Účet 221 - Bankové účty

Účtuje sa stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Účtuje sa tu aj vtedy, ak má po dohode s bankou príslušný účet v banke pasívny zostatok, napr. kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver.

Výber účtovných prípadov s účtom 221

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vrátenie poskytnutého preddavku v prípade nesplnenia zmluvy - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Inkaso splatných cenných papierov - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Pôžička účtovnej jednotke v konsolidovanom celku s dobou splatnosti nad jeden rok - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vrátenie poskytnutej pôžičky, prípadne splátky pôžičky - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Pôžička účtovnej jednotke s dobou splatnosti nad jeden rok - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie poskytnutej pôžičky, prípadne splátky pôžičky - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vklad tichého spoločníka - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého finančného majetku platené v hotovosti/na účet (VPD, VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu )
Poplatky trhom pri obstarávaní CP - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada nájomného za podnikateľské priestory - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vklad peňazí v hotovosti (výpis z BÚ) - ID   ID = Interný Doklad
Poskytnutie úveru prevodom na bežný účet - ID   ID = Interný Doklad
Prijaté úhrady pohľadávok od fyzických osôb - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijatý krátkodobý eskontný úver, ak sú k dispozícii výpisy z obidvoch účtov - ID   ID = Interný Doklad
Prijatý dlhodobý eskontný úver, ak sú k dispozícii výpisy z obidvoch účtov - ID   ID = Interný Doklad
Inkasovanie zmenkových pohľadávok - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté dividendy a podiely na zisku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté výnosy z dlhodobého finančného majetku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté výnosy z krátkodobého finančného majetku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijatý peňažný dar - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté sumy náhrad mánk a škôd od zamestnancov, spoločníkov a členov družstiev - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté sumy paušálov na záručné opravy - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Došlé úhrady dobropisov od dodávateľov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijatie vkladu tichého spoločníka - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté platby úrokov z omeškania a zmluvných pokút - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté platby vopred plateného nájomného - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Predaj opcie (kúpnej, predajnej) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vklad individuálneho podnikateľa do podnikania - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Kurzový zisk účtovaný pri uzatváraní účtovných kníh - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté platby dotácií z verejných zdrojov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Výber peňaží z bankového účtu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Platby záväzkov voči dodávateľom, záväzkov z uznaných reklamácií - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poskytnutie prevádzkového preddavku na budúce dodávky - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poskytnuté preddavky zamestnancom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poskytnuté preddavky spoločníkom a členom družstva - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vrátenie prijatého preddavku od odberateľov v prípade, že sa dodávka nerealizovala - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vrátenie prijatého dlhodobého preddavku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Splátky poskytnutých bankových úverov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada dane z nehnuteľností (miestnemu úradu) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada colného dlhu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada záväzkov spoločníkom a členom družstva a komanditistom z titulu priznania podielov na zisku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada dividend akcionárom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Splatenie záväzkov z upísaných cenných papierov a vkladov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Splatenie ostatných krátkodobých záväzkov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Splatenie záväzku z finančného prenájmu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada zmenkového záväzku krátkodobého - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada zmenkového záväzku dlhodobého - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Dotácie vrátené zo štátneho rozpočtu, rozpočtu iných verejných zdrojov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poskytnuté peňažné dary - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Plátené nákladové úroky z úverov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Nájomné platené vopred - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Výber individuálneho podnikateľa na osobnú potrebu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Nákup krátkodobých cenných papierov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Nákup vkladových listov, vkladových certifikátov (CP neurčené na obchodovanie) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Nákup vlastných akcií a vlastných obchodných podielov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Nákup vlastných dlhopisov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Nákup opcií (kúpnych, predajných) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada splatných dlhopisov krátkodobbých, emitovaných účtovnou jednotkou - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada splatných dlhodobých dlhopisov, emitovaných účtovnou jednotkou - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Ďiaľničné poplatky - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Príspevky platené do fondu na podporu zahraničného exportu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaplatená náhrada škody obchodným partnerom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Výplata miezd zamestnancom prostredníctvom bankového účtu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Výplata miezd spoločníkom a členom družstva prostredníctvom bankového účtu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Výplata NP a sociálnych dávok zamestnancom prostredníctvom bankového účtu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Výplata NP a sociálnych dávok spoločníkom a členom družstva prostredníctvom bankového účtu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Náhrada škody spôsobenej zamestnancovi - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Náhrada zamestnancom vo forme odstupného - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Kurzová strata zistená na konci roka pri uzatváraní účtovných kníh z devízových účtov - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Splatenie eskontného úveru z bežného účtu v prípade, že zmenkový dlžník zmenku nezaplatil - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Nákup majetkových cenných papierov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Odkúpenie vlastných akcií za účelom zníženia základného imania - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Nákup ostatných realizovateľných CP - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu , ZV   ZV = Záväzok
Zúčtovanie šeku pripísaním inkasovanej sumy na bežný účet - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vrátenie poskytnutého preddavku - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrady ostatných pohľadávok - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada splatnej zmenky k úhrade v hotovosti, z účtu - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijaté preddavky na budúce dodávky tovarov, prác a služieb, na účet - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada súm zrazených z miezd v prospech iných účtovných jednotiek - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada nájomného za hnuteľné a nehnuteľné veci - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Platenie preddavkov na daň z príjmov v bežnom roku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zrazená daň z príjmov vyberaná zrážkou, ktorá sa započítava za preddavok na daň z príjmov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov a vyššou výslednou daňovou povinnosťou - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Daň zaplatená colnému orgánu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poskytnutie vkladu do združenie formou finančých prostriedkov - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada záväzku z kúpy podniku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada pohľadávky z predaja podniku (časti podniku) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada predplatného za odbornú literatúru - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zúčtovanie časovo rozlíšených úrokov zaplatených vopred - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vyúčtovanie ostatných kapitálových vkladov do obchodných spoločnístí, ktoré nezvyšujú ZI - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zúčtovanie ďalsích zdrojov fondu - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada prvej zvýšenej splátky - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vyplatenie vkladu tichému spoločníkovi - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poskytnutý peňažný dar z bankového účtu - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada opčnej prémie kupujúcim (kúpna aj predajná opcia) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Kúpa opcie bez pôvodného zúčtovania záväzku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Krádež finančných prostriedkov z bankové účtu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada záväzku ostatným členom združenia - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada nákladov spojených s emisiou krátkodobých dlhopisov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Daň z bankových úrokov - VBU   VBÚ = Výpis z bankového účtu
čerpanie rezervy - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Inkaso pohľadávky za výrobky - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
VBÚ: poskytnutie krátkodobej pôžičky podniku v rámci konsolidovaného celku
Úhrada dane z motorových vozidiel - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
úhrada dane z motorových vozidiel - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zloženie zábezpeky na DPH - ID   ID = Interný Doklad
Splatenie časti návratnej pôžičky na účet sociálneho fondu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
úhrada miestnych poplatkou cez banku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Daň z motorových vozidiel platená z účtu
Poskytnutie preddavku na nákup cenných papierov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vyúčtovanie doplatku od forfaitera
Úhrada preddavku dodávateľovi na objednané zariadenie - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zrážková daň z dividend-úhrada VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijatá finančná výpomoc od iného podnikateľa - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Nákup majetkových cenných papierov - akcii VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poplatok za účet v exekúcii - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Odvod spotrebnej dane - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vbu inkaso úrokov z dlhopisov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada vrátenia prevádzkovej dotácie z bankového účtu na základe protokolu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Kreditný úrok
Úhrada dane z motorových vozidiel - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
VBU: Úhrada zmenky na úhradu.

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - ID   ID = Interný Doklad
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - ID   ID = Interný Doklad
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - ID   ID = Interný Doklad
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - ID   ID = Interný Doklad
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - ID   ID = Interný Doklad
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - ID   ID = Interný Doklad
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - ID   ID = Interný Doklad
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - ID   ID = Interný Doklad
Príspevok do garančného fondu - ID   ID = Interný Doklad
Doplnkové dôchodkové sporenie - ID   ID = Interný Doklad
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad

Poplatky bankám

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Úhrady dlhodobých záväzkov

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

Inkaso pohľadávok od daňového úradu

1. Z titulu dane z príjmov (preplatky, vratky daní) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Z titulu nadmerného odpočtu DPH - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Z titulu nepriamych a ostatných (majetkových) daní - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Prijaté splátky pôžičiek

1. Od zamestnancov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Od spoločníkov a členov družstva - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku (krátkodobé) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Od účastníkov združenia - Z vydaných dlhopisov VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
5. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku (dlhodobé) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
6. Od ostatných subjektov (dlhodobé) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
7. Od ostatných subjektov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Splátky ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí

Predaj realizovateľných CP a podielov

Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci

1. Z bankového účtu, v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Dohodnutý úrok - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Predaj podkladového aktíva (ak ide o kúpnu opciu, napr. predaj dlhopisov)

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

Nadobudnutie podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

Predaj krátkodobých majetkových CP na obchodovanie

Prijaté rôzne finančné výpomoci

1. Krátkodobé pôžičky, úvery, výpomoci od iných subjektov (nie od bánk a spoločníkov) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Krátkodobé finančné výpomoci od spoločníkov a členov družstva - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Krátkodobé finančné výpomoci v rámci konsolidovaného celku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Dlhodobé finančné výpomoci od iných subjektov (nie od bánk a od spoločníkov) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
5. Dlhodobé finančné výpomoci v rámci konsolidovaného celku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Predplatné na služby, pri ktorých nastáva zdaniteľné plnenie dňom zaplatenia služby u platiteľa DPH

1. Cena služby - ID   ID = Interný Doklad
2. Suma DPH - ID   ID = Interný Doklad
3. Celková zaplatená suma - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Nadobudnutie ralizovateľných cenných papierov a podielov kúpou v individuálnom obchode v obstarávacej cene

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je vyššia ako menovitá hodnota istiny

Prijatý krátkodobý úver na účet

Peňažné prostriedky vložené účastníkom združenia

1. Účtované u správcu združenia - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Účtované u účastníka združenia - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Nákup dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti v individuálnom obchode, v anonymnom obchode, ocenených obstarávacou cenou

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je nižšia ako menovitá hodnota istiny

Prijatý dlhodobý bankový úver

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Poskytnuté pôžičky

Inkaso splatných kupónových dlhopisov

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Platba kreditnou kartou

1.Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - ID   ID = Interný Doklad
2. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + ZV   ZV = Záväzok )
3. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - ID   ID = Interný Doklad
4. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
5. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - ID   ID = Interný Doklad
5. Platba kreditnou kartou VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je opraviteľná

Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

Vrátenie pôžičky, splátka pôžičky v cudzej mene na devízový účet

Úhrada zmenky v cudzej mene

Prijaté sumy dotácií investičných aj prevádzkových

Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom

Upísané základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu - ID   ID = Interný Doklad
Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou - ID   ID = Interný Doklad
Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova) - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením spoločnosti - ZV   ZV = Záväzok
Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu )

Predaj podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom

1. Úbytok podielových CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
2. Výnos z predaja - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi (napr. po ukončení zmluvy)

1. Príjem peňaží na účet - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Hodnota vloženého vkladu - ID   ID = Interný Doklad
3. Podiel tichého spoločníka na zisku - ID   ID = Interný Doklad

Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

1. Úbytok podielových CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
2. Výnos z predaja - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi - zníženého o podiel na strate

1. Príjem peňaží na bežný účet - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Hodnota vloženého vkladu - ID   ID = Interný Doklad
3. Podiel tichého spoločníka na strate - ID   ID = Interný Doklad

Pripoistenie zamestnancov, spoločníkov, členov družstva a komandtitistov v k.s. zo záväzkov sociálneho fondu

Prijaté platby za už odpísané pohľadávky

Účtovné prípady súvisiace so zateplením domu, vrátane jeho financovania z úveru

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Poistenie rôzneho druhu

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFA   PFA = Prijatá faktúra , PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - ID   ID = Interný Doklad
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Finančné vysporiadanie pri realizácii zmluvy