Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 221 - Bankové účty

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Účtuje sa tu aj vtedy, ak má po dohode s bankou príslušný účet v banke pasívny zostatok, napr. kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver.

Výber účtovných prípadov s účtom 221


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Daň z bankových úrokov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 221
Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 , 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051
Vrátenie poskytnutého preddavku v prípade nesplnenia zmluvy - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
Inkaso splatných cenných papierov - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Pôžička účtovnej jednotke v konsolidovanom celku s dobou splatnosti nad jeden rok - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Vrátenie poskytnutej pôžičky, prípadne splátky pôžičky - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066
Pôžička účtovnej jednotke s dobou splatnosti nad jeden rok - IDID = Interný Doklad 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Vrátenie poskytnutej pôžičky, prípadne splátky pôžičky - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
Vklad tichého spoločníka - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069 / 221
Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého finančného majetku platené v hotovosti/na účet (VPD, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu) 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Poplatky trhom pri obstarávaní CP - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 / 221
Úhrada nájomného za podnikateľské priestory - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 221 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Vklad peňazí v hotovosti (výpis z BÚ) - IDID = Interný Doklad 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
Poskytnutie úveru prevodom na bežný účet - IDID = Interný Doklad 221 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 , 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Inzercia ∇


Prijaté úhrady pohľadávok od fyzických osôb - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Prijatý krátkodobý eskontný úver, ak sú k dispozícii výpisy z obidvoch účtov - IDID = Interný Doklad 221 / 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232
Prijatý dlhodobý eskontný úver, ak sú k dispozícii výpisy z obidvoch účtov - IDID = Interný Doklad 221 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Inkasovanie zmenkových pohľadávok - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
Prijaté dividendy a podiely na zisku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 , 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Prijaté výnosy z dlhodobého finančného majetku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Prijaté výnosy z krátkodobého finančného majetku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
Prijatý peňažný dar - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prijaté sumy náhrad mánk a škôd od zamestnancov, spoločníkov a členov družstiev - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 , 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Prijaté sumy paušálov na záručné opravy - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Došlé úhrady dobropisov od dodávateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Prijatie vkladu tichého spoločníka - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Prijaté platby úrokov z omeškania a zmluvných pokút - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 644Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 644 , 645Účet 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 645
Prijaté platby vopred plateného nájomného - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661
Predaj opcie (kúpnej, predajnej) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377
Vklad individuálneho podnikateľa do podnikania - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Kurzový zisk účtovaný pri uzatváraní účtovných kníh - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
Prijaté platby dotácií z verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347
Výber peňaží z bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 221
Platby záväzkov voči dodávateľom, záväzkov z uznaných reklamácií - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 221
Poskytnutie prevádzkového preddavku na budúce dodávky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 / 221
Poskytnuté preddavky zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 221
Poskytnuté preddavky spoločníkom a členom družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 221
Vrátenie prijatého preddavku od odberateľov v prípade, že sa dodávka nerealizovala - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 / 221
Vrátenie prijatého dlhodobého preddavku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 / 221
Splátky poskytnutých bankových úverov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 , 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 / 221
Úhrada dane z nehnuteľností (miestnemu úradu) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221
Úhrada colného dlhu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
Úhrada záväzkov spoločníkom a členom družstva a komanditistom z titulu priznania podielov na zisku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364 / 221
Úhrada dividend akcionárom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364 / 221
Splatenie záväzkov z upísaných cenných papierov a vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 221
Splatenie ostatných krátkodobých záväzkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
Splatenie záväzku z finančného prenájmu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 221
Úhrada zmenkového záväzku krátkodobého - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 , 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221
Úhrada zmenkového záväzku dlhodobého - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478 , 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221
Dotácie vrátené zo štátneho rozpočtu, rozpočtu iných verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 / 221
Poskytnuté peňažné dary - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 221
Plátené nákladové úroky z úverov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221
Nájomné platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221
Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 221
Výber individuálneho podnikateľa na osobnú potrebu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 221
Nákup krátkodobých cenných papierov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu / 221
Nákup vkladových listov, vkladových certifikátov (CP neurčené na obchodovanie) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 221
Nákup vlastných akcií a vlastných obchodných podielov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252 / 221
Nákup vlastných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 255Účet 255 - Vlastné dlhopisy (Aktívny) 255 / 221
Nákup opcií (kúpnych, predajných) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376 / 221
Úhrada splatných dlhopisov krátkodobbých, emitovaných účtovnou jednotkou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 / 221
Úhrada splatných dlhodobých dlhopisov, emitovaných účtovnou jednotkou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 221
Ďiaľničné poplatky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 221
Príspevky platené do fondu na podporu zahraničného exportu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 221
Zaplatená náhrada škody obchodným partnerom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
Výplata miezd zamestnancom prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 221
Výplata miezd spoločníkom a členom družstva prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 221
Výplata NP a sociálnych dávok zamestnancom prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 221
Výplata NP a sociálnych dávok spoločníkom a členom družstva prostredníctvom bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 221
Náhrada škody spôsobenej zamestnancovi - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 / 221
Náhrada zamestnancom vo forme odstupného - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 221
Kurzová strata zistená na konci roka pri uzatváraní účtovných kníh z devízových účtov - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 221
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 221
Splatenie eskontného úveru z bežného účtu v prípade, že zmenkový dlžník zmenku nezaplatil - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232 / 221
Nákup majetkových cenných papierov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251 / 221 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Odkúpenie vlastných akcií za účelom zníženia základného imania - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Nákup ostatných realizovateľných CP - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, ZVZV = Záväzok 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 / 221 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Zúčtovanie šeku pripísaním inkasovanej sumy na bežný účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
Vrátenie poskytnutého preddavku - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314
Úhrady ostatných pohľadávok - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Úhrada splatnej zmenky k úhrade v hotovosti, z účtu - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Prijaté preddavky na budúce dodávky tovarov, prác a služieb, na účet - IDID = Interný Doklad 221 / 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324
Úhrada súm zrazených z miezd v prospech iných účtovných jednotiek - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 221
Úhrada nájomného za hnuteľné a nehnuteľné veci - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 221
Platenie preddavkov na daň z príjmov v bežnom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221
Zrazená daň z príjmov vyberaná zrážkou, ktorá sa započítava za preddavok na daň z príjmov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221
Úhrada rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov a vyššou výslednou daňovou povinnosťou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221
Daň zaplatená colnému orgánu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
Poskytnutie vkladu do združenie formou finančých prostriedkov - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Úhrada záväzku z kúpy podniku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372 / 221
Úhrada pohľadávky z predaja podniku (časti podniku) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 371Účet 371 - Pohľadávky z predaja podniku (Aktívny) 371
Úhrada predplatného za odbornú literatúru - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Zúčtovanie časovo rozlíšených úrokov zaplatených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221
Vyúčtovanie ostatných kapitálových vkladov do obchodných spoločnístí, ktoré nezvyšujú ZI - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
Zúčtovanie ďalsích zdrojov fondu - IDID = Interný Doklad 221 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
Úhrada prvej zvýšenej splátky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 221
Vyplatenie vkladu tichému spoločníkovi - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Poskytnutý peňažný dar z bankového účtu - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 221
Úhrada opčnej prémie kupujúcim (kúpna aj predajná opcia) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
Kúpa opcie bez pôvodného zúčtovania záväzku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376 / 221
Krádež finančných prostriedkov z bankové účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 569Účet 569 - Manká a škody na finančnom majetku (Nákladový) 569 / 221
Úhrada záväzku ostatným členom združenia - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 368Účet 368 - Záväzky voči účastníkom združenia (Pasívny) 368 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Úhrada nákladov spojených s emisiou krátkodobých dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 221
čerpanie rezervy - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451 / 221
Inkaso pohľadávky za výrobky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601
VBÚ: poskytnutie krátkodobej pôžičky podniku v rámci konsolidovaného celku 221 / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351
Úhrada dane z motorových vozidiel - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221
úhrada dane z motorových vozidiel - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221
Zloženie zábezpeky na DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 221
Splatenie časti návratnej pôžičky na účet sociálneho fondu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
úhrada miestnych poplatkou cez banku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221
Daň z motorových vozidiel platená z účtu 531Účet 531 - Daň z motorových vozidiel (Nákladový) 531 / 221
Poskytnutie preddavku na nákup cenných papierov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 / 221
Vyúčtovanie doplatku od forfaitera 221 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Úhrada preddavku dodávateľovi na objednané zariadenie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 / 221
Zrážková daň z dividend-úhrada VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 221
Prijatá finančná výpomoc od iného podnikateľa - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249
Nákup majetkových cenných papierov - akcii VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259 / 221
Poplatok za účet v exekúcii - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 221
Odvod spotrebnej dane - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Príspevok do garančného fondu - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Doplnkové dôchodkové sporenie - IDID = Interný Doklad 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) 525 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Poplatky bankám

Poplatky banke za služby - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 221
Poplatky za bankové záruky ZVZV = Záväzok 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Depozitné poplatky - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

1. Inkaso - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

Úhrady dlhodobých záväzkov

1. Z bežného účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 221
2. Zmenkou na inkaso - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
3. Dlhodobou zmenkou k úhrade - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478
4. Dlhodobým úverom - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

1. Od odberateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2. Od spoločníkov za upísané vlastné imanie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
3. Od spoločníkov pri úhrade straty - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
4. Ostatných pohľadávok od spoločníkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
5. Od účastníkov združenia VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
6. Z vydaných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
7. Z prenájmu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374

Inkaso pohľadávok od daňového úradu

1. Z titulu dane z príjmov (preplatky, vratky daní) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341
2. Z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
3. Z titulu nadmerného odpočtu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
4. Z titulu nepriamych a ostatných (majetkových) daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Prijaté splátky pôžičiek

1. Od zamestnancov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
2. Od spoločníkov a členov družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
3. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku (krátkodobé) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351
4. Od účastníkov združenia - Z vydaných dlhopisov VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
5. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku (dlhodobé) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066
6. Od ostatných subjektov (dlhodobé) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
7. Od ostatných subjektov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378

Splátky ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí

1. Od spoločníkov a členov družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 221
2. V rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471 / 221
3. Od ostatných subjektov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 221

Predaj realizovateľných CP a podielov

1. Úbytok realitovateľných CP a vkladov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063
3a. Zrušenie oceňovacieho rozidelu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
3b. Zrušenie oceňovacieho rozidelu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668
2. Výnos z predaja - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci

1. Z bankového účtu, v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
2. Dohodnutý úrok - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221

Predaj podkladového aktíva (ak ide o kúpnu opciu, napr. predaj dlhopisov)

1. Výnos z predaja CP - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 , 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661
2. Úbytok dlhopisov z majetku - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

1. Suma istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 /
2. Cena obstarania - IDID = Interný Doklad / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
3. Úrokový výnos - IDID = Interný Doklad / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
4. Vedľajšie náklady obstarania - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

Nadobudnutie podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

1. Zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamym nákupom - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
3. Z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

Predaj krátkodobých majetkových CP na obchodovanie

1. Vyradenie z krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251
2. Výnos z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Prijaté rôzne finančné výpomoci

1. Krátkodobé pôžičky, úvery, výpomoci od iných subjektov (nie od bánk a spoločníkov) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249
2. Krátkodobé finančné výpomoci od spoločníkov a členov družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
3. Krátkodobé finančné výpomoci v rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
4. Dlhodobé finančné výpomoci od iných subjektov (nie od bánk a od spoločníkov) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
5. Dlhodobé finančné výpomoci v rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471

Predplatné na služby, pri ktorých nastáva zdaniteľné plnenie dňom zaplatenia služby u platiteľa DPH

1. Cena služby - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 /
2. Suma DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /
3. Celková zaplatená suma - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu / 221

Nadobudnutie ralizovateľných cenných papierov a podielov kúpou v individuálnom obchode v obstarávacej cene

1. Zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamym nákupom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
3. Z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je vyššia ako menovitá hodnota istiny

1. Menovitá hodnota istiny - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
2. Úrokový výnos - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
3. Rozdiel medzi obstrávacou cenou a istinou - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

Prijatý krátkodobý úver na účet

1. Výpis z bežného účtu - IDID = Interný Doklad 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231

Peňažné prostriedky vložené účastníkom združenia

1. Účtované u správcu združenia - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 398Účet 398 - Spojovací účet pri združení (S premenlivým zostatkom) 398
2. Účtované u účastníka združenia - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 398Účet 398 - Spojovací účet pri združení (S premenlivým zostatkom) 398 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221

Nákup dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti v individuálnom obchode, v anonymnom obchode, ocenených obstarávacou cenou

1. Prostredníctvom kalkulačného pčtu obstarania - IDID = Interný Doklad 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamo z preddavku - IDID = Interný Doklad 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
3. Priamo bez preddavku - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je nižšia ako menovitá hodnota istiny

1. Obstarávacia cena - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
2. Úrokový výnos - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
3. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a istinou - IDID = Interný Doklad 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Prijatý dlhodobý bankový úver

1. Výpis z bežného účtu - IDID = Interný Doklad 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 221
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Poskytnuté pôžičky

1. Zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 221
2. Spoločníkom a členom družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 221
3. Krátkodobé podnikom v konsolidovanom celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351 / 221
4. Ostatným subjektom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 221

Inkaso splatných kupónových dlhopisov

1. Podiel istiny - IDID = Interný Doklad 221 / 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065
2. Podiel alikvotného úrokového výnosu z predchádzajúcich rokov - IDID = Interný Doklad 221 / 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065
3. Podiel alikvotného úrokového výnosu v roku splatnosti - IDID = Interný Doklad 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

1. Inkaso - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Platba kreditnou kartou

1.Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 221
2. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 221
3. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + ZVZV = Záväzok) 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221
4. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
4. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 221
5. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231
5. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 / 221

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je opraviteľná

1. Účtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2a. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2b. Oprava dodávateľským spôsobom - úhrada faktúry - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221
3a. Vysporiadanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - storno zápisu - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vysporiadanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom obodbí - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

1. Vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221
2. Platené pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221
3. Platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221

Vrátenie pôžičky, splátka pôžičky v cudzej mene na devízový účet

1. Vrátenie pôžičky alebo splátky pôžičky v cudzej mene - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067

Úhrada zmenky v cudzej mene

1. Úhrada - IDID = Interný Doklad 221 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312

Prijaté sumy dotácií investičných aj prevádzkových

1. Zo štátneho rozpočtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346
2. Z iných verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom

Upísané základné imanie - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova) - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením spoločnosti - ZVZV = Záväzok 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu) 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221

Predaj podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom

1. Úbytok podielových CP a podielov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668
2. Výnos z predaja - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi (napr. po ukončení zmluvy)

1. Príjem peňaží na účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 /
2. Hodnota vloženého vkladu - IDID = Interný Doklad / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069
3. Podiel tichého spoločníka na zisku - IDID = Interný Doklad / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665

Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

1. Úbytok podielových CP a podielov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668
2. Výnos z predaja - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

1. Z bežného účtu, v hotovosti - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
2. Z úveru (Výpis z úverového účtu) - IDID = Interný Doklad 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 , 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
3. Z devízového účtu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051 / 221

Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

1. Vzťahujúcich sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221
2. Platených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221
3. Platených pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221

Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi - zníženého o podiel na strate

1. Príjem peňaží na bežný účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 /
2. Hodnota vloženého vkladu - IDID = Interný Doklad / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069
3. Podiel tichého spoločníka na strate - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 /

Pripoistenie zamestnancov, spoločníkov, členov družstva a komandtitistov v k.s. zo záväzkov sociálneho fondu

1. Zúčtovanie záväzku - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
2. Úhrada z peňažných prostriedkov sociálneho fondu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 221

Prijaté platby za už odpísané pohľadávky

1. Ak ide o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
2. Ak nejde o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Účtovné prípady súvisiace so zateplením domu, vrátane jeho financovania z úveru

Platby do fondu prijaté od vlastníkov bytov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412
Náklady na opravu spoločných častí domu - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Úhrada prijatej faktúry 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221
Použitie fondu 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 /
Úhrada faktúry (hradená z úveru) - VÚÚ 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Úrok z úveru 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Splátka úveru vrátane úroku v sume 5 000 € 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 / 221
Použitie fondu v sume 5000+výška úroku 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 /

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

1. Z bežného účtu, v hotovosti - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
2. Z úveru (Výpis z úverového účtu) - IDID = Interný Doklad 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 , 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
3. Z devízového účtu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 / 221

Poistenie rôzneho druhu

Zaplatené poistné súvisiace s podnikateľskou činnosťou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 221
Poistenie hmotného majetku - ZVZV = Záväzok 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie dopravných prostriedkov - ZVZV = Záväzok 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poistenie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - ZVZV = Záväzok 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFAPFA = Prijatá faktúra, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

Finančné vysporiadanie pri realizácii zmluvy

1. Prijatá úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zisk z derivátovej operácie pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
3. Zaplatená úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 221
4. Náklady na derivátovú operáciu pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 221

Prijaté úroky z bežných a vkladových účtov, z poskytnutých pôžičiek

1. Prijaté v bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
2. Prijaté vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
3. Z termínovaných krátkodobých vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
4. Z dlhodobých termínovaných vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
5. Z vkladových listov a vkladových certifikátov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Štátne príspevkové organizácie

Tvorba opravných položiek (príspevkové organizácie) k pohľadávkam vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391
Tvorba opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku vyplývajúca z mimoriadnych činností (príspevkové organizácie) 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092
Tvorba opravných položiek k zásobám (príspevkové organizácie) vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191
Nárok na dotáciu - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 /
Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Inkaso dotácie na bankový účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína - IDID = Interný Doklad / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Sankcie za nesprávne použitie dotácie - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého finančného majetku

1. Z bežného účtu, v hotovosti - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
2. Z úveru (Výpis z úverového účtu) - IDID = Interný Doklad 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 , 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
3. Z devízového účtu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 / 221

Pokuty, penále a sankcie

Pokuty a penále platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Poplatky platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Súdne, správne, miestne poplatky platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Pokuty a sankcie týkajúce sa bežného účtovného obdobia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 221
Pokuty a penále od zdravotných poisťovní - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Pokuty a penále od sociálnej poisťovne - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Pokuty a penále za znečistenie ovzdušia - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty a penále za nezaplatenie poplatku za odvoz odpadov - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Pokuty za oneskorenú úhradu poplatku za odvoz odpadov - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Predpis sankcie pri nesprávnom použití dotácie - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Emisia dlhopisov predávaných v menovitej hodnote

1. Vydanie dlhopisov - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473
2. Predaj dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
3. Úrokový výnos z dlhopisov - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zrážková daň z úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Vrátenie pokút a sankcií neoprávnených alebo odpustených

1. V bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545
2a. V nasledujúcom účtovnom období - ak ide o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2b. V nasledujúcom účtovnom období - ak nejde o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - IDID = Interný Doklad / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Samozdanenie dodávky 20% - IDID = Interný Doklad 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
Prevod tovaru na sklad - príjemka 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 /
Nárok na odpočet DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

1. Zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamym nákupom - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221
3. Z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

Poskytnutie eskontného úveru

1. Výpis z bežného účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232
3. Zúčtovanie úveru po prijatí avíza banky o úhrade zmenky zmenkovým dlžníkom - IDID = Interný Doklad 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232 / 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313

Prijaté preddavky od odberateľov na budúce dodávky tovarov, prác a služieb

1. Krátkodobé - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324
2. Dlhodobé - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475
3. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471

Predaj dlhopisov diskontovaných

2. Vyplatený úrokový výnos v bežnom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
1. Predaj - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
3. Zrážková daň (zrazená pri výplate výnosu) - IDID = Interný Doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
4. Úrok vyplatený v nasledujúcom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
4. Zrážková daň (zrazená pri výplate výnosu) - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Inkasovanie krátkodobých dlhových cenných papierov

1. Hodnota istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
2. Úrokový výnos - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 / 221
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 221
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 221
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 221
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 221 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie finančného príspevku na stravovanie Účtovanie finančného príspevku na stravovanie

10. 05. 2021, Eva Mihalíková Účtovanie finačného príspevku na stravovanie, finančný príspevok na stravovanie od marca 2021, účtovanie stravného. ... celý článok


 Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci"

12. 12. 2020, Eva Mihalíková Účtovanie dotácií na mzdy, účtovanie prvej pomoci podnikateľom, účtovanie dotácií z úradu práce, zdanenie dotácii. ... celý článok


 Účtovanie stravných lístkov – príklad z praxe Účtovanie stravných lístkov – príklad z praxe

28. 10. 2016, Eva Mihalíková Ako účtovať stravné lístky ? Príklad z praxe, užitočný návod ako na to. ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 22


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 22 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 221

Obchodné spoločnosti, 9 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku, 6 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie časového rozlíšenia, 15 příkladů spustiť test »

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (6)

 1. [ 1] Noskovičová 12.01.2015, 15:13

  Dobrý deň Chcela by som Vás poprosiť o radu ako zaúčtujem : Manželka podnikateľa vložila so svojho súkromného účtu na účet manžela vedený na firmu vklad ako zaúčtujem tento príjem. Ďakujem.

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 27.01.2015, 11:18

  Dobrý deň, 365/221.

 1. [ 3] eletom 09.03.2015, 14:45

  Dobrý deň,ako zaúčtujem výber z bankomatu.Ďakujem

 1. [ 4] jankadur 21.06.2016, 09:19

  Dobrý deň, môžete mi prosím poradiť, ako zaúčtujem čerpanie z bankovej záruky (v náš prospech 221/...). Záruka bola na stavbu a čerpanie z dôvodu odstránenia závad. Ďakujem

 1. [ 5] Michal Knap 19.12.2016, 20:14

  Dobrý deň ako zaučtovať prijate nemocenské dávky SZČO učtujúci v PU. Ďakujem

 1. [ 6] alenalate 02.10.2020, 11:06

  Dobrý deň, prosím Vás, máme firemný účet v primabanke, vedieme Pu. Ako správne zaučtovať odmenu za zostatok na učte? 6,90 221 -6,90 568 alebo 6,90 221/ 6.. Ďakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=221&popis=Bankove-ucty&i=87

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal