Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 710 - Účet ziskov a strát

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Uzávierkový

Výber účtovných prípadov s účtom 710

Text účtovného príkladu Predkontácie
Výsledok hospodárenia
710 / Náklady
Výsledok hospodárenia
Výnosy / 710
Zúčtovanie zisku
710 / 702
Zúčtovanie straty
702 / 710

Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) 595
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 523Účet 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (Nákladový) 523
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) 525
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 526Účet 526 - Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa (Nákladový) 526

Inzercia ∇


Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 531Účet 531 - Daň z motorových vozidiel (Nákladový) 531
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 532Účet 532 - Daň z nehnuteľností (Nákladový) 532
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542
Prevod konečného zostatku účtu pri uazvieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 555Účet 555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období (Nákladový) 555
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 557Účet 557 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (Nákladový) 557
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 564Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov (Nákladový) 564
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 569Účet 569 - Manká a škody na finančnom majetku (Nákladový) 569
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 /
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 /
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 /
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 710
Tovar prevedený do vlastnej predajne - spôsob B - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 644Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 644 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 645Účet 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 645 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 655Účet 655 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období (Výnosový) 655 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 657Účet 657 - Zúčtovanie oprávky opravnej položke k nadobudnutému majetku (Výnosový) 657 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 664Účet 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov (Výnosový) 664 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 /
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 /
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 606Účet 606 - Výnosy za zákazky (Výnosový) 606 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710 / 507Účet 507 - Predaná nehnuteľnosť (Nákladový) 507
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 607Účet 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj (Výnosový) 607 / 710
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 607Účet 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj (Výnosový) 607 / 710
Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 710 /

Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh

1. Ak účet vykazuje zostatok na strane MD - IDID = Interný Doklad 710 / 505Účet 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (Nákladový) 505
2. Ak účet vykazuje zostatok na strane D - IDID = Interný Doklad 505Účet 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (Nákladový) 505 / 710

Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh

1. Ak účet vykazuje zostatok na strane MD - IDID = Interný Doklad 710 / 547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547
2. Ak účet vykazuje zostatok na strane D - IDID = Interný Doklad 547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547 / 710

Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh

1. Ak účet vykazuje zostatok na strane MD - IDID = Interný Doklad 710 / 553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553
2. Ak účet vykazuje zostatok na strane D - IDID = Interný Doklad 553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553 / 710

Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh

1. I. alternatíva - IDID = Interný Doklad 710 / 591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591
2. II. alternatíva - IDID = Interný Doklad 591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591 / 710

Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh

1. I. alternatíva - IDID = Interný Doklad 710 / 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592
2. II. alternatíva - IDID = Interný Doklad 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592 / 710

Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh

1. I. alternatíva - IDID = Interný Doklad 710 /
2. II. alternatíva - IDID = Interný Doklad / 710

Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh

1. I. alternatíva - IDID = Interný Doklad 596Účet 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (Nákladový) 596 / 710
2. II. alternatíva - IDID = Interný Doklad 710 / 596Účet 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (Nákladový) 596


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 710 píšeme aj v týchto článkoch

 Aktívne a pasívne zostatky na účtoch a ich prevody Aktívne a pasívne zostatky na účtoch a ich prevody

18. 12. 2014, Eva Mihalíková Ktoré účty môžu mať aktívny zostatok a ktoré pasívny? Čo so zostatkami na konci účtovného obdobia. Návod ako na to.... celý článok


 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť

18. 03. 2014, Eva Mihalíková Uzatváranie účtov, uzavretie účtovných kníh, vyčíslenie výsledku hospodárenia, zaúčtovanie splatnej dane z príjmu.... celý článok


 Účtovné výkazy – výstup účtovníctva Účtovné výkazy – výstup účtovníctva

11. 03. 2012, Jana Rusnáková 16. Maturitná otázka z účtovníctva - Účtovné výkazy – výstup účtovníctva. Konštrukcia súvahy a výkazu ziskov a strát, štruktúra poznámok.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 71

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 710

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Všeobecné znalosti z účtovníctva II, 7 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=710&popis=Ucet-ziskov-a-strat&i=312

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal