Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 325 - Ostatné záväzky

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napr. odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok vpči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony.

Výber účtovných prípadov s účtom 325


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Prebytky materiálu zistené pri prevzatí, zistené ako rozdiel medzi údajmi na dodacom liste a došlej faktúre, ak príjemca po dohode s dodávateľom rozdiel akceptuje - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
Nákup zvierat podľa faktúry dodávateľa - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - IDID = Interný Doklad / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 /
Faktúry dodávateľov za dodávky tovarov - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Úhrady ostatných záväzkov v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Platby záväzkov voči dodávateľom, záväzkov z uznaných reklamácií - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaplatená náhrada škody obchodným partnerom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrady faktúr dodávateľom platené z bankového úveru priamo - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231
Pohľadávky nadobudnuté postúpením (ocenené v obstarávacej cene) - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 325
Pohľadávka získaná postupením u postupníka - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 325

Inzercia ∇


Úhrada záväzku akceptovanou cudzou zmenkou - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322
Použitie rezervy na zľavy z uznaných reklamácií - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 325
Použitie rezervy na bonusy, skontá, rabaty - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 325 , 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Použitie rezervy na pokuty a penále - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dodávky) - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 325
Vyúčtovanie náhrad za výdavky realizované účtovnou jednotkou za inú organizáciu - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 325
Vyúčtovanie súm zrazených z miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 325
Vyúčtovanie záväzku voči iným účtovným jednotkám za práce vykonané osobami iných organizácií - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie zákonných príspevkov cudzím prevádzkovateľom spoločných stravovacích zariadení za stravovanie zamestnancov, spoločníkov a pod. - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 325
Vyúčtovanie náhrad sťahovacích nákladov účtovným jednotkám pri presune pracovníkov - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 325
Vyúčtovanie nájomného za prenajaté priestory - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie faktúr za cestovné náhrady za zamestnancov od dopravných organizácií, organizácií spoločného stravovania a ubytovania alebo vyúčtovanie záväzku na refundáciu iným organizáciám - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 325
Vyúčtovanie nájomného za prenajaté hnuteľné a nehnuteľné veci - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie nájomného za používanie spoločných telefónnych centrál a za rôzne telekomunikačné zariadenia - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie nákladov za preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie a pod. - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie poplatkov za čistenie kanálov, odvoz odpadu, deratizáciu, dezinfekciu a iných poplatkov podobného charakteru - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie nákladov na televízne a rozhlasové reklamné vysielania - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie záväzku z príspevku profesijným združeniam a iným podobným inštitúciám - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325
Vyúčtovanie poplatkov za inšpekciu a preskúšanie kotlov, výťahov, elektroinštalácie a iných zariadení dozorovaných autorizovanými inštitúciami - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie poistného za škody na majetku, zákonného poistenia, úrazového poistenia a poistenia vozidiel pre zahraničie - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325
Vyúčtovanie poplatkov za doklady v styku so zahraničím - IDID = Interný Doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 325
Náhrady škôd, ktoré účtovné jednotky hradia iným organizáciám z dôvodu svojej zodpovednosti - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325
Vyúčtovanie nájmu fyzických osôb za hnuteľné a nehnuteľné veci - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 325
Vyúčtovanie zrážok zo miezd zamestnancov a spoločníkov v prospech iných osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 325
Vyúčtovanie náhrad fyzickým osobám (zamestnancom) za používanie vlastných nástrojov a náradia - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325
Vyúčtovanie záväzkov z náhrad skôd spôsobených škodlivými splodinami iným subjektom - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325
Uznané reklamácie v prospech odberateľov po úhrade pohľadávky - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604 / 325
Úhrada súm zrazených z miezd v prospech iných účtovných jednotiek - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrada nájomného za hnuteľné a nehnuteľné veci - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Odpis premlčaných záväzkov voči obyvateľstvu - IDID = Interný Doklad 325 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Odpis záväzkov pri konkurze a vyrovnaní - IDID = Interný Doklad 325 /
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 325 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Predpis záväzkov voči subjektu, ktorý prevzal záruky za vykonávanie záručných opráv - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 325
Náklady na pracovné podmienky, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť pri práci - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
Obstaranie tovaru na základe mandátnej zmluvy - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 325

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
2. Cena tovaru - IDID = Interný Doklad /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u neplatiteľa DPH, príp. ak nie je nárok na odpočet DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325
2. Cena tovaru - IDID = Interný Doklad /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad /

Poplatky bankám

Poplatky banke za služby - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Poplatky za bankové záruky ZVZV = Záväzok 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Depozitné poplatky - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Poistenie rôzneho druhu

Zaplatené poistné súvisiace s podnikateľskou činnosťou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Poistenie hmotného majetku - ZVZV = Záväzok 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie dopravných prostriedkov - ZVZV = Záväzok 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - ZVZV = Záväzok 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Účtovanie o vzniku záväzku na emisné kvóty ku dňu ich odovzdania

1. Účtovanie o vzniku záväzku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 325
2a. Kladný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325
2b. Záporný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 325 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 325
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 325 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 325
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Príspevok do garančného fondu - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Doplnkové dôchodkové sporenie - IDID = Interný Doklad 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) 525 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Zúčtovanie nároku na vrátenie spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách, ak bola pohľadávka zaplatená - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 325
2. Pri reklamáciách, ak pohľadávka nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Vysporiadanie pohľadávky z predčasného končenia finančného prenájmu

1. Odobratie prenajatého majetku - IDID = Interný Doklad 325 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374
2. Ak je zostatok nesplatnej pohľadávky, na úhradu ktorej má prenajímateľ nárok - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

Pri predčasnom ukončení finančného prenájmu sa zostatok účtu 474 zúčtuje:

1. Na účet záväzkov - IDID = Interný Doklad 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 325
2. Prípadne na účet výnosov - IDID = Interný Doklad 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

1. Ak fakúra nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325 /
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 /


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 325 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie platieb platobnými kartami Účtovanie platieb platobnými kartami

23. 11. 2019, Eva Mihalíková Druhy platobných kariet, účtovanie debetnej platobnej karty, účtovanie kreditnej platobnej karty, účtovanie súkromných platieb konateľa, návod ako na to... celý článok


 Účtovanie spotreby energie Účtovanie spotreby energie

13. 04. 2019, Eva Mihalíková Účtovanie zálohových platieb za energie, vyúčtovacia faktúra za energie, nevyfakturované dodávky za energie, návod ako na to... celý článok


 Účtovanie ostatných pohľadávok Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015, Eva Mihalíková Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 32


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 32 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 325

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3)

  1. [ 1] anna 05.03.2012, 06:17

    Dobrý deň, chcem sa poradiť kolegyňa previedla sumu z účtu 325 na účet 261 jedná sa o depozitný účet nakoľko 261 sú odberatelia a 325 sú ostatné záväzky od dodavateľov je toto s jej prevodu v poriadku alebo to má ostať u nej na účte pretože depozitný účet je vlastne výdajový a výdaj s príjmom sa nesmie splietať. Prosím o skorú odpoveď nakoľko je to súrne Ďakujem anna

  1. [ 2] Jana 08.03.2012, 08:41

    Dobrý deň anna, 261 nie sú odberatelia, ale Peniaze na ceste.

  1. [ 3] anna 08.03.2012, 09:12

    Dobrý deň jana, to viem aj ja že 261 sú peniaze na ceste moja otázka znela či je to v poriadku pretože po minúle roky sa to tak nerobilo vždy sa to odúčtovalo z 325/221 a teraz zrazu sa to dá na 261( depozitný účet 325 je výdajový účet)

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=325&popis=Ostatne-zavazky&i=118

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal