Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2023 (podávané v roku 2024)

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Daňové priznanie typ A Stiahnuť
Potvrdenie o podaní typ A Stiahnuť
Daňové priznanie typ B Stiahnuť
Potvrdenie o podaní typ B Stiahnuť

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2023 sa podáva v lehote do 02. 04. 2024.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (tzn. zo zamestnania/brigády apod.) podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy).

 

Daňové priznanie sú povinné podať fyzické osoby, ktorých príjmy:

 • Za zdaňovacie obdobie (2023) presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka (2 461,41 EUR) + ak majú príjmy plynúce od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane, príjmy zo zdrojov v zahraničí, príjmy, u ktorých nie je možné zraziť daň a tiež v prípade, že daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ďalej je daňové priznanie povinný podať zamestnanec, ktorý má príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov prípadne iné druhy zdaniteľných príjmov.
 • Za zdaňovacie obdobie (2023) nepresahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazujú daňovú stratu.

 

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023 vzniká fyzickým osobám vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy sú vyššie ako je 50 % zo sumy  4 922,82 EUR. Za zdaňovacie obdobie 2023 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 2 461,41 EUR. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne. Napríklad v prípade, ak má nárok na vrátenie zaplatenej dane.

Do vyššie spomínanej sumy 2 461,41  EUR sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak

a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo

b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

 

Za zdaňovacie obdobie 2023 sa daňové priznanie podáva na tlačivách s označením:

 • typ A: DPFOAv23 (označenie MF/013085/2023-721) NOVÉ TLAČIVO
 • typ B: DPFOBv23 (označenie MF/013086/2023-721) NOVÉ TLAČIVO

 

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

 • svoje osobné údaje (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo)
 • osobné údaje osôb, na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

 

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca, je povinný v daňovom priznaní uviesť osobné údaje o daňovníkovi, za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

 

Postup pri vyčíslovaní základu dane

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30).

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu.

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP.

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP prípadne inou sadzbou podľa výšky zdaniteľného príjmu a typu príjmov.

 

Sadzba dane

 • 19% - ak ročný príjem daňovník je menší ako 41 445,46 EUR
 • 25% ak ročný príjem daňovník je vyšší ako 41 445,46 EUR, táto sadzba sa použije len na sumu presahujúcu stanovený limit
 • 5% pri príjmoch zdaňovaných naviac aj osobitnou sadzbou (prezident SR, poslanci, atď.)
 • 15% - ak ročný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) nepresiahne sumu 49 790,00 EUR.

 

Nezdaniteľné časti

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, z ktorých sa daň z príjmov neplatí. Základom je suma životného minima platná k 01.01.2023 tj. 234,42 EUR.

 

NOVÉ NEZDANITEĽNÉ ČASTI

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Základ dane max 21 754,18  EUR. Nezdaniteľná časť = 4 922,82 EUR

Základ dane vyšší ako 21 754,18  EUR. Nezdaniteľná časť = 10 361,364  EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2023 = 4 500,86 EUR

(POZN: Nezdaniteľná časť na manželku je iná suma ako nezdaniteľná časť na daňovníka)

 

Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela:

 • Uzavreté manželstvo
 • Príjem manžela/manželky žiadny alebo nižší ako 4 500,86 EUR

 

V roku 2023 k tomu musela byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: 

 • Manžel/manželka sa staral/a o vyživované dieťa (do 3 rokov, do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je zverené do náhradnej starostlivosti)
 • Manžel/manželka poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka
 • Manžel/manželka bol/a zaradená do evidencie o uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Manžel/manželka je občan so zdravotným postihnutím
 • Manžel/manželka je občan s ťažkým zdravotným postihnutím

V prípade, že manžel/manželka spĺňa jednu z podmienok len časť roka, vypočíta sa adekvátna čiastka z 4 500,86 EUR. Nezdaniteľnú časť na manželku/manžela je možné uplatniť len na aktívne príjmy daňovníka.

Pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti na manžela/manželku je potrebné dať si pozor na príjmy, ktoré sa započítavajú do príjmu manželky/manžela. Medzi vlastné príjmy manželka/manželky patria všetky príjmy okrem štátnych sociálnych dávok.

Medzi štátne sociálne dávky patria:

 • príspevky pri narodení dieťaťa,
 • príspevky na pohreb,
 • rodičovské príspevky,
 • prídavky na deti,
 • 13. dôchodky,
 • a iné špecifické štátne dávky /pre športovcov, baníkov, politických väzňov apod.)

Do vlastného príjmu manžela/manželky sa počíta napríklad aj materské ale následne rodičovský príspevok už nie. Podobne všetky druhy dôchodkov, napríklad ak je manželka ZŤP a poberá invalidný dôchodok, tak tento dôchodok je potrebné pripočítať do vlastného príjmu manželky.

 

III. pilier

Za zdaňovacie obdobie 2023 si daňovníci môžu stále uplatniť aj nezdaniteľnú časť aj za dobrovoľné dôchodkové sporenie - III. pilier. Najviac však do výšky 180 EUR.

 

Podmienky na uplatnenie:

 • príspevky platené na základe zmluvy uzatvorenej po 1. 4. 2014
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení

 

ZMENA VÝŠKY DAŇOVÉHO BONUSU NA DIEŤA

Daňový bonus za rok 2023

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu zostávajú rovnaké ako za rok 2022, zmenila sa však jeho výška a taktiež vek detí na ktoré je možné si uplatniť vyšší daňový bonus.

Prvým kritériom na uplatnenie bonusu je vek dieťaťa:

 • dieťa mladšie ako 18 rokov = 140,00 EUR/mesiac
 • dieťa staršie ako 18 rokov = 50,00 EUR/mesiac

Druhým kritériom je ohraničenie maximálnej možnej výšky daňového bonusu percentuálnym limitom, ktorý sa vypočíta podľa čiastkového základu dane:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane)

1

20%

2

27%

3

34%

4

41%

5

48%

6 a viac

55%

 

Čiastkový základ dane sa u zamestnanca vypočíta ako hrubá mzda mínus odvody (zdravotné a sociálne poistenie).

Čiastkový základ dane u živnostníka sa vypočíta ako príjem mínus výdavky (v ktorých sú započítané aj odvody).

Čiastkový základ dane určuje maximálny možný daňový bonus, čo znamená, že ak podľa veku dieťaťa týmto spôsobom určený daňový bonus vychádza vyšší ako percentuálny limit vypočítaný zo základu dane, daňovník má nárok na daňový bonus vo výške percentuálneho limitu vypočítaného zo základu dane.

Nárok na daňový bonus sa po splnení všetkých podmienok preukazuje aj rodným listom dieťaťa (dieťa do 6 rokov, ak sa rodný list v minulosti daňovému úradu neprekladal v predchádzajúcich daňových priznaniach) alebo potvrdením o návšteve školy ak dieťa navštevuje školu v zahraničí.

 

Zamestnanecká prémia za rok 2023

Tak ako aj v minulom zdaňovacom období, aj v tomto na zamestnaneckú prémiu nemá nárok nikto aj napriek tomu, že je stále v zákone definovaná.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2023

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2023, najviac však do výšky 400 EUR.

Podmienky pre uplatnenie:

 • daňovník vo veku od 18 do 35 rokov
 • priemerný mesačný zárobok daňovníka je max 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie
 • hypotéka uzavretá po 01.01.2018
 • úroky vypočítané z maximálne 50 000 EUR

 

NOVINKA

Mimoriadny daňový bonus na zvýšenú splátku z hypotéky

Mimoriadny daňový bonus na zvýšenú splátku z hypotéky sa uplatňuje vo výške 75% z navýšených úrokov. Tento bonus je však limitovaný vo výške 150,00 EUR/mesiac, tzn. 1800,00 EUR za rok 2023.

Podmienky pre uplatnenie:

 • jedna hypotéka na jednu nehnuteľnosť počas celej doby splácania, tzn. nedá sa uplatniť v prípade, že sa hypotéka refinancovala,
 • nehnuteľnosť nemôže byť prenajímaná,
 • v roku 2023 došlo k zmene fixácie hypotéky, tzn. došlo k navýšeniu splátok na hypotéky,
 • priemerný mesačný zárobok daňovníka za rok 2022 je maximálne 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom, tzn. maximálne 2086,40 EUR (ak sú spoludlžníci na hypotéke dva táto suma je dvojnásobná).

Oproti daňovému bonusu na zaplatené úroky z hypotéky, v tomto prípade nie je dôležitý vek daňovníka ani výška hypotéky. K uplatneniu nároku je potrebné vyžiadať si potvrdenie z banky, ktoré musí obsahovať údaje o výške referenčnej (pôvodnej) splátky v roku 2022, počte mesiacov, počas ktorých sa platila zvýšená splátka a taktiež výšku rozdielu oproti referenčnej splátke.

 

Zaokrúhľovanie

Všetky nezdaniteľné časti aj daňové bonusy sa vždy zaokrúhľujú na dve desatinné čísla matematicky, pričom platí pravidlo postupného zaokrúhľovania (počas výpočtu sa zaokrúhľuje každý medzivýsledok a aj konečná suma).

 

Príjmy oslobodené od dane

Do výšky 500 EUR, jedná sa o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1. písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 EUR presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu). Pričom platí, že ak sa uplatňuje oslobodenie 500 Eur na príjem z prenájmu tak nie je možné ho uplatniť aj na príjem z príležitostných činností (oslobodenie sa uplatňuje na úhrn týchto príjmov).

 

Výdavky percentom z príjmov

60 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 10) maximálne 20 000 EUR ročne. Podmienkou pre uplatnenie paušálnych výdavkov vo výške 60% z príjmov je, že daňovník nemôže byť platiteľ dane z pridanej hodnoty, v takom prípade si musí uplatniť preukázateľné výdavky. V prípade, že je daňovník platiteľom DPH len časť obdobia roka 2023 môže si v daňovom priznaní uplatniť paušálne výdavky.

 

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17,- EUR, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2023 nepresiahli sumu 2 461,41 EUR, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 EUR.

 

Prílohy k daňovému priznaniu

 

(Doklady potrebné k podaniu daňového priznania)

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

 • všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2023, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2023 napr. kópia rodného listu dieťaťa ak ešte nebola na daňový úrad doručená v predchádzajúcich rokoch, potvrdenie školy ak dieťa študuje na škole mimo Slovenskej republiky, potvrdenie že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu
 • kópia potvrdenia o výške zaplatených úrokov na hypotéku za rok 2023 z banky
 • kópia potvrdenia o zvýšených úrokoch na hypotéku za rok 2023 z banky

 

 

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2023, napr. kópia rodného listu dieťaťa ak ešte nebola na daňový úrad doručená v predchádzajúcich rokoch, potvrdenie školy ak dieťa študuje na škole mimo Slovenskej republiky, potvrdenie že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023, ak bolo vykonané, s doplnením údajov o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu.
 • kópia potvrdenia o výške zaplatených úrokov na hypotéku za rok 2023 z banky
 • kópia potvrdenia o zvýšených úrokoch na hypotéku za rok 2023 z banky

Ak daňové priznanie typ B podáva živnostník, vystavené faktúry ani iné doklady preukazujúce výšku jeho príjmu sa k daňovému priznaniu NEPRIKLADAJÚ.

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ neprikladá účtovné výkazy. Účtovná závierka v JÚ (UZFOv14) je samostatným podaním. Podáva sa zvlášť a nie je nutné podať ju spolu s daňovým priznaním, je však nutné dodržať termín do 02.04.2024. Rovnako je to aj v prípade, že daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva.

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovný slovníček III.
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná závierka
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-pre-fyzicke-osoby-za-rok-2023-podavane-v-roku-2024-&idc=529

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.