Účet 315 - Ostatné pohľadávky

Účtujú sa ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napr reklamácie voči dodávateľom, nárokom na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu.

Výber účtovných prípadov s účtom 315

Reklamácie voči dodávateľom pri závadách zistených pri skladovaní materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Úhrady faktúr platené v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Došlé úhrady dobropisov od dodávateľov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nároku na priznané náhrady súdnych poplatkov - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávky za cudzích stravníkov vo vlastnom stravovacom zariadení - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na príspevok na úhradu nákladov vlastnej jedálne od iných subjektov za ich stravníkov - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávka získaná postupením u postupníka - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie pohľadávok za predané licencie - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry za predané zásoby - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry za predaný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtované paušály za záručné opravy - ID   ID = Interný Doklad
Storná vyúčtovaných faktúr - ID   ID = Interný Doklad
Úhrady ostatných pohľadávok - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Predpis úrokov odberateľom - ID   ID = Interný Doklad
Zmluvné pokuty - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávky z titulu škody spôsobenej obchodným partnerom, dodávateľom a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Výnos z predaja pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie náhrad za výdavky realizované účtovnou jednotkou za inú organizáciu - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na refundáciu miezd od inej účtovnej jednotky za jej zamestnancov, ak sa výplaty vyúčtovávajú v účtovnej jednotke, ktorá má cudzích zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na refundáciu miezd od inej účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Dlhodobá pôžička od rôznych subjektov mimo bánk - predpis - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak nevyplývajú zo zmluvných vzťahov - ID   ID = Interný Doklad
Predpis ostatných pokút a penále k náhrade inej fyzickej alebo právnickej osobe - ID   ID = Interný Doklad
Vratné obaly
Predpis nároku na náhradu manka, alebo škody od inej právnickej osoby, ak bola potvrdená výška náhrady
Vyúčtovanie doplatku od forfaitera

Účtovanie platieb cez elektronickú registračnú pokladnicu

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFA   PFA = Prijatá faktúra , PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - ID   ID = Interný Doklad
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Zníženie obstarávacej ceny pestovateľských celkov trvalých porastov o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov - ID   ID = Interný Doklad

Manká a škody zistené pri prevzatí tovaru na sklad

1. Nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
2. Zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
3. Zavinené dodávateľom alebo dopravcom - ID   ID = Interný Doklad
4. Škody z mimoriadnych príčin - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat - ID   ID = Interný Doklad

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

Zníženie obstarávacej ceny ODHM o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

Zníženie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty pozemkov - ID   ID = Interný Doklad

Predaj zmenky (prevod zmenky indosamentom)

Zníženie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty umeleckých diel a zbierok - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty softvéru - ID   ID = Interný Doklad

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

Zníženie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty oceniteľných práv - ID   ID = Interný Doklad

Manká a škody zistené pri prevzatí materiálu na sklad

1. Nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
2. Zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
3. Zavinené dodávateľom alebo dopravcom - ID   ID = Interný Doklad

Vysporiadanie pohľadávky z predčasného končenia finančného prenájmu

1. Odobratie prenajatého majetku - ID   ID = Interný Doklad
2. Ak je zostatok nesplatnej pohľadávky, na úhradu ktorej má prenajímateľ nárok - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny ODNM o sumy priznaných dobropisov

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

Predaj podkladového aktíva (ak ide o kúpnu opciu, napr. predaj dlhopisov)

Zníženie obstarávacej ceny stavieb o sumy priznaných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty stavieb - ID   ID = Interný Doklad

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

Zníženie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy priznanných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí - ID   ID = Interný Doklad

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DO   DO = Dobropis
2. Ak faktúra bola zaplatená DO   DO = Dobropis

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 31

O Účtu 315 píšeme také v těchto článcích

Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015

Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.

Účtovanie zľavy z ceny zásob

24. 11. 2014

Účtovanie zľavy z cien nakúpených/predaných zásob. Účtovanie na strane odberateľa a na strane dodávateľa. Návod ako na to.

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 315

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 31

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=315&popis=Ostatne-pohladavky&i=105

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.