Účtovanie a zdaňovanie príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov

Od 1. januára 2019 je na Slovensku zavedená nová povinnosť zamestnávateľa a to preplácať zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu. Táto povinnosť má podporiť cestovný ruch v rámci Slovenskej republiky. Nasledujúci článok pojednáva o účtovaní a zdaňovaní rekreačných poukazov a príspevkoch na rekreáciu.

O rekreácii zamestnancov pojednáva Zákonník práce, konkrétne § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Podľa uvedeného Zákonníka práce sa počtom zamestnávaných zamestnancov rozumie priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Metodiku na jeho určenie nájdeme v štatistickom výkaze Práca 2-04. Povinnosť poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 49 a menej je poskytovanie príspevkov na rekreáciu dobrovoľné. Príspevok na rekreáciu poskytne zamestnávateľ každému zamestnancovi a to poskytnutím dodatočného príspevku na rekreáciu alebo vopred prostredníctvom rekreačného poukazu.

Podmienky, ktoré musí zamestnanec splniť, aby mu bol vyplatený príspevok na rekreáciu:

  • pracovný pomer na plný úväzok alebo skrátený úväzok, zmluva na dobu určitú alebo na dobu neurčitú (nárok nevzniká pri dohode),
  • pracovný pomer musí trvať ku dňu začatia rekreácie nepretržite najmenej 24 mesiacov,
  • ak sa jedná o príspevok na rekreáciu, zamestnanec je povinný predložiť doklady o rekreácii najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.

Zároveň zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu iba v tom prípade, ak o príspevok požiada. K žiadosti o príspevok sa prikladá len kópia účtovného dokladu, originál zamestnanec predloží k nahliadnutiu iba v tom prípade, ak ho o to zamestnávateľ požiada. Ak zamestnanec pracuje u dvoch zamestnávateľov súčasne a spĺňa ustanovené podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, môže si tento príspevok uplatniť len u jedného zamestnávateľa.

§ 152a ods. 4 Zákonníka práce stanovuje výdavky zamestnanca, ktoré môže zamestnávateľ považovať za oprávnené výdavky, napr. preukázané výdavky zamestnanca na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR. Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela/manželku, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

 

Aký je rozdiel medzi príspevkom na rekreáciu a rekreačným poukazom?

Ak zamestnávateľ poskytuje príspevok na rekreáciu zamestnancom prostredníctvom rekreačného poukazu, musí ho najprv nakúpiť a až následne ho odovzdá zamestnancom. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že na rekreačné poukazy prispieva zamestnávateľ vopred, ešte pred samotným zakúpením rekreácie zo strany zamestnanca. Rekreačný poukaz má podobu platobnej karty, ktorou je možné v rekreačných zariadeniach zaplatiť za rekreáciu. Platnosť poukazu je vždy do konca kalendárneho roka. Pre zamestnanca je výhodou rekreačného poukazu to, že na rekreácii nemusí disponovať vlastnými peňažnými prostriedkami. Nevýhodou sú však poplatky, ktoré hradí zamestnávateľ vo výške najviac 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.

V druhom prípade je príspevok na rekreáciu vyplatený zamestnancovi až po uskutočnení pobytu (zamestnanec si rekreačný pobyt musí vopred uhradiť z vlastných finančných prostriedkov), následne do 30 dní musí zamestnávateľovi predložiť účtovný doklad. Zamestnanec preto musí v ubytovacom zariadení myslieť na to, aby ubytovacie zariadenie vystavilo faktúru za pobyt, ktorej súčasťou bude meno zamestnanca a prípadné označenie ostatných účastníkov pobytu.

Zdaňovanie

Z pohľadu zamestnanca sú obidve uvedené formy príspevkov na rekreáciu, ktoré zamestnancovi poskytne jeho zamestnávateľ, oslobodené od dane z príjmov (§ 5 ods. 7 písm. b) ZDP). Oslobodenie znamená, že príspevok na rekreáciu sa nebude zamestnancovi zdaňovať a zamestnanec a ani zamestnávateľ nebudú platiť žiadne zdravotné a sociálne poistenie. 

Zamestnávateľ má zároveň možnosť zaradiť výdavky na príspevok rekreácie do daňových výdavkov a to vo výške 55 % sumy oprávnených výdavkov na rekreáciu (maximálna výška príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca je 275 € za kalendárny rok). Ak by sa zamestnávateľ rozhodol poskytnúť príspevok na rekreáciu nad sumu 275 €, rozdiel by bol pre zamestnávateľa nedaňovým výdavkom. Výška príspevku na rekreáciu poskytnutá zamestnancovi na kratší pracovný čas sa zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Napr.: polovičný  úväzok: 137,50 €, štvrtinový úväzok: 68,75 €.

Účtovanie

Podľa Metodického usmernenia č. MF/008164/2019-352 sa príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov účtuje na účet 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 – Zákonné sociálne náklady, nakoľko ide o sociálny náklad podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom sa v tomto konkrétnom prípade rozumie Zákonník práce. Plnenia nad rámec osobitného predpisu sa účtujú na účet 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 – Ostatné sociálne náklady. Na účte 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 sa účtuje v prípade, ak je: a) poskytnutá vyššia suma príspevku ako 275 € v priebehu účtovného obdobia, alebo b) poskytnutý príspevok aj takému zamestnancovi, ktorého pracovný pomer netrvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, alebo c) vyplatený príspevok v účtovnej jednotke, ktorá zamestnáva 49 zamestnancov a menej. 

Ak je príspevok na rekreáciu zamestnanca poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, tak sa pri nákupe rekreačných poukazov účtuje o nákupe cenín (účet 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213).

 

Text 

MD

D

Zamestnanec predloží zamestnávateľovi účtovný doklad o absolvovaní rekreácie

527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

Preplatenie príspevku na rekreáciu zamestnancovi

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Nákup rekreačného poukazu zamestnávateľom

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Odovzdanie rekreačného poukazu oprávnenému zamestnancovi

527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

 

Praktický príklad

Zamestnanec, ktorý pracuje v korporátnej firme na plný úväzok už 5. rok sa zúčastnil víkendového pobytu vo Vysokých Tatrách. Do dvoch týždňov od skončenia pobytu doložil zamestnávateľovi účtovný doklad vo výške 300 € a potvrdenie od ubytovacieho zariadenia, ktoré dokazuje účasť zamestnanca na víkendovom pobyte. Ako bude postupovať zamestnávateľ pri úhrade príspevku na rekreáciu z daňového a účtovného hľadiska, ak účtovný doklad neobsahuje označenia zamestnanca?

Riešenie: Aj keď účtovný doklad neobsahuje meno zamestnanca, zamestnávateľ môže akceptovať priložené potvrdenie vystavené ubytovacím zariadením a dodatočne vyplatí zamestnancovi 275 €. Zamestnanec obdrží čistú nezdanenú čiastku, zamestnávateľovi vznikne daňový náklad. 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Finančné účtovníctvo
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. DPH v zahraničných vystavených dokladoch
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovný slovníček II
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-a-zdanovanie-prispevkov-na-rekreaciu-a-rekreacnych-poukazov&idc=386

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.