Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach

Účtuje sa tu stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

Výber účtovných prípadov s účtom 132

Prevod obalov faktúrovaných s tovarom po vyprázdnení na sklad - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie tovaru na sklad v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad
Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena tovaru po jeho prevzatí z obchodného spracovania na sklad - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Faktúry dodávateľov za dodávky tovarov - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
Nákup tovaru v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , PFA   PFA = Prijatá faktúra
Doprava tovaru vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním tovaru vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Clo a dovozná prirážka k tovaru obstaranému zo zahraničia - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - ID   ID = Interný Doklad
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie tovaru na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný dodaný tovar za účelom výmeny chybného tovaru za bezchybný v záručnej dobe, poskytnutý záručný paušál vo forme tovaru - ID   ID = Interný Doklad
Tovar získaný bezodplatne, ocenený v ROC - ID   ID = Interný Doklad
Prevod tovaru z osobného užívania do podnikania - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie tovaru nepeňažným vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky tovaru zistené pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
Tovar vrátený na sklad, ak bol zúčtovaný ako predaný - ID   ID = Interný Doklad
Tovar získaný z dlhodobého majetku pri jeho vyradení - ID   ID = Interný Doklad
Mánka na tovaru v rámci noriem prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
Manká a škody na tovare zavinené alebo prevyšujúce prirodzené úbytky - ID   ID = Interný Doklad
Škody na tovare z titulu mimoriadnych udalostí - ID   ID = Interný Doklad
Tovar použitý na reprezentačné účely - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie tovaru - ID   ID = Interný Doklad
Tovar použitý na zhotovenie reklamy vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Tovar nenávratne odovzdaný na testovanie, akostné skúšky a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Tovar použitý v závodnej jedálni - ID   ID = Interný Doklad
Vecný vklad tovaru do obchodnej spoločnosti u investora - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie stavu tovaru do majetku pri uzatváraní účtovných kníh podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k tovaru z titulu trvalého vyradenia tovaru z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prijatý vklad tichého spoločníka formou zásob - ID   ID = Interný Doklad
Inventarizačný prebytok tovaru - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie predaného tovaru do spotreby

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - ID   ID = Interný Doklad
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Na nevyfakturované opravy - ID   ID = Interný Doklad
4. Na nevyfakturované ostatné služby - ID   ID = Interný Doklad
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
6. Na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
7. Na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - ID   ID = Interný Doklad
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
12. Na dodávky dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
13. Na dodávky materiálu a tovaru - ID   ID = Interný Doklad

Dlhodobý záväzok voči podnikom v skupine (dlhodobý dodávateľký úver) pri dodávke

Prevod vlastných výrobkov do vlastných predajní

Zúčtovanie opravnej položky k tovaru

1. Z dôvodu vyradenia majetku (napr. predaj, likvidácia a i.) - ID   ID = Interný Doklad
2. Z dôvodu zániku predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku - ID   ID = Interný Doklad

Prevod zvierat do vlastnej predajne

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - ID   ID = Interný Doklad
Samozdanenie dodávky 20% - ID   ID = Interný Doklad
Prevod tovaru na sklad - príjemka
Nárok na odpočet DPH - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFA   PFA = Prijatá faktúra , PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - ID   ID = Interný Doklad
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Nevyfaktúrované dodávky tovaru zúčtované pri uzatváraní účtovných kníh

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Zníženie ocenenia tovaru na cenu možného použitia, príp. jeho úplné odpísanie

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 13

O Účtu 132 píšeme také v těchto článcích

Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015

Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.

Účtovanie zľavy z ceny zásob

24. 11. 2014

Účtovanie zľavy z cien nakúpených/predaných zásob. Účtovanie na strane odberateľa a na strane dodávateľa. Návod ako na to.

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 132

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 13

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (2)

#1  Alžbetka 12.03.2013, 08:11

Z dôvodu expirácii tovaru došlo ku škode. Účtovanie bude 582/132. Ako je to v tomto prípade s DPH. Poradí mi niekto. Ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2013, 13:10

Pri likvidácii tovaru po expirácii sa DPH neodvádza.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=132&popis=Tovar-na-sklade-a-v-predajniach&i=70

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.