Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Účtujú sa

a) odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

b) zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri jeho vyradení z používania z dôvodu likvidácie tohto majetku; okrem likvidácie z dôvodu škody, vyradenia z dôvodu predaja, darovania alebo iných podobných dôvodov.

Výber účtovných prípadov s účtom 551

Zaúčtovanie odpisu goodwillu - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie odpisu záporného goodwillu - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - ID   ID = Interný Doklad
Odpisy predmetu finančného prenájmu vykonávané u nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie zostatkovej ceny predmetu nájmu pri predčasnom prerušení finančného prenájmu - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie zostatkovej ceny technického zhodnotenia vykonaného v zmysle zmluvy na prenajatom majetku u nájomcu, ak nedôjde k odkúpeniu prenajímateľom - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Vyradenie časti samostatne hnuteľnej veci z používania likvidáciou za predpokladu, že zostávajúca časť je funkčná

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k softvéru pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. prebytku pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
6. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

Bezodplatné odovzdanie pestovateľských celkov trvalých porastov na základe právneho predpisu

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

Bezodplatný prevod aktivovaných nákladov na vývoj na základe právneho predpisu

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k pestovateľským celkom trvalých porastov pri vyradení z majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
7. vrátenia podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
8. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k oceniteľným právam pri vyradení majetku z titulu:

Bezodplatné odovzdanie softvéru na základe právneho predpisu

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k základnému stádu a ťažným zvieratám pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
6. vrátenia podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
7. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad
8. vkladu do základného imania u investora - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatný prevod zvierat základného stáda a ťažných zvierat na základe právneho predpisu

Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka

Bezodplatné odovzdanie oceniteľných práv na základe právneho predpisu

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

Úhyn zvierat základného stáda a ťažných zvierat

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

Bezodplatné odovzdanie ODNM na základe právneho predpisu

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

Preradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat do výkrmu

Oprava zaúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

Vyradenie DNM, ktorý ešte nebol plne odpísaný z titul neupotrebiteľnosti na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k ostatnému DHM pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. vyradena z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
7. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie ODHM na základe právneho predpisu

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku pri vyradení z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. Vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

Odpisovanie dlhodobého majetku získaného bezodplatným prevodom

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

Bezodplatné odovzdanie stavieb

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k budovám, halám a stavbám pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vrátenie podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
6. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad
7. odpisu technického zhodnotenia, ktoré nie je súčasťou obstarávacej ceny - ID   ID = Interný Doklad
8. Vyradenia z majetku v dôsledku likvidácie, ak majetok nebol odpísaný - ID   ID = Interný Doklad
9. likvidácie za účelom budovania nového objektu - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí (napr. vodný, plynárenský zákon)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k aktivovaným nákladom na vývoj pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. prebytku pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
6. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
7. vrátenia podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
8. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 55

O Účtu 551 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 551

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dlhodobého hmotného majetku
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 55

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=551&popis=Odpisy-dlhodobeho-nehmotneho-majetku-a-dlhodobeho-hmotneho-majetku&i=242

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.