Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa záväzky voči spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistom komanditných spoločností a členom družstiev z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia.

Výber účtovných prípadov s účtom 366


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Výplata miezd a iných nárokov z titulu miezd, dávok nemocenského poistenia spoločníkom a členom družstva - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 366 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výplata miezd spoločníkom a členom družstva prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 366 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Výplata NP a sociálnych dávok spoločníkom a členom družstva prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 366 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Vyúčtovanie súm zrazených z miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Vyúčtovanie zrážok zo miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech iných osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Zúčtovanie nároku na sociálne dávky a dávky NP u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 366
Preddavok na daň z príjmov FO zo závislej činnosti účtovaný počas roka u spoločníkov, členov družstva a komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 366
Zúčtovanie hrubých miezd spoločníkov s.r.o., členov družstva a komanditistov komanditnej spoločnosti - IDID = Interný Doklad 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 366
Vyúčtovanie náhrad za ušlý zárobok v prípade pracovného úrazu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 366
Nárok na refundáciu miezd od inej účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 366
Zúčtovanie časovo rozlíšených prémií a odmien do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia - IDID = Interný Doklad 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 366
Zúčtovanie rezrvy na prémie a odmeny, ktorá sa stala riadnym záväzkom - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 366
Zúčtovanie nároku na dovolenku z predchádzajúceho roku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 366
Zúčtovanie rezervy na odstupné pri uplatnení nároku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 366

Inzercia ∇


Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 366 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva vyplácané na základe pracovnoprávneho vzťahu - IDID = Interný Doklad 523Účet 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (Nákladový) 523 / 366
Hrubé mzdy spoločníkov - IDID = Interný Doklad 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 366

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 366 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 366 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - IDID = Interný Doklad 366 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - IDID = Interný Doklad 366 / 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Príspevok do garančného fondu - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Doplnkové dôchodkové sporenie - IDID = Interný Doklad 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) 525 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Vyúčtovanie dane zo závislej činnosti na základe ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti u spoločníkov, členov družstva a komanditistov k.s.

1. Preddavky boli vyššie ako výsledná daňová povinnosť - IDID = Interný Doklad 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 366
2. Preddavky boli nižšie ako výsledná daňová povinnosť - IDID = Interný Doklad 366 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Odstupné spoločníkom, členom družstva

1. Do výšky stanovenej zákonom - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 366
2. Nad rámec zákona - IDID = Interný Doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 366


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 366 píšeme aj v týchto článkoch

 Mzdové veličiny od 01.01.2022 Mzdové veličiny od 01.01.2022

09. 12. 2021, Eva Mihalíková Mzdové veličiny aktualizované a platné od 01.01.2022... celý článok


 Účtovanie sociálnych nákladov Účtovanie sociálnych nákladov

10. 10. 2012, Eva Mihalíková Účtovanie nákladov na stravovanie zamestnancov, pracovné podmienky, vzdelávanie, atď. Tvorba sociálneho fondu. ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 36


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 36 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 366

Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] alena 14.11.2012, 13:27

    Dobrý den, může mít účet 331, 366 na konci roku konečný zůstatek?

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 14.11.2012, 19:23

    Dobrý deň, teoreticky by mali byt zostatky na spomínaných účtoch nulové avšak z praxe vieme, ze nie vždy to tak je..

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=366&popis=Zavazky-voci-spolocnikom-a-clenom-zo-zavislej-cinnosti&i=141

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal