Účet 112 - Materiál na sklade

Na tomto účte sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad ocenený v obstarávacích cenách a materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch. Pri spôsobe B účtovania zásob sa tu účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

Výber účtovných prípadov s účtom 112

Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie obehových obalov v obstarávacích cenách - ID   ID = Interný Doklad
Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena materiálu po jeho prevzatí zo spracovania na sklad - ID   ID = Interný Doklad
Prevod materiálu z osobného užívania do podnikania - ID   ID = Interný Doklad
Materiál získaný nepeňažným vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Materiál získaný z obalov z dlhdobého majetku pri jeho obstarávaní - ID   ID = Interný Doklad
Prevod vlastných výrobkov do materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky materiálu zistené pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie súčiastok a náhradných dielov na sklad získaných pri opravách výmenným spôsobom - ID   ID = Interný Doklad
Prevod obalov faktúrovaných s tovarom po vyprázdnení na sklad - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky materiálu na sklade zistené pri inventarizácii, spôsobené chybným účtovaním - ID   ID = Interný Doklad
Vrátený materiál, ktorý bol daný na preskúšanie akosti a atestáciu a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba materiálu vo výrobe - ID   ID = Interný Doklad
Darovaný materiál - ID   ID = Interný Doklad
Materiál použitý na účely reprezentácie - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba reklamných predmetov - ID   ID = Interný Doklad
Odovzdanie materiálov ako vzoriek na preskúšanie akosti, na atesty a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Predaj materiálu (v obstarávacej cene) - ID   ID = Interný Doklad
Prirodzené úbytky materiálu (do výšky noriem prirodzených úbytkov) - ID   ID = Interný Doklad
Manká a škody na materiáli - ID   ID = Interný Doklad
Škody na materiáli z titulu mimoriadnych udalostí - ID   ID = Interný Doklad
Odovzdaný materiál pri bezodplatných prevodoch - ID   ID = Interný Doklad
Reklamácie voči dodávateľom pri závadách zistených pri skladovaní materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Splatený vecný vklad do obchodnej spoločnosti - ID   ID = Interný Doklad
Výdaj náhradných súčiastok na opravu dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k materiálu pri jeho trvalom vyradení z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prijatý vklad tichého spoločníka formou zásob - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba paliva, plynov aj materiálov, ktoré sú skladované vo fľašiach - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba obalov, ktoré tvoria režijnú spotrebu k výrobkom a tovarom - ID   ID = Interný Doklad
Podiel vedľajších nákladov obstarania, ak sú vedené na samostatnom analytickom účte, podľa vnútropodnikových pravidiel oceňovania účtovnou jednotkou - ID   ID = Interný Doklad
Aktivácia materiálu, ktorý bol vyrobený vo vlastnej réžii vo VN bez použitia účtu nedokončenej výroby -spôsob A - ID   ID = Interný Doklad
Opravy a renovácia materiálu vo vlastnej réžii vo VN - spôsob A - ID   ID = Interný Doklad
Faktúra od dodávateľa za materiál, ktorý sme prevzali na sklad - PFA   PFA = Prijatá faktúra
ID- prebytok materiálu zistený pri inventarizácii
Inventarizačný prebytok materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Odpadový materiál z výroby vrátený na sklad - ID   ID = Interný Doklad
úbytok materiálu na sklade - ID   ID = Interný Doklad
Nevyfakturovaná dodávka materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba materiálu vo výrobe - ID   ID = Interný Doklad
Materiál na sklade - začiatočný stav - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

Zníženie ocenenia materiálu na cenu možného použitia, príp. jeho úpné odpísanie

1. V dôsledku neopraviteľného poškodenia materiálu - ID   ID = Interný Doklad
2. Pri fyzickej likvidácii materiálu - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
3. Náklady na likvidáciu - ID   ID = Interný Doklad
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - ID   ID = Interný Doklad

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - ID   ID = Interný Doklad
3a. zúčtovanie prebytku - ID   ID = Interný Doklad
3b. zúčtovanie mánk a škôd - ID   ID = Interný Doklad
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - ID   ID = Interný Doklad
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - ID   ID = Interný Doklad
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - ID   ID = Interný Doklad
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

Vyúčtovanie nákladov na nedokončenú výrobu

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyúčtovanie pravodu polotovarov zo skladu do ďalšej výrobnej etapy - ID   ID = Interný Doklad
3. Zúčtovanie výrobnej (prevádzakovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Odovzdanie zvierat do vlastného bitúnku

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - ID   ID = Interný Doklad
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Na nevyfakturované opravy - ID   ID = Interný Doklad
4. Na nevyfakturované ostatné služby - ID   ID = Interný Doklad
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
6. Na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
7. Na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - ID   ID = Interný Doklad
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
12. Na dodávky dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
13. Na dodávky materiálu a tovaru - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Nákup sadeníc - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - ID   ID = Interný Doklad
4. Spotreba vlastných organických hnojív - ID   ID = Interný Doklad
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - ID   ID = Interný Doklad
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Dlhodobý záväzok voči podnikom v skupine (dlhodobý dodávateľký úver) pri dodávke

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Zúčtovanie opravnej položky k materiálu

1. Z dôvodu vyradenia majetku (napr. predaj, likvidácia a i.) - ID   ID = Interný Doklad
2. Z dôvodu zániku predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 11

O Účtu 112 píšeme také v těchto článcích

Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015

Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 112

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom A
10 príkladov
Spustiť test

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 11

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=112&popis=Material-na-sklade&i=63

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.