Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 311 - Odberatelia

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa pohľadávka voči odberateľovi po splnení dodávky voči odberateľovi. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové pohľadávky.

Výber účtovných prípadov s účtom 311


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Faktúry za dodávky tovaru - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
Opakovaný predaj aktivovaných nákladov na vývoj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
Opakovaný predaj softvéru - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
Úhrady faktúr platené v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 311 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Faktúry za vykonané práce a služby z nevýrobných činností - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Faktúry za vyriešenie úloh technického rozvoja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Predaj odberateľom pri - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
Vyúčtovanie paušálov na záručné opravy - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Vrátenie dodávok výrobkov a tovaru od odberateľa - DODO = Dobropis - 311 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , - 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
Faktúry za predaný materiál - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642
Pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania (ocenené obstarávacou cenou) - IDID = Interný Doklad 311 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Predpis úrokov odberateľom - IDID = Interný Doklad 311 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
Zmluvné pokuty - IDID = Interný Doklad 311 / 644Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 644
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Inzercia ∇


Kurzový zisk pri úhrade pohľadávky v cudzej mene - IDID = Interný Doklad 311 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
Predplatné faktúrované odberateľovi - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Pohľadávky nadobudnuté postúpením (ocenené v obstarávacej cene) - IDID = Interný Doklad 311 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Výnos z postúpenej pohľadávky u postupcu - IDID = Interný Doklad 311 / 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646
Úhrada pohľadávky zmenkou na inkaso - IDID = Interný Doklad 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 311
Odpis postúpenej pohľadávky u postupcu - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311
Odpis pohľadávky z rozhodnutia účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311
Úhrada pohľadávky zápočtom - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 311
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a vyrovnaní - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311
Oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné sumy (zvýšenie výnosov) - IDID = Interný Doklad 311 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
Oprava výnosov minulých období, ak ide o významné sumy (zníženie výnosov) - IDID = Interný Doklad 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 311
Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 311
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391 / 311
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 311
Použitie rezervy na bonusy, skontá, rabaty - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 311
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 / 311
Zúčtovanie záväzku zo spotrebných daní (z piva, vína, liehu, tabaku a tabakových výrobkov, uhľovodíkových palív a mazív) na základe daňových dokladov u platiteľa spotrebnej dane v tuzemsku - IDID = Interný Doklad 311 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Zúčtovanie príjmov budúcich období na príslušné účty pohľadávok v období, s ktorým vecne a časovo súvisia - IDID = Interný Doklad 311 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 / 311
Finančný rozdiel vznikajúci pri prijatí alebo poskytnutí preddavku v cudzej mene na dodávku, ktorá je zdaniteľným obchodom - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 311 , 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Pokuty a penále vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak nevyplývajú zo zmluvných vzťahov - IDID = Interný Doklad 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 645Účet 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 645
Odberateľská faktúra za vykonané práce (priebežná faktúra) - IDID = Interný Doklad 311 / 606Účet 606 - Výnosy za zákazky (Výnosový) 606
Prijata reklamácia (Dobropis) - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 / 311
Zaúčtovanie akceptáciu vlastnej zmenky (odberateľ vystaví zmenku lebo nemá alebo nechce platiť peňažnými prostriedkami a dohodne sa s dodávateľom že zaplatí zmenkou) - VFAVFA = Vydaná faktúra 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 311
Nevymožiteľné pohľadávky - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311
Odkúpenie pohľadávky - VFAVFA = Vydaná faktúra 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 311
Vedenie účtovnítva - PFAPFA = Prijatá faktúra 311 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Predaj e-shopu - webovej stránky (krátkodobý nehmotný majetok) 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641 / 311

Faktúry za splnené dodávky výrobkov, polotovarov vlastnej výroby, vykonané a odovzdané práce a služby u platitieľa DPH

1. Faktúrovaná suma - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 /
2. Výnos z predaja - IDID = Interný Doklad / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
3. DPH za uskutočnené zdaniteľné plnenie - IDID = Interný Doklad / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Predaj nedokončenej výroby

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Zúčtovanie predaného tovaru do spotreby

1. Cena podľa ocenenia na sklade - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2. Tržby z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VFAVFA = Vydaná faktúra 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 311 / 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

1. Od odberateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2. Od spoločníkov za upísané vlastné imanie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
3. Od spoločníkov pri úhrade straty - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
4. Ostatných pohľadávok od spoločníkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
5. Od účastníkov združenia VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
6. Z vydaných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
7. Z prenájmu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374

Predaj vlastných výrobkov

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Predaj polotovarov vlastnej výroby

1. Úbytok - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Poskytnutie dodatočnej zľavy odberateľovi na základe splnenia podmienok

1. Zmluvne dohodnutých - VFAVFA = Vydaná faktúra - 311 / - 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
2. Všeobecných predajných podmienok - VFAVFA = Vydaná faktúra - 311 / - 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

Odplatný predaj pozemku

1. Úbytok pozemku - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
2. Výnos z predaja pozemku - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Predaj pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Predaj zvierat základného stáda a ťažných zvierat

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Vyradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z dôvodu nutnej porážky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026
3. Tržby z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

1. Inkaso - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 311
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 311 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 311

Predaj ODHM ešte neodpísaného

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 311 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 311

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách voči dodávateľovi po úhrade záväzku dodávateľom - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
2. Pri reklamáciách pred úhradou záväzku - IDID = Interný Doklad 311 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
3. Pri daroch - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
4. Pri použití výrobkov na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
5. Pri použití výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
6. Pri mankách a škodách voči tretím osobám - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
7. Pri mankách a škodách (ak neviem vinníka) - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Jednorazový predaj softvéru s vyradením z evidencie

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasívny) 073
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasívny) 073 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Zúčtovanie nároku na vrátenie spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách, ak bola pohľadávka zaplatená - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Pri reklamáciách, ak pohľadávka nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 311

Predaj oceniteľných práv

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasívny) 074
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasívny) 074 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Rozdiel medzi reálnou hodnotou dlhodobého majetku nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku

1. Kladný rozdiel - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
2. Záporný rozdiel - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 311

Predaj ostatného dlhodobého nehmotného majetku

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 079
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 079 / 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Predaj zvierat

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Rozdiel medzi reálnou hodnotou materiálu nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou materiálu

1. Kladný rozdiel - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642
2. Záporný rozdiel - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 311

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za predaj odpadu z likvidácie - IDID = Interný Doklad 311 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Odovzdanie zvierat na nútenú porážku

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Výnos z nútenej porážky - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Predaj nehnuteľnosti

1. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 607Účet 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj (Výnosový) 607
2. Vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 507Účet 507 - Predaná nehnuteľnosť (Nákladový) 507 / 133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133

Predaj stavieb ešte neodpísaných

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Faktúra na predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Odplatný predaj umeleckých diel a zbierok

1. Úbytok z majetku - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Predaj samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí ešte stále neodpísaných

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 311 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie DPH pri vystavených zahraničných faktúrach v príkladoch Účtovanie DPH pri vystavených zahraničných faktúrach v príkladoch

28. 09. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie DPH pri vystavených zahraničných faktúrach, oslobodenie od dane, odberatelia so sídlom v tretích štátoch... celý článok


 Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach v príkladoch Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach v príkladoch

16. 08. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie DPH vystavených faktúrach, pri samozdanení, opravách základu dane... celý článok


 Prenos daňovej povinnosti na faktúre Prenos daňovej povinnosti na faktúre

24. 06. 2016, Eva Mihalíková Účtovanie prenesenej daňovej povinnosti, prenos daňovej povinnosti, náležitosti faktúry pri prenose daňovej povinnosti, daňové priznanie k DPH pri prenose daňovej povinnosti... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 31


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 31 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=311&popis=Odberatelia&i=101

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal