Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 323 - Krátkodobé rezervy

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napr. za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, reklamácie, nevyfaktúrované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku.

Výber účtovných prípadov s účtom 323


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nepozná presnú sumu - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Prevzatie materiálu na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 323
Zúčtovanie pasívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 323
Prevzatie tovaru na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - IDID = Interný Doklad / 323
Prevzatie tovaru na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 323
Použitie rezervy na pokuty a penále - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 323
Tvorba rezervy na zľavy pri reklamácii - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602 / 323
Tvorba rezervy na odstupné - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 323
Tvorba rezervy na zľavy, bonusy, skontá, rabaty, ktoré sa týkajú predaných výrobkov, tovarov pred ukončením účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604 / 323
Tvorba rezervy na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky, výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
Tvorba rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 323

Inzercia ∇


Tvorba rezervy na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu nájomcu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
Použitie rezervy na zľavy z uznaných reklamácií - IDID = Interný Doklad 323 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Použitie rezervy na odmeny členov dozorných rád a iných orgánov spoločnosti - IDID = Interný Doklad 323 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Použitie rezervy na bonusy, skontá, rabaty - IDID = Interný Doklad 323 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Použitie rezervy na pokuty a penále - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dodávky) - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Tvorba rezervy na náklady finančného charakteru (napr. účoky z omeškania) - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 323
Použitie rezervy na náklady finančného charakteru - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 323 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Použitie rezervy na odstupné - IDID = Interný Doklad 323 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Zúčtovanie rezrvy na prémie a odmeny, ktorá sa stala riadnym záväzkom - IDID = Interný Doklad 323 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Zúčtovanie nároku na dovolenku z predchádzajúceho roku - IDID = Interný Doklad 323 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Zúčtovanie rezervy na odstupné pri uplatnení nároku - IDID = Interný Doklad 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Tvorba rezervy na prémie a odmeny spoločníkov a členov za bežný rok, ak k súvahovému dňu nie sú známe presné čiastky týchto odmien - IDID = Interný Doklad 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 323
Tvorba rezervy na odmeny členom dozornej rady a iných orgánov za bežný rok, ak k súvahovému dňu nie sú známe presné čiastky týchto odmien - IDID = Interný Doklad 523Účet 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (Nákladový) 523 / 323
Tvorba rezervy na zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania - IDID = Interný Doklad 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 / 323
Tvorba rezervy na ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 323
Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku - IDID = Interný Doklad / 323

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 323

Použitie rezervy na nevyfakturované dodávky

1. Obstarávanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Energie - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
5. Opravy a udržiavanie - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
6. Ostatné nakupované služby - IDID = Interný Doklad 323 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zúčtovanie rezerv na nevyfaktúrované dodávky pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu alebo výšku záväzku

1. Dodávky energie - IDID = Interný Doklad 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 323
2. Ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503 / 323
3. Nevyfaktúrované opravy - IDID = Interný Doklad 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 323
4. Nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 323
5. Emisné kvóty - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
1. Mzdový náklad - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 323
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 323

Tvorba rezervy na nevyplatené odmeny a prémie

1. Predpokladaná suma odmien a prémií - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 323
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 323

Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky

1. Mzdový náklad - IDID = Interný Doklad 323 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 323 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Použitie rezervy na nevyplatené odmeny a prémie

1. Suma odmien a prémií - IDID = Interný Doklad 323 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 323 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu (účtuje sa ako rezerva)

1. Upresnenie sumy nevyfaktúrovanej dodávky v rámci upravujúcej uzávierkovej operácie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
2. Vyúčtovanie záväzku po obdržaní faktúry v nasledujúcom účtovnom období - ZVZV = Záväzok 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - IDID = Interný Doklad 323 / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323 / 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503
3. Na nevyfakturované opravy - IDID = Interný Doklad 323 / 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511
4. Na nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - IDID = Interný Doklad 323 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524
6. Na odstupné - IDID = Interný Doklad 323 / 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527
7. Na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - IDID = Interný Doklad 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - IDID = Interný Doklad 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - IDID = Interný Doklad 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
12. Na dodávky dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 323 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
13. Na dodávky materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3a. zúčtovanie prebytku - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 , 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3b. zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 323
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - IDID = Interný Doklad 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Účtovanie o vzniku záväzku na emisné kvóty ku dňu ich odovzdania

1. Účtovanie o vzniku záväzku - IDID = Interný Doklad 323 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2a. Kladný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2b. Záporný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - IDID = Interný Doklad 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

Prevzatie zvierat na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka neobdržala faktúru

1. Účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 323
2. Účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326

Prémie a odmeny zamestnancov vzťahujúce sa na:

1. Bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Bežné účtovné obdobie vyplatené v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383
3. Ktoré budú vyplatené v budúcom období a účtovná jednotka nevie presnú sumu - tvorba rezervy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 323

Zúčtovanie pasívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh (prevzatý, ale nevyfaktúrovaný tovar)

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad / 323

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

1. Pri spotrebe majetku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Pri darovanom majetku - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
3. Z titulu odcudzenia majetku - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323
4. DPH zaplatená za iného daňovníka (napr. za zamestnancov pri poskytnutí bezodplatného plnenia, príp. plnenia za cenu nižšiu ako obvyklú) - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Pri použití vlastných výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
6. Pri zistenom odcudzení, ak je známy vinník - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Nevyfaktúrované dodávky tovaru zúčtované pri uzatváraní účtovných kníh

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 323


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 323 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie rezervy na nevyčerpanú dovolenku. Účtovanie rezervy na nevyčerpanú dovolenku.

17. 06. 2018, Eva Mihalíková Príncípy a zásady tvorby rezerv na nevyčerpané dovolenky, použitie a zrušenie rezervy na nevyčerpanú dovolenku... celý článok


 Účtovanie nákladov na účte 548 Účtovanie nákladov na účte 548

09. 05. 2016, Eva Mihalíková účtovanie ostatných nákladov, účtovanie na účte 548, účtovanie poistenia, účtovanie trov exekúcie... celý článok


 Účtovanie sociálnych nákladov Účtovanie sociálnych nákladov

10. 10. 2012, Eva Mihalíková Účtovanie nákladov na stravovanie zamestnancov, pracovné podmienky, vzdelávanie, atď. Tvorba sociálneho fondu. ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 32


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 32 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 323

Účtovanie zásob spôsobom B, 10 příkladů spustiť test »
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (9)

 1. [ 1] Mária Marková 19.03.2013, 12:02

  Každý mesiac mi chodí poznámka z účtu 323,že nemám zrealizovanú platbu 119 eur. Netuším o akú platbu by malo ísť a ani neviem ako by som sa k tejto info. dostala.

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 19.03.2013, 13:38

  Na účte 323 sa väčšinou účtujú rezervy na dovolenku, zaúčtovala ste správne vyplatenie všetkých dovoleniek ?

 1. [ 3] Mária Marková 19.03.2013, 17:37

  Dovolenku som vždy platila cestovnej kancelárii v hotovosti, iba raz cez účet. Viete mi poradiť ako sa dostanem k informácii, že o čo vlastne ide? Má 323 kontaktné údaje?Ďakujem

 1. [ 4] Ing. Eva Mihalíková 20.03.2013, 15:47

  neviem presne či sa rozumieme, hovoríme o účtovníctve ? 323 - účet krátkodobých rezerv, napr na dovolenku zamestnancov (nevybratú), tzn. na konci roka ked majú zamestnanci nevyčerpanú dovolenku vytvorí sa rezerva na účte 323 (v účtovníctve) na jej vyplatenie v nasledujúcom roku. Žiadny účet v účtovnictve nema kontaktne udaje neviem presne čo myslite takymito údajmi.

 1. [ 5] Erik Šebest 07.08.2013, 15:03

  Dobrý deň. Chcem sa opytať prečo mi každý deň chodia sms s čisla 323. Čo mam urobiť aby mi prestali chodiť ? Ďakujem.

 1. [ 6] Ing. Eva Mihalíková 13.08.2013, 16:21

  Dobrý deň, tieto sms nemajú určite žiadny súvis s našimi stránkami.

 1. [ 7] Jana Blahová 24.08.2013, 20:39

  Je potrebné účtovať v občianskom združení na konci roka rezervu na nevyčerpané dovolenky ?

 1. [ 8] Ing. Eva Mihalíková 25.08.2013, 09:12

  Záleží od toho či zamestnávate v OZ nejakých ľudí a ako su postavené zmluvy..

 1. [ 9] oskar 16.03.2015, 12:15

  Ako zaúčtujem zrušenie vytvorenej rezervy na odmeny čl. dozornej rady? Tvorba : 523/323 2 000,-€ čerpanie:323/379 1500,-€ nepoužité : ,??? 500,-€ potrebujem to zrušiť

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=323&popis=Kratkodobe-rezervy&i=336

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal