Účet 311 - Odberatelia

Účtuje sa pohľadávka voči odberateľovi po splnení dodávky voči odberateľovi. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové pohľadávky.

Výber účtovných prípadov s účtom 311

Opakovaný predaj aktivovaných nákladov na vývoj - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Opakovaný predaj softvéru - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Úhrady faktúr platené v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry za dodávky tovaru - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Faktúry za vykonané práce a služby z nevýrobných činností - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Faktúry za vyriešenie úloh technického rozvoja - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Predaj odberateľom pri - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Vyúčtovanie paušálov na záručné opravy - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Vrátenie dodávok výrobkov a tovaru od odberateľa - DO   DO = Dobropis
Faktúry za predaný materiál - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania (ocenené obstarávacou cenou) - ID   ID = Interný Doklad
Predpis úrokov odberateľom - ID   ID = Interný Doklad
Zmluvné pokuty - ID   ID = Interný Doklad
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Kurzový zisk pri úhrade pohľadávky v cudzej mene - ID   ID = Interný Doklad
Predplatné faktúrované odberateľovi - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Pohľadávky nadobudnuté postúpením (ocenené v obstarávacej cene) - ID   ID = Interný Doklad
Výnos z postúpenej pohľadávky u postupcu - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada pohľadávky zmenkou na inkaso - ID   ID = Interný Doklad
Odpis postúpenej pohľadávky u postupcu - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky z rozhodnutia účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada pohľadávky zápočtom - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a vyrovnaní - ID   ID = Interný Doklad
Oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné sumy (zvýšenie výnosov) - ID   ID = Interný Doklad
Oprava výnosov minulých období, ak ide o významné sumy (zníženie výnosov) - ID   ID = Interný Doklad
Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Použitie rezervy na bonusy, skontá, rabaty - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzku zo spotrebných daní (z piva, vína, liehu, tabaku a tabakových výrobkov, uhľovodíkových palív a mazív) na základe daňových dokladov u platiteľa spotrebnej dane v tuzemsku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie príjmov budúcich období na príslušné účty pohľadávok v období, s ktorým vecne a časovo súvisia - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Finančný rozdiel vznikajúci pri prijatí alebo poskytnutí preddavku v cudzej mene na dodávku, ktorá je zdaniteľným obchodom - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak nevyplývajú zo zmluvných vzťahov - ID   ID = Interný Doklad
Odberateľská faktúra za vykonané práce (priebežná faktúra) - ID   ID = Interný Doklad
Prijata reklamácia (Dobropis) - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie akceptáciu vlastnej zmenky (odberateľ vystaví zmenku lebo nemá alebo nechce platiť peňažnými prostriedkami a dohodne sa s dodávateľom že zaplatí zmenkou) - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Nevymožiteľné pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Odkúpenie pohľadávky - VFA   VFA = Vydaná faktúra
Vedenie účtovnítva - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Predaj e-shopu - webovej stránky (krátkodobý nehmotný majetok)
Tržba z predaja virtuálnej meny VFA   VFA = Vydaná faktúra

Predaj nedokončenej výroby

Zúčtovanie predaného tovaru do spotreby

Faktúry za splnené dodávky výrobkov, polotovarov vlastnej výroby, vykonané a odovzdané práce a služby u platitieľa DPH

1. Faktúrovaná suma - VFA   VFA = Vydaná faktúra
2. Výnos z predaja - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH za uskutočnené zdaniteľné plnenie - ID   ID = Interný Doklad

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

Predaj vlastných výrobkov

Predaj polotovarov vlastnej výroby

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Predaj ODHM ešte neodpísaného

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

Jednorazový predaj softvéru s vyradením z evidencie

Zúčtovanie nároku na vrátenie spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách, ak bola pohľadávka zaplatená - ID   ID = Interný Doklad
2. Pri reklamáciách, ak pohľadávka nebola zaplatená - ID   ID = Interný Doklad

Predaj oceniteľných práv

Rozdiel medzi reálnou hodnotou dlhodobého majetku nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku

Predaj ostatného dlhodobého nehmotného majetku

Predaj zvierat

Rozdiel medzi reálnou hodnotou materiálu nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou materiálu

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

Odovzdanie zvierat na nútenú porážku

Predaj nehnuteľnosti

Predaj stavieb ešte neodpísaných

Odplatný predaj umeleckých diel a zbierok

Predaj samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí ešte stále neodpísaných

Poskytnutie dodatočnej zľavy odberateľovi na základe splnenia podmienok

1. Zmluvne dohodnutých - VFA   VFA = Vydaná faktúra
2. Všeobecných predajných podmienok - VFA   VFA = Vydaná faktúra

Odplatný predaj pozemku

Predaj pestovateľských celkov trvalých porastov

Predaj zvierat základného stáda a ťažných zvierat

Vyradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z dôvodu nutnej porážky

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 31

O Účtu 311 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 311

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Doplň doklad k predkontácii
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II
30 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výrobkov
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 31

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=311&popis=Odberatelia&i=101

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.