Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

IUrčený na účtovanie ostatných položiek, neúčtovaných na predchádzajúcich účtoch,ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti - napríklad príspevky právnickým osobám a záujmovým združeniam, ak ich platenie vyplýva zo zákona, resp. z rozhodnutia príslušného podniku.

Výber účtovných prípadov s účtom 548


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Náhrady škôd iným FO alebo PO - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 548 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Ďiaľničné poplatky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Príspevky platené do fondu na podporu zahraničného exportu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Tvorba rezervy na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky, výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Tvorba rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Tvorba rezervy na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu nájomcu - IDID = Interný Doklad 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Vyúčtovanie záväzku z príspevku profesijným združeniam a iným podobným inštitúciám - IDID = Interný Doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Náhrady škôd, ktoré účtovné jednotky hradia iným organizáciám z dôvodu svojej zodpovednosti - IDID = Interný Doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Vyúčtovanie náhrad fyzickým osobám (zamestnancom) za používanie vlastných nástrojov a náradia - IDID = Interný Doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Vyúčtovanie záväzkov z náhrad skôd spôsobených škodlivými splodinami iným subjektom - IDID = Interný Doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Nároky zamestnancov na náhrady za stratu zárobku, napr. bolestné, sťažené spoločenské uplatnenie, náhrady spojené s liečením , nehrady vecnej škody z uvedeného titulu - IDID = Interný Doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333
Vyúčtovanie nároku zamestnanca na obslužné v kasínach - IDID = Interný Doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333
Paušály preplácané zamestnancom za čistenie a opravy precovných odevov - IDID = Interný Doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

Inzercia ∇


Paušálne náhrady priznané zamestnancom z titulu použitia ich majetku pre potreby účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333
Záväzok voči zamestnancovi z titulu škody spôsobenej organizáciou - IDID = Interný Doklad 548 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333
Záväzok za peňažné planenie u spoločníka s.r.o. - IDID = Interný Doklad , 548 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
Zúčtovanie náhrad škôd v prospech spoločníkov a členov družstva spôsobených účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 548 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
Vyúčtovanie náhrad za ušlý zárobok v prípade pracovného úrazu - IDID = Interný Doklad 548 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Predpis záväzku z titulu škody spôsobenej účtovnou jednotkou iným subjektom - IDID = Interný Doklad 548 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Tvorba zákonnej rezervy na lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa osobitného predpisu - IDID = Interný Doklad 548 / 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451
Tvorba zákonnej rezervy na sanáciu pozemkov dotknutých ťažbou - IDID = Interný Doklad 548 / 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451
Tvorba zákonnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí - IDID = Interný Doklad 548 / 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451
Tvorba zákonnej rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností - IDID = Interný Doklad 548 / 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451
Zrušenie nepotrebnej zákonnej rezervy (alebo jej časti) - IDID = Interný Doklad 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451 / 548
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na reklamácie a záručné opravy - IDID = Interný Doklad 548 , 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na odstránenie odpadov a obalov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady súvisiace s odstránením znečisteného životného prostredia - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na reklamácie a záručné opravy - IDID = Interný Doklad 548 , 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstránenie odpadov a obalov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - IDID = Interný Doklad 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 548
Tvorba rezervy na stratu zo zákazkovej výroby - IDID = Interný Doklad 548 / 316Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316
Zrušenie rezervy na stratu zo zákazkovej výroby - IDID = Interný Doklad 316Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316 / 548
Členský príspevok-ID 548 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov u platiteľa, ktorá sa nedá zraziť daňovníkovi - platcovi dane

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 548 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Poistenie rôzneho druhu

Zaplatené poistné súvisiace s podnikateľskou činnosťou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Poistenie hmotného majetku - ZVZV = Záväzok 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie dopravných prostriedkov - ZVZV = Záväzok 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - ZVZV = Záväzok 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Náklady súvisiace s finančnou činnosťou pre potrebu objektívneho vykázania hospodárskeho alebo mimoriadneho hospodárenia sa preúčtujú do:

1. Hospodárskej činnosti - IDID = Interný Doklad 548 /
2. Mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad /

Zúčtovanie rezerv na nevyfaktúrované dodávky pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu alebo výšku záväzku

1. Dodávky energie - IDID = Interný Doklad 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
2. Ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
3. Nevyfaktúrované opravy - IDID = Interný Doklad 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
4. Nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
5. Emisné kvóty - IDID = Interný Doklad 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
1. Mzdový náklad - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503
3. Na nevyfakturované opravy - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511
4. Na nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524
6. Na odstupné - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527
7. Na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548
12. Na dodávky dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
13. Na dodávky materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Účtovanie o vzniku záväzku na emisné kvóty ku dňu ich odovzdania

1. Účtovanie o vzniku záväzku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2a. Kladný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2b. Záporný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 548

Náhrada za stratu zárobku pri pracovných úrazoch

1. Priznaná náhrada - IDID = Interný Doklad 548 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Zrazená daň - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Zúčtovanie podielu sumy DPH na vstupe pri uplatňovaní dane na vstupe koeficientom

1. Pri prijatom zdaniteľnom plnení súvisiacom s obstaraním zásob - IDID = Interný Doklad 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Pri prijatom zdaniteľnom plnení pri službách a iných neskladovateľných dodávkach - IDID = Interný Doklad 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Ročné vysporiadanie DPH na vstupe pri uplatňovaní koeficientu

1. Nárok na odpočet je nižší, než aký bol v priebehu roka uplatňovaný - povinnosť odvodu dane - IDID = Interný Doklad 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Nárok na odpočet je vyšší, než aký bol v priebehu roka uplatňovaný - nárok na dodatočný odpočet dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Aktivácia nákladov vynaložených na vývoj v prípade, že výsledky vývojových prác nie sú predmetom ocenenia priemyselných ani iných oceniteľných práv a spĺňajú podmienky stanovené Postupmi účtovania na zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku

1. Aktivácia nákladov v ocenení vo vynaložených vlastných nákladoch - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku v ocenení VN alebo ROC - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
3. Ak je ROC nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje - IDID = Interný Doklad 548 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

1. Pri spotrebe majetku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Pri darovanom majetku - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
3. Z titulu odcudzenia majetku - IDID = Interný Doklad 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
4. DPH zaplatená za iného daňovníka (napr. za zamestnancov pri poskytnutí bezodplatného plnenia, príp. plnenia za cenu nižšiu ako obvyklú) - IDID = Interný Doklad 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Pri použití vlastných výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
6. Pri zistenom odcudzení, ak je známy vinník - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu softvéru vytvoreného za účelom obchodovania s ním

1. Aktivácia vynaložených nákladov - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku v ocenení VN alebo ROC - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
3. Ak je ROC nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje - IDID = Interný Doklad 548 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách voči dodávateľovi po úhrade záväzku dodávateľom - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
2. Pri reklamáciách pred úhradou záväzku - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
3. Pri daroch - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
4. Pri použití výrobkov na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
5. Pri použití výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 548 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
6. Pri mankách a škodách voči tretím osobám - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
7. Pri mankách a škodách (ak neviem vinníka) - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu ODNM vytvoreného vo vlastnej réžii

1. Aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku v ocenení VN alebo ROC - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
3. Ak je ROC nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje - IDID = Interný Doklad 548 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zúčtovanie prvej zvýšenej splátky pri finančnom prenájme

1. Cena bez DPH - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
2. DPH, ak vzniká právo na odpočítanie - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
3. DPH, ak nevzniká právo na odpočítanie - IDID = Interný Doklad 548 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 548 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie zaokrúhlenia hotovostných platieb od 1.júla 2022 Účtovanie zaokrúhlenia hotovostných platieb od 1.júla 2022

26. 06. 2022, Eva Mihalíková Spôsob zaokrúhľovania, účtovanie zaokrúhľovania v podvojnom účtovníctve, účtovanie zaokrúhľovania v jednoduchom účtovníctve, návod ako na to.... celý článok


 Účtovanie nákladov na účte 548 Účtovanie nákladov na účte 548

09. 05. 2016, Eva Mihalíková účtovanie ostatných nákladov, účtovanie na účte 548, účtovanie poistenia, účtovanie trov exekúcie... celý článok


 Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo

14. 04. 2014, Eva Mihalíková Ako prejsť z jednoduchého účtovníctva na podvojné? Návod ako na to. ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 54


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 54 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=548&popis=Ostatne-naklady-na-hospodarsku-cinnost&i=238

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal