Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 123 - Výrobky

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej jednotky, teda na predaj, alebo sú určené na spotrebu vnútri účtovnej jednotky.

Výber účtovných prípadov s účtom 123


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 123 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zúčtovanie zmeny stavu zásob - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Prebytky výrobkov zistené pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Výrobky získané ako vecný vklad do základného imania - IDID = Interný Doklad 123 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Splatenie vecného vkladu do základného imania u investora - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 123
Prijatý dar vo forme výrobkov - IDID = Interný Doklad 123 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prevod výrobkov z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa - IDID = Interný Doklad 123 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Zúčtovanie zníženia stavu - úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
Storno úbytku pri vrátení alebo odmietnutí prevzatia zásielky výrobkov odberateľom - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Prirodzené úbytky zásob výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
Vyúčtovanie zistených neopraviteľných nepodarkov na výrobkoch - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 123
Výdaj výrobkov na preskúšanie akosti - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
Vyúčtovanie stavu výrobkov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Zúčtovanie opravnej položky k výrobkom pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 194Účet 194 - Opravné položky k výrobkom (Pasívny) 194 / 123

Inzercia ∇


Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 123
Zúčtovanie výdaja zásob výrobkov a polotovarov vlastnej výroby (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 , 123
Darovanie výrobkov (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 123
Prebytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Úbytok výrobkov v rámci noriem prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123

Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

1. Prevod z nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 123 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Prevod z polotovarov - IDID = Interný Doklad 123 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
3. Doúčtovanie nákladov - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia výrobkov zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie zásob vlastnej výroby

1. Zvýšenie - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
2. Zníženie - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 123 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 123

Predaj vlastných výrobkov

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Manká a škody na výrobkoch

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
3. Škody na výrobkoch z mimoriadnych príčin - IDID = Interný Doklad / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Úbytok výrobkov z titulu darovania

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Zúčtovanie daru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Spotreba výrobkov na reprezentačné účely

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Spotreba výrobkov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Nákup sadeníc - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
4. Spotreba vlastných organických hnojív - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Prevod vlastných výrobkov do vlastných predajní

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123
2. Aktivácia tovaru - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 123 píšeme aj v tomto článku

 Účtovanie výroby a výrobkov Účtovanie výroby a výrobkov

31. 05. 2015, Eva Mihalíková Účtovanie výrobkov, výrobných nákladov, oceňovanie výrobkov. ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 12


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 12 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 123

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie výrobkov, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=123&popis=Vyrobky&i=67

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal