Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 701 - Začiatočný účet súvahový

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Uzávierkový

Tento účet sa používa na začiatku účtovného obdobia pri otváraní účtovných kníh. Jednotlivé zostatky na účtoch sa preúčtujú na účet 701.

Výber účtovných prípadov s účtom 701

Text účtovného príkladu Predkontácie
Prevod zostatku účtu pri otváraní účtovných kníh
701 / ∑Pasíva
Prevod zostatku účtu pri otváraní účtovných kníh
∑Aktíva / 701

Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh, ak ide o záporný goodwill - IDID = Interný Doklad 701 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029 / 701
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 701

Inzercia ∇


Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasívny) 072
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasívny) 073
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasívny) 074
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 079
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
Zaúčtovania začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 091Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 091
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 093Účet 093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 093
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 094Účet 094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 094
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 095Účet 095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok (Pasívny) 095
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 097Účet 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 097 / 701
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 097Účet 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 097
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu oprávok k aktívnej opravnej položky pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 098Účet 098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 098 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu oprávok k pasívnej opravnej položky pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 098Účet 098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 098
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 139Účet 139 - Tovar na ceste (Aktívny) 139 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 192Účet 192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe (Pasívny) 192
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 193Účet 193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby (Pasívny) 193
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 194Účet 194 - Opravné položky k výrobkom (Pasívny) 194
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvotení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 195Účet 195 - Opravné položky k zvieratám (Pasívny) 195
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 196Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasívny) 196
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 255Účet 255 - Vlastné dlhopisy (Aktívny) 255 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313 / 701
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných knh - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 368Účet 368 - Záväzky voči účastníkom združenia (Pasívny) 368
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 371Účet 371 - Pohľadávky z predaja podniku (Aktívny) 371 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 382Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktívny) 382 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391
Zaúčtovanie začiatočného stav účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 417Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 417
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 701
Vyúčtovanie zisku z minulého roka pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431
Vyúčtovanie straty z minulého roka pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 316Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316 / 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133 / 701

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
2. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 701

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - pohľadávka - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 701
2. Pasívny zostatok - záväzok - IDID = Interný Doklad 701 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 398Účet 398 - Spojovací účet pri združení (S premenlivým zostatkom) 398 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 398Účet 398 - Spojovací účet pri združení (S premenlivým zostatkom) 398

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh

1. Pasívny začiatočný stav - oprávky ku goodwillu - IDID = Interný Doklad 701 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075
2. Aktívny začiatočný stav - oprávky k zápornému goodwillu - IDID = Interný Doklad 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075 / 701

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívneho začiatočného stavu - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 701
2. Pasívneho začiatočného stavu - IDID = Interný Doklad 701 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
2. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 701

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 701 píšeme aj v týchto článkoch

 Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo

14. 04. 2014, Eva Mihalíková Ako prejsť z jednoduchého účtovníctva na podvojné? Návod ako na to. ... celý článok


 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť

18. 03. 2014, Eva Mihalíková Uzatváranie účtov, uzavretie účtovných kníh, vyčíslenie výsledku hospodárenia, zaúčtovanie splatnej dane z príjmu.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 70

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 701

Všeobecné znalosti z účtovníctva II, 7 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - účtovná závierka, 12 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] mamahudecka 17.03.2022, 12:19

    Ak bola v minulosti zle vypárovaná faktúra s úhradou a účet 702 a 701 nie sú rovnaké, ako to opraviť? Potrebné opraviť 701. ( ide o 20€) Ďakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=701&popis=Zaciatocny-ucet-suvahovy&i=310

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal