Daňové priznanie fyzických osôb 2011

Daňové priznanie pre fyzické osoby 2011 na stiahnutie

Typ A Typ B

 

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2011 vzniká FO v zásade vtedy, ak dosiahla zdaniteľné príjmy vyššie ako je 50 % zo sumy 3 644,74 eurZa zdaňovacie obdobie 2011 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 1779,65 eur. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne.

 

Do vyššie spomínanej sumy 1779,65 eur sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak

 • a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo
 • b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

 

Inzerce ∇

MEDZI HLAVNÉ ZMENY pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb patrí ďalšie prehĺbenie rozdielov medzi zdaňovaním aktívnych príjmov (teda príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) na jednej strane a (zvyšných) pasívnych príjmov na strane druhej

 

Už pri zdaňovaní príjmov dosiahnutých v roku 2011 sa prihliada na to, aké príjmy daňovník dosahuje. O nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 2 a 3 ZDP možno znížiť len základ dane (čiastkový základ dane) zistený z aktívnych príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov, ale nemožno znížiť (čiastkové) základy dane z pasívnych príjmov (teda z príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3, príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 a z tzv. ostatných príjmov podľa § 8 ZDP). Táto zmena vyplynula z jednej z noviel ZDP, a to zo zákona č. 548/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2011. 

 

Od 1. 1. 2012 dochádza k ďalšiemu oslabeniu, resp. k sprísneniu pri zdaňovaní pasívnych príjmov, čo sa konkrétne prejavuje takto: 

 • V prvom rade (ako technicky nevyhnutné) ide o samostatné zisťovanie základu dane (čiastkového základu dane) z aktívnych príjmov podľa § 6 odsekov 1 a 2 ZDP, čo vyplýva z nového znenia § 6 ods. 6 ZDP prvej vety (z príjmov patriacich do § 6 sa už nezisťuje len jeden čiastkový základ dane);
 • Len z aktívnych príjmov patriacich do § 6 odsekov 1 a 2 ZDP sa bude uznávať daňová strata vykázaná z účtovníctva alebo daňovej evidencie vedenej podľa § 6 ods. 14 za rok 2012 a roky nasledujúce; zároveň dodajme, že pri (pasívnych) príjmoch z prenájmu nehnuteľností (vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti) patriacich do § 6 ods. 3 ZDP sa daňová strata vykázaná v súlade s § 6 ods. 11 až 13 ZDP za rok 2011 ešte (naposledy) uznáva. 
 • Ustanovenie § 6 ods. 10 ZDP týkajúce sa uplatňovania paušálnych výdavkov sa inak (okrem doplnenia o ods. 4) nemení, naďalej si možno za určených podmienok odpočítavať výdavky vo výške 40 % z príjmov. Zároveň je potrebné dodať: z doplneného znenia § 6 ods. 10 vyplýva, že pri všetkých (aktívnych) príjmoch patriacich do § 6 ods. 1 a 2 možno použiť len jeden zo spôsobov uplatňovania výdavkov (napr. skutočné výdavky na základe jednoduchého účtovníctva); podobne pri všetkých (pasívnych) príjmoch patriacich do § 6 ods. 3 a 4 ZDP možno použiť len jeden zo spôsobov uplatňovania výdavkov (napr. paušálne výdavky). Spôsob použitý pri aktívnych príjmoch môže byť iný ako spôsob použitý pri pasívnych príjmoch, táto kombinácia nie je v rozpore so ZDP.
 • Spôsob zistenia základu dane a výpočtu dane za rok 2012 a roky nasledujúce upravuje (najmä) § 4, § 11 (ten sa nemenil) a § 15 ZDP. 

    

 

POSTUP PRI VYČÍSĽOVANÍ ZÁKLADU DANE

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30). 

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu (lebo § 11 ZDP zmenený nebol a k zrušeniu tzv. milionárskej dane nedošlo). 

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP. 

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP. 

    

V tejto súvislosti dodajme, že opatrením MPSVaR SR č. 194/2011 Z. z. bola suma životného minima zvýšená zo 185,38 eura na 189,83 eura. Ak teda základ dane za rok 2012 nepresiahne 18 983 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje 3 644,736 eura, po zaokrúhlení 3 644,74 eura. 

 

PRÍLOHY K ĎAŇOVÉMU PRIZNANIU

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

 • všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2011, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.
 • kópie dokladov o preukázateľne zaplatených úhrad ich zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2011,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2011 napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • v prípade uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu, príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. l) ZDP sa do úhrnu posudzovaných príjmov nezahrnujú a takáto kópia potvrdenia (dokladu) sa neprikladá,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2011, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu,
 • daňovníkom, ktorí si uplatnili nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie, alebo životné poistenie možno odporučiť, aby ako prílohu k daňovému priznaniu priložili aj Potvrdenie na uplatnenie týchto nezdaniteľných častí základu dane.

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 ZDP za rok 2011,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2011,
 • kópie dokladov preukázateľne zaplatených úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2011,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2011, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu,

 

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ prikladá účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč. FO 1 – 01)
 • Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč. FO 2 – 01)

Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ prikladá účtovné výkazy:

 • Súvaha (Súvaha Úč. POD 1 – 01)
 • Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč. POD 2 – 01)
 • Poznámky.

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.V roku 2012 sa budú dane platiť po novom.

Každý daňový subjekt dostane jedinečné číslo účtu, na ktoré bude uhrádzať konkrétnu daň. Tento bankový účet sa bude skladať z troch častí. Predčíslie pre označenie o aký druh dane ide (daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel a pod.). Samotné tzv. základné číslo účtu, ktoré je jedinečné a označuje platiteľa dane, či už platí daň za seba ako firmu alebo ako zamestnávateľ za svojich zamestnancov. A do tretice je to kód banky, ide o štátnu pokladnicu  a preto je pre všetky prípady konštantný, teda 8180.

Okrem čísla účtu bude dôležitý aj variabilný symbol, čo je 10-miestne číslo a opäť sa skladá z troch dôležitých častí. Druh platby, obdobie  na ktoré sa uhrádzaná daň vzťahuje a rok, ktorého sa platba týka. Pri platbe na základe obdržaného rozhodnutia sa samozrejme použije variabilný symbol určený v rozhodnutí.Spodná časť formulára

 

Kategórie

S tématom 'Daňové priznanie fyzických osôb 2011' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (95)

#1  Vasiliskova 22.01.2012, 19:31

Dobry den,aka je vyška zniženia zakladu dane na danovnika,za minuly rok. Dakujem

#2  Jana 23.01.2012, 16:39

Dobrý deň, ak máte na mysli nezdaniteľnú časť na daňovníka, tak tá je vo výške 3 644,74 eur.

#3  Radičová 31.01.2012, 11:16

Prosím Vás je možné viesť Daňovú evidenciu za rok 2011. Čítala som, že to bolo možné len v rokoch 2009 a 2010 Ďakujem

#4  Jana 31.01.2012, 17:57

Dobrý deň, podľa zákona o dani z príjmov par.6 ods.14 je možné viesť daňovú evidenciu aj za rok 2011, ak teda príjmy nepresiahli 17000€, ak nemá zamestnanca a ak uplatňuje pri týchto príjmoch preukázateľné daňové výdavky.

#5  Erika 01.02.2012, 19:09

Dobrý deň, mám výsluhový dôchodok od 8.1.2011 príjem som mala z divident za rok 2010 a vyplatenie úroku z omeškania za poskytnutie pôžičky inej fyz.osobe. Nie som podnikateľ.Ako mám postupovať, vzťahuje sa na mňa nezdaniteľ.časť? Či podlieha dani z príjmu aj vyplatený úrok z omeškania? Prosím pomôžte mi.

#6  jozkosvid 05.02.2012, 21:01

Zarátava sa do odpočítateľnej položky na manžela (manželku) aj sociálne dávky (maródka)?

#7  Jana 07.02.2012, 09:00

Dobrý deň, to Erika: pokiaľ viem, tak mala by sa na vás vzťahovať nezdaniteľná časť, ale iba na aktívne príjmy, co úrok z omeškania tam nepatrí ani dividendy...pre istotu by som sa ale obrátila na daňový úrad. To Jozkosvid: nie, sociálne dávky sa do príjmu manželky nezapočítavajú a teda ani do odpočítateľnej položky.

#8  Dana 10.02.2012, 10:43

Minulý rok som ako SZČO viedla jednoduché účtovníctvo. Môžem tento rok použit paušalné výdavky.

#9  Jana 10.02.2012, 12:47

Dobrý deň, áno, môžte tento rok použiť paušálne výdavky, ak spĺňate podmienky uvedené v zákone o dani z príjmov, paragraf 6, ods. 10.

#10  izmediaa 11.02.2012, 15:45

Dobrý deň Pomôžete mi, prosím, ako mám zaúčtovať diéty, vyplatené zahraničnou firmou pre slovenského živnostníka, vyplácaného na základe faktúry, pracujúceho na Slovensku? Je to nezdaniteľný alebo zdaniteľný príjem? Ďakujem dopredu.

#11  Kohoutová 13.02.2012, 20:02

Prosím Vás, platí postup pri vysporiadaní preplatku zdravotního poistenie za rok 2010 v JU taký aký sa použil pri podaní DP za rok 2010, lebo v roku 2011 vrátili ZP za rok 2010 a tak sa s ním musím vysporiaat teraz.Ďakujem

#12  Peter 14.02.2012, 13:16

Dobrý deň, v roku 2011 som prenajímal byt. Chcem použiť metódu paušálnych výdavkov pre výpočet dani z príjmov. Mám do príjmov z prenájmu započítať aj preplatky za energie? Ďakujem.

#13  Kristína 15.02.2012, 13:46

Dobrý deň prajem, môžem použiť pri výpočte dani za rok 2011 paušálne výdavky, keď som viedla ako SZČO jednoduché účtov. a vo výkazoch o majetku a záväzkoch mi zostala suma 479 Eur Dlhodobý hnuteľ. majetok. Nie som platca DPH? ďakujem

#14  maja 19.02.2012, 14:22

Zdravím Vás, nie je odpočítateľá položka na daňovníka za rok 2011 3559,20 ?

#15  maja 19.02.2012, 14:33

oprava: 3559,30 ?

#16  Jana 19.02.2012, 14:39

Dobrý deň, áno, je, ďakujem za opravu, nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2011 je 3559,30€. V prvom diskusnom príspevku som napísala nezdaniteľnú časť na daňovníka už za rok 2012.

#17  Zdenka 21.02.2012, 19:08

Dobrý deň, Manžel ako SZČO si uplatňoval paušálne výdavky 60%, môže si za rok 2011 uplatniť tiež 60% alebo už len 40%? Do výdavkov za zahrńajú všetky odvody, /do sociálnej aj zdravotnej poisťovne/?

#18  Jana 27.02.2012, 18:22

Dobrý deň Zdenka, za rok 2011 si môže manžel uplatniť už len 40%. V „paušálnych“ výdavkoch sú zahrnuté všetky daňové výdavky okrem „poistného a príspevkov, ktoré je subjekt povinný platiť“ (na zdravotné poistenie, poistné podľa zákona o sociálnom poistení a poistné podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení).

#19  táňa 01.03.2012, 14:37

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom Zmluvy o dielo (eurofondy na 2 roky) spracovanie účtovnej a administratívnej agendy. Výplata každý mesiac , strháva sa daň, neplatia sa odvody. Kde priznať tento príjem v daňovom priznaní (§8)?Ďakujem

#20  Norika 01.03.2012, 17:47

Dobrý deň. Ak som to dobre pochopila, tak môžem postupovať nasledovne: - pre príjem zo živnosti (§1, r. 2) použijem reálne výdavky, - pre príležitostný príjem (§8, r. 1) použijem paušalne výdavky 25%. Chápem to správne? Ďakujem za odpoveď :-)

#21  jutka 05.03.2012, 13:17

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom príjmu novinára. Pracuje na autorskú zmluvu, príjem má pravidelný mesačný, teraz dostal potvrdenie autorovi pre daňové priznanie, v ktorom je brutto suma, 19% daň, LF, VF, netto. Sumu brutto uvádzam do tab. 1 na r. 5 (z nej môžem odpočítať 40% paušálne výdavky) a 19% daň dávam do r. 107? ďakujem

#22  Jana 05.03.2012, 17:13

Dobrý deň Norika, pre príjem zo živnosti použijete reálne výdavky alebo paušálne výdavky 40%, pre príležitostný príjem podľa toho, o aký príjem ide. Paušálne výdavky 25% môžte použiť iba na príjem z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, na ostatné príjmy musíte použiť výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.

#23  Norika 05.03.2012, 17:40

Dobrý deň, Janka. Ďakujem veľmi pekne za radu :-)

#24  Jana 06.03.2012, 10:08

Dobrý deň jutka, áno správne, brutto uvádzate do riadka 5, môžte si uplatniť 40% paušálne výdavky.

#25  jutka 06.03.2012, 13:21

ďakujem za odpoveď. no nie som si istá, či to nie je náhodou príjem zdanený zrážkovou daňou a ten sa už do DP nesmie uvádzať. alebo sa mýlim? ďakujem.

#26  Jana 06.03.2012, 17:41

Dobrý deň Jutka, ak už tento príjem je zdanený zrážkovou daňou, nemusíte ho uvádzať v DP, ale môžte (ak váš celkový príjem je nižší ako nezdaniteľná čiastka, tak vám tu daň vrátia)...to ste predtým neuviedli

#27  Adriána 07.03.2012, 07:34

Dobrý deň chcela by som sa spýtať či sa preddavky na daň platia aj pri paušálnych výdavkoch. Ďalej by som sa chcela spýtať keď mi minulý rok vrátili preplatok na dani a preplatok zo zdravotného poistenia mám si to dať teraz do daňového priznania ako príjem a zdaniť to alebo to dať ako príjem ktorý neovplyvní základ dane?

#28  Jana 07.03.2012, 08:32

Dobrý deň Adriána, preddavky na daň sa platia podľa výšky daňovej povinnosti, je jedno či používate paušálne výdavky alebo skutočne vynaložené výdavky. Preplatky na dani sú oslobodené odd dane, preplatky zo zdravotného poistenia sú príjmom, ale už by mal byť vysporiadaný zrážkovou daňou, takže ho v daňovom priznaní uvádzať nemusíte.

#29  Anna 09.03.2012, 11:00

Dobrý deň, môj muž prerušil živnosť k 1.5.2011 príjmy mal nulové a výdavky len pri platení povinných sociálnych a zdravotných odvodov. Ako mám postupovať pri vyplňaní výkazov, keď v roku 2011 nenadobudol žieden majetok. Ďakujem

#30  Jana 09.03.2012, 13:14

Dobrý deň Anna, tak príjmy budú nulové, a výdavky budú odvody, čiže základ dane bude záporný. Vyplnate tlacivo typu B.

#31  jutka 12.03.2012, 08:09

ďakujem za upresnenie. príjmy zdanené zrážkovou daňou boli vyššie, takže ich neuvádzam. okrem tohto príjmu mal ešte príjem zo závislej činnosti. takže vypisujem iba tlačivo typu A ? Ešte by som mala otázku, že zaplatené sumy na zdravotné poistenie, ktoré platil preto, lebo má DIČ (ako novinár) môžem napísať na r. 33b v tlačive typu A? Treba k tomu nejaké potvrdenie zo zdravotnej poisťovne? ďakujem.

#32  Jana 12.03.2012, 08:57

Dobrý deň jutka, neviem či som Vás správne pochopila...ak neuvádzate príjmy zrazené zrážkovou daňou, tak nemôžte ani výdavky (zdravotné poistenie)...čiže buď vyplníte tlačivo B a uvediete tam aj príjmy aj výdavky z DIČ aj príjmy zo závislej činnosti

#33  jutka 12.03.2012, 09:33

ďakujem, som z toho nejaká domotaná. Takže ak vypisujem tlačivo A, tak uvediem iba príjem zo závislej činnosti, odpočítam NČZD a úhrn preddavkov na daň. Zdravotné odvody neuvádzam, nakoľko sa viažu k zrážkovej dani. Tie potom vysporiada zdravotná poisťovňa aj bez toho, že nebudú uvedené v daňovom priznaní?

#34  Jana 12.03.2012, 15:40

Dobrý deň jutka...tie odvody sa viažu k príjmom, ktoré sú zrážané zrážkovou daňou?

#35  jutka 12.03.2012, 15:45

áno, ide o pravidelný príjem z honorárov. ostatné príjmy zo závislej činnosti sú nepravidelné.

#36  Jana 12.03.2012, 17:19

Tak potom mi to príde logickejšie, aby ste si podali typ B, a zahrnuli tam všetky príjmy aj zo závislej činnosti aj z honorárov...a tie všetky dane uviedli ako preddavky a odvody ako výdavky...možno to vyjde takto lepšie ako keby ste podavali iba A...ale podľa môjho názoru ak chcete, stačí podať iba zo závislej činnosti

#37  jutka 12.03.2012, 17:59

áno, pôvodne som to tak zamýšľala, ale dočítala som sa, že ak je príjem zdanený zrážkovou daňou, tak sa nesmie podávať do typu B a to ma zmiatlo

#38  Jana 12.03.2012, 18:10

nie nesmie, ale nemusí

#39  jutka 12.03.2012, 18:28

aha, tak to som netušila. ale bude chyba, keď podám iba A, tam uvediem príjem zo závislej činnosti a keďže ten bol iba 3860 a úhrn preddavkov na daň bol 733,38, tak by mu ich mali vrátiť v plnej výške?

#40  Jana 13.03.2012, 08:45

nie, nemala by to byť chyba

#41  jutka 13.03.2012, 09:56

ale keď chcem zahrnúť do základu aj zdravotné poistenie, tak môžem urobiť typ B ako po minulé roky aj s príjmom zrazeným zrážkovou daňou, nákladmi 40%, príjmom zo závislej činnosti , NČZD...

#42  Jana 13.03.2012, 17:56

áno, môžte

#43  Lubica 13.03.2012, 23:59

chcela by som sa spytat na kod statu zaznam danoveho uradu da sa to zistit na internete alebo nam to povedia na danovom urade.?dakujem

#44  jutka 14.03.2012, 07:46

Janka, ďakujem Vám za všetky Vaše rady

#45  Jana 14.03.2012, 20:02

Dobrý deň Lubica, píše tam, že je to záznam daňového úradu, teda to nevypĺňate Vy, ale daňový úrad.

#46  stefani 15.03.2012, 21:31

Dobrý večer, može sa daň z DP za rok 2010 zaplatená v roku 2011 použiť ako náklad v roku 2011? Ďakujem.

#47  Andrea 16.03.2012, 08:52

Dobrý deň, chcem sa spýtať ak si SZČO ide uplatňovať paušálne výdavky, do nákladov idú aj mesačné poistné, ktoré platil na ZP ale ak platil mesačne viac o dve eurá, do výdavkov mu ide suma, ktorú reálne platil? alebo sumu ktorú mesačne platiť Mal? Ďakujem

#48  Jana 16.03.2012, 21:34

Dobrý deň, to stefani: zaplatená daň nie je nákladom to Andrea: v paušálnych výdavkoch nie je zahrnuté poistné a do výdavkov ide suma, ktorú reálne platil.

#49  Mária 17.03.2012, 09:39

Dobrý deň, kde sa v DPFO tlačivá B objavia odvedené zdravotné odvody z prenájmu za rok 2011, ktoré platili len 3-4 mesiace v roku 2011 Potom ich zrušili, nešlo o aktívne príjmy

#50  Jana 17.03.2012, 17:13

Dobrý deň Mária, strana 3, posledný riadok

#51  Ola 18.03.2012, 17:42

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či SZČO (príjem len zo živnosti), ktorá si uplatňuje paušálne výdavky uvedie v tabuľke č. 1 (strana 3 DPFO tlačiva B), v riadku 2, stĺpec 2. sumu paušálnych výdavkov + sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie? Ak nie, kde v daňovom priznaní sa potom premietne zaplatené zdravotné poistenie ako náklad (výdavok)? Ďakujem

#52  Jana 18.03.2012, 20:05

Dobrý deň Ola, áno, uvedie sa to tam.

#53  Adriana 19.03.2012, 08:28

dobrý deň chcem sa spýtať či sa niekde na tlačive vyznačuje, že budem platiť preddavky.

#54  Jana 19.03.2012, 09:54

Dobrý deň Adriana, nie, nikde v tlačive sa to nevyznačuje.

#55  Jozef 19.03.2012, 18:57

Dobrý deň, pani Janka. Pekne prosím o radu pre SZČO: preplatok zo zdrav. poistenia vrátený v r.2011, započítam ako príjem (tab.1, stĺpec 1)?, alebo odpočítam od preukázateľne zaplateného zdrav. poistenia (stĺpec 2)? A treba ho uvádzať brutto s tým, že daň, ktorú ZP odviedla daňovému úradu, uvediem ako preddavok na riadok 107? Alebo len netto bez následného uvádzania preddavku? Veľmi pekne ďakujem.

#56  Jana 20.03.2012, 09:43

Dobrý deň Jozef, preplatok je príjem. Ak to už však máte daňovo vysporiadané, nemusíte to uvádzať. Ak to chcete uviesť, tak ako brutto a preddavok.

#57  Jozef 20.03.2012, 10:55

Ďakujem, pani Janka, za rýchlu odpoveď :-)

#58  Marta 20.03.2012, 12:52

Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť prosím Vás. Ja i manžel sme SZČO a podnikáme každý v inej oblasti. V daňovom priznaní si chcem uplatniť na manžela nezdaniteľnú čiastku 3559,30 €. Manžel vo svojom priznaní vykazuje stratu. Jeho príjem za rok 2011 bol 11 194,- € a výdavky činia 14 323,- €. Ďakujem za odpoveď

#59  Katarína 20.03.2012, 13:01

Dobrý deň, ja sa chcem spýtať na výkazy pre FO. SZČO má za rok 2011 príjem zo zivnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b - pri tomto príjme si uplatňuje paušálne výdavky 40%. Ďalej má aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o DzP, kde si uplatňuje skutočné výdavky. Ako má živnostník vyplniť výkazy: má vlastne v tomto prípade povinnosť podať s DP aj výkazy? Ak áno, aké príjmy a výdavky do výkazu zahrnie: iba príjmy z prenájmu a dokladované výdavky alebo celkové príjmy a celkové výdavky (paušálne aj dokladované). ďakujem pekne, Katarína

#60  Peťo 20.03.2012, 20:43

Dobrý deň, v roku 2011 som prenajímal byt. Chcem použiť metódu paušálnych výdavkov pre výpočet dani z príjmov. Mám do príjmov z prenájmu započítať aj preplatky za energie? Ďakujem.

#61  Romana 23.03.2012, 15:08

Dobrý deň, môžte mi prosím niekto poradiť či je možné v daňovom priznaní uplatniť zaplatené nedoplatky na sociálne poistenie za roky 2004 a 2005 . Boli zaplatené v roku 2011. Známy je zamestnanec a popri tom sprostredkovával komerčné poistenie. Od roku 2011 je už len zamestnancom. Nedoplatok vznikol tak , že neplatil odvody za sprostredkovávanie, nebol živnostník. Ak sa to dá aké tlačivo použiť A alebo B ? Ďakujem

#62  Katka 24.03.2012, 18:27

Dobrý deň, som zamestnaná a od 1.2.2011 prenajímam byt.. Skutočné príjmy za byt predstavujú sumu 4684,50 eur a výdavky 2933,93 eur. Z príjmu odpočítam 500 eur, čiže čistý príjem bude 4184,50 eur. Z tejto sumy si môžem odpočítať skutočné výdavky vo výške 2933,93 alebo sa suma výdavkov ešte znižuje? Ďakujem

#63  Anna 25.03.2012, 17:44

Dobrý deň, prosím Vás pekne, podávam daňové priznanie B za rok 2011, kde vykážem príjem zo živnosti - § 6 ods. 1, pís. b stratu 1000,-eur. Ďalej mám príjem z prenájmu § 6 ods. 3 zisk 500,- eur. Základ dane R.79 DP, ako aj daň je potom nula. /NČZD sa uplatňuje len na príjmy §6 ods 1,2/ Prosím Vás o potvrdenie, či je to správne. Ďakujem pekne.

#64  Katarína 25.03.2012, 18:06

Dobrý deň Anna, neviem ako to tu funguje, či môžem odpovedať aj ja ... áno, NČ uplatňujete iba na "aktívne príjmy", čiže na príjmy podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

#65  Iveta 26.03.2012, 12:24

Dobrý deň. Prosím vás, chcem sa spýtať, do ktorého riadku v daňovom priznaní typ B sa napíše zamestnanecká prémia? Ďakujem.

#66  Majka 26.03.2012, 22:08

Dobrý deň, chcem sa opýtať, do sumy zaplateného poistného na zdravotné poistenie v daňovom priznaní B sa pripočítava aj zaplatený nedoplatok z RZZP za rok 2010 ktorý bol zaplatený v roku 2011, alebo iba mesačné preddavky ?

#67  Jozef Trgina 27.03.2012, 14:44

Je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane za celý rok 2011 v sume 3559,30 €, ak pracovný pomer trval len 6 mesiacov a zvyšok roka bola evidencia na úrade práce, bez príjmu?

#68  Anna 27.03.2012, 20:04

V daňovom priznaní typu B, X. oddiel, bola v minulosti možnosť uplatniť zníženie základu dane podľa par. 11 o sumu na životné poistenie. Niečo sa v tomto smere zmenilo? Ďakujem za info

#69  Soňa 28.03.2012, 17:13

SZČO má zo živnosti stratu -2000 € a z prenájmu bytov ( ako súkromná osoba) má zisk +1800,00 € rozdiel medzi stratou zo živnosti a ziskom z príjmov z prenájmu je zisk má nárok na daňový bonus.

#70  Michaela 30.03.2012, 01:17

Som novinar pracujuci na zivnost, resp. slobodne povolanie na zaklade Zmluvy o spolupraci. Mam v danovom priznani vyplnit oddiel V. - prijmy zo zavislej cinnosti alebo oddiel VI. - prijmy z podnikania a inej samostatnej zarobkovej cinnosti?

#71  Adriana 30.03.2012, 09:55

Dobrý deň viete mi povedať ked podávam danové priznanie typ B a platím dane tak aký je VS pri platbe? Vraj sme uviedli zlý, čo máme teraz robiť?

#72  Valeria 14.05.2012, 17:58

Dobrý deň, chcem sa spýtať som SZČO- dôchodca, podala som daňové priznanie B. Môj príjem za rok 2011 bol 2760Eur, po odpočítaní paušalných výdavkov čistý príjem 1656 Eur. Na DU mi povedali, že z tohto príjmu musím zaplatiť daň 314,64 eur, ktoré som aj zaplatila.Ale podľa mňa som túto daň namala zaplatiť, keďže príjem po odpočítaní bol nižší ako hranica min. zdaniteľných príjmov v roku 2011, t.j. 1779,65 eur. Alebo sa mýlim? keď sa nemýlim, môžem žiadať vrátenie zaplatenej dane? Ďakujem za odpoveď

#73  PETER 18.05.2012, 13:57

ake su odpočitatelne položky ako SZCOna deti?dakujem za odpoved

#74  Jana 20.05.2012, 21:04

Dobrý deň Peter, nie ako odpočítateľnú položku, ale môžete si uplatniť jedine daňový bonus po splnení podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov.

#75  Miroslav 15.06.2012, 15:07

Dobrý deň ,chcel by som sa opýtať ako je to z daňou s osobnej asistencie? V roku 2011 sme to rátali takto:2339,40-1779,40=559,75:100 . 20%=111,95 .To sa zaplatilo .Či sa zmení vzorec na rok 2012? Príjem bude taký istý .Ak sa dá poslať popis ako ste sa dopracovali vy výpočtu dane na rok 2012.Ďakujem .

#76  Stefani 19.06.2012, 08:58

Prajem pekný deň, rada by som sa spýtala ako je to s vypracovaním DP ak niekto pracuje na DIČ, môžu sa mu odpočítať z príjmu paušálne výdavky, ďakujem za odpoveď

#77  Jana 21.06.2012, 19:49

Dobrý deň Miroslav, k osobnej asistencii: Do úhrnu príjmov sa zahrnú len tie príjmy, ktoré boli v mesiacoch január až december vyplatené. Z dosiahnutého príjmu za výkon osobnej asistencie si môže osobný asistent odpočítať výdavky, preukázateľne vynaložené na dosiahnutie tohto príjmu. Osobný asistent má však možnosť uplatniť v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov výdavky percentuálnou sadzbou 40 % z dosiahnutých príjmov za výkon činnosti osobného asistenta. Z rozdielu medzi príjmami a výdavkami vypočíta daňovník základ (čiastkový základ) dane. Takto zistený základ dane zníži daňovník o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, ktorými sú sumy: - 3 559,30 eur ročne na daňovníka, na manželku atď. a následne sa vyčísli daň.

#78  Jana 21.06.2012, 19:50

Dobrý deň Stefani, to by som musela mať konkrétnejšie informácie, takto Vám odpovedať neviem.

#79  roman 29.06.2012, 10:51

pokial v DP pojdem cez pausalne 40% vydavky, mozem si znizit zaklad dane u pri manzelke nakolko v roku 2011 nemala prijem, bola na rod. dovolenke

#80  Jana 30.06.2012, 18:25

Dobrý deň Roman, áno môžete.

#81  iveta B. 18.07.2012, 15:12

Môžem výkaz ziskov a strát za rok 2011 si tu stiahnuť a vyplniť , alebo musím originál ísť pozháňať?

#82  adriana 01.08.2012, 21:46

Dobrý den prajem, chcem sa spýtať, či si môže môj manžel-zamestnanec, ale danové priznanie si robí sám, uplatniť danový bonus raz ročne pri danovom priznaní a nie každý mesiac. Jeho ročný príjem je okolo ročnej minimálnej mzdy, bude to mať nejaký vplyv na výplatu,ak si danový bonus nebude uplatnovať mesačne? dakujem za odpoved

#83  Ing. Eva Mihalíková 17.09.2012, 10:28

Iveta: originál tlačivo Výkazu ziskov a strát si môžte stiahnuť na tejto stránke http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4071

#84  Ing. Eva Mihalíková 17.09.2012, 10:39

Dobrý den Adriana, Váš manžel môže uplatniť daňový bonus raz ročne pri daňovom priznání. Výplata sa mesačne zníži o sumu daňového bonusu (20,51). Následne pri podaní daňového priznania mu tento ročný daňový bonus bude vrátený vo forme preplatku na daniach, samozrejme v závislosti na výške daní, ktoré má zaplatiť.

#85  Martin 17.09.2012, 23:55

dobrý deň prajem, chcem sa spýtať, tento rok som si otvoril živnosť, ak by moje pravdepodobne príjmy presiahli nezdaniteľnú časť na daňovníka na rok 2012, výdavky by neboli žiadne, tak približné dane ktoré musím odviesť sú príjmy mínus nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2012 a z toho zvyšku 20%?? Ďalej by som sa chcel spýtať, ako študent VŠ, ak presiahnem nezdaniteľnú časť na daňovníka, budem tiež platiteľ odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne?? A moja posledná otázka, ja ako živnostník si môžem nafaktúrovať služby/prácu ktorú som vykonal pre iného živnostníka?? U mňa by to boli potom príjmy a u neho výdavky?? ..vopred vám ďakujem za odpoveď a zároveň sa ospravedlňujem za môj laický popis :) pekný deň prajem

#86  Ing. Eva Mihalíková 18.09.2012, 12:13

Dobrý den Martin, áno, ale daň z príjmu je 19% a platí sa z príjmu-vydavky-nezdanitelna časť na daňovníka. Neviem ako dlho ste živnostník, avšak od začiatku podnikania ste povinný prihlasit sa do SP ako SZCO. V prvom roku podnikania si môže určiť vymeriavací základ nulu (poistenec štátu), avšak nasledujúci rok po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) platíte preddavky na ZP, výšku preddavkov určíte podla RZZP. Do SP sa prihlasuje do 8.7. nasledujúceho kal.roku od začiatku podnikania, v ktorom Váš príjem dosiahol 12-násobok min. vymeriavacieho základu. Zdôrazním, že príjem nie zisk, teda celkové tržby. Ako živnostník môžte vyfaktúrovať služby poskytnuté inému živnostníkovi, u vás je to príjem u neho je to výdavok.

#87  Martin 18.09.2012, 20:00

Dobrý deň, ďakujem za vašu odpoveď. Ešte by som sa rad spýtal, robím si informatívny výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a pýtajú si tam počet mesiacov podnikania v roku, znamená to v kalendárnom roku? to znamená ak som živnostník od 8.augusta 2012 tak to je 5 mesiacov? Potom preddavky do sociálnej poisťovne sa platia od 1.7.2013 každý mesiac do 1.7.2014? ..ďalej mi spomínal jeden známy, tiež študent VŠ, pri otváraní živnosti bol vo svojej zdravotnej poisťovni a povedali mu, že ako študent VŠ nie je platiteľ zdravotného poistenia ale platí to za neho štát. Môže to byť pravda??

#88  Ing. Eva Mihalíková 19.09.2012, 08:54

Dobrý deň Martin, Ak ste živnostník od 8.augusta tak sú to 4 mesiace a 23 dní. do 8.7.2013 sa musíte prihlásiť do SP, odvody platíte každý mesiac na základe predchádzajúceho ročného príjmu, vo Vašom prípade 4mesačného, čiže po 31.12.2013 si musíte vypočítat nové odvody a tak stále dokola. Zdravotné poistenie platí za študenta štát len prvý rok podnikania - vymeriavací základ nulový, avšak v ďalších rokoch podnikania je potrebné vykonať RZZP a z neho určiť výšku preddavkov na ZP na nasledujúci rok.

#89  Iveta 23.10.2012, 22:42

Dobrý deň, od 4.9 mám pozstavenú živnosť a som na úrade práce bez podpory.Chcem sa informovať, pri podávaní DP za rok 2012 budem podávať tlačivo B ? Ako je to s nezdaniteľnou sumou a daňovým bonusom(1 dieťa) ? Odrátava sa celá suma alebo len podiel do 4.9? Ďakujem za odpoveď

#90  Ing. Eva Mihalíková 24.10.2012, 08:20

Dobrý deň Iveta, podávať budete tlačivo B, nezdanitelnú časť na danovnika si uplatnite v pomernej časti za 8 mesiacov, daňový bonus môžete uplatnit na celý rok, keďže vyživujete dieťa po celý rok, k daňovému priznaniu musíte pridať potvrdenie od daňového úradu o tom, že ste u nich evidovaná od kedy do 31.12.2012.

#91  Tomáš 08.11.2012, 21:15

Dobrý deň, v príspevku č.88 ste odpovedali Martinovi citujem: "Zdravotné poistenie platí za študenta štát len prvý rok podnikania". Pri živnosti založenej 11/12 sa prvý rok podnikania počíta od novembra 2012 do decembra 2012, alebo do novembra 2013? Následne od 07/2013 sa platia preddavky vypočítané za rok 2012 do konca roku 2013 alebo do 07/2014? Za odpoveď Vám ďakujem.

#92  Ing. Eva Mihalíková 08.11.2012, 21:32

Dobrý deň Tomáš. Rokom sa rozumie 365 dní od založenia, takže do novembra 2013. a preddavky sa platia nasledujúci rok od 7.mesiaca čiže 7/2014.

#93  Júlia Drobková 06.03.2013, 20:42

Dobrý deň, som dôchodkyňa. Za rok 2012 som mala príjmy z prenájmu nehnuteľností, chcem vedieť či si môžem odpočítať 40 % paušálnych výdavkov. Ďakujem.

#94  Ing. Eva Mihalíková 06.03.2013, 20:54

Dobrý deň, áno tento rok ešte môžete, od budúceho zdaňovacieho obdobia to už nebude možné.

#95  Pavel kment 10.03.2014, 20:00

Dobrý den chcem sa spytat podal som si opravné danove priznanie pre fyzické osoby Zistil som ze číslo uctu ktoré som dal je uz neplatné mám robiť dalsie opravné alebo ísť na daňový úrad a len zmenit c.účtu?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-fyzickych-osob-2011&idc=54

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.