Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Možno využiť v prípade účtovania výnosov neuvedených na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti. Účtujú sa tu napr. nároky na náhradu škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí (nie v dôsledku živelnej pohromy). Na tomto účte sa účtujú aj inventarizačné rozdiely.

Výber účtovných prípadov s účtom 648

Zvýšenie obstarávacej ceny majetku u prenajímateľa o technické zhodnotenie vykonané nájomcom po skončení nájmu, ak nebolo nájomcovi zaplatené - ID   ID = Interný Doklad
Novozistené pozemky pri inventarizácii v účtovníctve dovtedy neúčtované, ocenené ROC - ID   ID = Interný Doklad
Umelecké diela a zbierky novozistené pri inventarizácii, doteraz v účtovníctve nezachytené, v ocenení ROC - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého finančného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Materiál získaný bezodplatne - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky materiálu zistené pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
Prijatý dar vo forme nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Prijatý dar vo forme polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
Prijatý dar vo forme výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Zvieratá získané darovaním - ID   ID = Interný Doklad
Tovar získaný bezodplatne v ocenení ROC - ID   ID = Interný Doklad
Tovar získaný bezodplatne, ocenený v ROC - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky tovaru zistené pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
Tržby prijaté v hotovosti, ktoré sú súčasťou ostatných prevádzkových činností - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Tržby za predaj dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Nájomné prijaté v hotovosti za užívanie podnikových bytov, ubytovní a pod. od iných PO alebo FO - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Prijatý peňažný dar v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Prijatý peňažný dar - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nároku na priznané náhrady súdnych poplatkov - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávky z titulu škody spôsobenej obchodným partnerom, dodávateľom a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Odpis premlčaných záväzkov - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie inventarizačných rozdielov záväzkov do výnosov - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie nevyžiadaného prijatého preddavku po jeho premlčaní do výnosov - ID   ID = Interný Doklad
Odpis premlčaných záväzkov voči obyvateľstvu - ID   ID = Interný Doklad
Odpis záväzku z nevyfakturovaných dodávok - ID   ID = Interný Doklad
Odpis premlčaných záväzkov - ID   ID = Interný Doklad
Predpis náhrad za zavinené nepodarky vo výrobe - ID   ID = Interný Doklad
Predpis náhrad za škody spôsobené zamestnancami - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na dotáciu na vytvorenie pracovných miest - ID   ID = Interný Doklad
Náhrady za zavinené nepodarky vo výrobe (napr. členmi družstva) - ID   ID = Interný Doklad
Predpis náhrad za škody spôsobené spoločníkmi alebo členmi družstva - ID   ID = Interný Doklad
Odpis premlčaného záväzku - ID   ID = Interný Doklad
Odpis premlčaného záväzku - ID   ID = Interný Doklad
Odpis premlčaných záväzkov - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie prijatej investičnej dotácie do výnosov v súvislosti s odpisovaním dotovaného dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie časovo rozlíšeného výnosu z dlhodobého odpisovaného majetku do prevádzakových výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nájomné za mesiac december účtované do výnosov bežného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Ostatné dlhodbobé záväzky - ID   ID = Interný Doklad
ID- prebytok materiálu zistený pri inventarizácii
Bezodplatné nadobudnutie oceniteľných práv bez právnej povinnosti (nadobudnutie daru)
Prebytok v pokladnici zistený pri inventarizácii - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Dotacia poskytnutá štátom viažuca sa k bežnému roku, ale na účet príde nasledujúci rok - ID   ID = Interný Doklad
Centove vyrovnanie

Manká a škody zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii

Škoda zistená na ODHM, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Predpis vrátenie pôvodne nenávratnej dotácie, ak neboli dodržané podmienky poskytnutia

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
3. Náklady na likvidáciu - ID   ID = Interný Doklad
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - ID   ID = Interný Doklad

Škoda zistená na ODHM, ktorá je opraviteľná

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Predpis vrátenie pôvodne nenávratnej dotácie, ak neboli dodržané podmienky poskytnutia

Nadobudnutie pozemkov bezodplatne (darovaním)

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva pozemkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Pohľadávka z finančného prenájmu u prenajímateľa

1. Zúčtovanie istiny - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie nároku na finančný výnos v deň splatnosti dohodnutých platieb - ID   ID = Interný Doklad
3. Zúčtovanie nároku na úhradu poistného - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie povinnosti odvodu DPH zo sumy istiny, finančného výnosu, poistného - ID   ID = Interný Doklad
5. Zúčtovanie povinnosti odvodu DPH z poplatku za uzatvorenie zmluvy - ID   ID = Interný Doklad

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
3. Nárok na náhradu (napr. z poisťovne) - ID   ID = Interný Doklad

Manko alebo škody zistené počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii

Pri predčasnom ukončení finančného prenájmu sa zostatok účtu 474 zúčtuje:

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok bezodplatne

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Manko alebo škody zistené počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - ID   ID = Interný Doklad
3a. zúčtovanie prebytku - ID   ID = Interný Doklad
3b. zúčtovanie mánk a škôd - ID   ID = Interný Doklad
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - ID   ID = Interný Doklad
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - ID   ID = Interný Doklad
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - ID   ID = Interný Doklad
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Škoda zistená na pestovateľských celkoch trvalých porastov, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Prijaté náhrady za manká a škody od zamestnancov

1. Ak vinník bol zistený a bola zaúčtovaná pohľadávka - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2. Ak vinník bol zistený dodatočne a nebola zaúčtovaná pohľadávka - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Ročné vysporiadanie DPH na vstupe pri uplatňovaní koeficientu

1. Nárok na odpočet je nižší, než aký bol v priebehu roka uplatňovaný - povinnosť odvodu dane - ID   ID = Interný Doklad
2. Nárok na odpočet je vyšší, než aký bol v priebehu roka uplatňovaný - nárok na dodatočný odpočet dane - ID   ID = Interný Doklad

Úhyn zvierat základného stáda a ťažných zvierat

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu zo ŠR

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 64

O Účtu 648 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 648

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 64

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=648&popis=Ostatne-vynosy-z-hospodarskej-cinnosti&i=294

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.