Účet 321 - Dodávatelia

Účtuje sa záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové záväzky.

Výber účtovných prípadov s účtom 321

Nákup zvierat základného stáda a ťažných zvierat na faktúru - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po obstaraní majetku - ID   ID = Interný Doklad
Externé služby súvisiace s obstaraní materiálu - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
Nákup potravín do závodnej jedálne - PFA   PFA = Prijatá faktúra , VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky materiálu zistené pri prevzatí, zistené ako rozdiel medzi údajmi na dodacom liste a došlej faktúre, ak príjemca po dohode s dodávateľom rozdiel akceptuje - ID   ID = Interný Doklad
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Nákup zvierat podľa faktúry dodávateľa - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
Externé dodávky súvisiace s obstaraním zvierat - PFA   PFA = Prijatá faktúra , VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Prebytok zvierat zistený po prevzatí, ak sa faktúra nezhoduje s dodacím listom - ID   ID = Interný Doklad
Storno predošlej faktúry, ak účtovná jednotka odmietla prevziať dodávku - ID   ID = Interný Doklad
Obstaranie strážneho psa dodávateľsky - ID   ID = Interný Doklad
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , PFA   PFA = Prijatá faktúra
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - ID   ID = Interný Doklad
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry dodávateľov za dodávky tovarov - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , PFA   PFA = Prijatá faktúra
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - ID   ID = Interný Doklad
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Úhrady dodávateľských faktúr v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Nákup kolkov, známok, telefónnych kariet, stravných lístkov a iných cenín do zásoby na faktúru - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Platby záväzkov voči dodávateľom, záväzkov z uznaných reklamácií - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrady faktúr dodávateľom platené z bankového úveru priamo - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada pohľadávky zápočtom - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada záväzku dodávateľovi cudzou zmenkou - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prijaté faktúry za dodávky zvierat (okrem zvierat základného stáda) pri spôsobe B účtovania zásob - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Prijaté faktúry za dodávky energie - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Prijaté faktúry za ostatné neskladovateľné dodávky - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Prijaté faktúry za poskytnuté služby - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Nákup cenín na faktúru - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry dodávateľov za nakúpené telefónne karty, stravné lístky a iné ceniny - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Predpis úhrad zamestnancom za súkromné telefonické hovory zistené pred zúčtovaním telefónneho účtu - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry za drobný materiál zúčtovaný do spotreby na základe rozhodnutia účtovnej jednotky - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za nákup kníh, časopisov, kancelárskeho materiálu pri jeho súčasnom odovzdaní do spotreby - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zmluvné pokuty za neodobratie alebo prekročenie dodávok elektrickej energie, plynu a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Faktúra za predmety odovzdané ako dar - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za externé dodávky prác a služieb spojených so zabezpečovaním a obnovou základných funkcií objektov kultúrnych pamiatok - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Vyúčtované cestovné za zamestnancov a sťahovacie náklady - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry za prepravné výkony nákladnej autodopravy - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Náklady na likvidáciu objektov a odvoz odpadu z likvidácie - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za telekomunikačné služby - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za dodávky použité na reprezentačné účely - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Nájomné a požičovné za hnuteľné a nehnuteľné veci - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za stráženie objektov, parkovanie vozidiel a pod. - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za upratovanie, čistenie, odvoz odpadov a pod. - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za poradenské služby, audítorskú činnosť, právne zastupovanie a pod. - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za inzerciu, reklamné relácie a inú reklamu - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za pobyt železničných vozňov - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúry za školenia pracovníkov vykonané inými subjektmi - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Vrátené nepoužité odberné karty dodávateľovi pred uplynutím platnosti - ID   ID = Interný Doklad
Odpis premlčaných záväzkov - ID   ID = Interný Doklad
Odpis záväzkov pri konkurze a vyrovnaní - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada záväzku vlastnou zmenkou dlžníka - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zrážkovej dane z príjmov u platiteľa príjmu pri platbách do zahraničia v súlade so zákonom o dani z príjmov a príslušnou zmluvou o zameszení dvojitého zdanenia - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie inventarizačných rozdielov záväzkov do výnosov - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na pokuty a penále - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada záväzku akceptovanou cudzou zmenkou - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na pokuty a penále - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dodávky) - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na náklady finančného charakteru - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na riadne záväzky po obdržaní faktúry - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Predpis úhrady spoločníkom alebo členom družstva za súkromné telefonické hovory po zúčtovaní telefónneho účtu - ID   ID = Interný Doklad
Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené dodávateľsky - ID   ID = Interný Doklad
Použitie ostatných fondov na rôzne účely uskutočnené dodávateľsky - ID   ID = Interný Doklad
Faktúra za dodávky (účtovanie vrátane DPH) - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zúčtovanie krátkodobého záväzku na záväzok zmenkový - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie prijatej faktúry za externe obstarané ostatné neskladovateľné dodávky - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Náklady na pracovné podmienky, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť pri práci - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
Náklady zabezpečujúce prevádzku rekreačných, športových a telovýchovných zariadení, podnikových bytov - ID   ID = Interný Doklad
Finančný rozdiel vznikajúci pri prijatí alebo poskytnutí preddavku v cudzej mene na dodávku, ktorá je zdaniteľným obchodom - ID   ID = Interný Doklad
Kúpa nehnuteľnosti za účelom jej ďalšieho predaja - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Náklady na opravu a technické zhodnotenie budovy vykonané dodávateľským spôsobom - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Faktúra od dodávateľa za materiál, ktorý sme prevzali na sklad - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Nákup gastrolískov - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Náklady na vzdelávanie a rekvalifikáciu pracovníkov - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Nákup gastrolístov v decembri na január - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Vrátenie(predaj)vratných obalov veľkoobchodu - ID   ID = Interný Doklad
Faktúra za poradenské služby - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zaučtovanie poskytnutého preddavku - ID   ID = Interný Doklad
Predpis poistného - ID   ID = Interný Doklad
Nákup stroja (bez DPH) - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zamestnanci dostali darček á 11,55 - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Poskytnutie preddavkov na obstaranie DNM
Prijatá faktúra zaplatená poskytnutým dlhodobým úverom - VÚÚ
úhrada faktúry z osobného účtu konateľa - ID   ID = Interný Doklad
K 1.1. bola prijatá- PFA   PFA = Prijatá faktúra
Náklady na projektovú prípravu - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Recyklačný poplatok - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Vitamínové balíčky pre zamestnancov - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zúčtovanie poskytnutého preddavku
Servisný poplatok pri nákupe PHM vo faktúre - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Preplatok za energie - PFA   PFA = Prijatá faktúra

Faktúry dodávateľov za externé dodávky materiálu u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná sumy - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Cena dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH k dodávke - ID   ID = Interný Doklad

Prijaté faktúry od dodávateľov za materiál a tovar pri spôsobe B účtovania zásob u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Hodnota materiálu alebo tovaru - ID   ID = Interný Doklad
3. Suma DPH na vstupe - ID   ID = Interný Doklad

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Cena tovaru - ID   ID = Interný Doklad

69

3. DPH k dodávke - ID   ID = Interný Doklad

Faktúry dodávateľov za externé dodávky materiálu u neplatiteľa DPH, prípadne ak nie je nárok na odpočítanie DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Cena materiálu - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH k dodávke - ID   ID = Interný Doklad

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u neplatiteľa DPH, príp. ak nie je nárok na odpočet DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Cena tovaru - ID   ID = Interný Doklad

69

3. DPH k dodávke - ID   ID = Interný Doklad

69

Zvýšenie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy uznaných ťarchopisov investičných dodávateľov

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

Zvýšenie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy uznaných ťarchopisov

Zvýšenie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy uznaných ťarchopisov

Účtovné prípady súvisiace so zateplením domu, vrátane jeho financovania z úveru

Zníženie obstarávacej ceny ODNM o sumy priznaných dobropisov

Zníženie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy priznanných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - ID   ID = Interný Doklad
Samozdanenie dodávky 20% - ID   ID = Interný Doklad
Prevod tovaru na sklad - príjemka
Nárok na odpočet DPH - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Obstaranie stavieb dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. DPH k dodávke, ak platiteľ má nárok na odpočítanie dane - ID   ID = Interný Doklad
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - PFA   PFA = Prijatá faktúra
4. DPH k vedľajším nákladom, ak je nárok na odpočítanie dane - ID   ID = Interný Doklad
5. Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad

Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku

1. Prieskumné, geologické, geodetické práce - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Variantné riešenia projektov, príprava a zabezpčenie výstavby do času uvedenia do užívania - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
3. Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôsdy, za dočasné odňatie pôdy - ID   ID = Interný Doklad
4. Náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskym podnikom - ZV   ZV = Záväzok
5. Doprava vlastnými dopravnými prostridkami - ID   ID = Interný Doklad
6. Náklady na montáž - PFA   PFA = Prijatá faktúra , VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
7. Clo, dovozná prirážka - ZV   ZV = Záväzok
8. Zabezpečovacie a konzervačné práce v prípade dočasného zastavenia investície - PFA   PFA = Prijatá faktúra
9. Dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov uznáva za daňové výdavky - ID   ID = Interný Doklad
10.Zostatková cena stavebného bjektu likvidovaného v dôsledku stavby - ID   ID = Interný Doklad
11. Daň z pridanej hodnoty, u ktorej platiteľ nemá nárok na odpočet - ID   ID = Interný Doklad
12. Daň z pridanej hodnoty, pri ktorej platiteľ dane nemánárok na odpočet alebo si uplatňuje odpočet DPH na vstupe pomocou koeficientu - ID   ID = Interný Doklad
13. Úroky z úverov na obstaranie majetku podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie ODHM dodávateľsky u platiteľa DPH

Zvýšenie stavieb o sumy uznaných ťarchopisov investičných dodávateľov

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka vie sumu

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin (napr. živelná pohroma), ktorá je opraviteľná

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DO   DO = Dobropis
2. Ak faktúra bola zaplatená DO   DO = Dobropis

Zvýšenie obstarávacej ceny softvéru o sumu uznaných dobropisov

Zvýšenie obstarávacej ceny ODHM o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

Zníženie obstarávacej ceny stavieb o sumy priznaných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty stavieb - ID   ID = Interný Doklad

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu (účtuje sa ako rezerva)

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFA   PFA = Prijatá faktúra , PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - ID   ID = Interný Doklad
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty softvéru - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny ODHM o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
3. Náklady na likvidáciu - ID   ID = Interný Doklad
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

Technické zhodnotenie softvéru

Škoda zistená na ODHM, ktorá je opraviteľná

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

Obstaranie dlhodobého hnuteľného majetku na základe zmluvy o finančnom prenájme

Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky

1. Cena dodávky - ID   ID = Interný Doklad
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
3. Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Nadobudnutie stavieb bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prípadné vedľajšie náklady súvisiace s bezodplatným nadobudnutím - ID   ID = Interný Doklad
4. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie materiálu zo zahraničia u platiteľa DPH

1. Cena materiálu - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Vedľajšie náklady - ID   ID = Interný Doklad
3. Clo - ID   ID = Interný Doklad
4. DPH vyrubená colnicou - ID   ID = Interný Doklad
5. Spotrebná daň, ak je nárok na odpočet - ID   ID = Interný Doklad
6. Dovozná prirážka - ID   ID = Interný Doklad
7. DPH pri prenose daňovej povinnosti pri obstaraní materiálu z členského štátu EÚ - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Nákup sadeníc - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - ID   ID = Interný Doklad
4. Spotreba vlastných organických hnojív - ID   ID = Interný Doklad
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - ID   ID = Interný Doklad
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zvýšenie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy uznaných ťarchopisov

Zvýšenie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je opraviteľná

Obstaranie materiálu zo zahraničia u neplatiteľa DPH, prípadne ak platiteľ nemá nárok na odpočítanie DPH

Zníženie obstarávacej ceny pestovateľských celkov trvalých porastov o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov - ID   ID = Interný Doklad

Použitie rezervy na nevyfakturované dodávky

Zníženie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty oceniteľných práv - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty pozemkov - ID   ID = Interný Doklad

Technická rekultivácia vykonaná na vlastných pozemkoch, obstaraná dodávateľsky

1. Faktúra za vykonanú technickú rekultiváciu - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

Škoda na pestovateľských celkoch trvalých porastov z mimoriadnych príčin, ktorá je opraviteľná

Rozdiel medzi reálnou hodnotou dlhodobého majetku nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku

Obstaranie ostatného dlhodobého nehmotného majetku dodávateľsky

Zvýšenie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

Obstaranie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí dodávateľsky u platiteľa DPH

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

1. Ak fakúra nebola zaplatená - ID   ID = Interný Doklad