Účet 568 - Ostatné finančné náklady

Účtujú sa náklady, ktoré súvisia s peňažným stykom podniku, t.j. výdavky za vedenie bankových účtov, za uskutočnenie platobných príkazov, poistné finančného majetku, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky, okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.

Výber účtovných prípadov s účtom 568

Zúčtovanie zmarenej investície (napr. dražobná zábezpeka, ak účtovná jednotka nebola v dražbe úspešná) - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na náklady finančného charakteru (napr. účoky z omeškania) - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie poistného za škody na majetku, zákonného poistenia, úrazového poistenia a poistenia vozidiel pre zahraničie - ID   ID = Interný Doklad
Poistné podľa zmluvy o poistení - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na stratové a nevýhodné zmluvy - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na stratové a nevýhodné zmluvy - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie hodnoty vkladu akcionára pri zvýšení základného imania u spoločnosti (účtovanie u akcionára) - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie hodnoty vkladu u akcionára pri znížení základného imania u spoločnosti (účtovanie u akcionára) - ID   ID = Interný Doklad
Podiel tichého spoločníka na strate - ID   ID = Interný Doklad
Finančný rozdiel vznikajúci z titulu použitia rozdielnych spôsobov oceňovania - ID   ID = Interný Doklad
Finančný rozdiel vznikajúci pri prijatí alebo poskytnutí preddavku v cudzej mene na dodávku, ktorá je zdaniteľným obchodom - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov spojených s emisiou krátkodobých dlhopisov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poplatky za penažné poukazy - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Predaj virtuálnej meny (úbytok v účtovnej cene) ID   ID = Interný Doklad
Poplatok za účet v exekúcii - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Poplatky bankám

Predaj podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom

1. Úbytok podielových CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
2. Výnos z predaja - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Platby k finančnému prenájmu

1. Finančný náklad vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, účtovaný v deň splatnosti dohodnutých platieb (úrok) - ID   ID = Interný Doklad
4. Poistné - ID   ID = Interný Doklad
2. DPH prislúchajúca k istine - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH prislúchajúca k úroku - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie úbytku podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti

1. Úbytok CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
2. Podiel na likvidačnom zostatku - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad

Náklady súvisiace s postúpením alebo ukončením hospodárskej činnosti pri:

Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s.r.o.

1. Úbytok vkladov - ID   ID = Interný Doklad
2. Nárok na vyrovnávací podiel - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad

Poistenie rôzneho druhu

Predaj realizovateľných CP a podielov

Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti

Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s.r.o.

Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi - zníženého o podiel na strate

1. Príjem peňaží na bežný účet - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Hodnota vloženého vkladu - ID   ID = Interný Doklad
3. Podiel tichého spoločníka na strate - ID   ID = Interný Doklad

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

1. Úbytok podielových CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
2. Výnos z predaja - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za vyššiu cenu, než je ich menovitá hodnota

Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke z titulu likvidácie dcérskej obchodnej spoločnosti

1. Úbytok CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
2. Podiel na likvidačnom zostatku - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je vyššia ako menovitá hodnota istiny

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 56

O Účtu 568 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 568

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie nákladov
13 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 56

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=568&popis=Ostatne-financne-naklady&i=257

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.