Účet 568 - Ostatné finančné náklady

Účtujú sa náklady, ktoré súvisia s peňažným stykom podniku, t.j. výdavky za vedenie bankových účtov, za uskutočnenie platobných príkazov, poistné finančného majetku, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky, okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.

Výber účtovných prípadov s účtom 568

Zúčtovanie zmarenej investície (napr. dražobná zábezpeka, ak účtovná jednotka nebola v dražbe úspešná) - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na náklady finančného charakteru (napr. účoky z omeškania) - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie poistného za škody na majetku, zákonného poistenia, úrazového poistenia a poistenia vozidiel pre zahraničie - ID   ID = Interný Doklad
Poistné podľa zmluvy o poistení - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na stratové a nevýhodné zmluvy - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na stratové a nevýhodné zmluvy - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie hodnoty vkladu akcionára pri zvýšení základného imania u spoločnosti (účtovanie u akcionára) - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie hodnoty vkladu u akcionára pri znížení základného imania u spoločnosti (účtovanie u akcionára) - ID   ID = Interný Doklad
Podiel tichého spoločníka na strate - ID   ID = Interný Doklad
Finančný rozdiel vznikajúci z titulu použitia rozdielnych spôsobov oceňovania - ID   ID = Interný Doklad
Finančný rozdiel vznikajúci pri prijatí alebo poskytnutí preddavku v cudzej mene na dodávku, ktorá je zdaniteľným obchodom - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov spojených s emisiou krátkodobých dlhopisov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poplatky za penažné poukazy - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Predaj virtuálnej meny (úbytok v účtovnej cene) ID   ID = Interný Doklad
Poplatok za účet v exekúcii - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Poplatky bankám

Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s.r.o.

Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi - zníženého o podiel na strate

1. Príjem peňaží na bežný účet - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Hodnota vloženého vkladu - ID   ID = Interný Doklad
3. Podiel tichého spoločníka na strate - ID   ID = Interný Doklad

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

1. Úbytok podielových CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
2. Výnos z predaja - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za vyššiu cenu, než je ich menovitá hodnota

Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke z titulu likvidácie dcérskej obchodnej spoločnosti

1. Úbytok CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
2. Podiel na likvidačnom zostatku - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je vyššia ako menovitá hodnota istiny

Predaj podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom

1. Úbytok podielových CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
2. Výnos z predaja - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Platby k finančnému prenájmu

1. Finančný náklad vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, účtovaný v deň splatnosti dohodnutých platieb (úrok) - ID   ID = Interný Doklad
4. Poistné - ID   ID = Interný Doklad
2. DPH prislúchajúca k istine - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH prislúchajúca k úroku - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie úbytku podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti

1. Úbytok CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
2. Podiel na likvidačnom zostatku - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad

Náklady súvisiace s postúpením alebo ukončením hospodárskej činnosti pri:

Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s.r.o.

1. Úbytok vkladov - ID   ID = Interný Doklad
2. Nárok na vyrovnávací podiel - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad

Poistenie rôzneho druhu

Predaj realizovateľných CP a podielov

Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 56

O Účtu 568 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 568

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie nákladov
13 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 56

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=568&popis=Ostatne-financne-naklady&i=257

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.