Účet 211 - Pokladnica

Účtuje sa tu stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, napr. poukážky na odber tovaru a služieb. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozitá, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcovi. Stav peňazí v pokladnici sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Peniaze v hotovosti zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely a šeky vydané na použitie, sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo spoločníkom. Na analytickách účtoch sa sleduje stav a pohyb valút, šekov, poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien.

Výber účtovných prípadov s účtom 211

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vrátenie poskytnutého preddavku v prípade nesplnenia zmluvy - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Inkaso splatných cenných papierov - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Pôžička účtovnej jednotke v konsolidovanom celku s dobou splatnosti nad jeden rok - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vrátenie poskytnutej pôžičky, prípadne splátky pôžičky - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Pôžička účtovnej jednotke s dobou splatnosti nad jeden rok - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie poskytnutej pôžičky, prípadne splátky pôžičky - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého finančného majetku platené v hotovosti/na účet (VPD, VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu )
Nákup potravín do závodnej jedálne - PFA   PFA = Prijatá faktúra , VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Externé dodávky súvisiace s obstaraním zvierat - PFA   PFA = Prijatá faktúra , VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Nákup tovaru v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , PFA   PFA = Prijatá faktúra
Nákup tovaru v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Výber peňazí z bankového účtu do pokladnice - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Tržby za tovar, výrobky v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Tržby za práce, služby v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Príjem šekov namiesto hotových peňazí pri predaji výrobkov, tovarov - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Tržby v hotovosti za poskytnuté služby v zariadeniach účtovnej jednotky pre zamestnancov alebo verejnosť - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Tržby prijaté v hotovosti, ktoré sú súčasťou ostatných prevádzkových činností - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Tržby prijaté v hotovosti za poskytnuté mimoriadne služby, ktoré nie sú súčasťou predmetu činností účtovnej jednotky - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Tržby za predaj dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Tržby za predaj materiálu - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Nájomné prijaté v hotovosti za užívanie podnikových bytov, ubytovní a pod. od iných PO alebo FO - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Vopred prijaté nájomné v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Tržby z predaja cenných papierov a podielov - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Vrátenie zostatku nevyčerpaného preddavku poskytnutého zamestnancom, spoločnkom a členom - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Prijaté preddavky na budúce dodávky tovarov, prác a služieb, prijaté v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Úhrady faktúr platené v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Tržby z predaja dlhopisov vydaných účtovnou jednotkou - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Prijaté platby v hotovosti za predtým odpísané pohľadávky - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Prijatý peňažný dar v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Prebytky pokladničnej hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Priajté pokuty, sankcie, ak neboli zaúčtované pohľadávky - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Vrátenie súdnych poplatkov platených kolkami v bežnom roku - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Inkaso splatných dlhových cenných papierov (dlhodobých, krátkodobých) - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Splatenie dlhodobých pôžičiek v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Kurzový zisk zitený na konci roka pri uzatváraní účtovných kníh pri valutovej pokladnici - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Úhrada zmenkovej pohľadávky v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Splatenie vkladov spoločníkov v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Výber peňaží z pokladnice na bankový účet - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výplata miezd a iných nárokov z titulu miezd, dávok nemocenského poistenia zamestnancom - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Poskytnutie preddavkov dodávateľom - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Preddavky poskytnuté zamestnancom - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Preddavky poskytnuté spoločníkom a členom družstva - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Schodok pokladničnej hotovosti zistený pri inventarizácii, predpísaný hmotne zodpovednej osobe - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Priame dane platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Daň z nehnuteľností platená v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Ostatné dane platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výplata miezd a odmien za rôzne vykonané práce na základe pracovnoprávneho vzťahu, výplata sociálnych dávok a dávok nemocenského poistenia zamestnancom - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výplata miezd a iných nárokov z titulu miezd, dávok nemocenského poistenia spoločníkom a členom družstva - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výplata doplatkov k vyúčtovaným preddavkom poskytnutým na služobné cesty - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výplata doplatku k vyúčtovanej služobnej ceste bez zaúčtovania záväzku voči zamestnancovi - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Rôzne služby platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Úhrady dodávateľských faktúr v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Úhrady ostatných záväzkov v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výplaty autorských honorárov - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Náhrady škôd iným FO alebo PO - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Poskytnutý peňažný dar v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výplaty tantiém, dividend a podielov na zisku v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Vrátenie prijatých prevádzkových preddavkov - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Cestovné náhrady platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Kurzová strata zistená na konci roka pri uzatváraní účtovných kníh pri valutovej pokladnici - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výber peňazí individuálnym podnikateľom na osobnú potrebu - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Vrátenie peňazí za reklamovaný tovar z pokladnice v predajni - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Odkúpenie vlastných akcií v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Odkúpenie vlastných dlhopisov v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Nájomné zaplatené vopred - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Nákup kolkov, známok, telefónnych kariet, stravných lístkov a iných cenín v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Prevod konečného zostatku pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci do pokladnice - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Odkúpenie vlastných akcií za účelom zníženia základného imania - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Nákup dlhových CP na obchodovanie - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , ZV   ZV = Záväzok
Nákup dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , ZV   ZV = Záväzok
Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním krátkodobého finančného majetku, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Odovzdanie šekov z pokladnice na preplatenie banke - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Vrátenie poskytnutého preddavku - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrady ostatných pohľadávok - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada splatnej zmenky k úhrade v hotovosti, z účtu - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Inkaso poskytnutej pôžičky v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Úhrada straty spoločníkmi v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Poskytnutie vkladu do združenie formou finančých prostriedkov - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada predplatného za odbornú literatúru - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vyúčtovanie ostatných kapitálových vkladov do obchodných spoločnístí, ktoré nezvyšujú ZI - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada splatnej zmenky v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Prijatie vkladu tichého spoločníka v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Vyplatenie vkladu tichému spoločníkovi - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vklad fyzickej odoby - podnikateľa do podnikania v peniazoch v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Priamy nákup materiálov, časopisov, odbornej literatúry, kancelárskych potrieb a pod. za hotové - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Úhrada správnych poplatkov - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Úhrada záväzku ostatným členom združenia - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada straty spoločníkmi v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Zistený schodok v pokladnici. - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Nákup PHM - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Vratné obaly
Poplatky za penažné poukazy - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Pitný režim pre zamestnancov - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Nákup kancelárskych potrieb v hotovosti- VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Kúpa diaľničnej nálepky - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Preplatenie vstupenky na kultúrne podujatie - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
úhrada vkladu - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Vyplatenie cestovného zamestnancovi - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Inventarizačný prebytok v pokladnici
Vytvorené kapitálové fondy cez pokladňu - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Povinnosť úhrady dane z nehnuteľnosti VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Predaj prebytočného materiálu zamestnancovi PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Nákup kolkov, ktoré sa ihneď použili - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Prebytok v pokladnici zistený pri inventarizácii - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Nákup majetkového cenné papiere - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Penažný dar poskytnutý v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
VPD- Poistenie nakúpeného tovaru
Poštové služby zaplatené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Centove vyrovnanie
Zaplatenie dane z motorových vozidiel v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad

Účtovanie platieb cez elektronickú registračnú pokladnicu

Zúčtovanie predaného tovaru do spotreby

Nákup materiálu v hotovosti u platiteľa DPH s nárokom na odpočítanie DPH

1. Celková zaplatená suma - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
2. Cena materiálu - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH k dodávke - ID   ID = Interný Doklad

Nákup dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti v individuálnom obchode, v anonymnom obchode, ocenených obstarávacou cenou

Čerpanie sociálneho fondu

Pokuty, penále a sankcie

Pokuty a penále platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Poplatky platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Súdne, správne, miestne poplatky platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Pokuty a sankcie týkajúce sa bežného účtovného obdobia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Pokuty a penále od zdravotných poisťovní - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále od sociálnej poisťovne - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále za znečistenie ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále za nezaplatenie poplatku za odvoz odpadov - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty za oneskorenú úhradu poplatku za odvoz odpadov - ID   ID = Interný Doklad
Predpis sankcie pri nesprávnom použití dotácie - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je nižšia ako menovitá hodnota istiny

Obstaranie umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovo za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov

Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom

Upísané základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu - ID   ID = Interný Doklad
Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou - ID   ID = Interný Doklad
Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova) - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením spoločnosti - ZV   ZV = Záväzok
Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu )

Pokuty a penále z daňového úradu

Ostatné dane a poplatky platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Pokuty a penále z daňového úradu - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti u DPH - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty za nepredloženie daňového priznania - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty za oneskorenú úhradu DPH - ID   ID = Interný Doklad
Pokuta za oneskorenú úhradu dane z príjmu - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty za oneskorenú úhradu dani zo závislej činnosti - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále za oneskorenú úhradu dane z nehnuteľnosti - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Predaj ostatných realizovateľných CP

Úhrada zmenkového dlhu na základe predloženej zmenky

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov bez poskytnutia preddavku

1. Výška cestovného výdavku - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyplatenie cestovného účtu zamestnancovi - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFA   PFA = Prijatá faktúra , PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - ID   ID = Interný Doklad
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Predaj stravných lístkov zamestnancom

1. Časť hodnoty, ktorá je uznaná ako daňový výdavok - ID   ID = Interný Doklad
2. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnanec v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
3. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnanec, ak na základe dohody so zamestnancom je zrážaná zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
4. Časť hodnoty hradenej zo sociálneho fondu - ID   ID = Interný Doklad
5. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnávateľ a nie je uznaná ako daňový výdavok - ID   ID = Interný Doklad

Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku

1. Prieskumné, geologické, geodetické práce - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Variantné riešenia projektov, príprava a zabezpčenie výstavby do času uvedenia do užívania - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
3. Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôsdy, za dočasné odňatie pôdy - ID   ID = Interný Doklad
4. Náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskym podnikom - ZV   ZV = Záväzok
5. Doprava vlastnými dopravnými prostridkami - ID   ID = Interný Doklad
6. Náklady na montáž - PFA   PFA = Prijatá faktúra , VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
7. Clo, dovozná prirážka - ZV   ZV = Záväzok
8. Zabezpečovacie a konzervačné práce v prípade dočasného zastavenia investície - PFA   PFA = Prijatá faktúra
9. Dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov uznáva za daňové výdavky - ID   ID = Interný Doklad
10.Zostatková cena stavebného bjektu likvidovaného v dôsledku stavby - ID   ID = Interný Doklad
11. Daň z pridanej hodnoty, u ktorej platiteľ nemá nárok na odpočet - ID   ID = Interný Doklad
12. Daň z pridanej hodnoty, pri ktorej platiteľ dane nemánárok na odpočet alebo si uplatňuje odpočet DPH na vstupe pomocou koeficientu - ID   ID = Interný Doklad
13. Úroky z úverov na obstaranie majetku podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol nižší ako cestovný účet)

Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci

1. Z bankového účtu, v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Dohodnutý úrok - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol vyšší ako cestovný účet)

Prijaté splátky pôžičiek v hotovosti

Predaj krátkodobých majetkových CP na obchodovanie

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovnch výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol nižší ako účet za cestu)

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - ID   ID = Interný Doklad
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - ID   ID = Interný Doklad
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - ID   ID = Interný Doklad
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - ID   ID = Interný Doklad
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - ID   ID = Interný Doklad
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - ID   ID = Interný Doklad
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - ID   ID = Interný Doklad
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - ID   ID = Interný Doklad
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - ID   ID = Interný Doklad
Príspevok do garančného fondu - ID   ID = Interný Doklad
Doplnkové dôchodkové sporenie - ID   ID = Interný Doklad
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky

1. Cena dodávky - ID   ID = Interný Doklad
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
3. Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad

Predaj vlastných akcií

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého finančného majetku

Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovnch výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol vyšší ako účet za cestu)

Prijaté náhrady za manká a škody od zamestnancov

1. Ak vinník bol zistený a bola zaúčtovaná pohľadávka - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2. Ak vinník bol zistený dodatočne a nebola zaúčtovaná pohľadávka - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad

Obstaranie ostatného dlhodobého nehmotného majetku dodávateľsky

Predaj vlastného obchodného podielu v s.r.o.

Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku priamo bez použitia záväzkového účtu (preddavok bol nižší ako cestovný účet)

1. Výška cestovného výdavku - ID   ID = Interný Doklad
2. Výška preddavku - ID   ID = Interný Doklad
3. Doplatenie rozdielu - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad

Vrátenie zaplatených pokút, sankcií (ak boli zaplatené neoprávnene, prípadne odpustené) v nasledujúcom účtovnom období

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

Predaj dlhových CP na obchodovanie

Nadobudnutie podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

Predaj dlhopisov diskontovaných

Vrátenie súdnych poplatkov platených kolkami v nasledujúcom roku

1. Ak ide o významnú sumu - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2. Ak nejde o významnú sumu - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Predaj dlhových cenných papierov držaných do splatnosti

Nadobudnutie ralizovateľných cenných papierov a podielov kúpou v individuálnom obchode v obstarávacej cene

Peňažné prostriedky vložené účastníkom združenia

1. Účtované u správcu združenia - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Účtované u účastníka združenia - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Škoda zistená v pokladnici

1. Zavinená krádežou - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
2. Z mimoriadnych príčin - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je vyššia ako menovitá hodnota istiny

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím