Jednoduché účtovníctvo v praxi

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Peňažný denník - ukážka Stiahnuť
Peňažný denník - vyplňatelný Stiahnuť

Cieľom jednoduchého účtovníctva je podať prehľad o príjmoch a výdavkoch z hľadiska daňového základu, informácie o majetku, o stave a pohybe hospodárskych prostriedkov a umožniť evidenciu o ochrane majetku.

Jednoduché účtovníctvo považujeme za zvláštnu formu podvojného účtovníctva. Nevýhodou jednoduchého účtovníctva je nesystémovosť a neucelený kontrolný systém.

Pozn. Výraz „jednoduché účtovníctvo“ neznamená, že je ľahšie či menej zložité než „podvojné účtovníctvo.“ Jedná sa skôr o informácii, že účtovné prípady sa nezachytávajú na dvoch účtoch ako v podvojnom účtovníctve.

 

Hlavný rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom
Jednoduché účtovníctvo účtuje o príjmoch a výdavkoch zatiaľ čo podvojné o nákladoch a výnosoch.

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú:

 • Fyzické osoby (podnikatelia) nezapísaní v obchodnom registri, ktorí preukazujú výdavky pre daňové účely v skutočnej výške (nie paušálnym odpočtom)
 • Osoby podnikajúce na základe iného právneho predpisu než je živnostenský zákon (advokáti, lekári, burzoví makléri atď.)
 • Prenajímatelia, ktorí vykazujú náklady v skutočnej výške a rozhodli sa pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva

Úlohy jednoduchého účtovníctva

 • Princíp dokladovosti
 • Oceňovacie zásady
 • Inventarizácia majetku a záväzkov


Inzerce ∇

Princíp dokladovosti

Každý zápis zaznamenaný v jednoduchom účtovníctve musí byť podložený účtovným dokladom, ktorý má tieto náležitosti:

 • označenie účtovného dokladu
 • stručný popis účtovného prípadu
 • označenie účastníkov účtovného prípadu
 • peňažná čiastka a prípadný údaj o množstve
 • dátum vyhodnotenia účtovného dokladu a prípadný dátum zaúčtovania účtovného prípadu, pokiaľ nie je zhodný s dátumom vystavenia
 • podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu
 • podpis osoby, ktorá účtovný prípad zaúčtovala

Viac o dokladoch v účtovníctve sa dočítate v článku o účtovných dokladoch

 

Oceňovacie zásady

Pre účely evidencie majetku je nutné vyjadriť v peňažných jednotkách cenu, za ktorú bola časť majetku obstaraná.

a)      Investičný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou (zaobstaraný dodávateľsky) alebo cenou vo vlastných nákladoch (obstaraný vlastnou činnosťou)

b)      Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou

c)      Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú nominálnou hodnotou, tzn. cenou, ktorá je na nich vytlačená

d)     Pohľadávky a záväzky sa oceňujú nominálnou hodnotou

e)      Finančný majetok (cenné papiere a majetkové účasti) sa oceňujú obstarávacou cenou

 

Inventarizácia majetku a záväzkov

Stavy majetkov a záväzkov sa zisťujú:

 • fyzickou inventúrou
 • dokladovou inventúrou (u tých zložiek majetku, ktoré sa nedajú zmerať, spočítať, zvážiť apod.)

 

Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve

 1. Peňažný denník
 2. Kniha pohľadávok a záväzkov (prijaté, vydané faktúry)
 3. Ostatné pomocné knihy o ostatnom majetku a záväzkoch plynúcich z pracovnoprávnych vzťahov
  1. Inventárna kniha alebo inventárne karty investičného majetku
  2. Kniha zásob
  3. Kniha cenín
  4. Mzdové listy
  5. Inventárne knihy rezerv a časového rozlíšenia

   

Peňažný denník

Je najdôležitejšou knihou v jednoduchom účtovníctve. V časovej postupnosti sa tu zachytávajú účtovné prípady, ktoré vyjadrujú príjem alebo výdaj peňažných prostriedkov. Na konci účtovného obdobia sa v peňažnom denníku vyúčtujú vybrané uzávierkové prípady

 

Účtovanie v peňažnom denníku

a)      zistiť správne čiastky pre daňový základ

b)      zaistiť evidenciu peňažných prostriedkov

c)      poskytnúť údaje pre neskoršie skúmanie a analýzu jednotlivých položiek príjmu a výdavku

Preto peňažný denník musí byť koncipovaný tak, aby poskytoval údaje o:

 • peňažných prostriedkoch na bankových účtoch so zostatkami
 • peňažných prostriedkoch v hotovosti v pokladni a ceninách s ich zostatkami
 • príjmoch a výdavkoch zahrnovaných do základu dane s následným podrobnejším rozlíšením jednotlivých druhov
 • príjmoch a výdavkoch, ktoré sa nezahŕňajú do daňového základu
 • o jednotlivých priebežných položkách (priebežné položky riešia časový nesúlad v hotovostnom styku s bankou, keď nemáme výpis z bankového účtu potrebný k zaúčtovaniu v podvojnom účtovníctve sa toto rieši cez účet 261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261)


Pri každom účtovnom prípade účtovanom v peňažnom denníku je potrebné stručne popísať jeho obsah, dátum a doklad na základe ktorého je účtované. Čiastky účtovného prípadu sa zobrazia v pohybe peňažných prostriedkov (tzn. v pokladnici či na bankových účtoch) a zároveň v jednotlivých kolónkach príjmov (výdavkov)

Súčty v jednotlivých stĺpcoch peňažného denníku sa prevádzajú na ďalšiu stranu, s tým, že na text prvého riadku novej strany sa napíše „Prevedené“

Peňažný denník sa uzatvára na konci účtovného obdobia, tzn. najčastejšie ku skončeniu kalendárneho roku. Za posledný zápis v peňažnom denníku sa zapíšu uzávierkové prípady (napr. opotrebenie majetku, zúčtovanie rezerv, apod.). Po zapísaní týchto účtovných prípadov sa peňažný denník podtrhne a zapíšu sa súčty jednotlivých stĺpcov v peňažnom denníku za celé účtovné obdobie. Do nového účtovného obdobia sa prevedú stavy na priebežných položkách a zostatky na peňažných prostriedkoch.

 

Kniha pohľadávok a záväzkov

Pre podnikateľov je veľmi dôležité, aby v každom časovom okamihu mali k dispozícii presné informácie o svojich pohľadávkach voči svojim odberateľom a záväzkoch ku svojim dodávateľom. Tieto informácie poskytuje kniha pohľadávok a záväzkov.

Zvyčajne sa zakladá samostatná kniha veriteľov za prijaté dodávky, kniha dlžníkov za poskytnuté služby, výrobky či tovar a kniha iných pohľadávok a záväzkov (v nej sa evidujú napr. vzťahy s bankami, finančným úradom, správou sociálneho zabezpečenia, zdravotnými poisťovňami, atď.). Do každého riadku v týchto knihách sa zaeviduje výška faktúry, názov odberateľa (dodávateľa), čiastka, dátum splatnosti a skutočnej úhrady.

 

Inventárne knihy
Investičný majetok sa eviduje v inventárnej knihe alebo na inventárnych kartách. Táto evidencia obsahuj názov a presný popis investičného majetku, jeho vstupné ocenenie, dátum obstarania, spôsob odpisovania s uvedením čiastky daňových odpisov a dátum a spôsob vyradenia.

 

Kniha zásob
Zásoby sa oceňujú v obstarávacích cenách. Do zásob zahŕňame:

 • skladovaný materiál
 • skladovaný tovar
 • nedokončenú výrobu
 • výrobky
 • zvieratá
 • prípadne hmotný majetok, ktorý nespĺňa všetky náležitosti pre zaradenie do hmotného investičného majetku

Zásoby evidujeme buď v knihe zásob alebo podľa druhov na jednotlivých skladových kartách. Záznamy o zostatkoch, príjmoch a výdavkoch sa vedu v merných jednotkách (kilogramy, metre, litre, apod.) ale aj v peňažných jednotkách.

 

Účtovnú závierku tvorí:

 • výkaz o majetku a záväzkoch – podáva prehľad o zložení majetku a záväzkoch
 • výkazom o príjmoch a výdavkoch – prehľad o hospodárskom výsledku a jeho zložkách

Podklady pre zostavenie účtovnej závierky sú peňažný denník, kniha pohľadávok a záväzkov a ďalšie pomocné evidencie.

Kategórie

S tématom 'Jednoduché účtovníctvo v praxi' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Jednoduché účtovníctvo
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Ceniny

28. 06. 2013

Účtovanie cenín, účtovanie kolkov a poštových známok

Účtovné doklady

19. 12. 2011

Účtovné doklady sú neoddeliteľnou súčasťou účtovníctva. Účtovný doklad je spojovacím článkom medzi každým účtovným prípadom a účtovným zápisom,...

Otázky a Diskusia k tomuto článku (10)

#1  sliepka550 19.05.2014, 19:47

je nejaky rozdiel v zapise do penazneho dennika ak je osoba platitelom dph a ak nie je?

#2  Ing. Eva Mihalíková 27.05.2014, 20:03

nie

#3  Kasper 02.06.2014, 20:45

som taxikar ako si mam viest uctovnictvo ved kopie blockov mi zaberu celu krabicu od topanok. Ked mozte odpiste mi na email

#4  gima 23.10.2014, 09:41

Vážená pani Eva Kyselová, prosím Vás o radu. Som FO plátca DPH vediem JU a nakúpili sme tovar z druhého členského štátu / Maďarsko/. Moja otázka je, že ako sa zaúčtuje DPH v PD aj do kontrolného výkazu. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem

#5  mirosla 02.02.2015, 16:09

Chcem sa spýtať či mi stačia len faktúry z mobilov alebo aj doklad o zaplatení tej faktúry. Ktorý nemám. Ďakujem

#6  Sylvia Caunerová 19.02.2015, 13:26

dobrý deň,chcem sa spýtať ako mám zaúčtovať v peňažnom denníku =banka príjem na účet = zaúčtovanie úroku ,ktorý je zdanený (napr. 0,88€ - daň 0,16€ =0,72€ príjem na účet) Ja to robím príjem = iný nezdaniteľný príjem . Robím to správne Ďakujem Sylvia

#7  Darinusa 21.02.2015, 15:52

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak za minulý rok bol môj otec živnostník počas celého roka, ale od júla minulého roka bol aj zamestnanec firmy v Rakúsku, prečo sa má zvýšiť základ dane, ktorú platí tu na Slovensku, keď v rakúsku za neho dane riadne platia? Musí teda za tento TPP v Rakúsku uhradiť dane aj tu aj v Rakúsku? Ďakujem, Darina

#8  medovnikovy domcek 29.02.2016, 22:26

Ako obcianske zdruzenie, ktore nema ziadne zisky, potrebujeme podat danove priznanie??

#9  Nene 08.01.2017, 21:12

Pekný deň, prosím Vás potrebovala by som poradiť. Som živnostník neplatca DPH účtujúci v JU. Vystavím faktúru za sprostredkovanie obchodu. Faktúru mi zaplatia cez ERP. Ako mám zúčtovať tento príjem, a ako je to z dennými a mesačnými uzavierkami. Ďakujem

#10  Ing. Eva Mihalíková 20.01.2017, 10:37

Dobrý deň, tento príjem zaúčtujete ako úhradu faktúry podla toho či sa jedná o predaj tovaru, výrobkov či služieb. Ak máte len úhrady faktúr cez ERP môžte denné prípadne mesačné závierky len zakladať do knihy závierok pre kontrolu či sedí zostatok v pokladni.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Jednoduche-uctovnictvo-v-praxi&idc=102

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.