Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Náklady súvisiace s obstaraním majetku do času jeho uvedenia do užívania. Súčasťou nákladov sú úroky a kurzové rozdiely. DNM možno obstarať kúpou, získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti, vytvorením vlastnou činnosťou, bezplatným nadobudnutím (darovaním), preradením u osobného užívania do podnikania alebo iným spôsobom.

Výber účtovných prípadov s účtom 041

Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie ODNM do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie vstupnej ceny DNM o vykonané technické zhodnotenie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka pozná presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nepozná presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Manká a škody zavinené z titulu mimoriadnych udalostí na nedokončených zmarených investíciách - ID   ID = Interný Doklad
Predaj obstaraných dlhodobých nehmotných investícií - ID   ID = Interný Doklad
Manká a škody na obstarávanom dlhodobom nehmotnom majetku - ID   ID = Interný Doklad
Technické zhodnotenie softvéru uskutočnené dodávateľským spôsobom
ID zaradenie softveru do užívania
Inštalácia softveru vlastným zamestnancom

Zníženie obstarávacej ceny ODNM o sumy priznaných dobropisov

Zvýšenie obstarávacej ceny softvéru o sumu uznaných dobropisov

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (ocenené v ROC)

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty softvéru - ID   ID = Interný Doklad

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu ODNM vytvoreného vo vlastnej réžii

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu softvéru vytvoreného za účelom obchodovania s ním

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darovaním) v ocenení ROC

Nadobudnutie softvéru bezodplatne (darovanie) v ocenení ROC

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darom) v ocenení ROC (nie od spoločníkov a členov)

Technické zhodnotenie softvéru

Nadobudnutie pozemkov bezodplatne (darovaním)

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva pozemkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky

1. Cena dodávky - ID   ID = Interný Doklad
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
3. Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok bezodplatne

Aktivácia nákladov vynaložených na vývoj v prípade, že výsledky vývojových prác nie sú predmetom ocenenia priemyselných ani iných oceniteľných práv a spĺňajú podmienky stanovené postupmi účtovania na zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku

Zvýšenie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy uznaných ťarchopisov

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - ID   ID = Interný Doklad
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Na nevyfakturované opravy - ID   ID = Interný Doklad
4. Na nevyfakturované ostatné služby - ID   ID = Interný Doklad
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
6. Na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
7. Na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - ID   ID = Interný Doklad
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
12. Na dodávky dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
13. Na dodávky materiálu a tovaru - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy uznaných ťarchopisov

Zníženie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty oceniteľných práv - ID   ID = Interný Doklad

Dlhodobý záväzok voči podnikom v skupine (dlhodobý dodávateľký úver) pri dodávke

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie ostatného dlhodobého nehmotného majetku dodávateľsky

Nadobudnutie aktivovaných nákladov na vývoj bezodplatne v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie obstarávacej ceny ODNM o sumu uznaných ťarchopisov

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 04

O Účtu 041 píšeme také v těchto článcích

Inventarizácia

15. 06. 2013

Účtovanie výsledkov inventarizácie, inventarizácia z pohľadu daňových výdavkov.

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 041

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie obstarania majetku
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 04

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=041&popis=Obstaranie-dlhodobeho-nehmotneho-majetku&i=27

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.