Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť

IUrčený na účtovanie ostatných položiek, neúčtovaných na predchádzajúcich účtoch,ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti - napríklad príspevky právnickým osobám a záujmovým združeniam, ak ich platenie vyplýva zo zákona, resp. z rozhodnutia príslušného podniku.

Výber účtovných prípadov s účtom 548

Náhrady škôd iným FO alebo PO - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Ďiaľničné poplatky - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Príspevky platené do fondu na podporu zahraničného exportu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Tvorba rezervy na demoláciu budov - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky, výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie záväzku z príspevku profesijným združeniam a iným podobným inštitúciám - ID   ID = Interný Doklad
Náhrady škôd, ktoré účtovné jednotky hradia iným organizáciám z dôvodu svojej zodpovednosti - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie náhrad fyzickým osobám (zamestnancom) za používanie vlastných nástrojov a náradia - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie záväzkov z náhrad skôd spôsobených škodlivými splodinami iným subjektom - ID   ID = Interný Doklad
Nároky zamestnancov na náhrady za stratu zárobku, napr. bolestné, sťažené spoločenské uplatnenie, náhrady spojené s liečením , nehrady vecnej škody z uvedeného titulu - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nároku zamestnanca na obslužné v kasínach - ID   ID = Interný Doklad
Paušály preplácané zamestnancom za čistenie a opravy precovných odevov - ID   ID = Interný Doklad
Paušálne náhrady priznané zamestnancom z titulu použitia ich majetku pre potreby účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok voči zamestnancovi z titulu škody spôsobenej organizáciou - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok za peňažné planenie u spoločníka s.r.o. - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie náhrad škôd v prospech spoločníkov a členov družstva spôsobených účtovnou jednotkou - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie náhrad za ušlý zárobok v prípade pracovného úrazu - ID   ID = Interný Doklad
Predpis záväzku z titulu škody spôsobenej účtovnou jednotkou iným subjektom - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba zákonnej rezervy na lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa osobitného predpisu - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba zákonnej rezervy na sanáciu pozemkov dotknutých ťažbou - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba zákonnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba zákonnej rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej zákonnej rezervy (alebo jej časti) - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na reklamácie a záručné opravy - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na odstránenie odpadov a obalov - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na demoláciu budov - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na stratové a nevýhodné zmluvy - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady súvisiace s odstránením znečisteného životného prostredia - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na reklamácie a záručné opravy - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstránenie odpadov a obalov - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na demoláciu budov - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na stratové a nevýhodné zmluvy - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na stratu zo zákazkovej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie rezervy na stratu zo zákazkovej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Členský príspevok-ID
Servisný poplatok pri nákupe PHM vo faktúre - PFA   PFA = Prijatá faktúra

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov u platiteľa, ktorá sa nedá zraziť daňovníkovi - platcovi dane

Aktivácia nákladov vynaložených na vývoj v prípade, že výsledky vývojových prác nie sú predmetom ocenenia priemyselných ani iných oceniteľných práv a spĺňajú podmienky stanovené postupmi účtovania na zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu softvéru vytvoreného za účelom obchodovania s ním

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu ODNM vytvoreného vo vlastnej réžii

Zúčtovanie prvej zvýšenej splátky pri finančnom prenájme

Poistenie rôzneho druhu

Náklady súvisiace s finančnou činnosťou pre potrebu objektívneho vykázania hospodárskeho alebo mimoriadneho hospodárenia sa preúčtujú do:

Zúčtovanie rezerv na nevyfaktúrované dodávky pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu alebo výšku záväzku

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - ID   ID = Interný Doklad
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Na nevyfakturované opravy - ID   ID = Interný Doklad
4. Na nevyfakturované ostatné služby - ID   ID = Interný Doklad
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
6. Na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
7. Na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - ID   ID = Interný Doklad
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
12. Na dodávky dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
13. Na dodávky materiálu a tovaru - ID   ID = Interný Doklad

Účtovanie o vzniku záväzku na emisné kvóty ku dňu ich odovzdania

1. Účtovanie o vzniku záväzku - ID   ID = Interný Doklad
2a. Kladný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - ID   ID = Interný Doklad
2b. Záporný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - ID   ID = Interný Doklad

Náhrada za stratu zárobku pri pracovných úrazoch

Zúčtovanie podielu sumy DPH na vstupe pri uplatňovaní dane na vstupe koeficientom

1. Pri prijatom zdaniteľnom plnení súvisiacom s obstaraním zásob - ID   ID = Interný Doklad
2. Pri prijatom zdaniteľnom plnení pri službách a iných neskladovateľných dodávkach - ID   ID = Interný Doklad

Ročné vysporiadanie DPH na vstupe pri uplatňovaní koeficientu

1. Nárok na odpočet je nižší, než aký bol v priebehu roka uplatňovaný - povinnosť odvodu dane - ID   ID = Interný Doklad
2. Nárok na odpočet je vyšší, než aký bol v priebehu roka uplatňovaný - nárok na dodatočný odpočet dane - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 54

O Účtu 548 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 548

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie nákladov
13 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančného prenájmu
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 54

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=548&popis=Ostatne-naklady-na-hospodarsku-cinnost&i=238

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.