Účet 311 - Odberatelia

Účtuje sa pohľadávka voči odberateľovi po splnení dodávky voči odberateľovi. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové pohľadávky.

Výber účtovných prípadov s účtom 311

Opakovaný predaj aktivovaných nákladov na vývoj - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Opakovaný predaj softvéru - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Úhrady faktúr platené v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry za dodávky tovaru - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Faktúry za vykonané práce a služby z nevýrobných činností - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Faktúry za vyriešenie úloh technického rozvoja - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Predaj odberateľom pri - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Vyúčtovanie paušálov na záručné opravy - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Vrátenie dodávok výrobkov a tovaru od odberateľa - DO   DO = Dobropis
Faktúry za predaný materiál - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania (ocenené obstarávacou cenou) - ID   ID = Interný Doklad
Predpis úrokov odberateľom - ID   ID = Interný Doklad
Zmluvné pokuty - ID   ID = Interný Doklad
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Kurzový zisk pri úhrade pohľadávky v cudzej mene - ID   ID = Interný Doklad
Predplatné faktúrované odberateľovi - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Pohľadávky nadobudnuté postúpením (ocenené v obstarávacej cene) - ID   ID = Interný Doklad
Výnos z postúpenej pohľadávky u postupcu - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada pohľadávky zmenkou na inkaso - ID   ID = Interný Doklad
Odpis postúpenej pohľadávky u postupcu - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky z rozhodnutia účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada pohľadávky zápočtom - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a vyrovnaní - ID   ID = Interný Doklad
Oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné sumy (zvýšenie výnosov) - ID   ID = Interný Doklad
Oprava výnosov minulých období, ak ide o významné sumy (zníženie výnosov) - ID   ID = Interný Doklad
Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na bonusy, skontá, rabaty - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzku zo spotrebných daní (z piva, vína, liehu, tabaku a tabakových výrobkov, uhľovodíkových palív a mazív) na základe daňových dokladov u platiteľa spotrebnej dane v tuzemsku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie príjmov budúcich období na príslušné účty pohľadávok v období, s ktorým vecne a časovo súvisia - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Finančný rozdiel vznikajúci pri prijatí alebo poskytnutí preddavku v cudzej mene na dodávku, ktorá je zdaniteľným obchodom - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak nevyplývajú zo zmluvných vzťahov - ID   ID = Interný Doklad
Odberateľská faktúra za vykonané práce (priebežná faktúra) - ID   ID = Interný Doklad
Prijata reklamácia (Dobropis) - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie akceptáciu vlastnej zmenky (odberateľ vystaví zmenku lebo nemá alebo nechce platiť peňažnými prostriedkami a dohodne sa s dodávateľom že zaplatí zmenkou) - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Nevymožiteľné pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Odkúpenie pohľadávky - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Vedenie účtovnítva - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Predaj e-shopu - webovej stránky (krátkodobý nehmotný majetok)
Tržba z predaja virtuálnej meny VFA   VFA = Vydaná faktúra
Vfa za poskytnuté služby
Vfa za poskytnuté služby
Dodanie materiálu od dodávateľa

Predaj nedokončenej výroby

Zúčtovanie predaného tovaru do spotreby

Faktúry za splnené dodávky výrobkov, polotovarov vlastnej výroby, vykonané a odovzdané práce a služby u platitieľa DPH

1. Faktúrovaná suma - VFA   VFA = Vydaná faktúra
2. Výnos z predaja - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH za uskutočnené zdaniteľné plnenie - ID   ID = Interný Doklad

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

Predaj vlastných výrobkov

Predaj polotovarov vlastnej výroby

Vyradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z dôvodu nutnej porážky

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Predaj ODHM ešte neodpísaného

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

Jednorazový predaj softvéru s vyradením z evidencie

Zúčtovanie nároku na vrátenie spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách, ak bola pohľadávka zaplatená - ID   ID = Interný Doklad
2. Pri reklamáciách, ak pohľadávka nebola zaplatená - ID   ID = Interný Doklad

Predaj oceniteľných práv

Rozdiel medzi reálnou hodnotou dlhodobého majetku nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku

Predaj ostatného dlhodobého nehmotného majetku

Predaj zvierat

Rozdiel medzi reálnou hodnotou materiálu nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou materiálu

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

Odovzdanie zvierat na nútenú porážku

Predaj nehnuteľnosti

Predaj stavieb ešte neodpísaných

Odplatný predaj umeleckých diel a zbierok

Predaj samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí ešte stále neodpísaných

Poskytnutie dodatočnej zľavy odberateľovi na základe splnenia podmienok

1. Zmluvne dohodnutých - VFA   VFA = Vydaná faktúra
2. Všeobecných predajných podmienok - VFA   VFA = Vydaná faktúra

Odplatný predaj pozemku

Predaj pestovateľských celkov trvalých porastov

Predaj zvierat základného stáda a ťažných zvierat

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 31

O Účtu 311 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 311

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zmeniek
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výrobkov
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 31

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=311&popis=Odberatelia&i=101

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.