Účet 384 - Výnosy budúcich období

Účtujú sa príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených paušálov vopred
na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým vecne súvisia.

Výber účtovných prípadov s účtom 384

Zúčtovanie novozískaných aktivovaných nákladov na vývoj, v účtovníctve nezachytených, v ocenení ROC - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie novozisteného softvéru, doteraz nezachyteného v účtovníctve - ID   ID = Interný Doklad
Novo zistené, v účtovníctve zatiaľ neevidované stavby (ocenené v ROC) - ID   ID = Interný Doklad
Novo zistené, v účtovníctve zatiaľ neevidované Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (ocenené v ROC) - ID   ID = Interný Doklad
Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované pestovateľské celky trvalých porastov ocenené v ROC - ID   ID = Interný Doklad
Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované zvieratá základného stáda a ťažné zvieratá ocenené v ROC - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný dodaný tovar za účelom výmeny chybného tovaru za bezchybný v záručnej dobe, poskytnutý záručný paušál vo forme tovaru - ID   ID = Interný Doklad
Vopred prijaté nájomné v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Prijaté sumy paušálov na záručné opravy - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté platby vopred plateného nájomného - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vyúčtovanie paušálov na záručné opravy - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Predplatné faktúrované odberateľovi - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Vyúčtované paušály za záručné opravy - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na dotáciu na vytvorenie pracovných miest - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nájomného v príslušnom účtovnom období - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie prijatej investičnej dotácie do výnosov v súvislosti s odpisovaním dotovaného dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie výnosov zo záručných paušálov súvisiacich s vykonávaním záručných opráv - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zníženie účtovného zisku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zvýšenie účtovného zisku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie časovo rozlíšeného výnosu z dlhodobého odpisovaného majetku do prevádzakových výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie výnosov budúcich období, ktoré boli vytvorené v minulom roku, s ktorým časovo súvisia - ID   ID = Interný Doklad
Účtovanie úrokov, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom účtovnom období, ale patria do bežného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Výnosy bežného obdobia vyfakturované v nasledujúcom období - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí bezodplatne (darom) v ocenení ROC

Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadubudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie zvierat do dlhosobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie ODHM bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Prijaté úroky z bežných a vkladových účtov, z poskytnutých pôžičiek

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu zo ŠR

Nadobudnutie aktivovaných nákladov na vývoj bezodplatne v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu

Nadobudnutie softvéru bezodplatne (darovanie) v ocenení ROC

Odpisovanie dlhodobého majetku získaného bezodplatným prevodom

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (ocenené v ROC)

Štátne príspevkové organizácie

Tvorba opravných položiek (príspevkové organizácie) k pohľadávkam vyplývajúca z mimoriadnych činností
Tvorba opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku vyplývajúca z mimoriadnych činností (príspevkové organizácie)
Tvorba opravných položiek k zásobám (príspevkové organizácie) vyplývajúca z mimoriadnych činností
Nárok na dotáciu - ID   ID = Interný Doklad
Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
Inkaso dotácie na bankový účet - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína - ID   ID = Interný Doklad
Sankcie za nesprávne použitie dotácie - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darom) v ocenení ROC (nie od spoločníkov a členov)

Nadobudnutie stavieb bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prípadné vedľajšie náklady súvisiace s bezodplatným nadobudnutím - ID   ID = Interný Doklad
4. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 38

O Účtu 384 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 384

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie neziskových organizácií
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 38

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=384&popis=Vynosy-buducich-obdobi&i=156

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.