Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2018 (v roku 2019)

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Daňové priznanie typ A Stiahnuť
Daňové priznanie typ B Stiahnuť
Potvrdenie o podaní typ A Stiahnuť
Potvrdenie o podaní typ B Stiahnuť
Poučenie na vyplnenie daňového priznania typ A Stiahnuť
Poučenie na vyplnenie daňového priznania typ B Stiahnuť


Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2018 sa podáva v lehote do 01.04.2019.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy).

 

Daňové priznanie sú povinné podať fyzické osoby, ktorých príjmy:

 • Za zdaňovacie obdobie (2018) presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka (1915,01 €) + ak majú príjmy plynúce od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane, príjmy zo zdrojov v zahraničí, príjmy, u ktorých nie je možné zraziť daň a tiež v prípade, že daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činosti, ďalej je daňové priznanie povinný podať zamestnanec, ktorý má príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov prípadne iné druhy zdaniteľných príjmov.
 • Za zdaňovacie obdobie (2018) nepresahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazujú daňovú stratu.

 

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018 teda vzniká fyzickým osobám vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy sú vyššie ako je 50 % zo sumy 3 830.02 eur. Za zdaňovacie obdobie 2018 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 1 915,01 eur. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne. Napríklad v prípade, ak má nárok na vrátenie zaplatenej dane.

Do vyššie spomínanej sumy 1 915,01  eur sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak:

a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo

b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

 

NOVÉ TLAČIVO

Za zdaňovacie obdobie 2018 sa daňové priznanie podáva na tlačivách s označením:

 • typ A: DPFOAv18 (označenie MF/010685/2018-721)
 • typ B: DPFOBv18 (označenie MF/010685/2018-721)

 

Obidve tlačivá si môžete zadarmo stiahnuť na začiatku tohto článku.

 

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

 • svoje osobné údaje (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo)
 • osobné údaje osôb, na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

 

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca, je povinný v daňovom priznaní uviesť osobné údaje o daňovníkovi, za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

 

Postup pri vyčíslovaní základu dane

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30).

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu.

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP.

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP prípadne inou sadzbou podľa výšky zdaniteľného príjmu a typu príjmov.

 

Sadzba dane

 • 19% - ak ročný príjem daňovník je menší ako 35 268,06 eur
 • 25% ak ročný príjem daňovník je vyšší ako 35 268,06 eur, táto sadzba sa použije len na sumu presahujúcu stanovený limit
 • 5% pri príjmoch zdaňovaných naviac aj osobitnou sadzbou (prezident SR, poslanci, atď.)

 

Nezdaniteľné časti

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, z ktorých sa daň z príjmov neplatí. Základom je suma životného minima platná k 01.01.2018 tj. 199.48 EUR.

 

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Základ dane max 19 948 EUR. Nezdaniteľná časť = 3 830.02 EUR

Základ dane vyšší ako 19 948 EUR. Nezdaniteľná časť = 8 817.016  EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2018 = 3830.02 EUR

 

Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela:

 • Uzavreté manželstvo
 • Príjem manžela/manželky žiadny alebo nižší ako 3830.02 €

 

V roku 2018 k tomu musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: 

 • Manžel/manželka sa staral/a o vyživované dieťa (do 3 rokov, do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je zverené do náhradnej starostlivosti)
 • Manžel/manželka poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka
 • Manžel/manželka bol/a zaradená do evidencie o uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Manžel/manželka je občan so zdravotným postihnutím
 • Manžel/manželka je občan s ťažkým zdravotným postihnutím

 

V prípade, že manžel/manželka spĺňa jednu z podmienok len časť roka, vypočíta sa adekvátna čiastka z 3830.02 €. Nezdaniteľnú časť na manželku/manžela je možné uplatniť len na aktívne príjmy daňovníka.

 

III. pilier

Za zdaňovacie obdobie 2018 si daňovníci môžu opäť uplatniť nezdaniteľnú časť aj za dobrovoľné dôchodkové sporenie - III. pilier. Najviac však do výšky 180 €.

 

Podmienky na uplatnenie:

 • príspevky platené na základe zmluvy uzatvorenej po 1. 4. 2014
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení

Daňový bonus za rok 2018

258.72 EUR (12x21,56 EUR mesačne)

 

Inzerce ∇


Na uplatnenie daňového bonusu za rok 2018:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 2 880,- EUR (6 násobok minimálnej mzdy 480 EUR). Tieto príjmy môže daňovník dosiahnuť buď zo závislej činnosti alebo z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)
 • dieťa vyživované v domácnosti daňovníka
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti
 • doloženie dokladu - rodný list, potvrdenie o návšteve školy

Zamestnanecká prémia za rok 2018

 

Tak ako aj v minulom zdaňovacom období, aj v tomto na zamestnaneckú prémiu nemá nárok nikto aj napriek tomu, že je stále v zákone definovaná.

 

Zaokrúhľovanie

 

Nezdaniteľné časti aj daňový bonus na dieťa sa vždy zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

 

Príjmy oslobodené od dane

 

 • Do výšky 500 eur, jedná sa o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1. písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu).
 • Do výšky 500 eur, jedná sa o úhrn príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov (obstaraných od 1. januára 2004), z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva (obstaraných od 1. januára 2004), (ak takto vymedzené príjmy znížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu). Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z prenájmu a príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva znížených o výdavky, sa uplatní oslobodenie najviac v úhrnnej výške 500 eur (zdaňuje sa nad uvedenú sumu).

 

VYŠŠIA SADZBA

Výdavky percentom z príjmov

60 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 10) maximálne 20 000 € ročne.

 

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17,- EUR, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2018 nepresiahli sumu 1 915.01 EUR, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 eur.

 

Prílohy k daňovému priznaniu

 

(Doklady potrebné k podaniu daňového priznania)

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2018, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.

 • kópie dokladov o preukázateľne zaplatených úhrad ich zdravotníckeho pracovníkaza jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2018,

 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2018 napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)

 • v prípade uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu, príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. l) ZDP sa do úhrnu posudzovaných príjmov nezahrnujú a takáto kópia potvrdenia (dokladu) sa neprikladá,

 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,

 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 ZDP za rok 2018,

 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2018,

 • kópie dokladov preukázateľne zaplatených úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2018,

 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018, ak bolo vykonané, s doplnením údajov o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu.

 

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ už neprikladá účtovné výkazy. Účtovná závierka v JÚ (UZFOv14) je už samostatným podaním. Podáva sa zvlášť a nie je nutné podať ju spolu s daňovým priznaním, je však nutné dodržať termín do 01 .04. 2019. Rovnako je to aj v prípade, že daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva.

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daňové priznanie pre fyzické osoby
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava základu dane
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom A
10 príkladov
Spustiť test

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  lubka7 11.03.2019, 17:39

dobrý večer , poprosím o vysvetlenie ohľadne invalidného dôchodcu. Je potrebné aby pri daňovom priznaní sa invalidný dôchodok priznal a odpočítal tak ako je to u starobného dôchodcu ? Že rozdiel dôchodku a nezdaniteľná čiastka rozdiel ? A pokračovanie výpočtu ako pri starobnom. Ďakujem veľmi pekne

#2  Ing. Eva Mihalíková 23.03.2019, 10:25

Dobrý deň, nie invalidný dôchodok sa v daňovom priznaní neuvádza a ani neovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-fyzicke-osoby-za-rok-2018-v-roku-2019-&idc=367

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.