Opravné položky

Podľa § 26 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve sa opravné položky vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku. Opravnú položku je nutné vytvárať na základe opatrnosti, ak je predpoklad, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

 

Opravné položky k dlhodobému majetku sa účtujú na týchto účtoch:

091 Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

092 Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

093 Účet 093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

094 Účet 094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 094 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Súvzťažný účtom je účet 553 Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový - daňový) 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

Opravné položky sa nevytvárajú k položkám záväzkov a pri prechodnom zvýšení hodnoty majetku.

Spôsob tvorby opravných položiek by mal byť súčasťou interných smerníc účtovnej jednotky.

 

Inzerce ∇

Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému majetku

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Tvorba opravnej položky

553 Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový - daňový) 553

09x

Zánik opodstatneného predpokladu jej trvania

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému majetku

09x

553 Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový - daňový) 553

Vyradenie majetku z účtovníctva

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému majetku

09x

07x – Oprávky k DNM

08x – Oprávky k DHM

 

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

Zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov sa účtuje na účte 414 Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Tvorba a zúčtovanie opravnej položky sa účtuje takto:

-          suma, ktorá tvorí kladný rozdiel medzi ocenením a reálnou hodnotou majetku sa účtuje na ťarchu účtu 565 Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový - daňový) 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku so súvzťažným zápisom na účet 096 Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasivní) 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku, ak sa zmena reálnej hodnoty účtovala v prospech účtu 414 Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414.

-          suma, ktorá tvorí kladný rozdiel medzi reálnou hodnotou majetku a ocenením a je k nemu vytvorená opravná položka:

vo výške vytvorenej opravnej položky sa účtuje na ťarchu účtu 096 Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasivní) 096 a v prospech účtu 565 Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový - daňový) 565

vo výške sumy tvoriacej rozdiel sa účtuje na ťarchu účtu 063 Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktivní) 063 a v prospech účtu 414 Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414

Opravné položky k pohľadávkam

Tvoria sa k pohľadávkam, ak je predpoklad, že dlžník nebude schopný zaplatiť celú čiastku, prípadne jej časť.

Pri určovaní opravnej položky pohľadávok je možné postupovať takto:

  • analytická metóda - používa sa voči dlžníkom s väčšou sumou pohľadávok, princíp ohodnotenia spočíva vo vykonaní individuálneho rozboru všetkých vplyvov a odbornom odhade znehodnotenia
  • štatistická metóda - používa sa voči dlžníkom s menšou sumou pohľadávok, princíp ohodnotenia spočíva v evidencii odpísaných pohľadávok v minulých rokoch
  • kombinovaná metóda - princíp ohodnotenia je kombináciou analytickej a štatistickej metódy

Opravné položky z pohľadávkam sa účtujú na účte 391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391, tvorba opravnej položky – 547 Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový - daňový) 547

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Tvorba opravnej položky k pohľadávke

547 Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový - daňový) 547

391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391

Zrušenie opravnej položky k pohľadávke

391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391

547 Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový - daňový) 547

Vyradenie pohľadávky z účtovníctva

391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391

31x

Tvorba zákonných opravných položiek k pohľadávkam:

 

 

Tvorba zákonnej opravnej položky k pohľadávkam podľa §20 Zákona o dani z príjmu

547 Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový - daňový) 547 AE

391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391 AE

AE – analytická evidencia

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú odberateľ v nasledujúcom období splatí:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Tvorba opravnej položky vo výške 3 000 €

547 Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový - daňový) 547

391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391

Úhrada pohľadávky v nasledujúcom účtovnom období (10 000 €)

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke vo výške 3 000 €

391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391

547 Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový - daňový) 547

 

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú odberateľ v nasledujúcom období splatí čiastočne:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Tvorba opravnej položky vo výške 10 000 €

547 Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový - daňový) 547

391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391

Úhrada pohľadávky v nasledujúcom účtovnom období (8 000 €)

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Čiastočné zníženie opravnej položky vo výške 8 000 €

391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391

547 Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový - daňový) 547

 

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú odberateľ nesplatí vôbec a účtovná jednotka pristúpi k odpisu pohľadávky:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva vo výške 5 000 € (celková hodnota 10 000 €)

391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Odpis pohľadávky do nákladov vo výške 5 000 €

546 Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový - nedaňový) 546

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

 

Kategórie

S tématom 'Opravné položky' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Opravné položky
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Verma 05.12.2020, 18:11

Keď sa opravná položka k majetku utvorila v roku 2019 vo výške zostatkovej ceny majetku ako je to s účtovnými odpismi v roku 2020? Majetok sa nepredal, má sa zrušiť opravná položka vo výške odpisov? (09x/553) Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Opravne-polozky&idc=120

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.