Videokurz Kurzy účtovnictva

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom

Na tomto účte sa účtujú napr. poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, na drobné nákupy v hotovosti, pohľadávka voči zamestnancovi, ak mu bol poskytnutý preddavok na cestovné výdavky a preddavok prevýšil skutočnú výšku výdavkov, uplatnenie náhrady škody voči zamestnancom a pod.

Výber účtovných prípadov s účtom 335

Vrátenie zostatku nevyčerpaného preddavku poskytnutého zamestnancom, spoločnkom a členom - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Preddavky poskytnuté zamestnancom - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Schodok pokladničnej hotovosti zistený pri inventarizácii, predpísaný hmotne zodpovednej osobe - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Vrátenie nepoužitých odberných kariet na odber pohonných látok, telefónnych kariet a iných podobných cenín zamestnancami alebo spoločníkmi účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Schodok cenín pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
Prepadnutie cenín zavinené pracovníkmi - ID   ID = Interný Doklad
Prijaté úhrady pohľadávok od fyzických osôb - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté sumy náhrad mánk a škôd od zamestnancov, spoločníkov a členov družstiev - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poskytnuté preddavky zamestnancom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Predpis úhrad zamestnancom za súkromné telefonické hovory zistené pred zúčtovaním telefónneho účtu - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných knh - ID   ID = Interný Doklad
Poskytnutie cenín zamestnancom - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie spotrebovaných cenín - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na pracovné cesty - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na reprezentačné účely - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na úhradu telekomunikačných a poštovných poplatkov - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na úhradu výdavkov za spotrebovanú energiu - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na prepravné a na rôzne iné služby - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup pohonných hmôt - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie pohľadávo za poskytnuté služby - ID   ID = Interný Doklad
Predpis zmluvných pokút k úhrade - ID   ID = Interný Doklad
Predpis náhrad za zavinené nepodarky vo výrobe - ID   ID = Interný Doklad
Predpis náhrad za škody spôsobené zamestnancami - ID   ID = Interný Doklad
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky voči zamestnancovi - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie použitých odberných kariet na PHL, prípadne iných kariet vydaných preddavkovo - ID   ID = Interný Doklad
Predpis ostatných pokút a penále k náhrade zamestnancovi - ID   ID = Interný Doklad
Zistený schodok v pokladnici. - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Predaj prebytočného materiálu zamestnancovi VFA   VFA = Vydaná faktúra
Predaj prebytočného materiálu zamestnancovi PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Schodok cenín - ID   ID = Interný Doklad
Zrážka zo mzdy zamestnanca za poskytnutý prenájom garáže - ID   ID = Interný Doklad

Prijaté splátky pôžičiek

1. Od zamestnancov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Od spoločníkov a členov družstva - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku (krátkodobé) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Od účastníkov združenia - Z vydaných dlhopisov VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
5. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku (dlhodobé) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
6. Od ostatných subjektov (dlhodobé) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
7. Od ostatných subjektov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Prijaté náhrady za manká a škody od zamestnancov

1. Ak vinník bol zistený a bola zaúčtovaná pohľadávka - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2. Ak vinník bol zistený dodatočne a nebola zaúčtovaná pohľadávka - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad

Spotreba cenín zo zásoby

Poskytnuté pôžičky

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - ID   ID = Interný Doklad
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - ID   ID = Interný Doklad
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - ID   ID = Interný Doklad
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - ID   ID = Interný Doklad
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - ID   ID = Interný Doklad
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - ID   ID = Interný Doklad
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - ID   ID = Interný Doklad
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - ID   ID = Interný Doklad
Príspevok do garančného fondu - ID   ID = Interný Doklad
Doplnkové dôchodkové sporenie - ID   ID = Interný Doklad
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol nižší ako cestovný účet)

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol vyšší ako cestovný účet)

Platba kreditnou kartou

1.Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - ID   ID = Interný Doklad
2. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + ZV   ZV = Záväzok )
3. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - ID   ID = Interný Doklad
4. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
5. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - ID   ID = Interný Doklad
5. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - ID   ID = Interný Doklad
3a. zúčtovanie prebytku - ID   ID = Interný Doklad
3b. zúčtovanie mánk a škôd - ID   ID = Interný Doklad
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - ID   ID = Interný Doklad
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - ID   ID = Interný Doklad
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - ID   ID = Interný Doklad
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Prijaté splátky pôžičiek v hotovosti

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 33

O Účtu 335 píšeme také v těchto článcích

Stravné v roku 2023

20. 08. 2023

Aktuálne sumy stravného pre zamestnancov aj živnostníkov. Stravné ako daňový výdavkov živnostníka.

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 335

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami
6 príkladov
Spustiť test

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 33

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=335&popis=Pohladavky-voci-zamestnancom&i=122

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.