Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa tu stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

Výber účtovných prípadov s účtom 132


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Clo a dovozná prirážka k tovaru obstaranému zo zahraničia - IDID = Interný Doklad 132 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Prevod obalov faktúrovaných s tovarom po vyprázdnení na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 132
Prevzatie tovaru na sklad v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 132 /
Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena tovaru po jeho prevzatí z obchodného spracovania na sklad - IDID = Interný Doklad 132 /
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 132 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Faktúry dodávateľov za dodávky tovarov - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 132 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Nákup tovaru v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 132 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, PFAPFA = Prijatá faktúra 132 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Doprava tovaru vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 132 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním tovaru vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 132 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - IDID = Interný Doklad 132 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 132
Prevzatie tovaru na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - IDID = Interný Doklad 132 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Bezodplatný dodaný tovar za účelom výmeny chybného tovaru za bezchybný v záručnej dobe, poskytnutý záručný paušál vo forme tovaru - IDID = Interný Doklad 132 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Tovar získaný bezodplatne, ocenený v ROC - IDID = Interný Doklad 132 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Inzercia ∇


Prevod tovaru z osobného užívania do podnikania - IDID = Interný Doklad 132 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Nadobudnutie tovaru nepeňažným vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 132 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Prebytky tovaru zistené pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 132 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Tovar vrátený na sklad, ak bol zúčtovaný ako predaný - IDID = Interný Doklad 132 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
Tovar získaný z dlhodobého majetku pri jeho vyradení - IDID = Interný Doklad 132 /
Mánka na tovaru v rámci noriem prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132
Manká a škody na tovare zavinené alebo prevyšujúce prirodzené úbytky - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 132
Škody na tovare z titulu mimoriadnych udalostí - IDID = Interný Doklad / 132
Tovar použitý na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 132
Darovanie tovaru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 132
Tovar použitý na zhotovenie reklamy vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 132
Tovar nenávratne odovzdaný na testovanie, akostné skúšky a pod. - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 132
Tovar použitý v závodnej jedálni - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 132
Vecný vklad tovaru do obchodnej spoločnosti u investora - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 132
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní spôsobom B - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132
Vyúčtovanie stavu tovaru do majetku pri uzatváraní účtovných kníh podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 132 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
Zúčtovanie opravnej položky k tovaru z titulu trvalého vyradenia tovaru z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 196Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasívny) 196 / 132
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 132
Prijatý vklad tichého spoločníka formou zásob - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Inventarizačný prebytok tovaru - IDID = Interný Doklad 132 / 649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649

Zúčtovanie predaného tovaru do spotreby

1. Cena podľa ocenenia na sklade - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132
2. Tržby z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VFAVFA = Vydaná faktúra 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 132
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 132

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503
3. Na nevyfakturované opravy - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511
4. Na nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524
6. Na odstupné - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527
7. Na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
12. Na dodávky dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
13. Na dodávky materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132

Dlhodobý záväzok voči podnikom v skupine (dlhodobý dodávateľký úver) pri dodávke

1. Dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
2. Zásob, tovaru - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
3. Služieb - IDID = Interný Doklad / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471

Prevod vlastných výrobkov do vlastných predajní

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Aktivácia tovaru - IDID = Interný Doklad 132 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Zúčtovanie opravnej položky k tovaru

1. Z dôvodu vyradenia majetku (napr. predaj, likvidácia a i.) - IDID = Interný Doklad 196Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasívny) 196 / 132
2. Z dôvodu zániku predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku - IDID = Interný Doklad 196Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasívny) 196 / 505Účet 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (Nákladový) 505

Prevod zvierat do vlastnej predajne

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Aktivácia do tovaru - IDID = Interný Doklad 132 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - IDID = Interný Doklad / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Samozdanenie dodávky 20% - IDID = Interný Doklad 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
Prevod tovaru na sklad - príjemka 132 /
Nárok na odpočet DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFAPFA = Prijatá faktúra, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 132
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

Nevyfaktúrované dodávky tovaru zúčtované pri uzatváraní účtovných kníh

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 132 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 132

Zníženie ocenenia tovaru na cenu možného použitia, príp. jeho úplné odpísanie

1. V dôsledku neopraviteľného poškodenia tovaru - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 132
2. Pri fyzickej likvidácii tovaru - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 132


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 132 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie obstarania zásob v roku 2017 Účtovanie obstarania zásob v roku 2017

30. 04. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie zásob, vyhody, nevýhody spôsob A, spôsob B, návod ako na to... celý článok


 Účtovanie ostatných pohľadávok Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015, Eva Mihalíková Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.... celý článok


 Účtovanie zľavy z ceny zásob Účtovanie zľavy z ceny zásob

24. 11. 2014, Eva Mihalíková Účtovanie zľavy z cien nakúpených/predaných zásob. Účtovanie na strane odberateľa a na strane dodávateľa. Návod ako na to.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 13


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 13 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovyOtázky & Diskusia k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] Alžbetka 12.03.2013, 08:11

    Z dôvodu expirácii tovaru došlo ku škode. Účtovanie bude 582/132. Ako je to v tomto prípade s DPH. Poradí mi niekto. Ďakujem

  1. [ 2] Eva Mihalíková 13.03.2013, 13:10

    Pri likvidácii tovaru po expirácii sa DPH neodvádza.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=132&popis=Tovar-na-sklade-a-v-predajniach&i=70

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal