sa opytat pracujem v zahranici a na Slovensku som za rok 2013 nezarobila ani cent. Som povinna robit si danove priznanie? Danove priznanie si robim v zahranici. za odpoved dakujem :)

#45  Denda 17.03.2014, 15:28

Prosím o radu: som študentkou mala som príjem 1 mes podľa § 5 - z prac. pomeru, a 3 mes. z dohody a zárovem mám príjem 6 §cods 2 ,za sprostredkovania poistenia, mám pridelené DIČ , avšak zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 867,97. Musím podať DP, alebo stačí oznámiť DÚ, že som nemala príjmy nad 1867,97 €_ Ďakujem za odpoveď.

#46  Michall 17.03.2014, 19:27

Poberám výsluhový dôchodok a popri tom poisťujem. V r. 2013 som mal príjem z poisťovania 1.820.-€. Mám podávať DP ? Ak áno uvádzam do neho aj výšku výsluhy ? ďakujem za odpoveď

#47  Ing. Eva Mihalíková 18.03.2014, 15:39

Tinka59: nie, neuvádza sa to v DP SR.

#48  Ing. Eva Mihalíková 18.03.2014, 15:40

ivba: máte nárok na celú nezdaniteľnú časť.

#49  Ing. Eva Mihalíková 18.03.2014, 15:40

kATKA66 : Dobrý deň, nemáte povinnosť podať v SR daňové priznanie.

#50  Ing. Eva Mihalíková 18.03.2014, 15:41

Denda: stačí oznámiť daňovému úradu že vám nezvnikla v zdanovacom období 2013 daňová povinnosť.

#51  Ing. Eva Mihalíková 18.03.2014, 15:45

Michall: nie ste povinný podať daňové priznanie, vysluhový dôchodok sa nezdaňuje.

#52  Sisa21 18.03.2014, 17:04

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak som za rok 2013 mala SZČO, ale moje príjmy nepresiahly sumu 1867,97 eur nemusím podávať daňove priznanie? Ďakujem

#53  gabika.k 18.03.2014, 17:34

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Počas tohto roka som nemala žiaden príjem. Poberala som len Nemocenské dávky (PN) a potom podporu v nezamestnanosti (spolu 2226,- eur), je mojou povinnosťou podať daňové priznanie? Môže si na mňa manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku a v akej výške? Ďakujem

#54  matus.matus 18.03.2014, 21:08

Dobry vecer v nemecku som pracoval cely minuly rok ako zamestnanec mesacny prijem bol v priemere 1800e som povinny podat DP ? Ak ano co vsetko k tomu potrebujem dakujem

#55  Janek 19.03.2014, 10:30

dobrý den chcel by som vas poprosit ešte o jednu radu ohladom môjho vyššie uvedeneho prispevku. Ako ste odpovedali na moju otazku že mi nevznika povinost podat DP. kedže som nezarobil viac ako 1867,97€. Chcem sa informovať či sa niečo meni ohladom povinosti podat,nepodat Danove priznanie ked som po ukončeni živnosti bol vedeny na urade prace a mam tam odpracovane 2 mesiace na DOHODU. zarobky na dohodu taktiež neprekročili povolenu max. sumu pri praci na dohodu .DAKUJEM.

#56  hela66 19.03.2014, 11:17

Dobrý deň. Uvádza sa niekde v daňovom priznaní peňažný príspevok na opatrovanie? Minulý rok som bola evidovaná na ÚP, potom som opatrovala blízku osobu a posledný mesiac v roku som bola riadne zamestnaná. Len neviem, či sa uvádza ako príjem len tá časť zo zamestnania alebo aj príspevok na opatrovanie, resp. či mám o tom doložiť nejaké dokumenty. Ďakujem.

#57  Speváková 20.03.2014, 10:29

Dobrý deň, som dôchodkyňa zarobila som na dohodu 900 eur. Chcem, aby mi DÚ vrátil daň. Neviem na ktorý riadok DP napísať ČZD. Tam, kde sú odpočit.položky? Riadok 37 DP typu A? Ďakujem.

#58  Alisia 20.03.2014, 11:52

Dobrý deň, kam mám uviesť v DP 2013 sumu invalidného dôchodku nad 70% a popri tom, mám ešte živnosť.Alebo invalidný dôchodok sa neuvádza do DP?Ďakujem za odpoveď

#59  elis 20.03.2014, 12:07

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, do akej kolonky a podľa akého par.zákona 8 alebo par.6 r.6, z činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním odst. 2 písm. b, mám uviesť príjem, ktorý mám ako zástupca vlastníkov bytov na základe zmluvy o Dozornej činnosti výkonu správy domu , nič sa za mňa neodvádza a suma mi je vyplácaná 4x ročne z byt. družstva.Ve2mi pekne ďakujem za odpoveď

#60  Ing. Eva Mihalíková 20.03.2014, 17:34

Sisa21: Dobrý deň nemusíte, ale musíte oznámiť daňovému úradu, že Vám nevznikla daňová povinnosť.

#61  Ing. Eva Mihalíková 20.03.2014, 17:36

gabika.k: Dobrý deň, nemusíte podávať daňové priznanie, manžel si môže uplatniť na Vás nezdaniteľnú časť v prípade, že máte dieťa mladšie ako 3 roky, alebo mladšie ako 6 rokov so zlým zdravotným stavom. Výška by bola nezdanitelná časť minus váš príjem.

#62  Ing. Eva Mihalíková 20.03.2014, 17:38

matus.matus: Môžete požiadať zamestnávateľa v nemecku aby za Vás podal daňové priznanie tam, v tom prípade nemusíte podať tu. Ak to nie je možné, musíte podať daňové priznanie a potrebujete k nemu potvrdenie o príjme zo závislej činnosti z Nemecka.

#63  Ing. Eva Mihalíková 20.03.2014, 17:39

Janek: Dobrý deň, nemáte povinnosť podat DP ak zárobky zo živnosti + z dohody nepresiahli 1867,97 €

#64  Ing. Eva Mihalíková 20.03.2014, 17:42

hela66. Dobrý deň, príspevok na opatrovanie nie je zdaniteľný príjem, tzn. neuvádza sa do daňového priznania.

#65  Ing. Eva Mihalíková 20.03.2014, 17:45

Speváková: Dobrý deň, myslíte čiastkový základ dane ? riadok 34, 36. Nezdaniteľná časť - riadok 37.

#66  Speváková 20.03.2014, 19:44

Ďakujem za odpoveď, dúfam, že sme si dobre rozumeli. Aby mi vyšiel preplatok na r. 65 DP nevedela som kam umiestniť tú zarobenú sumu. Neviem sa stále stotožniť s tým, že §11 ods. 2 písm.a) na DP r. 37 je aj odpoč. položka na daňovníka vo výške 3735 a že do toho istého riadku píšem aj zarobenú sumu, ktorá je nižšia ako 1867, aby mi vznikol preplatok a DÚ mi peniaze vrátil. (Toto som prekombinovala). Držím Vám palce vo Vašej práci a za všetkých ďakujem.

#67  dôchodkyňa 21.03.2014, 23:50

Dobrý deň,ako dôchodkyňa /3438,19€/ som získala v roku 2013 vecnú výhru v hodnote 679€.Tiež podávam priznanie?A viem ho podať aj elektronickou formou?DIČ pridelené mám.Ďakujem za odpoveď.

#68  katarina o. 23.03.2014, 07:01

Dobry deň,chcem sa spytať ake tlacivo danoveho priznania pouzit ak danovnik mal prijmy zo zamestnania a prijmy z prenajmu nepresahujuce 500€.zamestnavatel mu rocne zuctovanie nebude robit.

#69  petersk 23.03.2014, 10:11

Dobrý deň, ak si chcem uplatniť na manželku nezdaniteľnú časť,počíta sa za príjem manželky aj podpora v nezamestnanosti? Dieťa dovŕšilo 3roky v marci 2013. Ďakujem

#70  igna 23.03.2014, 23:05

dobrý den,mohla by ste mi poradiť, ak som pracovala 6 mesiacov na dohodu v SR, 3 mesiace zamestnaná v Maďarsku, a 3 mesiace SZČO na Slovensku, mám preddavky na dan, aj z Maďarska, možem to odrátať s ostatnými predavkami na dan zo SR v danovom priznaní B? Aj povinné poistné/sociálne a zdravotné/ pri práci u Madarského zamestnávateľa? Aký kurz mám použiť, ak som tam pracovala iba 3 mesiace. Velmi pekne ďakujem.

#71  Ing. Eva Mihalíková 24.03.2014, 10:43

dobrý deň, musíte použit metodu započtu dane, kde prijem aj zaplatenu dan prepočítate ročným priemerným kurzom podla ECB.

#72  Stefan S. 24.03.2014, 13:38

Dobrý deň, pani Kyselová, mám pozastavenú živnosť od 20.8.2013, upravujem teda základ dane o nezaplatené pohľadávky a záväzky, ako keby som ukončil podnikanie. Ako to uvediem do výkazu o majetku a záväzkoch? Bude v stĺpci za bežné účtovné obdobie všade nula? (myslím tým riadky "pohľadávky, záväzky, peniaze a ceniny"...). Alebo neuhradené pohľadávky a záväzky naďalej figurujú vo výkaze o majetku a záväzkoch a pri prípadnom obnovení živnosti sa uvedú ako "bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie"? A čo ak živnosť zruším úplne? Ako sa vyplní spomínaný výkaz? Ďakujem za skorú odpoveď.

#73  marci pp 24.03.2014, 15:12

Dobry deň ,chcem sa opýtať,či si môžem uplatnť na manžela odpočet ,ak bol zamestnaný celý rok 2013,ale časť roka iba na pol. úvazok a jeho príjem bol za 12 mes. nižší ako 4052,40 /jeho plná mes.mzda je minimálna/ Ďakujem .

#74  janka kk 24.03.2014, 16:59

dobry den.chcem sa opytat moj syn bol v r.2013 3,5 mesiaca v taliansku na jablka ostatne mesiace bol evidovany na urade prace,musi podat danove priznanie.dakujem

#75  mata BA 25.03.2014, 08:22

Dobrý deň, pracovala som na dohodu a chcem si dobrovoľne podať DP. Na potvrdení o príjmoch FO nemám pečiatku a podpis pracovníka, ktorý toto tlačivo vyhotovil. Môžem ho použiť ako prílohu? Ďakujem.

#76  Ing. Eva Mihalíková 25.03.2014, 15:35

Stefan S. Zostanú nulové stavy aj pri pozastaveni aj pri zrušení.

#77  Ing. Eva Mihalíková 25.03.2014, 15:36

marci pp: Dobrý deň, iba ak opatruje dieta do 3 rokov alebo do 6 pri zlom zdravotnom stave. V tom pripade sa musi jeho prijem odpočítat od nezdanitelnej časti a iba ak vyjde kladné číslo inak nie.

#78  Ing. Eva Mihalíková 25.03.2014, 15:37

janka kk : Dobrý deň, záleží od výšky jeho príjmu či prekročil limit 1867,97 € a taktiez či má z tejto práce nejaké potvrdenie o príjme. Pokial nie nemusí.

#79  Ing. Eva Mihalíková 25.03.2014, 15:38

mata BA : Dobrý deň, bohužial nie, potrebujete potvrdené tlačivo stačí aj kopia, skuste zavolat zamestnávatelovi nech Vám ho pošle e-mailom potvrdené.

#80  Jožo 26.03.2014, 22:17

Dobrý večer mám prosbu, robím dcére daňové priznanie /je modelka/ má príjmy § 6 a postupujem podľa odseku 11 preukázateľné príjmy a výdavky. Poprosím ako mám dokladovať / alebo či môžem / platený nájom - mesačne. Niekedy to stiahla agentúra ale teraz platila na základe dohody. Je to v štáte Španielsko. Dúfam, že som podala správne dotaz . Veľmi pekne ďakujem

#81  Ing. Eva Mihalíková 27.03.2014, 11:21

Dobrý večer Jožo, na základe akej dohody to platila ? pokiaľ písomnej môžte to považovať za preukázateľný výdavok a môžte dať do výdavkov. Musíte mat nejaký doklad o tom, iný ako o úhrade nájmu.

#82  michalm 27.03.2014, 12:54

Dobry den,mozem si uplatnit zamestnanecku premiu ak som mal prijem zo zamestnania a prijem z prenajmu vo vyske 400 eur rocne?

#83  Ing. Eva Mihalíková 28.03.2014, 10:27

michalm: Dobrý deň, v prípade príjmu zo zamestnania aj prenájmu nemáte nárok na zamestnaneckú prémiu.

#84  tomask 28.03.2014, 11:39

Dobry den, chcem sa spytat ci mam podat danove priznanie nakolko som bol nezamestnany pol roka od 01.09.2013 do 28.2.2014 a 01.03.2014 som opat nastupil do zamestnania. Pocas evidencie na Urade prace som nikde nebrigadoval. Tak sa chcem spytat ci ja mam povinnost podat danove priznanie alebo ho este za mna spravi byvali zamestnavatel kde som bol zamestnany 11 rokov. Dakujem

#85  michalm 28.03.2014, 13:10

Dobrý deň, nemám nárok aj napriek tomu,že príjem z prenájmu do 500 EUR je od dane oslobodený?

#86  Jožino 28.03.2014, 19:07

Dobrý večer mám ešte jednu otázku : chcel by som dcére uplatniť aj stravné keď sa zdržiava 183 dní v Španielsku môžem /26.3.14 som mal otázku ohľadne nájmu- modelka/ mohol by som 4 € ? na deň alebo musím mať dajaký iný doklad ? - doklad keď má pracovné stretnutie si uplatňujem preukazateľne bločkom. Ďakujem a prajem príjemný večer

#87  Ludka B. 29.03.2014, 11:30

Dotaz 14 - Zaba - manžel je invalidný dôchodca, takže má nárok na celú odpočitateľnú položku, je to tak?

#88  Jano K. 29.03.2014, 18:13

Dobrý deň. Musím podávať daňové priznanie keď 4 roky pracujem v zahraničí (Rakúsko) a na Svk nechodím? Zo všetkého som odhlásený a trvalú adresu mám len mesto Poprad. Nemám už nič spoločné s tou našou úžasnou byrokraciou dokonca aj na to daňové som zabudol:/

#89  Jana T. 30.03.2014, 14:56

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako vyplniť tabulku 1b ak som doteraz viedla jed. účtovnictvo a za rok 2013 si chcem uplatniť paušálne výdavky,čo zahrňajú zásoby a čo pohľadávky, a ak si uplatňujem tento typ výdavkov majú byť ako prílohy aj výkazy?

#90  Joži 30.03.2014, 20:01

Dobrý večer mám ešte jednu otázku : chcel by som dcére uplatniť aj stravné keď sa zdržiava 183 dní v Španielsku môžem /26.3.14 som mal otázku ohľadne nájmu- modelka/ mohol by som 4 € ? na deň alebo musím mať dajaký iný doklad ? - doklad keď má pracovné stretnutie si uplatňujem preukazateľne bločkom. Ďakujem a prajem príjemný večer

#91  Evka kovi 30.03.2014, 20:10

Dobrý deň, pri príjmoch §6 , vedenie daňovej evidencie, musíme do tabuľky 1a) zapísať majetok, zásoby atď. Kde uvediem zostatok na podnikateľskom účte do ktorého riadku ?

#92  Ing. Eva Mihalíková 31.03.2014, 11:14

tomask: Dobrý deň, závisí to od výšky Vášho príjmu, zamestnávateľ ho za Vás podá iba v prípade, ak ste ho o to požiadal, inak si musíte podať sám.

#93  Ing. Eva Mihalíková 31.03.2014, 11:15

michalm: Dobrý deň, nie nemáte nárok.

#94  Ing. Eva Mihalíková 31.03.2014, 11:16

Jožino: Môžte aj bez dokladovania, ale v prípade Španielska treba počítať 43€ na deň a nie 4 ako je to v SR.

#95  Ing. Eva Mihalíková 31.03.2014, 11:17

Ludka B.: áno má nárok na celú NCZD.

#96  Ing. Eva Mihalíková 31.03.2014, 11:18

Jano K. Dobrý deň, nemusíte.

#97  Ing. Eva Mihalíková 31.03.2014, 11:19

Jana T.: Dobrý deň, v prípade paušálnych výdavkov sa táto tabuľka nevypĺňa, prílohy nie sú žiadne, len tie čo sú súčasťou priznania (1,2)

#98  Ing. Eva Mihalíková 31.03.2014, 11:20

Evka kovi: Dobrý deň, zostatok na BÚ sa do DP neuvádza.

#99  Jožino 07.04.2014, 20:21

Mám prosbu ohľadne Španielska svojej dcéry. Všetko dokladujem v tomto prípade na aké tlačivo mám vykázať 183 dní po 43 € ? Stačí na tlačivo ako evidujem preukazateľné výdavky alebo cestovný príkazom ? Budem evidovať aj v roku 2014 je tam momentálne od 4.1.2014 príde asi v auguste. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Rada by som komunikovala aj cez faceebok keď by som mohla. Prajem príjemný večer.

#100  Ing. Eva Mihalíková 07.04.2014, 20:25

musite jej napísať cestovný príkaz na toto obdobie, tam môžte sumu zahrnúť aj v súhrnnej sume, na facebooku mi môžte pisat spravy na ako-uctovat.sk tam som tiež ja..

#101  LadislavS 10.04.2014, 14:26

Dobrý deň, mám 76 rokov, mám v prenájme byt, ktorý ďalej prenajímam. Nájom platím prenajímateľovi minimálny, len aby mal zaplatenú daň s nehnuteľnosti. Ja ten byt prenajímam za 400,-eur mesačne. S prenajímateľom mám písomnú Zmluvu, v ktorej sme sa dohodli na výške nájmu v hodnote dane z nehnuteľnosti a že všetky platby za energie, fondy, údržbu a opravy platím ja, starám sa o ten byt, aby bol v perfektnom stave, aby majiteľ nemusel mať o byt starosti a za týchto podmienok ho môžem prenajímať. Otázka znie, kto podáva daňové priznanie za nájom. Na daňovom úrade mi povedali, že daňové priznanie musím podať ja, ale v jeho mene, ako zástupca a aj to za neho zaplatiť. Doteraz som za nájom, ktorý bol mojím ziskom podával daňové priznanie ja, aj mi to príde logické, tak som teraz zmetený. Nevedeli by ste mi v tejto veci poradiť?

#102  Ing. Eva Mihalíková 14.04.2014, 13:56

Dobrý deň, daňové priznanie podávate Vy, keďže poberáte príjmy z prenájmu, ktoré sú vyššie ako NCZD, predpokladám že aj registrovaný na DU ste Vy, podľa platnej zmluvy o prenájme.

#103  mišel 14.04.2014, 14:00

dobrý deň, neviem sa nikde dočítať, manžel živnostník, 31.3.2014 zomrel, ja musím do 3 mesiacov odovzdať daň. priznanie a neviem či si môže uplatniť nezdanitelnú časť na manželku, ja som teraz na rodič. dovolenke. Viete mi poradiť, a ešte ak mu zostanú niake zásoby alebo neuhradené pohľadavky ako to mám v tom poslednom daň. priznaní spraviť. ďakujem

#104  Ing. Eva Mihalíková 15.04.2014, 15:47

Dobrý deň, môžte si uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku v pomernej výške za 3 mesiace, len pripomeniem, že manželovi môžte uplatniť NCZD v celej výške. výpočet základu dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania: 1. ZD sa zvýši o cenu nespotrebovaných zásob (stav zistený na základe vykonanej inventarizácie), 2. ZD sa zvýši o zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d), a e) zákona o dani z príjmov, 3. ZD sa zvýši alebo zníži o zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku, 4. ZD sa zvýši o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) zákona o dani z príjmov, 5. ZD sa zníži o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov, Podľa zostatkov ktoré mate ich len pripočítate/odpočítate zo základu dane, ktorý Vam vyšiel po uzavretí.

#105  Ľub 16.04.2014, 19:01

Pozdravujem prajem príjemné veľkonočné sviatky. Mám otázku - som vlastníkom pozemku od 2006 hneď som začal stavať. kolaudácia prebehla v roku 2009 v roku 2014 som predal stavbu v marci. Chcem sa opýtať či mám platiť z príjmu z predaja daň, v akej výške /19 %?/ alebo ako mám postupovať podľa akého §. Veľmi pekne ďakujem

#106  Ing. Eva Mihalíková 23.04.2014, 10:51

Dobrý deň, vo výpočte dane z predaja nehnutelnosti musíte rozčlenit cenu pozemku a cenu nehnuteľnosti, pozemok bude oslobodený od dane z nehnutelností a preto musíte vypočítať len dan z predaja stavby. Do základu dane sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Výdavkami pritom môžu byť výdavky spojené s výstavbou nehnuteľnosti. daň je 19%. + ešte budete musiet 14% odviesť do zdravotnej poisťovne.

#107  riso 30.04.2014, 17:20

DOBRY DEN. - som živnostnik, moje prijmy nepresiahly 1867,97e, vtom pripade nemam povinnost podat danove priznanie, avsak na D.U my bolo povedane ze musim podat danove priznanie(0-nulove) :), tak teda ako to vlastne je?

#108  NEVEDKO 30.04.2014, 18:42

Daňové priznanie živnostníka Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2013 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2013 presiahli sumu 1 867,97 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR). Upozornenie: Daňovník je však povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu. Daňové priznanie sa podáva správcovi dane.

#109  kucikova 04.05.2014, 12:34

chcem sa opýtať, či sa príjem na uplatnenie daňového bonusu môže spočítať: a to zo závislej činnosti a z umeleckej činnosti, lebo iba súčet týchto príjmov je taký, aký je potrebný na uplatnenie daňového bonusu v daňovom priznaní. Ďakujem

#110  sovicka 13.05.2014, 17:33

Dobry den. Som SZCO v minulom mesiaci som mala len 3 mesiace od kedy som prihlasena ako SZCO nemala som ziadny prijem a vsak poistenie som este nezaplatila za tieto obdobie. Mam povinnost podat danove priznanie?

#111  Ing. Eva Mihalíková 15.05.2014, 15:02

riso: Dobrý deň, záleží od toho či vediete účtovníctvo alebo nie, v prípade že vediete musíte podávat nulove priznanie + nulové výkazy ak nie, je nutné oznámiť daňovému úradu že Vám nevznikla daňová povinnosť, čo je tiež možné uviesť v tlačive DP zaškrtnutím príslušného políčka, ostatné sa nevypĺňa.

#112  Ing. Eva Mihalíková 15.05.2014, 15:05

kucikova: príjmy môžte spočítať.

#113  Ing. Eva Mihalíková 15.05.2014, 15:06

sovicka: Dobrý deň, pokial ste nemala príjem povinná nie ste, musíte však daňovému uradu oznamit že vam nevznikla daňová povinnosť.

#114  michaella 03.06.2014, 10:15

Dobry den od 11/2013 som PN zamestnavatel podal za mna danove priznanie ale niesom si ista ci spravne lebo som nedostala ziadny preplatok a to som bola minuly rok dost casto chora a mesacny prijem mi nepresahoval sumu do 430e netto,vacsinou to bolo menej. Chcem sa spytat ci si to mozem niako prekontrolovat alebo dat prepocitat?Dakujem

#115  Ing. Eva Mihalíková 09.06.2014, 12:56

Dobrý deň, od zamestnávateľa by ste mala dostať potvrdenie o ročnom zúčtovaní dane (ak ste ho nedostala požiadajte o to) a tam by ste videla ako čo počítali. V prípade, že sa Váš príjem pohyboval okolo minimálnej mzdy, je možné že zamestnávateľ za Vás neodvádzal dane a tým pádom Vám daňový úrad nemá čo vrátiť.

#116  Oliver Smolinský 09.07.2014, 22:52

Dobrý večer,chcem sa spýtať,či som neurobil chybu,že som nepodal daňové priznanie za r.2013,nakoľko môj príjem bol len niečo cez € 800.-,s podnikaním som začal až v polovici septembra a náklady potrebné na začatie podnikania naviac tento príjem presiahli min. o € 200.-,mal som túto skutočnosť písomne oznámiť? Ja som toto neoznámil z dôvodu,že došlo k určitému nedorozumeniu /nebudem rozpisovať detaily,je to na dlhšie/, mám to napriek všetkému oznámiť dodatočne ešte aj teraz ? Ďakujem za odpoveď,s pozdravom Smolinský

#117  Ing. Eva Mihalíková 10.07.2014, 11:01

Dobrý deň, nemusíte, ak ste to neoznámil a oni by mali podozrenie že ste mal podať DP tak Vás k tomu vyzvú a následne to zdôvodníte, že ste nemal daňovú povinnosť.

#118  MiaZ 01.02.2015, 17:12

Dobrý deň, ak SZCO ukončil živnosť k 31.12.2014 môže si znížiť základ dane o nevyplatené záväzky k tomuto dátumu s tým, že tieto záväzky musia byť uvedené vo Výkaze majetkov a záväzkov?

#119  25255 04.02.2015, 21:32

Dobrý deň, od januára roka 2014 som pracovala na dohodu do konca januára..to bolo moje posledné zamestnanie na Slovensku,väčšinu roka som bola dobrovolne nezamestnaná. Pracovala som aj v Českej republike cca 5 mesiacov. V ktorej krajine mám podať daňové priznanie,a či vôbec som povinná ho podať.

#120  Veronika72 20.02.2015, 15:04

Prosím radu ako postupovať pri zdaňovaní nepeňažnej výhry cca 2000,00 €. Som zamestnaná, mám iba príjem zo závislej činnosti. A ako postupovať v prípade predaja nepeňažnej výhry. Mám príjem z predaje uviesť v daňovom priznaní B, a mám možnosť si odráltať aj nejaké výdavky spojené s užívaním nepeňažnej výhry? Ďakujem za odpoveď-

#121  martuš 21.02.2015, 22:50

Dobrý deň.Musím podať DP ak som v r. 2014- bola 3 mesiace na PN, 6 mes. som brala podporu v nezamestnanosti z ÚP, 3 mesiace v predčasnom dôchodku a ďalší príjem vo výške 220€ z vyplatenia podielov z lesov? ďakujem

#122  erika.s 02.03.2015, 19:17

Dobrý večer. Mohli by ste mi poradiť? Na Slovensku nie som prihlasená. Pracujem v zahraničí niekoľko rokov(UK). Posledné 4 roky som podávala DP, ale príde mi to ako nezmysel. Prečo podávať DP na Slovensku, keďže tam nežijem. Za radu vopred ďakujem. Prajem pekný večer.

#123  p.aulina 13.03.2015, 15:18

dobry den prajem, chela by som poprosit o radu: koncom januara 2014 som ukoncila zivnost, za januar som mala nulove prijmy - zaroven vsak pracujem na TPP, od zamestnavatela mam rocne zuctovanie... mam podavat DP typ A alebo B - s tym, ze uvediem, ze zo zivnosti som mala nulu; ak B, tak ako identiikaciu mam udavat DIC alebo rodne cislo? dakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-fyzicke-osoby-za-rok-2013-v-roku-2014-&idc=150

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.