Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 111 - Obstaranie materiálu

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Slúži na zistenie obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzatvorení účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.

Výber účtovných prípadov s účtom 111


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Externé služby súvisiace s obstaraní materiálu - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
Doprava materiálu vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 111 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním materiálu vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 111 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Nákup potravín do závodnej jedálne - PFAPFA = Prijatá faktúra, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov - IDID = Interný Doklad 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Prebytky materiálu zistené pri prevzatí, zistené ako rozdiel medzi údajmi na dodacom liste a došlej faktúre, ak príjemca po dohode s dodávateľom rozdiel akceptuje - IDID = Interný Doklad 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 111
Prevzatie materiálu na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - IDID = Interný Doklad 111 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Materiál získaný bezodplatne - IDID = Interný Doklad 111 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prevod materiálu z osobného užívania do podnikania - IDID = Interný Doklad 111 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Nepeňažný vklad do základného imania - IDID = Interný Doklad 111 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 111
Prevzatie obehových obalov v obstarávacích cenách - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 111
Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena materiálu po jeho prevzatí zo spracovania na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 111
Zaúčtovanie aktívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119 / 111

Inzercia ∇


Zúčtovanie pasívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 111 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Prevod materiálu na ceste na účet obstarania materiálu po otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 111 / 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119
Nákup kancelárskych potrieb v hotovosti- VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 111 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
VPFA Aktivácia materiálu 111 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 111
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 111

Manká a škody zistené pri prevzatí materiálu na sklad

1. Nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 111
2. Zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce normy prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 111
3. Zavinené dodávateľom alebo dopravcom - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 111

Faktúry dodávateľov za externé dodávky materiálu u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná sumy - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
2. Cena dodávky - IDID = Interný Doklad 111 /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Faktúry dodávateľov za externé dodávky materiálu u neplatiteľa DPH, prípadne ak nie je nárok na odpočítanie DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
2. Cena materiálu - IDID = Interný Doklad 111 /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 111 /

Nákup materiálu v hotovosti u platiteľa DPH s nárokom na odpočítanie DPH

1. Celková zaplatená suma - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
2. Cena materiálu - IDID = Interný Doklad 111 /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Obstaranie materiálu zo zahraničia u platiteľa DPH

1. Cena materiálu - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
2. Vedľajšie náklady - IDID = Interný Doklad 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
3. Clo - IDID = Interný Doklad 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
4. DPH vyrubená colnicou - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
5. Spotrebná daň, ak je nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
6. Dovozná prirážka - IDID = Interný Doklad 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
7. DPH pri prenose daňovej povinnosti pri obstaraní materiálu z členského štátu EÚ - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Obstaranie materiálu zo zahraničia u neplatiteľa DPH, prípadne ak platiteľ nemá nárok na odpočítanie DPH

1. Cena materiálu - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 111 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
2. Clo - IDID = Interný Doklad 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. DPH vyrobudená celnicou - IDID = Interný Doklad 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
4. Spotrebná daň, ak nie je nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
5. DPH pri prenose daňovej povinnosti pri obstaraní materiálu z členského štátu EÚ - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 111 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch

23. 08. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie DPH prijatých faktúr, účtovanie samozdanenia, účtovanie opravných prijatých faktúr... celý článok


 Účtovanie obstarania zásob v roku 2017 Účtovanie obstarania zásob v roku 2017

30. 04. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie zásob, vyhody, nevýhody spôsob A, spôsob B, návod ako na to... celý článok


 Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia

05. 12. 2014, Eva Mihalíková Čo je nutné skontrolovať pred ukončením roka? Ktoré účty nemôžu mať zostatok? Čo všetko musí byť zaúčtované pred koncom roka?... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 11


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 11 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 111

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II, 30 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] Mersedes 12.01.2012, 17:34

    Dobrý deň! Robím v RO a koncoročnú závierku. V zborníku pod účtom 111 musím mať koncom roka 0! bohužial ja tam mám mínusovú sumu. Dneska som všetky fa prešla,prekontrolovala na KL mám potraviny,čist.prostr,PHM na 111. Neviem nájsť chybu. Viete mi poradiť??? Ďakujem

  1. [ 2] Jana 13.01.2012, 21:44

    Dobrý deň, možno ste niekde v sumách spravili chybu, možno numerická a zaradili ste zasoby vo vyssej sume, ako mali byt...takto cez net sa radi tazko

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=111&popis=Obstaranie-materialu&i=62

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal