Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov

Výber účtovných prípadov s účtom 428

Oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné sumy (zvýšenie výnosov) - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie neoprávnene vyplatených miezd za minulé obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prevod zisku minulého účtovného obdobia rozdeľovaného v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Použitie nerozdeleného zisku minulých rokov na tvorbu ostatných kapitálových fondov - ID   ID = Interný Doklad
Rozdelenie zisku minulých rokov spoločníkom - akcionárom, členom družstva - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Rozdelený zisk minulych rokov - ID   ID = Interný Doklad
Použitie nerozdeleného zisku na úhradu strát minulých období - ID   ID = Interný Doklad
Premlčané podiely podielnikov
Zníženie rezervného fondu - ID   ID = Interný Doklad

Vrátenie pokút a sankcií neoprávnených alebo odpustených

Škoda zistená na ODHM, ktorá je opraviteľná

Predpis dodatočného odvodu dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Nárok na vrátenie dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania alebo výsledku daňovej kontroly

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov u platiteľa, ktorá sa nedá zraziť daňovníkovi - platcovi dane

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania polotovarov

Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania z nerozdeleného zisku

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Tvorba zákonného rezervného fondu zo:

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Tvorba nedeliteľného fondu

Vrátenie zaplatených pokút, sankcií (ak boli zaplatené neoprávnene, prípadne odpustené) v nasledujúcom účtovnom období

Tvorba štatutárneho fondu

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je opraviteľná

Vrátenie súdnych poplatkov platených kolkami v nasledujúcom roku

1. Ak ide o významnú sumu - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2. Ak nejde o významnú sumu - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad

Tvorba ostatných fondov

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin (napr. živelná pohroma), ktorá je opraviteľná

Prijaté platby za už odpísané pohľadávky

Zúčtovanie odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje k účtovným prípadom, ktoré sa účtujú ako náklad alebo výnos

1. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z bežnej činnosti - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z mimoriadnej činnosti - ID   ID = Interný Doklad
3. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z bežnej činnosti - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z mimoriadnej činnosti - ID   ID = Interný Doklad
5. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - ID   ID = Interný Doklad
6. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - ID   ID = Interný Doklad
7. Zúčtovaie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - ID   ID = Interný Doklad
8. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - ID   ID = Interný Doklad
9. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - ID   ID = Interný Doklad
10. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - ID   ID = Interný Doklad

Škoda na pestovateľských celkoch trvalých porastov z mimoriadnych príčin, ktorá je opraviteľná

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 42

O Účtu 428 píšeme také v tomto článku

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 428

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná závierka
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 42

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  Eva Bieleková 11.01.2013, 10:11

Prosím Vás o informáciu, prečo nie je v nijakej publikácii znázornený tento prípad: družstvo sa rozhodlo z nerozdeleného zisku minulých rokov (napr. 2006) vyplatiť odmeny všetkým zamestnancov , t. j. aj tým, ktorí nemajú účasť na základnom imaní. Práve pri týchto je potrebné odviesť odvod do sociálnej poisťovne (§138 odst.1 druhá veta zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). A práve tento prípad nie je znázornený v nijakej publikácii. Prosím Vás o informáciu ako by ste účtovali tieto odmeny. Totiž nie každý zamestnanec je aj členom družstva, t. j. nie každý má účasť na základom imaní. Aj v platnom účtovnom rozvrhu je účet č. 364, 365, 367 ...všetji sú to záväzky voči spoločníkom, členom...no chýba mi účet, na ktorý by som účtovala záväzky voči zamestnancom bez účasti na základnom imaní (súvzťažný účet 428-nerozdelený zisk z minulých rokov). Ďakujem vopred za informáciu.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=428&popis=Nerozdeleny-zisk-minulych-rokov&i=175

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.