Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Možno využiť v prípade účtovania výnosov neuvedených na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti. Účtujú sa tu napr. nároky na náhradu škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí (nie v dôsledku živelnej pohromy). Na tomto účte sa účtujú aj inventarizačné rozdiely.

Výber účtovných prípadov s účtom 648


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zvýšenie obstarávacej ceny majetku u prenajímateľa o technické zhodnotenie vykonané nájomcom po skončení nájmu, ak nebolo nájomcovi zaplatené - IDID = Interný Doklad / 648
Novozistené pozemky pri inventarizácii v účtovníctve dovtedy neúčtované, ocenené ROC - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 648
Umelecké diela a zbierky novozistené pri inventarizácii, doteraz v účtovníctve nezachytené, v ocenení ROC - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 648
Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 / 648
Materiál získaný bezodplatne - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 648
Prebytky materiálu zistené pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648
Prijatý dar vo forme nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 648
Prijatý dar vo forme polotovarov - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 648
Prijatý dar vo forme výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 648
Zvieratá získané darovaním - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 648
Tovar získaný bezodplatne v ocenení ROC - IDID = Interný Doklad / 648
Tovar získaný bezodplatne, ocenený v ROC - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 648
Prebytky tovaru zistené pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 648
Tržby prijaté v hotovosti, ktoré sú súčasťou ostatných prevádzkových činností - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648
Tržby za predaj dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648

Inzercia ∇


Nájomné prijaté v hotovosti za užívanie podnikových bytov, ubytovní a pod. od iných PO alebo FO - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648
Prijatý peňažný dar v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648
Prijatý peňažný dar - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 648
Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 648
Vyúčtovanie nároku na priznané náhrady súdnych poplatkov - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 648
Pohľadávky z titulu škody spôsobenej obchodným partnerom, dodávateľom a pod. - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 648
Odpis premlčaných záväzkov - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 648
Zúčtovanie inventarizačných rozdielov záväzkov do výnosov - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 648
Zúčtovanie nevyžiadaného prijatého preddavku po jeho premlčaní do výnosov - IDID = Interný Doklad 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 / 648
Odpis premlčaných záväzkov voči obyvateľstvu - IDID = Interný Doklad 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 648
Odpis záväzku z nevyfakturovaných dodávok - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 648
Odpis premlčaných záväzkov - IDID = Interný Doklad 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 / 648
Predpis náhrad za zavinené nepodarky vo výrobe - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 648
Predpis náhrad za škody spôsobené zamestnancami - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 648
Nárok na dotáciu na vytvorenie pracovných miest - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 / 648 , 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Náhrady za zavinené nepodarky vo výrobe (napr. členmi družstva) - IDID = Interný Doklad 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 648
Predpis náhrad za škody spôsobené spoločníkmi alebo členmi družstva - IDID = Interný Doklad 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 648
Odpis premlčaného záväzku - IDID = Interný Doklad 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361 / 648
Odpis premlčaného záväzku - IDID = Interný Doklad 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365 / 648
Odpis premlčaných záväzkov - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 648
Vyúčtovanie prijatej investičnej dotácie do výnosov v súvislosti s odpisovaním dotovaného dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 / 648
Zúčtovanie časovo rozlíšeného výnosu z dlhodobého odpisovaného majetku do prevádzakových výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi - IDID = Interný Doklad 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 / 648
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 648 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710
Nájomné za mesiac december účtované do výnosov bežného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385 / 648
Ostatné dlhodbobé záväzky - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 648
ID- prebytok materiálu zistený pri inventarizácii 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648
Bezodplatné nadobudnutie oceniteľných práv bez právnej povinnosti (nadobudnutie daru) 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014 / 648
Prebytok v pokladnici zistený pri inventarizácii - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648
Dotacia poskytnutá štátom viažuca sa k bežnému roku, ale na účet príde nasledujúci rok - IDID = Interný Doklad 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385 / 648

Manká a škody zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Nárok na náhradu škody od poisťovne - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Nárok na náhradu (napr. z poisťovne) - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648

Manko alebo škody zistené počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii

1. Vyčíslená výška manka alebo škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
2. Nárok na náhradu škody (alebo manka) - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648

Pri predčasnom ukončení finančného prenájmu sa zostatok účtu 474 zúčtuje:

1. Na účet záväzkov - IDID = Interný Doklad 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Prípadne na účet výnosov - IDID = Interný Doklad 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 648

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Nárok na náhradu - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648
4. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
5. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648
6. Tržby za predaný odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok bezodplatne

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 648
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ak sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Nárok na náhradu od poisťovne - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /
4. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
5. Použiteľný materiál z likvidácie prebratý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648
6. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648

Manko alebo škody zistené počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii

1. Vyčíslená výška manka alebo škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
2. Nárok na náhradu škody alebo manka - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648
5. Tržby za odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3a. zúčtovanie prebytku - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648 , 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3b. zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - IDID = Interný Doklad 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Škoda zistená na pestovateľských celkoch trvalých porastov, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z evidencie - IDID = Interný Doklad 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
3. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648

Prijaté náhrady za manká a škody od zamestnancov

1. Ak vinník bol zistený a bola zaúčtovaná pohľadávka - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
2. Ak vinník bol zistený dodatočne a nebola zaúčtovaná pohľadávka - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648
5. Tržby za odpad z likvidácie - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Ročné vysporiadanie DPH na vstupe pri uplatňovaní koeficientu

1. Nárok na odpočet je nižší, než aký bol v priebehu roka uplatňovaný - povinnosť odvodu dane - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Nárok na odpočet je vyšší, než aký bol v priebehu roka uplatňovaný - nárok na dodatočný odpočet dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 648

Úhyn zvierat základného stáda a ťažných zvierat

1. Zúčtovanie škody pri zavinenom úhyne - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
2. Do výšky prirodzeného úbytku - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
3. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu zo ŠR

1. Prevádzakovú (na úhradu nákladov) - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 / 648
2. Investičnú - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Škoda zistená na ODHM, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
2. Vyradenie majetku (časti majetku) - IDID = Interný Doklad 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
3. Nárok na náhradu od poisťovne - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648

Predpis vrátenie pôvodne nenávratnej dotácie, ak neboli dodržané podmienky poskytnutia

1. Bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 648 / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346
2. Minulé účtovné obdobia - IDID = Interný Doklad / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648

Škoda zistená na ODHM, ktorá je opraviteľná

1. Zúčtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3a. Vyrovnanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549
3b. Vyrovnanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu

1. Prevádzkovú (na úhradu nákladov) - IDID = Interný Doklad 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 / 648
2. Investičnú - IDID = Interný Doklad 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648
5. Tržby za predaj odpadu z likvidácie - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648
5. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Predpis vrátenie pôvodne nenávratnej dotácie, ak neboli dodržané podmienky poskytnutia

1. Bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 648 / 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347
2. Minulé účtovné obdobia - IDID = Interný Doklad / 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

Nadobudnutie pozemkov bezodplatne (darovaním)

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 648
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva pozemkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Pohľadávka z finančného prenájmu u prenajímateľa

1. Zúčtovanie istiny - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
2. Zúčtovanie nároku na finančný výnos v deň splatnosti dohodnutých platieb - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
3. Zúčtovanie nároku na úhradu poistného - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 648
4. Zúčtovanie povinnosti odvodu DPH zo sumy istiny, finančného výnosu, poistného - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Zúčtovanie povinnosti odvodu DPH z poplatku za uzatvorenie zmluvy - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 648 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie zaokrúhlenia hotovostných platieb od 1.júla 2022 Účtovanie zaokrúhlenia hotovostných platieb od 1.júla 2022

26. 06. 2022, Eva Mihalíková Spôsob zaokrúhľovania, účtovanie zaokrúhľovania v podvojnom účtovníctve, účtovanie zaokrúhľovania v jednoduchom účtovníctve, návod ako na to.... celý článok


 Účtovanie dotácií v roku 2017 Účtovanie dotácií v roku 2017

06. 07. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie nároku na dotáciu, zúčtovanie dotácií v roku 2017... celý článok


 Účtovanie poistnej udalosti Účtovanie poistnej udalosti

09. 10. 2014, Eva Mihalíková Účtovanie poistnej udalosti v praxi. Návod ako na to.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 64


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 64 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=648&popis=Ostatne-vynosy-z-hospodarskej-cinnosti&i=294

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal