Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Na tomto účte sa sledujú jednotlivé zložky DHM a ich technické zhodnotenie sa do času uvedenia do užívania, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.

DHM možno obstarať: kúpou, vytvorením vlastnou činnosťou, bezplatným nadobudnutím (darovaním, prevodom vlastníckeho práva k predmetu lízingu), preradením z osobného užívania do podnikania.

Výber účtovných prípadov s účtom 042

Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene (zaraďovací protokol) na základe povolenia na predčasné užívanie stavby a rozhodnutia o dočasnou užívaní stavby na skúšobnú prevádzku - ID   ID = Interný Doklad
Prevod odplatne obstaraného technického zhodnotenia stavieb do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie predmetu finančného prenájmu do používania - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku po dosiahnutí plodonosného veku - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia k pestovateľským celkom trvalých porastov do používania - ID   ID = Interný Doklad
Nákup zvierat základného stáda a ťažných zvierat na faktúru - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zaradenie nakúpených zvierat základného stáda a ťažných zvierat do majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia ODHM do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie vstupnej ceny DHM o vykonané technické zhodnotenie - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatom majetku do DHM - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie pozemkov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie umeleckých diel a zbierok do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Materiál získaný z obalov z dlhdobého majetku pri jeho obstarávaní - ID   ID = Interný Doklad
Manká a škody zavinené z titulu mimoriadnych udalostí na nedokončených zmarených investíciách - ID   ID = Interný Doklad
Inkaso splatných dlhových cenných papierov (dlhodobých, krátkodobých) - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Predaj obstaraných dlhodobých hmotných investícií - ID   ID = Interný Doklad
Manká a škody na obstarávanom dlhodobom hmotnom majetku - ID   ID = Interný Doklad
Nákup stroja (bez DPH) - PFA   PFA = Prijatá faktúra
VPFA Výroba DHM vlastnou činnosťou
Zvýšenie ceny majetku na základe znaleckého posudku - ID   ID = Interný Doklad
ID Zaradenie prístavby do užívania
Predaj nedokončeného dlhodobého hmotného majetku
Aktivácia nákladov vzniknutých pri prestavbe - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok bezodplatne

Zníženie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy priznanných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie ODHM dodávateľsky u platiteľa DPH

Obstaranie stavieb dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. DPH k dodávke, ak platiteľ má nárok na odpočítanie dane - ID   ID = Interný Doklad
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - PFA   PFA = Prijatá faktúra
4. DPH k vedľajším nákladom, ak je nárok na odpočítanie dane - ID   ID = Interný Doklad
5. Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad

Umelecké diela a zbierky obstarané vo vlastnej réžii

Aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí vo vlastnej réžii

Zvýšenie obstarávacej ceny ODHM o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

Zvýšenie stavieb o sumy uznaných ťarchopisov investičných dodávateľov

Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí bezodplatne (darom) v ocenení ROC

Zníženie obstarávacej ceny ODHM o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

Zníženie obstarávacej ceny stavieb o sumy priznaných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty stavieb - ID   ID = Interný Doklad

Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku

1. Prieskumné, geologické, geodetické práce - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Variantné riešenia projektov, príprava a zabezpčenie výstavby do času uvedenia do užívania - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
3. Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôsdy, za dočasné odňatie pôdy - ID   ID = Interný Doklad
4. Náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskym podnikom - ZV   ZV = Záväzok
5. Doprava vlastnými dopravnými prostridkami - ID   ID = Interný Doklad
6. Náklady na montáž - PFA   PFA = Prijatá faktúra , VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
7. Clo, dovozná prirážka - ZV   ZV = Záväzok
8. Zabezpečovacie a konzervačné práce v prípade dočasného zastavenia investície - PFA   PFA = Prijatá faktúra
9. Dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov uznáva za daňové výdavky - ID   ID = Interný Doklad
10.Zostatková cena stavebného bjektu likvidovaného v dôsledku stavby - ID   ID = Interný Doklad
11. Daň z pridanej hodnoty, u ktorej platiteľ nemá nárok na odpočet - ID   ID = Interný Doklad
12. Daň z pridanej hodnoty, pri ktorej platiteľ dane nemánárok na odpočet alebo si uplatňuje odpočet DPH na vstupe pomocou koeficientu - ID   ID = Interný Doklad
13. Úroky z úverov na obstaranie majetku podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie dlhodobého hnuteľného majetku na základe zmluvy o finančnom prenájme

Aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie ODHM vo vlastnej réžii

Aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie staviev vo vlastnej réžii

1. Aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch - ID   ID = Interný Doklad
2. Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v ocenení VN - ID   ID = Interný Doklad

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka vie sumu

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Nákup sadeníc - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - ID   ID = Interný Doklad
4. Spotreba vlastných organických hnojív - ID   ID = Interný Doklad
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - ID   ID = Interný Doklad
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie ODHM bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
3. Náklady na likvidáciu - ID   ID = Interný Doklad
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - ID   ID = Interný Doklad

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu (účtuje sa ako rezerva)

Zníženie obstarávacej ceny pestovateľských celkov trvalých porastov o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

Nadobudnutie stavieb bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prípadné vedľajšie náklady súvisiace s bezodplatným nadobudnutím - ID   ID = Interný Doklad
4. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k budovám, halám a stavbám pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vrátenie podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
6. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad
7. odpisu technického zhodnotenia, ktoré nie je súčasťou obstarávacej ceny - ID   ID = Interný Doklad
8. Vyradenia z majetku v dôsledku likvidácie, ak majetok nebol odpísaný - ID   ID = Interný Doklad
9. likvidácie za účelom budovania nového objektu - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadubudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty pozemkov - ID   ID = Interný Doklad

Technická rekultivácia vykonaná na vlastných pozemkoch, obstaraná dodávateľsky

1. Faktúra za vykonanú technickú rekultiváciu - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - ID   ID = Interný Doklad
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Na nevyfakturované opravy - ID   ID = Interný Doklad
4. Na nevyfakturované ostatné služby - ID   ID = Interný Doklad
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
6. Na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
7. Na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - ID   ID = Interný Doklad
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
12. Na dodávky dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
13. Na dodávky materiálu a tovaru - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z vlastného chovu

Nadobudnutie pozemkov bezodplatne (darovaním)

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva pozemkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Technická rekultivácia vykonaná na vlastných pozemkoch vo vlastnej réžii

Dlhodobý záväzok voči podnikom v skupine (dlhodobý dodávateľký úver) pri dodávke

Zvýšenie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy uznaných ťarchopisov

Zvýšenie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

Obstaranie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí dodávateľsky u platiteľa DPH

Zúčtovanie prvej zvýšenej splátky pri finančnom prenájme

Zníženie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty umeleckých diel a zbierok - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy uznaných ťarchopisov investičných dodávateľov

Pri postúpení lízingu u Postupníka:

1. Účtovanie istiny zo splátok, ktoré už bude splácať Postupník - ID   ID = Interný Doklad
2. Účtovanie odstupného, ak sa na ňom zúčastnené strany dohodli - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie zvierat do dlhosobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 04

O Účtu 042 píšeme také v těchto článcích

Prenos daňovej povinnosti na faktúre

24. 06. 2016

Účtovanie prenesenej daňovej povinnosti, prenos daňovej povinnosti, náležitosti faktúry pri prenose daňovej povinnosti, daňové priznanie k DPH pri prenose daňo...

Inventarizácia

15. 06. 2013

Účtovanie výsledkov inventarizácie, inventarizácia z pohľadu daňových výdavkov.

Účtovanie obstarania DHM

02. 10. 2012

Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku vo vlastnej réžii prípadne kúpou. Praktický príklad ako zaúčtovať kúpu budovy, stroja.

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 042

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dlhodobého hmotného majetku
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II
30 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie obstarania majetku
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 04

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3)

#1  Gabriela Zamišková - obec Kolačkov 29.01.2014, 17:12

V roku 2012 sme vytvorili k 042 opravnú položku na účte 094. V roku 2013 obecné zastupiteľstvo schválilo zrušiť obstaranie majetku na 042 z dôvodu, že uvedené náklady a predmetné dielo - t. j. revitalizácia obce sa nebude vykonávať. Túto akciu som teda zaúčtovala ako odpis 042 a opravnej položky 094 - t.j. 094/042. Urobila som to správne??? Ďakujem za odpoveď

#2  Ing. Eva Mihalíková 05.02.2014, 15:11

Je to správne..

#3  mata300 10.10.2018, 11:29

Sme neziskovka a v roku 2017 sme vynaložili náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie k nadstavbe budovy, ktorú máme v prenájme a nemáme ju zaradenú ani v majetku, odpisuje si ju nájomca. Tieto náklady som zaučtovala 042/321 s tým, že keď sa dokončí nadstavba so súhlasom nájomcu si túto nadstavbu zaradíme do majetku a budeme odpisovať. Lenže nadstavba sa nebude vôbec realizovať, keďže sme nedostali prostriedky z ESF. Prosím o radu akým spôsobom rozpustiť teda účet 042 v roku 2018 518/042 alebo 548/042 ? Ďakujem pekne.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=042&popis=Obstaranie-dlhodobeho-hmotneho-majetku&i=28

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.