Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 032 - Umelecké diela a zbierky

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Patria tu výstavné diela a umelecké predmety (v zmysle autorské zákona), ak nie sú súčasťou stavebných objektov.

Výber účtovných prípadov s účtom 032


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 032 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie umeleckých diel a zbierok do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 032 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 032 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok delimináciou v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 032 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Nadobudnutie umeleckých diel pri privatizácii alebo kúpe podniku ako celku - IDID = Interný Doklad 032 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 , 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 032 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Umelecké diela a zbierky novozistené pri inventarizácii, doteraz v účtovníctve nezachytené, v ocenení ROC - IDID = Interný Doklad 032 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok, na ktoré účtovná jednotka nie je povinná - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 032
Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 032
Vyradenie umeleckých diel a zbierok z titulu deliminácie v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 032
Preradenie umeleckých diel a zbierok z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 032
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092 / 032
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 032

Inzercia ∇


Zníženie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty umeleckých diel a zbierok - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 032

Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok bezodplatne

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ak sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 032 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Umelecké diela a zbierky obstarané vo vlastnej réžii

1. Aktivácia vynaložených nákladov na zhotovenie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
2. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 032 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Odplatný predaj umeleckých diel a zbierok

1. Úbytok z majetku - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 032
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Vyradenie umeleckých diel a zbierok z titulu splatenia vecných vkladov do obchodných spoločností u investora

1. Splatenie vkladu v účtovnej hodnote - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 032
2. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a vyšším ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
3. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a nižším ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367

Manko alebo škody zistené počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii

1. Vyčíslená výška manka alebo škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 032
2. Nárok na náhradu škody alebo manka - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Zvýšenie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

1. Zúčtovanie ťarchopisu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Zvýšenie hodnoty umeleckých diel a zbierok - IDID = Interný Doklad 032 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 03


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 03 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 032

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=032&popis=Umelecke-diela-a-zbierky&i=25

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal