Účet 518 - Ostatné služby

Ide najmä o náklady na nájomné, prepravné, výkony spojov, reklamu, spostredkovateľskú, poradenskú, audítorskú činnosť, vedenie účtovníctva a pod. Účtuje sa tu tiež nehmotný majetok, o ktorom podnik rozhodol, že ho nepovažuje za dlhodobý.

Výber účtovných prípadov s účtom 518

Úhrada nájomného za podnikateľské priestory - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Rôzne služby platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výplaty autorských honorárov - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výdaj diaľničných známok zo spotreby - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry za prepravné výkony nákladnej autodopravy - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Náklady na likvidáciu objektov a odvoz odpadu z likvidácie - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za telekomunikačné služby - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Nájomné a požičovné za hnuteľné a nehnuteľné veci - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za stráženie objektov, parkovanie vozidiel a pod. - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za upratovanie, čistenie, odvoz odpadov a pod. - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za poradenské služby, audítorskú činnosť, právne zastupovanie a pod. - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za inzerciu, reklamné relácie a inú reklamu - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za pobyt železničných vozňov - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za školenia pracovníkov vykonané inými subjektmi - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Tvorba rezervy na demoláciu budov - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky, výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie záväzku voči iným účtovným jednotkám za práce vykonané osobami iných organizácií - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nájomného za prenajaté priestory - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nájomného za prenajaté hnuteľné a nehnuteľné veci - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nájomného za používanie spoločných telefónnych centrál a za rôzne telekomunikačné zariadenia - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nákladov za preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie poplatkov za čistenie kanálov, odvoz odpadu, deratizáciu, dezinfekciu a iných poplatkov podobného charakteru - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nákladov na televízne a rozhlasové reklamné vysielania - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie poplatkov za inšpekciu a preskúšanie kotlov, výťahov, elektroinštalácie a iných zariadení dozorovaných autorizovanými inštitúciami - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nájmu fyzických osôb za hnuteľné a nehnuteľné veci - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na úhradu telekomunikačných a poštovných poplatkov - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na prepravné a na rôzne iné služby - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na úhradu telefónnych a poštovných poplatkov - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na prepravné a na rôzne iné služby - ID   ID = Interný Doklad
Predpis úhrady spoločníkom a členom družstva za súkromné telefonické hovory po zúčtovaní telefónného účtu - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitých odberných kariet na PHL, prípadne iných kariet vydaných preddavkovo - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie predpisu nájomného u nájomcu, ktoré súvisí s bežným účtovným obdobím, ale bude zaplatené v budúcom roku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie predpisu rôznych služieb, ktoré budú zaplatené v budúcom účtovnom období (napr. nájomné, odvoz odpadu) - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na odstránenie odpadov a obalov - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na demoláciu budov - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstránenie odpadov a obalov - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na demoláciu budov - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nákup gastrolískov - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Vklad člena združenia formou úhrady nákladu (napríklad úhrada kolkovej známky ako správneho poplatku) - ID   ID = Interný Doklad
Faktúra za poradenské služby - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Predpis poistného - ID   ID = Interný Doklad
Použitie poštových známok zo zasoby - ID   ID = Interný Doklad
Použitie kolkov - ID   ID = Interný Doklad
Náklady na projektovú prípravu - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Recyklačný poplatok - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Poštové služby zaplatené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad

Spotreba cenín zo zásoby

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

Zúčtovanie nákladov budúcich období na vecne príslušné nákladové účty v období, s ktorými náklady vecne a časovo súvisia

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom

Upísané základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu - ID   ID = Interný Doklad
Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou - ID   ID = Interný Doklad
Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova) - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením spoločnosti - ZV   ZV = Záväzok
Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu )

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Zúčtovanie rezerv na nevyfaktúrované dodávky pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu alebo výšku záväzku

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - ID   ID = Interný Doklad
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Na nevyfakturované opravy - ID   ID = Interný Doklad
4. Na nevyfakturované ostatné služby - ID   ID = Interný Doklad
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
6. Na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
7. Na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - ID   ID = Interný Doklad
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
12. Na dodávky dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
13. Na dodávky materiálu a tovaru - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka vie presnú sumu alebo výšku záväzku

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - ID   ID = Interný Doklad
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - ID   ID = Interný Doklad
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - ID   ID = Interný Doklad
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - ID   ID = Interný Doklad
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - ID   ID = Interný Doklad
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - ID   ID = Interný Doklad
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - ID   ID = Interný Doklad
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - ID   ID = Interný Doklad
Príspevok do garančného fondu - ID   ID = Interný Doklad
Doplnkové dôchodkové sporenie - ID   ID = Interný Doklad
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 51

O Účtu 518 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 518

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie založenia s.r.o.
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie cenín
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 51

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (6)

#1  misha 17.10.2013, 13:54

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o účtovaní parkovného vo firme. Doteraz som to účtovala na 518 voči 211 - s možnosťou odpočítania DPH. Takže by ma zaujímalo či je to správne, keď som to takto robievala. Ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 18.10.2013, 11:18

Dobrý deň, vaše účtovanie je správne, pokiaľ je vozidlo v majetku spoločnosti. Pokiaľ by sa jednalo o pracovné cesty so súkromným vozidlom, musíte tento doklad o parkovaní zahrnúť do cestovného príkazu, DPH sa potom nemôže uplatniť.

#3  AlexB 18.01.2014, 15:48

Dobrý deň, prosím Vás a ak sa jedná o skutočnosť, keď sú vozidlá prenajímané od inej spoločnosti, s tým, že spoločnosť nám zasiela faktúru. Môžem účtovať 518/211? Ďakujem

#4  Ing. Eva Mihalíková 28.01.2014, 08:07

Dobrý deň, áno môžte ale len v tom prípade, že nájom napr. za január platíte v januári, ak platíte dopredu musíte využiť účty časového rozlišovania.. tzn. cez účet 381.. príklad najdete tu: http://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ucty-casoveho-rozlisovania&idc=121

#5  RRRReni 23.09.2016, 18:21

Dobrý deň,chcela by som sa spýtať,že pri zaúčtovaní Fa od vodárenskej spol. ako zaúčtujem správne vodné,stočné a zrážky. Ďakujem

#6  Lucka B 13.04.2017, 18:14

Dobrý deň ako by ste zaúčtovali províziu za sprostredkovanie nakúpu náhradnych dielov pri doklade VPD. Pred tým som si obtarávala náhradné diely. Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=518&popis=Ostatne-sluzby&i=200

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.