Účet 112 - Materiál na sklade

Na tomto účte sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad ocenený v obstarávacích cenách a materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch. Pri spôsobe B účtovania zásob sa tu účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

Výber účtovných prípadov s účtom 112

Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie obehových obalov v obstarávacích cenách - ID   ID = Interný Doklad
Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena materiálu po jeho prevzatí zo spracovania na sklad - ID   ID = Interný Doklad
Prevod materiálu z osobného užívania do podnikania - ID   ID = Interný Doklad
Materiál získaný nepeňažným vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Materiál získaný z obalov z dlhdobého majetku pri jeho obstarávaní - ID   ID = Interný Doklad
Prevod vlastných výrobkov do materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky materiálu zistené pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie súčiastok a náhradných dielov na sklad získaných pri opravách výmenným spôsobom - ID   ID = Interný Doklad
Prevod obalov faktúrovaných s tovarom po vyprázdnení na sklad - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky materiálu na sklade zistené pri inventarizácii, spôsobené chybným účtovaním - ID   ID = Interný Doklad
Vrátený materiál, ktorý bol daný na preskúšanie akosti a atestáciu a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba materiálu vo výrobe - ID   ID = Interný Doklad
Darovaný materiál - ID   ID = Interný Doklad
Materiál použitý na účely reprezentácie - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba reklamných predmetov - ID   ID = Interný Doklad
Odovzdanie materiálov ako vzoriek na preskúšanie akosti, na atesty a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Predaj materiálu (v obstarávacej cene) - ID   ID = Interný Doklad
Prirodzené úbytky materiálu (do výšky noriem prirodzených úbytkov) - ID   ID = Interný Doklad
Manká a škody na materiáli - ID   ID = Interný Doklad
Škody na materiáli z titulu mimoriadnych udalostí - ID   ID = Interný Doklad
Odovzdaný materiál pri bezodplatných prevodoch - ID   ID = Interný Doklad
Reklamácie voči dodávateľom pri závadách zistených pri skladovaní materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Splatený vecný vklad do obchodnej spoločnosti - ID   ID = Interný Doklad
Výdaj náhradných súčiastok na opravu dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k materiálu pri jeho trvalom vyradení z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prijatý vklad tichého spoločníka formou zásob - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba paliva, plynov aj materiálov, ktoré sú skladované vo fľašiach - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba obalov, ktoré tvoria režijnú spotrebu k výrobkom a tovarom - ID   ID = Interný Doklad
Podiel vedľajších nákladov obstarania, ak sú vedené na samostatnom analytickom účte, podľa vnútropodnikových pravidiel oceňovania účtovnou jednotkou - ID   ID = Interný Doklad
Aktivácia materiálu, ktorý bol vyrobený vo vlastnej réžii vo VN bez použitia účtu nedokončenej výroby -spôsob A - ID   ID = Interný Doklad
Opravy a renovácia materiálu vo vlastnej réžii vo VN - spôsob A - ID   ID = Interný Doklad
Faktúra od dodávateľa za materiál, ktorý sme prevzali na sklad - PFA   PFA = Prijatá faktúra
ID- prebytok materiálu zistený pri inventarizácii
Inventarizačný prebytok materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Odpadový materiál z výroby vrátený na sklad - ID   ID = Interný Doklad
úbytok materiálu na sklade - ID   ID = Interný Doklad
Nevyfakturovaná dodávka materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Spotreba materiálu vo výrobe - ID   ID = Interný Doklad
Materiál na sklade zs

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

Zníženie ocenenia materiálu na cenu možného použitia, príp. jeho úpné odpísanie

1. V dôsledku neopraviteľného poškodenia materiálu - ID   ID = Interný Doklad
2. Pri fyzickej likvidácii materiálu - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
3. Náklady na likvidáciu - ID   ID = Interný Doklad
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - ID   ID = Interný Doklad

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - ID   ID = Interný Doklad
3a. zúčtovanie prebytku - ID   ID = Interný Doklad
3b. zúčtovanie mánk a škôd - ID   ID = Interný Doklad
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - ID   ID = Interný Doklad
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - ID   ID = Interný Doklad
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - ID   ID = Interný Doklad
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

Vyúčtovanie nákladov na nedokončenú výrobu

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyúčtovanie pravodu polotovarov zo skladu do ďalšej výrobnej etapy - ID   ID = Interný Doklad
3. Zúčtovanie výrobnej (prevádzakovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Odovzdanie zvierat do vlastného bitúnku

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - ID   ID = Interný Doklad
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Na nevyfakturované opravy - ID   ID = Interný Doklad
4. Na nevyfakturované ostatné služby - ID   ID = Interný Doklad
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
6. Na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
7. Na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - ID   ID = Interný Doklad
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
12. Na dodávky dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
13. Na dodávky materiálu a tovaru - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Nákup sadeníc - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - ID   ID = Interný Doklad
4. Spotreba vlastných organických hnojív - ID   ID = Interný Doklad
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - ID   ID = Interný Doklad
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Dlhodobý záväzok voči podnikom v skupine (dlhodobý dodávateľký úver) pri dodávke

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Zúčtovanie opravnej položky k materiálu

1. Z dôvodu vyradenia majetku (napr. predaj, likvidácia a i.) - ID   ID = Interný Doklad
2. Z dôvodu zániku predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 11

O Účtu 112 píšeme také v těchto článcích

Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015

Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 112

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom A
10 príkladov
Spustiť test

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 11

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=112&popis=Material-na-sklade&i=63

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.