Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 112 - Materiál na sklade

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Na tomto účte sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad ocenený v obstarávacích cenách a materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch. Pri spôsobe B účtovania zásob sa tu účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

Výber účtovných prípadov s účtom 112


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 112 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
Prevzatie obehových obalov v obstarávacích cenách - IDID = Interný Doklad 112 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena materiálu po jeho prevzatí zo spracovania na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
Prevod materiálu z osobného užívania do podnikania - IDID = Interný Doklad 112 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Materiál získaný nepeňažným vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 112 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Materiál získaný z obalov z dlhdobého majetku pri jeho obstarávaní - IDID = Interný Doklad 112 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Prevod vlastných výrobkov do materiálu - IDID = Interný Doklad 112 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621
Prebytky materiálu zistené pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prevzatie súčiastok a náhradných dielov na sklad získaných pri opravách výmenným spôsobom - IDID = Interný Doklad 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Prevod obalov faktúrovaných s tovarom po vyprázdnení na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Prebytky materiálu na sklade zistené pri inventarizácii, spôsobené chybným účtovaním - IDID = Interný Doklad 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Vrátený materiál, ktorý bol daný na preskúšanie akosti a atestáciu a pod. - IDID = Interný Doklad 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Spotreba materiálu vo výrobe - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Darovaný materiál - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 112
Materiál použitý na účely reprezentácie - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 112

Inzercia ∇


Spotreba reklamných predmetov - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Odovzdanie materiálov ako vzoriek na preskúšanie akosti, na atesty a pod. - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Predaj materiálu (v obstarávacej cene) - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 112
Prirodzené úbytky materiálu (do výšky noriem prirodzených úbytkov) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Manká a škody na materiáli - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 112
Škody na materiáli z titulu mimoriadnych udalostí - IDID = Interný Doklad / 112
Odovzdaný materiál pri bezodplatných prevodoch - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 112
Reklamácie voči dodávateľom pri závadách zistených pri skladovaní materiálu - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 112
Splatený vecný vklad do obchodnej spoločnosti - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 112
Výdaj náhradných súčiastok na opravu dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Zúčtovanie opravnej položky k materiálu pri jeho trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191 / 112
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 112
Prijatý vklad tichého spoločníka formou zásob - IDID = Interný Doklad 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Spotreba paliva, plynov aj materiálov, ktoré sú skladované vo fľašiach - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Spotreba obalov, ktoré tvoria režijnú spotrebu k výrobkom a tovarom - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Podiel vedľajších nákladov obstarania, ak sú vedené na samostatnom analytickom účte, podľa vnútropodnikových pravidiel oceňovania účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
Aktivácia materiálu, ktorý bol vyrobený vo vlastnej réžii vo VN bez použitia účtu nedokončenej výroby -spôsob A - IDID = Interný Doklad 112 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621
Opravy a renovácia materiálu vo vlastnej réžii vo VN - spôsob A - IDID = Interný Doklad 112 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621
Faktúra od dodávateľa za materiál, ktorý sme prevzali na sklad - PFAPFA = Prijatá faktúra 112 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
ID- prebytok materiálu zistený pri inventarizácii 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Inventarizačný prebytok materiálu - IDID = Interný Doklad 112 / 649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649
Odpadový materiál z výroby vrátený na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649
úbytok materiálu na sklade - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 112
Nevyfakturovaná dodávka materiálu - IDID = Interný Doklad 112 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
Spotreba materiálu vo výrobe - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112

Zúčtovanie opravnej položky k materiálu

1. Z dôvodu vyradenia majetku (napr. predaj, likvidácia a i.) - IDID = Interný Doklad 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191 / 112
2. Z dôvodu zániku predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku - IDID = Interný Doklad 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191 / 505Účet 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (Nákladový) 505

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 112 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 112

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

1. Ak fakúra nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 112
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 112

Zníženie ocenenia materiálu na cenu možného použitia, príp. jeho úpné odpísanie

1. V dôsledku neopraviteľného poškodenia materiálu - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 112
2. Pri fyzickej likvidácii materiálu - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 112

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - IDID = Interný Doklad 112 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3a. zúčtovanie prebytku - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 , 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3b. zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 , 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - IDID = Interný Doklad 112 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - IDID = Interný Doklad 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 112

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za predaj odpadu z likvidácie - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Vyúčtovanie nákladov na nedokončenú výrobu

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611
2. Vyúčtovanie pravodu polotovarov zo skladu do ďalšej výrobnej etapy - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 112
3. Zúčtovanie výrobnej (prevádzakovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Nárok na náhradu - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
4. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
5. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
6. Tržby za predaný odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Odovzdanie zvierat do vlastného bitúnku

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Zúčtovanie rozpracovanej výroby - IDID = Interný Doklad 112 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Nárok na náhradu od poisťovne - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /
4. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
5. Použiteľný materiál z likvidácie prebratý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
6. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - IDID = Interný Doklad 112 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503
3. Na nevyfakturované opravy - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511
4. Na nevyfakturované ostatné služby - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 , 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524
6. Na odstupné - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527
7. Na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548
12. Na dodávky dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
13. Na dodávky materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Nákup sadeníc - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112
4. Spotreba vlastných organických hnojív - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Dlhodobý záväzok voči podnikom v skupine (dlhodobý dodávateľký úver) pri dodávke

1. Dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
2. Zásob, tovaru - IDID = Interný Doklad 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
3. Služieb - IDID = Interný Doklad / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za odpad z likvidácie - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 112 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie ostatných pohľadávok Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015, Eva Mihalíková Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.... celý článok


 Účtovanie obstarania zásob v roku 2017 Účtovanie obstarania zásob v roku 2017

30. 04. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie zásob, vyhody, nevýhody spôsob A, spôsob B, návod ako na to... celý článok


 Účtovanie s účtom 501 – Spotreba materiálu Účtovanie s účtom 501 – Spotreba materiálu

13. 05. 2015, Eva Mihalíková Čo všetko je možné zaúčtovať na účet 501? Účtovné súvzťažnosti, účtovanie nákladov.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 11


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 11 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 112

Účtovanie stravného, 11 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie zásob spôsobom B, 10 příkladů spustiť test »
Účtovanie zásob spôsobom A, 10 příkladů spustiť test »

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=112&popis=Material-na-sklade&i=63

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal