Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 501 - Spotreba materiálu

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

Účtuje sa najmä spotreba základného materiálu, pomocného materiálu, prevádzkových látok, spotreba náhradných súčiastok pri opravách - ak sa nesledujú z hľadiska účelu na účte 511 - Opravy a udržiavanie, spotreba obalov zahŕňaných do ceny výrobkov, spotreba tlačív, formulárov, kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, právnych predpisov, výdaj hmotného majetku, ktorý podnik nepovažuje za dlhodobý zo skladu do používania, nákup drobného, režijného materiálu priamo do spotreby, o ktorom podnik rozhodol vo vnútroorganizačnej smernici. Do spotreby materiálu nepatrí presun materiálu do pohotovostných nákladov. Za spotrebu priameho materiálu možno uznať len spotrebovaný materiál, ktorý bol spracovaný alebo ktorého spracovanie sa začalo. Súčasťou spotreby materiálu sú aj sumy vo výške noriem prirodzených úbytkov zásob.

Výber účtovných prípadov s účtom 501


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Nákup PHM - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 501 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prevzatie súčiastok a náhradných dielov na sklad získaných pri opravách výmenným spôsobom - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 501
Prebytky materiálu na sklade zistené pri inventarizácii, spôsobené chybným účtovaním - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 501
Vrátený materiál, ktorý bol daný na preskúšanie akosti a atestáciu a pod. - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 501
Spotreba materiálu vo výrobe - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Spotreba reklamných predmetov - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Odovzdanie materiálov ako vzoriek na preskúšanie akosti, na atesty a pod. - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Prirodzené úbytky materiálu (do výšky noriem prirodzených úbytkov) - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Výdaj náhradných súčiastok na opravu dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Zaúčtovanie materiálu do spotreby pri spôsobe B účtovania zásob po otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 501 / 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119
Tovar použitý na zhotovenie reklamy vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 501 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Tovar nenávratne odovzdaný na testovanie, akostné skúšky a pod. - IDID = Interný Doklad 501 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Tovar použitý v závodnej jedálni - IDID = Interný Doklad 501 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Prijaté faktúry za dodávky zvierat (okrem zvierat základného stáda) pri spôsobe B účtovania zásob - PFAPFA = Prijatá faktúra 501 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Faktúry za drobný materiál zúčtovaný do spotreby na základe rozhodnutia účtovnej jednotky - PFAPFA = Prijatá faktúra 501 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Inzercia ∇


Faktúry za nákup kníh, časopisov, kancelárskeho materiálu pri jeho súčasnom odovzdaní do spotreby - PFAPFA = Prijatá faktúra 501 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup materiálu - IDID = Interný Doklad 501 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup pohonných hmôt - IDID = Interný Doklad 501 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup materiálu v hotovosti - IDID = Interný Doklad 501 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup pohonných látok - IDID = Interný Doklad 501 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Vyúčtovanie použitých odberných kariet na PHL, prípadne iných kariet vydaných preddavkovo - IDID = Interný Doklad 501 , 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Spotreba paliva, plynov aj materiálov, ktoré sú skladované vo fľašiach - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Spotreba obalov, ktoré tvoria režijnú spotrebu k výrobkom a tovarom - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Podiel vedľajších nákladov obstarania, ak sú vedené na samostatnom analytickom účte, podľa vnútropodnikových pravidiel oceňovania účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Priamy nákup materiálov, časopisov, odbornej literatúry, kancelárskych potrieb a pod. za hotové - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 501 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Aktivácia vnútropodnikových výkonov predstavujúcich vedľajšie náklady obstarávaného materiálu (napr. dopravné výkony) - IDID = Interný Doklad 501 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Aktivácia opravovaných (renovovaných) náhradných dielov pre opravy výmenným a nevýmenným spôsobom - IDID = Interný Doklad 501 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Výdaj materiálu určeného na darovanie (účtovanie spôsobom B) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 501
Výdaj materiálu určeného na reprezentáciu (účtovanie spôsobom B) - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 501
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 501
Predaj materiálu pri spôsobe B - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 501
Manká a škody zavinené z titulu mimoriadnych udalostí na zásobách pri B spôsobe účtovania zásob - IDID = Interný Doklad / 501 , 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
Aktivácia materiálu, ktorý bol vyrobený vo vlastnej réžii vo VN bez použitia účtu nedokončenej výroby -spôsob B - IDID = Interný Doklad 501 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621
Opravy a renovácia materiálu vo vlastnej réžii vo VN - spôsob V - IDID = Interný Doklad 501 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621
Záväzok voči konateľovi za firemný nákup mat. 501 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
Materiál kúpený z dotácie 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 / 501
Spotreba materiálu vo výrobe - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Spotreba cenín zo zásoby

1. Odobraté pohonné látky z odberných kariet - IDID = Interný Doklad 501 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
2. Spotreba poštových známok - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
4. Výdaj kolkov do spotreby - IDID = Interný Doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
5. Výdaj telefónnych kariet zamestnancom, spoločníkom - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
6. Vydaj poštových známok zamestnancom, spoločníkom - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
7. Odovzdanie odberných kariet pohonných látok zamestnancom, spoločníkom - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Prijaté faktúry od dodávateľov za materiál a tovar pri spôsobe B účtovania zásob u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Hodnota materiálu alebo tovaru - IDID = Interný Doklad 501 , 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 /
3. Suma DPH na vstupe - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 501
3a. zúčtovanie prebytku - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 , 501
3b. zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 501
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 501
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 501
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - IDID = Interný Doklad 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119 / 501
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Použitie nedokončenej výroby na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611

Spotreba polotovarov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Spotreba výrobkov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Spotreba zvierat na reklamné akcie vo vlastnej réžii

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Použitie na reklamné akcie - IDID = Interný Doklad 501 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614

Použitie zvierat na spotrebu v závodnej jedálni

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Spotreba zvierat - IDID = Interný Doklad 501 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

1. Pri spotrebe majetku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Pri darovanom majetku - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
3. Z titulu odcudzenia majetku - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
4. DPH zaplatená za iného daňovníka (napr. za zamestnancov pri poskytnutí bezodplatného plnenia, príp. plnenia za cenu nižšiu ako obvyklú) - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Pri použití vlastných výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 501 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
6. Pri zistenom odcudzení, ak je známy vinník - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Nákup sadeníc - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - IDID = Interný Doklad 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
4. Spotreba vlastných organických hnojív - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zúčtovanie nákladov budúcich období na vecne príslušné nákladové účty v období, s ktorými náklady vecne a časovo súvisia

1. Nájomné - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381
2. Odborná literatúra a tlač - IDID = Interný Doklad 501 / 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

Manká a škody zistené pri prevzatí materiálu na sklad

1. Nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 501 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
2. Zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce normy prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
3. Zavinené dodávateľom alebo dopravcom - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

Platba kreditnou kartou

1.Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 501 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - IDID = Interný Doklad 501 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + ZVZV = Záväzok) 501 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - IDID = Interný Doklad 501 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
4. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
5. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - IDID = Interný Doklad 501 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231
5. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 501 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie platby kreditnou kartou Účtovanie platby kreditnou kartou

20. 09. 2012, Eva Mihalíková Ako zaúčtovať platbu kreditnou kartou. Praktický návod.... celý článok


 Účtovanie spotreby pohonných látok v roku 2017 Účtovanie spotreby pohonných látok v roku 2017

17. 07. 2017, Eva Mihalíková Možnosti účtovania spotreby pohonných látok v roku 2017, návod ako na to... celý článok


 Účtovanie obstarania zásob v roku 2017 Účtovanie obstarania zásob v roku 2017

30. 04. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie zásob, vyhody, nevýhody spôsob A, spôsob B, návod ako na to... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 50


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 50 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (5)

 1. [ 1] aa 07.11.2014, 08:15

  Chcela by som sa poradiť, na aký účet mám zaúčtovať nákup kalendárov pre zamestnancov. Kúpim ich v r.2014 a budú pre rok 2015.

 1. [ 2] Ján Rázus 27.04.2016, 11:28

  Prosím Vás o info, na aký účet mám zaúčtovať náklady na laboratórny rozbor a skúšky vzoriek materiálu, s ktorými obchoduje naša spoločnosť? Odberateľ si dal vykonať laboratórne skúšky s negatívnym výsledkom, za vykonanie obdržal faktúry a od nás si nárokuje preplatenie nákladov. Ďakujem.

 1. [ 3] Ing. Eva Mihalíková 02.05.2016, 21:02

  Vykonanie skúšok by mal byť účet 518.

 1. [ 4] Mata 100 19.12.2017, 13:32

  Dobrý deň, môžete mi prosím poradiť, môžem notebook v sume 479 EUR zaúčtovať do nákladov na účet 501? Ako mám postupovať?

 1. [ 5] Lenka.M 20.04.2020, 18:53

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na aké účty by som mala zaúčtovať...prevzatie tovaru do skladu v obstarávacej cene?

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=501&popis=Spotreba-materialu&i=8

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal