Účet 315 - Ostatné pohľadávky

Účtujú sa ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napr reklamácie voči dodávateľom, nárokom na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu.

Výber účtovných prípadov s účtom 315

Reklamácie voči dodávateľom pri závadách zistených pri skladovaní materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Úhrady faktúr platené v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Došlé úhrady dobropisov od dodávateľov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nároku na priznané náhrady súdnych poplatkov - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávky za cudzích stravníkov vo vlastnom stravovacom zariadení - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na príspevok na úhradu nákladov vlastnej jedálne od iných subjektov za ich stravníkov - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávka získaná postupením u postupníka - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie pohľadávok za predané licencie - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry za predané zásoby - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry za predaný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtované paušály za záručné opravy - ID   ID = Interný Doklad
Storná vyúčtovaných faktúr - ID   ID = Interný Doklad
Úhrady ostatných pohľadávok - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Predpis úrokov odberateľom - ID   ID = Interný Doklad
Zmluvné pokuty - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávky z titulu škody spôsobenej obchodným partnerom, dodávateľom a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Výnos z predaja pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie náhrad za výdavky realizované účtovnou jednotkou za inú organizáciu - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na refundáciu miezd od inej účtovnej jednotky za jej zamestnancov, ak sa výplaty vyúčtovávajú v účtovnej jednotke, ktorá má cudzích zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na refundáciu miezd od inej účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Dlhodobá pôžička od rôznych subjektov mimo bánk - predpis - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak nevyplývajú zo zmluvných vzťahov - ID   ID = Interný Doklad
Predpis ostatných pokút a penále k náhrade inej fyzickej alebo právnickej osobe - ID   ID = Interný Doklad
Vratné obaly
Predpis nároku na náhradu manka, alebo škody od inej právnickej osoby, ak bola potvrdená výška náhrady
Vyúčtovanie doplatku od forfaitera
Zlavový portal-zlava dna

Účtovanie platieb cez elektronickú registračnú pokladnicu

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFA   PFA = Prijatá faktúra , PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - ID   ID = Interný Doklad
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Zníženie obstarávacej ceny ODHM o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

Zníženie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty pozemkov - ID   ID = Interný Doklad

Predaj zmenky (prevod zmenky indosamentom)

Zníženie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty umeleckých diel a zbierok - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty softvéru - ID   ID = Interný Doklad

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

Zníženie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty oceniteľných práv - ID   ID = Interný Doklad

Manká a škody zistené pri prevzatí materiálu na sklad

1. Nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
2. Zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
3. Zavinené dodávateľom alebo dopravcom - ID   ID = Interný Doklad

Vysporiadanie pohľadávky z predčasného končenia finančného prenájmu

1. Odobratie prenajatého majetku - ID   ID = Interný Doklad
2. Ak je zostatok nesplatnej pohľadávky, na úhradu ktorej má prenajímateľ nárok - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny ODNM o sumy priznaných dobropisov

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

Predaj podkladového aktíva (ak ide o kúpnu opciu, napr. predaj dlhopisov)

Zníženie obstarávacej ceny stavieb o sumy priznaných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty stavieb - ID   ID = Interný Doklad

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

Zníženie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy priznanných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí - ID   ID = Interný Doklad

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DO   DO = Dobropis
2. Ak faktúra bola zaplatená DO   DO = Dobropis

Zníženie obstarávacej ceny pestovateľských celkov trvalých porastov o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov - ID   ID = Interný Doklad

Manká a škody zistené pri prevzatí tovaru na sklad

1. Nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
2. Zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
3. Zavinené dodávateľom alebo dopravcom - ID   ID = Interný Doklad
4. Škody z mimoriadnych príčin - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat - ID   ID = Interný Doklad

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 31

O Účtu 315 píšeme také v těchto článcích

Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015

Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.

Účtovanie zľavy z ceny zásob

24. 11. 2014

Účtovanie zľavy z cien nakúpených/predaných zásob. Účtovanie na strane odberateľa a na strane dodávateľa. Návod ako na to.

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 315

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 31

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=315&popis=Ostatne-pohladavky&i=105

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.