Účet 325 - Ostatné záväzky

Účtujú sa ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napr. odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok vpči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony.

Výber účtovných prípadov s účtom 325

Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky materiálu zistené pri prevzatí, zistené ako rozdiel medzi údajmi na dodacom liste a došlej faktúre, ak príjemca po dohode s dodávateľom rozdiel akceptuje - ID   ID = Interný Doklad
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Nákup zvierat podľa faktúry dodávateľa - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - ID   ID = Interný Doklad
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry dodávateľov za dodávky tovarov - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - ID   ID = Interný Doklad
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Úhrady ostatných záväzkov v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Platby záväzkov voči dodávateľom, záväzkov z uznaných reklamácií - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaplatená náhrada škody obchodným partnerom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrady faktúr dodávateľom platené z bankového úveru priamo - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávky nadobudnuté postúpením (ocenené v obstarávacej cene) - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávka získaná postupením u postupníka - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada záväzku akceptovanou cudzou zmenkou - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na zľavy z uznaných reklamácií - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na bonusy, skontá, rabaty - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na pokuty a penále - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dodávky) - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie náhrad za výdavky realizované účtovnou jednotkou za inú organizáciu - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie súm zrazených z miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie záväzku voči iným účtovným jednotkám za práce vykonané osobami iných organizácií - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zákonných príspevkov cudzím prevádzkovateľom spoločných stravovacích zariadení za stravovanie zamestnancov, spoločníkov a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie náhrad sťahovacích nákladov účtovným jednotkám pri presune pracovníkov - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nájomného za prenajaté priestory - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie faktúr za cestovné náhrady za zamestnancov od dopravných organizácií, organizácií spoločného stravovania a ubytovania alebo vyúčtovanie záväzku na refundáciu iným organizáciám - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nájomného za prenajaté hnuteľné a nehnuteľné veci - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nájomného za používanie spoločných telefónnych centrál a za rôzne telekomunikačné zariadenia - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nákladov za preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie poplatkov za čistenie kanálov, odvoz odpadu, deratizáciu, dezinfekciu a iných poplatkov podobného charakteru - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nákladov na televízne a rozhlasové reklamné vysielania - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie záväzku z príspevku profesijným združeniam a iným podobným inštitúciám - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie poplatkov za inšpekciu a preskúšanie kotlov, výťahov, elektroinštalácie a iných zariadení dozorovaných autorizovanými inštitúciami - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie poistného za škody na majetku, zákonného poistenia, úrazového poistenia a poistenia vozidiel pre zahraničie - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie poplatkov za doklady v styku so zahraničím - ID   ID = Interný Doklad
Náhrady škôd, ktoré účtovné jednotky hradia iným organizáciám z dôvodu svojej zodpovednosti - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nájmu fyzických osôb za hnuteľné a nehnuteľné veci - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zrážok zo miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech iných osôb - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie náhrad fyzickým osobám (zamestnancom) za používanie vlastných nástrojov a náradia - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie záväzkov z náhrad skôd spôsobených škodlivými splodinami iným subjektom - ID   ID = Interný Doklad
Uznané reklamácie v prospech odberateľov po úhrade pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada súm zrazených z miezd v prospech iných účtovných jednotiek - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada nájomného za hnuteľné a nehnuteľné veci - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Odpis premlčaných záväzkov voči obyvateľstvu - ID   ID = Interný Doklad
Odpis záväzkov pri konkurze a vyrovnaní - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Predpis záväzkov voči subjektu, ktorý prevzal záruky za vykonávanie záručných opráv - ID   ID = Interný Doklad
Náklady na pracovné podmienky, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť pri práci - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
Obstaranie tovaru na základe mandátnej zmluvy - ID   ID = Interný Doklad

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Cena tovaru - ID   ID = Interný Doklad

69

3. DPH k dodávke - ID   ID = Interný Doklad

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u neplatiteľa DPH, príp. ak nie je nárok na odpočet DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Cena tovaru - ID   ID = Interný Doklad

69

3. DPH k dodávke - ID   ID = Interný Doklad

69

Poplatky bankám

Poistenie rôzneho druhu

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DO   DO = Dobropis
2. Ak faktúra bola zaplatená DO   DO = Dobropis

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

Účtovanie o vzniku záväzku na emisné kvóty ku dňu ich odovzdania

1. Účtovanie o vzniku záväzku - ID   ID = Interný Doklad
2a. Kladný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - ID   ID = Interný Doklad
2b. Záporný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - ID   ID = Interný Doklad
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - ID   ID = Interný Doklad
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - ID   ID = Interný Doklad
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - ID   ID = Interný Doklad
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - ID   ID = Interný Doklad
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - ID   ID = Interný Doklad
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - ID   ID = Interný Doklad
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - ID   ID = Interný Doklad
Príspevok do garančného fondu - ID   ID = Interný Doklad
Doplnkové dôchodkové sporenie - ID   ID = Interný Doklad
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie nároku na vrátenie spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách, ak bola pohľadávka zaplatená - ID   ID = Interný Doklad
2. Pri reklamáciách, ak pohľadávka nebola zaplatená - ID   ID = Interný Doklad

Vysporiadanie pohľadávky z predčasného končenia finančného prenájmu

1. Odobratie prenajatého majetku - ID   ID = Interný Doklad
2. Ak je zostatok nesplatnej pohľadávky, na úhradu ktorej má prenajímateľ nárok - ID   ID = Interný Doklad

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

Pri predčasnom ukončení finančného prenájmu sa zostatok účtu 474 zúčtuje:

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 32

O Účtu 325 píšeme také v těchto článcích

Účtovanie platieb platobnými kartami

23. 11. 2019

Druhy platobných kariet, účtovanie debetnej platobnej karty, účtovanie kreditnej platobnej karty, účtovanie súkromných platieb konateľa, návod ako na to

Účtovanie spotreby energie

13. 04. 2019

Účtovanie zálohových platieb za energie, vyúčtovacia faktúra za energie, nevyfakturované dodávky za energie, návod ako na to

Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015

Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 325

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 32

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3)

#1  anna 05.03.2012, 06:17

Dobrý deň, chcem sa poradiť kolegyňa previedla sumu z účtu 325 na účet 261 jedná sa o depozitný účet nakoľko 261 sú odberatelia a 325 sú ostatné záväzky od dodavateľov je toto s jej prevodu v poriadku alebo to má ostať u nej na účte pretože depozitný účet je vlastne výdajový a výdaj s príjmom sa nesmie splietať. Prosím o skorú odpoveď nakoľko je to súrne Ďakujem anna

#2  Jana 08.03.2012, 08:41

Dobrý deň anna, 261 nie sú odberatelia, ale Peniaze na ceste.

#3  anna 08.03.2012, 09:12

Dobrý deň jana, to viem aj ja že 261 sú peniaze na ceste moja otázka znela či je to v poriadku pretože po minúle roky sa to tak nerobilo vždy sa to odúčtovalo z 325/221 a teraz zrazu sa to dá na 261( depozitný účet 325 je výdajový účet)

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=325&popis=Ostatne-zavazky&i=118

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.