Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa pohľadávky voči upisovateľom, ktorými sú akcionári, spoločníci a členovia družstva. Zostatok účtu predstavuje upísané nesplatené akcie alebo podiely.

Výber účtovných prípadov s účtom 353


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Nadobudnutie DNM vkladom do ZI - IDID = Interný Doklad / 353
Nadobudnutie DHM vkladom do ZI - IDID = Interný Doklad / 353
Nadobudnutie pozemkov vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 353
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 353
Nepeňažný vklad do základného imania - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 353
Materiál získaný nepeňažným vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 353
Zúčtovanie prírastku nedokončenej výroby z titulu splatenia vecného vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 353
Prijaté polotovary z titulu splatenia vecného vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 353
Výrobky získané ako vecný vklad do základného imania - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 353
Nadobudnutie zvierat nepeňažným vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 353
Tovar nadobudnutý nepeňažným vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad / 353
Nadobudnutie tovaru nepeňažným vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 353
Splatenie vkladov spoločníkov v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 353
Pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania (ocenené obstarávacou cenou) - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 353
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 353 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701

Inzercia ∇


Zúčtovanie pohľadávky za upísané vlastné imanie voči spoločníkom, akcionárom - IDID = Interný Doklad 353 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
Zúčtovanie pohľadávky za upísané vlastné imanie u členov družstiev - IDID = Interný Doklad 353 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Pohľadávky voči spoločníkom alebo akcionárom pri tvorbe rezervného fondu - IDID = Interný Doklad 353 / 417Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 417
Pohľadávky voči členom družstva pri tvorbe nedeliteľného fondu - IDID = Interný Doklad 353 / 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418
Neúčinné upísanie akcií pred splatením (storno zápisov) - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 , 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 353
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 353

Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom

Upísané základné imanie - IDID = Interný Doklad 353 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 353
Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 353
Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova) - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením spoločnosti - ZVZV = Záväzok 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu) 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

1. Od odberateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2. Od spoločníkov za upísané vlastné imanie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 353
3. Od spoločníkov pri úhrade straty - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
4. Ostatných pohľadávok od spoločníkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
5. Od účastníkov združenia VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
6. Z vydaných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
7. Z prenájmu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374

Zúčtovanie pohľadávky za upísané základné imanie voči spoločníkom, akcionárom, členom družstva pri vzniku emisného ážia

1. Zúčtovanie pohľadávky - IDID = Interný Doklad 353 /
2. Nominálna hodnota upisovaného vkladu - IDID = Interný Doklad / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 , 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
3. Emisné ážio - IDID = Interný Doklad / 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412

Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

1. Ďalšími vkladmi členov družstva - IDID = Interný Doklad 353 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
2. Použitím ostatného kapitálového fondu - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
3. Použitím štatutárnych fondov - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
4. Použitím ostatných fondov - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
5. Zo zisku bežného roku - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
6. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 353 píšeme aj v týchto článkoch

 Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky

20. 02. 2012, Jana Rusnáková 12. Maturitná otázka z účtovníctva - Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky... celý článok


 Účtovanie založenia s.r.o. Účtovanie založenia s.r.o.

17. 09. 2012, Eva Mihalíková Ako sa účtuje založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Praktický návod ... celý článok


 Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 14. Maturitná otázka z účtovníctva - Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 35


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 35 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=353&popis=Pohladavky-za-upisane-vlastne-imanie&i=133

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal