Účet 501 - Spotreba materiálu

Účtuje sa najmä spotreba základného materiálu, pomocného materiálu, prevádzkových látok, spotreba náhradných súčiastok pri opravách - ak sa nesledujú z hľadiska účelu na účte 511 - Opravy a udržiavanie, spotreba obalov zahŕňaných do ceny výrobkov, spotreba tlačív, formulárov, kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, právnych predpisov, výdaj hmotného majetku, ktorý podnik nepovažuje za dlhodobý zo skladu do používania, nákup drobného, režijného materiálu priamo do spotreby, o ktorom podnik rozhodol vo vnútroorganizačnej smernici. Do spotreby materiálu nepatrí presun materiálu do pohotovostných nákladov. Za spotrebu priameho materiálu možno uznať len spotrebovaný materiál, ktorý bol spracovaný alebo ktorého spracovanie sa začalo. Súčasťou spotreby materiálu sú aj sumy vo výške noriem prirodzených úbytkov zásob.

Výber účtovných prípadov s účtom 501

Prevzatie súčiastok a náhradných dielov na sklad získaných pri opravách výmenným spôsobom - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky materiálu na sklade zistené pri inventarizácii, spôsobené chybným účtovaním - ID   ID = Interný Doklad
Vrátený materiál, ktorý bol daný na preskúšanie akosti a atestáciu a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba materiálu vo výrobe - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba reklamných predmetov - ID   ID = Interný Doklad
Odovzdanie materiálov ako vzoriek na preskúšanie akosti, na atesty a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Prirodzené úbytky materiálu (do výšky noriem prirodzených úbytkov) - ID   ID = Interný Doklad
Výdaj náhradných súčiastok na opravu dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie materiálu do spotreby pri spôsobe B účtovania zásob po otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Tovar použitý na zhotovenie reklamy vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Tovar nenávratne odovzdaný na testovanie, akostné skúšky a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Tovar použitý v závodnej jedálni - ID   ID = Interný Doklad
Prijaté faktúry za dodávky zvierat (okrem zvierat základného stáda) pri spôsobe B účtovania zásob - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za drobný materiál zúčtovaný do spotreby na základe rozhodnutia účtovnej jednotky - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za nákup kníh, časopisov, kancelárskeho materiálu pri jeho súčasnom odovzdaní do spotreby - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup pohonných hmôt - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup materiálu v hotovosti - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup pohonných látok - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitých odberných kariet na PHL, prípadne iných kariet vydaných preddavkovo - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba paliva, plynov aj materiálov, ktoré sú skladované vo fľašiach - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba obalov, ktoré tvoria režijnú spotrebu k výrobkom a tovarom - ID   ID = Interný Doklad
Podiel vedľajších nákladov obstarania, ak sú vedené na samostatnom analytickom účte, podľa vnútropodnikových pravidiel oceňovania účtovnou jednotkou - ID   ID = Interný Doklad
Priamy nákup materiálov, časopisov, odbornej literatúry, kancelárskych potrieb a pod. za hotové - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Aktivácia vnútropodnikových výkonov predstavujúcich vedľajšie náklady obstarávaného materiálu (napr. dopravné výkony) - ID   ID = Interný Doklad
Aktivácia opravovaných (renovovaných) náhradných dielov pre opravy výmenným a nevýmenným spôsobom - ID   ID = Interný Doklad
Výdaj materiálu určeného na darovanie (účtovanie spôsobom B) - ID   ID = Interný Doklad
Výdaj materiálu určeného na reprezentáciu (účtovanie spôsobom B) - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Predaj materiálu pri spôsobe B - ID   ID = Interný Doklad
Manká a škody zavinené z titulu mimoriadnych udalostí na zásobách pri B spôsobe účtovania zásob - ID   ID = Interný Doklad
Aktivácia materiálu, ktorý bol vyrobený vo vlastnej réžii vo VN bez použitia účtu nedokončenej výroby -spôsob B - ID   ID = Interný Doklad
Opravy a renovácia materiálu vo vlastnej réžii vo VN - spôsob V - ID   ID = Interný Doklad
Nákup PHM - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Záväzok voči konateľovi za firemný nákup mat.
Materiál kúpený z dotácie
Spotreba materiálu vo výrobe - ID   ID = Interný Doklad

Spotreba cenín zo zásoby

Prijaté faktúry od dodávateľov za materiál a tovar pri spôsobe B účtovania zásob u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Hodnota materiálu alebo tovaru - ID   ID = Interný Doklad
3. Suma DPH na vstupe - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Nákup sadeníc - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - ID   ID = Interný Doklad
4. Spotreba vlastných organických hnojív - ID   ID = Interný Doklad
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - ID   ID = Interný Doklad
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie nákladov budúcich období na vecne príslušné nákladové účty v období, s ktorými náklady vecne a časovo súvisia

Manká a škody zistené pri prevzatí materiálu na sklad

1. Nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
2. Zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
3. Zavinené dodávateľom alebo dopravcom - ID   ID = Interný Doklad

Platba kreditnou kartou

1.Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - ID   ID = Interný Doklad
2. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + ZV   ZV = Záväzok )
3. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - ID   ID = Interný Doklad
4. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
5. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - ID   ID = Interný Doklad
5. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - ID   ID = Interný Doklad
3a. zúčtovanie prebytku - ID   ID = Interný Doklad
3b. zúčtovanie mánk a škôd - ID   ID = Interný Doklad
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - ID   ID = Interný Doklad
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - ID   ID = Interný Doklad
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - ID   ID = Interný Doklad
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Použitie nedokončenej výroby na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

Spotreba polotovarov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

Spotreba výrobkov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

Spotreba zvierat na reklamné akcie vo vlastnej réžii

Použitie zvierat na spotrebu v závodnej jedálni

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 50

O Účtu 501 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 501

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s účtom 501
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s finančnými účtami
16 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom B
10 príkladov
Spustiť test

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 50

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (5)

#1  aa 07.11.2014, 08:15

Chcela by som sa poradiť, na aký účet mám zaúčtovať nákup kalendárov pre zamestnancov. Kúpim ich v r.2014 a budú pre rok 2015.

#2  Ján Rázus 27.04.2016, 11:28

Prosím Vás o info, na aký účet mám zaúčtovať náklady na laboratórny rozbor a skúšky vzoriek materiálu, s ktorými obchoduje naša spoločnosť? Odberateľ si dal vykonať laboratórne skúšky s negatívnym výsledkom, za vykonanie obdržal faktúry a od nás si nárokuje preplatenie nákladov. Ďakujem.

#3  Ing. Eva Mihalíková 02.05.2016, 21:02

Vykonanie skúšok by mal byť účet 518.

#4  Mata 100 19.12.2017, 13:32

Dobrý deň, môžete mi prosím poradiť, môžem notebook v sume 479 EUR zaúčtovať do nákladov na účet 501? Ako mám postupovať?

#5  Lenka.M 20.04.2020, 18:53

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na aké účty by som mala zaúčtovať...prevzatie tovaru do skladu v obstarávacej cene?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=501&popis=Spotreba-materialu&i=8

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.