Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb

V prospech účtu 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb sa účtuje napríklad vnútropodniková preprava so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 111 - Obstaranie materiálu, 131 -Obstaranie tovaru, 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 501 - Spotreba materiálu, 504 - Predaný tovar alebo na ťarchu účtu 513 - Náklady na reprezentáciu, ak sa použijú vnútroorganizačné služby na reprezentáciu.

Výber účtovných prípadov s účtom 622

Doprava materiálu vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním materiálu vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Preprava zvierat vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Doprava tovaru vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Vynaložené vlastné náklady súvisiace s obchodnou úpravou tovaru vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Doprava tovaru vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním tovaru vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Použitie ostatných fondov na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Aktivácia vnútropodnikových výkonov predstavujúcich vedľajšie náklady obstarávaného materiálu (napr. dopravné výkony) - ID   ID = Interný Doklad
Aktivácia opravovaných (renovovaných) náhradných dielov pre opravy výmenným a nevýmenným spôsobom - ID   ID = Interný Doklad
Obstraraný tovar k reprezentácii vo vlastnej réžii a účtovanie bez účtov zásob na sklade - ID   ID = Interný Doklad
Náklady zabezpečujúce prevádzku rekreačných, športových a telovýchovných zariadení, podnikových bytov - ID   ID = Interný Doklad
Aktivácia vnútropodnikových služieb sociálneho charakteru, ktoré sú nedaňovými nákladmi - ID   ID = Interný Doklad
Príspevok zamestnávateľa na poskytnutie stravy zamestnancom nad limit 55% z najnižšej hodnoty stravného určeného zákonom o cestovných náhradách - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie vlastných služieb - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Inštalácia softveru vlastným zamestnancom

Obstaranie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí dodávateľsky u platiteľa DPH

Obstaranie ODHM dodávateľsky u platiteľa DPH

Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku

1. Prieskumné, geologické, geodetické práce - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Variantné riešenia projektov, príprava a zabezpčenie výstavby do času uvedenia do užívania - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
3. Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôsdy, za dočasné odňatie pôdy - ID   ID = Interný Doklad
4. Náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskym podnikom - ZV   ZV = Záväzok
5. Doprava vlastnými dopravnými prostridkami - ID   ID = Interný Doklad
6. Náklady na montáž - PFA   PFA = Prijatá faktúra , VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
7. Clo, dovozná prirážka - ZV   ZV = Záväzok
8. Zabezpečovacie a konzervačné práce v prípade dočasného zastavenia investície - PFA   PFA = Prijatá faktúra
9. Dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov uznáva za daňové výdavky - ID   ID = Interný Doklad
10.Zostatková cena stavebného bjektu likvidovaného v dôsledku stavby - ID   ID = Interný Doklad
11. Daň z pridanej hodnoty, u ktorej platiteľ nemá nárok na odpočet - ID   ID = Interný Doklad
12. Daň z pridanej hodnoty, pri ktorej platiteľ dane nemánárok na odpočet alebo si uplatňuje odpočet DPH na vstupe pomocou koeficientu - ID   ID = Interný Doklad
13. Úroky z úverov na obstaranie majetku podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad

Náklady zamestnávateľa do výšky 55% z najnižšieho stravného určeného zákonom o cestovných náhradách poskytované zamestnancom na stravovanie

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - ID   ID = Interný Doklad
Samozdanenie dodávky 20% - ID   ID = Interný Doklad
Prevod tovaru na sklad - príjemka
Nárok na odpočet DPH - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 62

O Účtu 622 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 622

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom A
10 príkladov
Spustiť test
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom B
10 príkladov
Spustiť test

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 62

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=622&popis=Aktivacia-vnutroorganizacnych-sluzieb&i=286

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.