Účtovné príklady - predkontácie pre účtovníctvo

Bezodplatné odovzdanie ODNM na základe právneho predpisu

Bezodplatné odovzdanie ODNM bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Predaj ostatného dlhodobého nehmotného majetku

Darovanie DNM ešte neodpisovaného

2. Vyradenie darovaného majetku - ID   ID = Interný Doklad
1. Zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad

Manko na DNM zistené v priebeho účtovného obdobia, prípadne pri inventarizácii

1. Zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Škoda DNM zistená pri inventarizácii (ak je majetok už nepoužiteľný)

1. Zúčtovanie vyčíslenej škody - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Vyradenie DNM z titulu splatenia upísaného vkladu do obchodnej spoločnosti u investora

Vyradenie DNM z titulu preradenia do osobného majetku u fyzickej osoby

1. Zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie DNM z dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Vyradenie DNM, ktorý ešte nebol plne odpísaný z titul neupotrebiteľnosti na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Obstaranie stavieb dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. DPH k dodávke, ak platiteľ má nárok na odpočítanie dane - ID   ID = Interný Doklad
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - PFA   PFA = Prijatá faktúra
4. DPH k vedľajším nákladom, ak je nárok na odpočítanie dane - ID   ID = Interný Doklad
5. Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie stavieb o sumy uznaných ťarchopisov investičných dodávateľov

Zníženie obstarávacej ceny stavieb o sumy priznaných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty stavieb - ID   ID = Interný Doklad

Aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie staviev vo vlastnej réžii

1. Aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch - ID   ID = Interný Doklad
2. Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v ocenení VN - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
3. Náklady na likvidáciu - ID   ID = Interný Doklad
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

Nadobudnutie stavieb bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prípadné vedľajšie náklady súvisiace s bezodplatným nadobudnutím - ID   ID = Interný Doklad
4. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie stavieb delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Oprávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie stavieb

Bezodplatné odovzdanie stavieb bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyradenie stavieb pri ich vrátení z titulu reštitučných nárokov

1. Záväzok účtovnej jednotky z titulu reštitúcie - ID   ID = Interný Doklad
2. Zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad
3. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie rozdielu, ak je reštitučný nárok vyšší ako zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad
5. Zúčtovanie rozdielu, ak je reštitučný nárok nižší ako zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad

Predaj stavieb ešte neodpísaných

Manká a škody zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
3. Nárok na náhradu (napr. z poisťovne) - ID   ID = Interný Doklad

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je opraviteľná

Technická rekultivácia vykonaná na vlastných pozemkoch, obstaraná dodávateľsky

1. Faktúra za vykonanú technickú rekultiváciu - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Technická rekultivácia vykonaná na vlastných pozemkoch vo vlastnej réžii

Obstaranie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí dodávateľsky u platiteľa DPH

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovne-priklady-predkontacie.php?stranka=2

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.