Účet 323 - Krátkodobé rezervy

Účtujú sa rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napr. za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, reklamácie, nevyfaktúrované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku.

Výber účtovných prípadov s účtom 323

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nepozná presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie materiálu na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie pasívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie tovaru na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie tovaru na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na pokuty a penále - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na zľavy pri reklamácii - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na zľavy, bonusy, skontá, rabaty, ktoré sa týkajú predaných výrobkov, tovarov pred ukončením účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na demoláciu budov - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky, výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na zľavy z uznaných reklamácií - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na odmeny členov dozorných rád a iných orgánov spoločnosti - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na bonusy, skontá, rabaty - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na pokuty a penále - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dodávky) - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na náklady finančného charakteru (napr. účoky z omeškania) - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na náklady finančného charakteru - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie rezrvy na prémie a odmeny, ktorá sa stala riadnym záväzkom - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie nároku na dovolenku z predchádzajúceho roku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie rezervy na odstupné pri uplatnení nároku - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na prémie a odmeny spoločníkov a členov za bežný rok, ak k súvahovému dňu nie sú známe presné čiastky týchto odmien - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na odmeny členom dozornej rady a iných orgánov za bežný rok, ak k súvahovému dňu nie sú známe presné čiastky týchto odmien - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku - ID   ID = Interný Doklad

Prevzatie zvierat na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka neobdržala faktúru

1. Účtovná jednotka nevie presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
2. Účtovná jednotka vie presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad

Prémie a odmeny zamestnancov vzťahujúce sa na:

1. Bežné účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bežné účtovné obdobie vyplatené v nasledujúcom roku - ID   ID = Interný Doklad
3. Ktoré budú vyplatené v budúcom období a účtovná jednotka nevie presnú sumu - tvorba rezervy - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie pasívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh (prevzatý, ale nevyfaktúrovaný tovar)

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

Nevyfaktúrované dodávky tovaru zúčtované pri uzatváraní účtovných kníh

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

Použitie rezervy na nevyfakturované dodávky

Zúčtovanie rezerv na nevyfaktúrované dodávky pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu alebo výšku záväzku

Tvorba rezervy na nevyplatené odmeny a prémie

Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky

Použitie rezervy na nevyplatené odmeny a prémie

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu (účtuje sa ako rezerva)

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - ID   ID = Interný Doklad
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Na nevyfakturované opravy - ID   ID = Interný Doklad
4. Na nevyfakturované ostatné služby - ID   ID = Interný Doklad
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
6. Na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
7. Na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - ID   ID = Interný Doklad
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
12. Na dodávky dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
13. Na dodávky materiálu a tovaru - ID   ID = Interný Doklad

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - ID   ID = Interný Doklad
3a. zúčtovanie prebytku - ID   ID = Interný Doklad
3b. zúčtovanie mánk a škôd - ID   ID = Interný Doklad
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - ID   ID = Interný Doklad
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - ID   ID = Interný Doklad
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - ID   ID = Interný Doklad
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Účtovanie o vzniku záväzku na emisné kvóty ku dňu ich odovzdania

1. Účtovanie o vzniku záväzku - ID   ID = Interný Doklad
2a. Kladný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - ID   ID = Interný Doklad
2b. Záporný rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 32

O Účtu 323 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 323

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom B
10 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 32

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (9)

#1  Mária Marková 19.03.2013, 12:02

Každý mesiac mi chodí poznámka z účtu 323,že nemám zrealizovanú platbu 119 eur. Netuším o akú platbu by malo ísť a ani neviem ako by som sa k tejto info. dostala.

#2  Ing. Eva Mihalíková 19.03.2013, 13:38

Na účte 323 sa väčšinou účtujú rezervy na dovolenku, zaúčtovala ste správne vyplatenie všetkých dovoleniek ?

#3  Mária Marková 19.03.2013, 17:37

Dovolenku som vždy platila cestovnej kancelárii v hotovosti, iba raz cez účet. Viete mi poradiť ako sa dostanem k informácii, že o čo vlastne ide? Má 323 kontaktné údaje?Ďakujem

#4  Ing. Eva Mihalíková 20.03.2013, 15:47

neviem presne či sa rozumieme, hovoríme o účtovníctve ? 323 - účet krátkodobých rezerv, napr na dovolenku zamestnancov (nevybratú), tzn. na konci roka ked majú zamestnanci nevyčerpanú dovolenku vytvorí sa rezerva na účte 323 (v účtovníctve) na jej vyplatenie v nasledujúcom roku. Žiadny účet v účtovnictve nema kontaktne udaje neviem presne čo myslite takymito údajmi.

#5  Erik Šebest 07.08.2013, 15:03

Dobrý deň. Chcem sa opytať prečo mi každý deň chodia sms s čisla 323. Čo mam urobiť aby mi prestali chodiť ? Ďakujem.

#6  Ing. Eva Mihalíková 13.08.2013, 16:21

Dobrý deň, tieto sms nemajú určite žiadny súvis s našimi stránkami.

#7  Jana Blahová 24.08.2013, 20:39

Je potrebné účtovať v občianskom združení na konci roka rezervu na nevyčerpané dovolenky ?

#8  Ing. Eva Mihalíková 25.08.2013, 09:12

Záleží od toho či zamestnávate v OZ nejakých ľudí a ako su postavené zmluvy..

#9  oskar 16.03.2015, 12:15

Ako zaúčtujem zrušenie vytvorenej rezervy na odmeny čl. dozornej rady? Tvorba : 523/323 2 000,-€ čerpanie:323/379 1500,-€ nepoužité : ,??? 500,-€ potrebujem to zrušiť

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=323&popis=Kratkodobe-rezervy&i=336

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.