Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Náklady súvisiace s obstaraním majetku do času jeho uvedenia do užívania. Súčasťou nákladov sú úroky a kurzové rozdiely. DNM možno obstarať kúpou, získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti, vytvorením vlastnou činnosťou, bezplatným nadobudnutím (darovaním), preradením u osobného užívania do podnikania alebo iným spôsobom.

Výber účtovných prípadov s účtom 041

Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie ODNM do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie vstupnej ceny DNM o vykonané technické zhodnotenie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka pozná presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nepozná presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Manká a škody zavinené z titulu mimoriadnych udalostí na nedokončených zmarených investíciách - ID   ID = Interný Doklad
Predaj obstaraných dlhodobých nehmotných investícií - ID   ID = Interný Doklad
Manká a škody na obstarávanom dlhodobom nehmotnom majetku - ID   ID = Interný Doklad
Technické zhodnotenie softvéru uskutočnené dodávateľským spôsobom
ID zaradenie softveru do užívania
Inštalácia softveru vlastným zamestnancom

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu ODNM vytvoreného vo vlastnej réžii

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu softvéru vytvoreného za účelom obchodovania s ním

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darovaním) v ocenení ROC

Nadobudnutie softvéru bezodplatne (darovanie) v ocenení ROC

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darom) v ocenení ROC (nie od spoločníkov a členov)

Technické zhodnotenie softvéru

Nadobudnutie pozemkov bezodplatne (darovaním)

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva pozemkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky

1. Cena dodávky - ID   ID = Interný Doklad
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok bezodplatne

Aktivácia nákladov vynaložených na vývoj v prípade, že výsledky vývojových prác nie sú predmetom ocenenia priemyselných ani iných oceniteľných práv a spĺňajú podmienky stanovené postupmi účtovania na zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku

Zvýšenie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy uznaných ťarchopisov

Zrušenie rezervy alebo jej časti, ak účtovná jednotka zistí jej neopodstatnenosť

1. Na nevyfaktúrované dodávky energie - ID   ID = Interný Doklad
2. Na ostatné neskladovateľné dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Na nevyfakturované opravy - ID   ID = Interný Doklad
4. Na nevyfakturované ostatné služby - ID   ID = Interný Doklad
5. Na nevyčerpané dovolenky, poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov - ID   ID = Interný Doklad
6. Na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
7. Na provízie obchodným partnerom - ID   ID = Interný Doklad
8. Na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
9. Na náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie - ID   ID = Interný Doklad
10. Na vypustené emisie do ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
11. Na náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu u nájomcu - ID   ID = Interný Doklad
12. Na dodávky dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
13. Na dodávky materiálu a tovaru - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy uznaných ťarchopisov

Zníženie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty oceniteľných práv - ID   ID = Interný Doklad

Dlhodobý záväzok voči podnikom v skupine (dlhodobý dodávateľký úver) pri dodávke

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie ostatného dlhodobého nehmotného majetku dodávateľsky

Nadobudnutie aktivovaných nákladov na vývoj bezodplatne v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie obstarávacej ceny ODNM o sumu uznaných ťarchopisov

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - ID   ID = Interný Doklad
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - ID   ID = Interný Doklad
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny ODNM o sumy priznaných dobropisov

Zvýšenie obstarávacej ceny softvéru o sumu uznaných dobropisov

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (ocenené v ROC)

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty softvéru - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 04

O Účtu 041 píšeme také v těchto článcích

Inventarizácia

15. 06. 2013

Účtovanie výsledkov inventarizácie, inventarizácia z pohľadu daňových výdavkov.

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 041

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie obstarania majetku
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 04

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=041&popis=Obstaranie-dlhodobeho-nehmotneho-majetku&i=27

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.