Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 411 - Základné imanie

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Základným imaním spoločnosti sa rozumie peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných prostriedkov (peňažné vklady) a peniazmi oceniteľných hodnôt (nepeňažné vklady) vložených do podniku spoločníkmi (v obchodných spoločnostiach), členmi (v družstvách) alebo zakladateľmi (v štátnych podnikoch).

Výber účtovných prípadov s účtom 411


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Nadobudnutie pozemkov delimináciou v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 411
Bezodplatný prevod pozemku podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 411 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Vyradenie pozemkov z titulu deliminácie v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 411 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 411
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok delimináciou v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 411
Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 411 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Vyradenie umeleckých diel a zbierok z titulu deliminácie v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 411 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Zúčtovanie pohľadávky za upísané vlastné imanie u členov družstiev - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 411
Zaúčtovanie začiatočného stav účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 411
Zvýšenie základného imania ku dňu zápisu do obchodného regitra u a.s. a s.r.o. - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 411
Zníženie základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra u a.s. a s.r.o. - IDID = Interný Doklad 411 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imania zapisované do OR - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 411
Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie zapisované do OR - IDID = Interný Doklad 411 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zníženie sa vykoná z dôvodu úhrady straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 411 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
Kapitalizácia dlhopisov (výmena za akcie) - IDID = Interný Doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 / 411

Inzercia ∇


Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 411 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Kapitalizácia dlhopisov (výmena za akcie) - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 411
úhrada vkladu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 411

Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom

Upísané základné imanie - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 411
Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova) - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením spoločnosti - ZVZV = Záväzok 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu) 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie v súvislosti so zánikom členstva člena družstva (vyrovnávací podiel)

1. Časť určená na vyplatenie členovi - IDID = Interný Doklad 411 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
2. Časť, ktorá sa členovi nevyplatí v prípade, že vyrovnávací podiel je nižší než jeho vklad - zúčtovanie rozdielu - IDID = Interný Doklad 411 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 , 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422

Nadobudnutie stavieb delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 /
2. Oprávky - IDID = Interný Doklad / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
3. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 411 /

Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 /
2. Oprávky - IDID = Interný Doklad / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
3. Zostatková hodnota - IDID = Interný Doklad 411 /

Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 /
2. Oprávky - IDID = Interný Doklad / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
3. Zostatková hodnota - IDID = Interný Doklad / 411

Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 /
2. Oprávky - IDID = Interný Doklad / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
3. Zostatková hodnota - IDID = Interný Doklad / 411

Nadobudnutie ODHM delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029 /
2. Oprávky - IDID = Interný Doklad / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
3. Zostatková hodnota - IDID = Interný Doklad / 411

Zúčtovanie pohľadávky za upísané základné imanie voči spoločníkom, akcionárom, členom družstva pri vzniku emisného ážia

1. Zúčtovanie pohľadávky - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 /
2. Nominálna hodnota upisovaného vkladu - IDID = Interný Doklad / 411 , 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
3. Emisné ážio - IDID = Interný Doklad / 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412

Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

1. Ďalšími vkladmi členov družstva - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 411
2. Použitím ostatného kapitálového fondu - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 411
3. Použitím štatutárnych fondov - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 411
4. Použitím ostatných fondov - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 411
5. Zo zisku bežného roku - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 411
6. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 411


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 411 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie založenia s.r.o. Účtovanie založenia s.r.o.

17. 09. 2012, Eva Mihalíková Ako sa účtuje založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Praktický návod ... celý článok


 Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 14. Maturitná otázka z účtovníctva - Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 41


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 41 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 411

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - účty v účtovnej osnove, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II, 30 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (5)

 1. [ 1] dvora 11.11.2012, 14:49

  Dobrý deň, Mám takýto problém.V s.r.o. máme 2 spoločníkov/50%,50%/ a každý vložil 3319,39EUR.Jeden spoločník predáva svoj obchodný podiel,v s.r.o. už nebude. poprosím Vás o vysvetlenie ako to mám zaúčtovať.Vklad 3319,39 EUR sa mu vráti normálne cez účtovníctvo?Môže sa mu to vyplatiť napr. z účtu?Lebo všade čítam,že sa zmení len 411 a vrátenie vkladu sa udeje mimo firmy.Poprosím o fundovanú odpoveď niekoho,čo to už v praxi účtoval.Ďakujem

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 11.11.2012, 16:24

  Dobrý deň, ja som takýto prípad síce neúčtovala, no napriek tomu napíšem svoj názor. Ide to mimo účtovníctva pretože prvy spoločník odkúpi podiel druhého v tom prípade mu vyplatí sumu 50% ZI z vlastných penazí a na 411 sa to len preúčtuje ako 100% vklad 1. spoločníka. Keď by sa 50% ZI vyplatilo z BU alebo pokladice jednalo by sa o zníženie ZI s.r.o. Keď vie niekto viac nech napíše..

 1. [ 3] Serafínka 13.07.2016, 17:05

  V s.r.o. boli dvaja spoločníci a vložili ZI po 1000,-€, po čase jeden zo spoločníkov odišiel a svoj podiel dal zostávajúcemu spoločníkovi zaúčtované bolo 353/411 ako sprať prevod, na aké účty robím to prvý krát a nerada by som to zaúčtovala zle prosím o pomoc ďakujem

 1. [ 4] Ing. Eva Mihalíková 16.09.2016, 11:09

  Interným dokladom preúčtujete vklad jedného spoločníka na druhého.

 1. [ 5] Jana Hudecová 14.10.2020, 16:56

  Dobrý deň, hľadám účtovanie základného imania jednoduchej spoločnosti na akcie, vrátane zmeny ZI, prevodu akcií, predaja a zrušenie j.s.a. Môžte, prosím, spracovať túto problematiku?

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=411&popis=Zakladne-imanie&i=164

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal