Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa na základe rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky o rozdelení účtovného zisku alebo usporiadaní účtovnej straty. Je to usporiadací účet, ktorý nesmie mať na konci účtovného obdobia zostatok.

Výber účtovných prípadov s účtom 431


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuje - IDID = Interný Doklad 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354 / 431
Záväzok z titulu prevodu zisku voči ovládanej osobe (účtovaná v ovládajúcej osobe) - IDID = Interný Doklad 431 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
Záväzky voči akcionárom a.s., spoločníkom s.r.o., komanditistom k.s., členom družstva z titulu ich podielu na zisku spoločnosti alebo družstva - IDID = Interný Doklad 431 / 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364
Zúčtovanie odmien členom štatutárnehych orgánov na konci roka z rozdelenia zisku - IDID = Interný Doklad 431 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Zúčtovanie podielu zo zisku tichému spoločníkovi - IDID = Interný Doklad 431 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na krytie straty spoločnosti - IDID = Interný Doklad 417Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 417 / 431 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
Prevod zisku minulého účtovného obdobia rozdeľovaného v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 431 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
Prevod straty minulého účtovného obdobia v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 431
Zúčtovanie predpisu úhrady straty z minulých rokov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky na vrub zisku bežného obdobia - IDID = Interný Doklad 431 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
Vyúčtovanie zisku z minulého roka pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 431
Vyúčtovanie straty z minulého roka pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 431 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Prevod zisku do vlastného imania fyzickej osoby - IDID = Interný Doklad 431 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Prevod straty do vlastného imania fyzickej osoby - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 431
Príspevok zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom fonde - IDID = Interný Doklad 431 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
Podiely zo zisku - IDID = Interný Doklad 431 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378

Inzercia ∇


Rozdelený zisk minulych rokov - IDID = Interný Doklad 431 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
Zaúčtovanie výsledku hospodárenia - straty- IDID = Interný Doklad 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 431
Darovanie nerozdeleného zisku 431 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Prídel do SF zo zisku 431 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472

Použitie štatutárneho fondu

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Na úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 431

Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

1. Ďalšími vkladmi členov družstva - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
2. Použitím ostatného kapitálového fondu - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
3. Použitím štatutárnych fondov - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
4. Použitím ostatných fondov - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
5. Zo zisku bežného roku - IDID = Interný Doklad 431 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
6. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411

Tvorba ostatných fondov

1. Zo zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431 / 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427
2. Z nerozdeleného zisku - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
2. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 431
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252

Použitie ostatných kapitálových fondov

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Na úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 431

Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na:

1. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418 / 431

Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania z nerozdeleného zisku

1. Bežného roka - IDID = Interný Doklad 431 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
2. Minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419

Tvorba zákonného rezervného fondu zo:

1. Zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431 / 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421
2. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421

Použitie zákonného rezervného fondu na krytie:

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Na úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421 / 431

Tvorba nedeliteľného fondu

1. Zo zisku družstva - IDID = Interný Doklad 431 / 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422
2. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422

Použitie nedeliteľného fondu na:

1. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422 / 431

Tvorba štatutárneho fondu

1. Zo zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431 / 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423
2. Z nerozdeleného zisku - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 431 píšeme aj v týchto článkoch

 Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia

05. 12. 2014, Eva Mihalíková Čo je nutné skontrolovať pred ukončením roka? Ktoré účty nemôžu mať zostatok? Čo všetko musí byť zaúčtované pred koncom roka?... celý článok


 Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 14. Maturitná otázka z účtovníctva - Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ... celý článok


Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 431

Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku, 6 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=431&popis=Vysledok-hospodarenia-v-schvalovani&i=177

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal