Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 321 - Dodávatelia

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové záväzky.

Výber účtovných prípadov s účtom 321


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Nákup zvierat základného stáda a ťažných zvierat na faktúru - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 321 / 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 321 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po obstaraní majetku - IDID = Interný Doklad 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
Externé služby súvisiace s obstaraní materiálu - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
Nákup potravín do závodnej jedálne - PFAPFA = Prijatá faktúra, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Prebytky materiálu zistené pri prevzatí, zistené ako rozdiel medzi údajmi na dodacom liste a došlej faktúre, ak príjemca po dohode s dodávateľom rozdiel akceptuje - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
Nákup zvierat podľa faktúry dodávateľa - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Externé dodávky súvisiace s obstaraním zvierat - PFAPFA = Prijatá faktúra, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prebytok zvierat zistený po prevzatí, ak sa faktúra nezhoduje s dodacím listom - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 321
Storno predošlej faktúry, ak účtovná jednotka odmietla prevziať dodávku - IDID = Interný Doklad 321 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
Obstaranie strážneho psa dodávateľsky - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 321
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, PFAPFA = Prijatá faktúra / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 321

Inzercia ∇


Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - IDID = Interný Doklad / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 /
Faktúry dodávateľov za dodávky tovarov - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Externé služby súvisiace s obstaraním tovaru - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, PFAPFA = Prijatá faktúra 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 321
Prebytky tovaru zistené pri prevzatí - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Úhrady dodávateľských faktúr v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 321 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Nákup kolkov, známok, telefónnych kariet, stravných lístkov a iných cenín do zásoby na faktúru - PFAPFA = Prijatá faktúra 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213 / 321
Platby záväzkov voči dodávateľom, záväzkov z uznaných reklamácií - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrady faktúr dodávateľom platené z bankového úveru priamo - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231
Úhrada pohľadávky zápočtom - IDID = Interný Doklad 321 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Úhrada záväzku dodávateľovi cudzou zmenkou - IDID = Interný Doklad 321 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
Vyúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 321 / 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314
Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 321 , 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 321
Prijaté faktúry za dodávky zvierat (okrem zvierat základného stáda) pri spôsobe B účtovania zásob - PFAPFA = Prijatá faktúra 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 321
Prijaté faktúry za dodávky energie - PFAPFA = Prijatá faktúra 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 321
Prijaté faktúry za ostatné neskladovateľné dodávky - PFAPFA = Prijatá faktúra 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 321
Prijaté faktúry za poskytnuté služby - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321
Nákup cenín na faktúru - PFAPFA = Prijatá faktúra 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213 / 321
Faktúry dodávateľov za nakúpené telefónne karty, stravné lístky a iné ceniny - PFAPFA = Prijatá faktúra 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213 / 321
Predpis úhrad zamestnancom za súkromné telefonické hovory zistené pred zúčtovaním telefónneho účtu - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 321
Faktúry za drobný materiál zúčtovaný do spotreby na základe rozhodnutia účtovnej jednotky - PFAPFA = Prijatá faktúra 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 321
Faktúry za nákup kníh, časopisov, kancelárskeho materiálu pri jeho súčasnom odovzdaní do spotreby - PFAPFA = Prijatá faktúra 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 321
Zmluvné pokuty za neodobratie alebo prekročenie dodávok elektrickej energie, plynu a pod. - IDID = Interný Doklad 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 / 321
Faktúra za predmety odovzdané ako dar - PFAPFA = Prijatá faktúra 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 321
Faktúry za opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
Faktúry za externé dodávky prác a služieb spojených so zabezpečovaním a obnovou základných funkcií objektov kultúrnych pamiatok - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
Vyúčtované cestovné za zamestnancov a sťahovacie náklady - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 321
Faktúry za prepravné výkony nákladnej autodopravy - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Náklady na likvidáciu objektov a odvoz odpadu z likvidácie - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za telekomunikačné služby - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za dodávky použité na reprezentačné účely - PFAPFA = Prijatá faktúra 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 321
Nájomné a požičovné za hnuteľné a nehnuteľné veci - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za stráženie objektov, parkovanie vozidiel a pod. - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za upratovanie, čistenie, odvoz odpadov a pod. - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za poradenské služby, audítorskú činnosť, právne zastupovanie a pod. - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za inzerciu, reklamné relácie a inú reklamu - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za pobyt železničných vozňov - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Faktúry za školenia pracovníkov vykonané inými subjektmi - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Vrátené nepoužité odberné karty dodávateľovi pred uplynutím platnosti - IDID = Interný Doklad 321 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
Odpis premlčaných záväzkov - IDID = Interný Doklad 321 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Odpis záväzkov pri konkurze a vyrovnaní - IDID = Interný Doklad 321 /
Úhrada záväzku vlastnou zmenkou dlžníka - IDID = Interný Doklad 321 / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322
Vyúčtovanie zrážkovej dane z príjmov u platiteľa príjmu pri platbách do zahraničia v súlade so zákonom o dani z príjmov a príslušnou zmluvou o zameszení dvojitého zdanenia - IDID = Interný Doklad 321 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
Zúčtovanie inventarizačných rozdielov záväzkov do výnosov - IDID = Interný Doklad 321 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Použitie rezervy na pokuty a penále - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 321 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Úhrada záväzku akceptovanou cudzou zmenkou - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322
Použitie rezervy na pokuty a penále - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Použitie rezervy na provízie obchodným partnerom (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dodávky) - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Použitie rezervy na náklady finančného charakteru - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na riadne záväzky po obdržaní faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 321
Predpis úhrady spoločníkom alebo členom družstva za súkromné telefonické hovory po zúčtovaní telefónneho účtu - IDID = Interný Doklad 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 321
Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené dodávateľsky - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Použitie ostatných fondov na rôzne účely uskutočnené dodávateľsky - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Faktúra za dodávky (účtovanie vrátane DPH) - PFAPFA = Prijatá faktúra 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476 , 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
Zúčtovanie krátkodobého záväzku na záväzok zmenkový - IDID = Interný Doklad 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478
Zúčtovanie prijatej faktúry za externe obstarané ostatné neskladovateľné dodávky - PFAPFA = Prijatá faktúra 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503 / 321
Náklady na pracovné podmienky, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť pri práci - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Náklady zabezpečujúce prevádzku rekreačných, športových a telovýchovných zariadení, podnikových bytov - IDID = Interný Doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 321 , 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Finančný rozdiel vznikajúci pri prijatí alebo poskytnutí preddavku v cudzej mene na dodávku, ktorá je zdaniteľným obchodom - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 321
Kúpa nehnuteľnosti za účelom jej ďalšieho predaja - PFAPFA = Prijatá faktúra 133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133 / 321
Náklady na opravu a technické zhodnotenie budovy vykonané dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133 / 321
Faktúra od dodávateľa za materiál, ktorý sme prevzali na sklad - PFAPFA = Prijatá faktúra 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 321
Nákup gastrolískov - PFAPFA = Prijatá faktúra 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213 , 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Náklady na vzdelávanie a rekvalifikáciu pracovníkov - PFAPFA = Prijatá faktúra 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 321
Nákup gastrolístov v decembri na január - PFAPFA = Prijatá faktúra 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 321
Vrátenie(predaj)vratných obalov veľkoobchodu - IDID = Interný Doklad 321 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642
Faktúra za poradenské služby - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Zaučtovanie poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 321 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052
Predpis poistného - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Nákup stroja (bez DPH) - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
Zamestnanci dostali darček á 11,55 - PFAPFA = Prijatá faktúra 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 321
Poskytnutie preddavkov na obstaranie DNM 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 / 321
Prijatá faktúra zaplatená poskytnutým dlhodobým úverom - VÚÚ 321 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
úhrada faktúry z osobného účtu konateľa - IDID = Interný Doklad 321 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
K 1.1. bola prijatá- PFAPFA = Prijatá faktúra 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 321
Náklady na projektovú prípravu - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
Recyklačný poplatok - PFAPFA = Prijatá faktúra 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321

Faktúry dodávateľov za externé dodávky materiálu u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná sumy - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
2. Cena dodávky - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Prijaté faktúry od dodávateľov za materiál a tovar pri spôsobe B účtovania zásob u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321
2. Hodnota materiálu alebo tovaru - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 , 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 /
3. Suma DPH na vstupe - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Cena tovaru - IDID = Interný Doklad /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /

Faktúry dodávateľov za externé dodávky materiálu u neplatiteľa DPH, prípadne ak nie je nárok na odpočítanie DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
2. Cena materiálu - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 /

Faktúry dodávateľov za externé dodávky tovaru u neplatiteľa DPH, príp. ak nie je nárok na odpočet DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok / 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Cena tovaru - IDID = Interný Doklad /
3. DPH k dodávke - IDID = Interný Doklad /

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012

Zníženie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFAPFA = Prijatá faktúra / 321
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - IDID = Interný Doklad / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Samozdanenie dodávky 20% - IDID = Interný Doklad 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
Prevod tovaru na sklad - príjemka 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 /
Nárok na odpočet DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 321
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Obstaranie stavieb dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. DPH k dodávke, ak platiteľ má nárok na odpočítanie dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
4. DPH k vedľajším nákladom, ak je nárok na odpočítanie dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
5. Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku

1. Prieskumné, geologické, geodetické práce - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
2. Variantné riešenia projektov, príprava a zabezpčenie výstavby do času uvedenia do užívania - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôsdy, za dočasné odňatie pôdy - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
4. Náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskym podnikom - ZVZV = Záväzok 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
5. Doprava vlastnými dopravnými prostridkami - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
6. Náklady na montáž - PFAPFA = Prijatá faktúra, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
7. Clo, dovozná prirážka - ZVZV = Záväzok 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
8. Zabezpečovacie a konzervačné práce v prípade dočasného zastavenia investície - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
9. Dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov uznáva za daňové výdavky - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
10.Zostatková cena stavebného bjektu likvidovaného v dôsledku stavby - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
11. Daň z pridanej hodnoty, u ktorej platiteľ nemá nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
12. Daň z pridanej hodnoty, pri ktorej platiteľ dane nemánárok na odpočet alebo si uplatňuje odpočet DPH na vstupe pomocou koeficientu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
13. Úroky z úverov na obstaranie majetku podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Nárok na náhradu - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
4. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
5. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
6. Tržby za predaný odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Obstaranie ODHM dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
4. DPH k vedľajším nákladom, ak má platiteľ nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
5. Dovoz vlastnou dopravou - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
6. Zaradenie ODHM v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zvýšenie stavieb o sumy uznaných ťarchopisov investičných dodávateľov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty stavieb - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka vie sumu

1. Spresnenie sumy nevyfaktúrovanej dodávky v rámci upravujúcej uzávierkovej účtovnej operácie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476
2. Vyúčtovanie záväzku po obdržaní faktúry v nasledujúcom účtovnom období - ZVZV = Záväzok 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476 / 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin (napr. živelná pohroma), ktorá je opraviteľná

1. Zúčtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
3a. Vyrovnanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vyrovnanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 /
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 /

Zvýšenie obstarávacej ceny softvéru o sumu uznaných dobropisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Zvýšenie hodnoty softvéru - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zvýšenie obstarávacej ceny ODHM o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty ODHM - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zníženie obstarávacej ceny stavieb o sumy priznaných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty stavieb - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu (účtuje sa ako rezerva)

1. Upresnenie sumy nevyfaktúrovanej dodávky v rámci upravujúcej uzávierkovej operácie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
2. Vyúčtovanie záväzku po obdržaní faktúry v nasledujúcom účtovnom období - ZVZV = Záväzok 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

1. Zúčtovanie škody - IDID = Interný Doklad / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Nárok na náhradu od poisťovne - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /
4. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
5. Použiteľný materiál z likvidácie prebratý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
6. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Zľavy pri tovare poskytnuté dodávateľom (rabat, bonus, skonto)

1. Premietne sa ako zníženie obstarávacej ceny tovaru - PFAPFA = Prijatá faktúra, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 321 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2a. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je zmluvne vopred dohodnutá - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
2b. Ak je tovar už spotrebovaný a zľava je poskytnutá bez predchádzajúcej dohody - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty softvéru - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013

Zníženie obstarávacej ceny ODHM o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty ODHM - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029

Likvidácia stavebného objektu z dôvodu výstavby nového objektu

1. Zostatková cena - náklad súvisiaci s obstaraním nového objektu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Sumy reklamácií na tovare uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Technické zhodnotenie softvéru

1. Dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový) 623
3. Zvýšenie hodnoty softvéru o technické zhodnotenie - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Škoda zistená na ODHM, ktorá je opraviteľná

1. Zúčtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
3a. Vyrovnanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549
3b. Vyrovnanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. chátrajúci stavebný objekt)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za predaj odpadu z likvidácie - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Obstaranie dlhodobého hnuteľného majetku na základe zmluvy o finančnom prenájme

1. Hodnota istiny - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
2. Ostatné náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zaradenie predmetu prenájmu do dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky

1. Cena dodávky - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
3. Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Nadobudnutie stavieb bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Prípadné vedľajšie náklady súvisiace s bezodplatným nadobudnutím - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321 , 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
4. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Obstaranie materiálu zo zahraničia u platiteľa DPH

1. Cena materiálu - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
2. Vedľajšie náklady - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
3. Clo - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
4. DPH vyrubená colnicou - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
5. Spotrebná daň, ak je nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
6. Dovozná prirážka - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 , 395Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktívny) 395
7. DPH pri prenose daňovej povinnosti pri obstaraní materiálu z členského štátu EÚ - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Nákup sadeníc - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
4. Spotreba vlastných organických hnojív - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 321
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 321 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Zvýšenie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy uznaných ťarchopisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Zvýšenie hodnoty oceniteľných práv - IDID = Interný Doklad 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zvýšenie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

1. Zaúčtovanie ťarchopisu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty pozemkov - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je opraviteľná

1. Účtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2a. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
2b. Oprava dodávateľským spôsobom - úhrada faktúry - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3a. Vysporiadanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - storno zápisu - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vysporiadanie škody s opravou v nasledujúcom účtovnom obodbí - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Obstaranie materiálu zo zahraničia u neplatiteľa DPH, prípadne ak platiteľ nemá nárok na odpočítanie DPH

1. Cena materiálu - PFAPFA = Prijatá faktúra, ZVZV = Záväzok 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 321 , 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
2. Clo - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. DPH vyrobudená celnicou - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
4. Spotrebná daň, ak nie je nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
5. DPH pri prenose daňovej povinnosti pri obstaraní materiálu z členského štátu EÚ - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zníženie obstarávacej ceny pestovateľských celkov trvalých porastov o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025

Použitie rezervy na nevyfakturované dodávky

1. Obstarávanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
2. Materiálu a tovaru - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
3. Energie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
4. Ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
5. Opravy a udržiavanie - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321
6. Ostatné nakupované služby - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 / 321

Zníženie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty oceniteľných práv - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014

Zníženie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty pozemkov - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031

Technická rekultivácia vykonaná na vlastných pozemkoch, obstaraná dodávateľsky

1. Faktúra za vykonanú technickú rekultiváciu - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

Škoda na pestovateľských celkoch trvalých porastov z mimoriadnych príčin, ktorá je opraviteľná

1. Zúčtovanie škody v čase jej vzniku - IDID = Interný Doklad / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Oprava dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
3a. Vyrovnanie škody s opravou v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 /
3b. Vyrovnanie škody s opravou v nasledujúcom období - IDID = Interný Doklad 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428
4. Nárok na náhradu škody - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 /

Rozdiel medzi reálnou hodnotou dlhodobého majetku nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku

1. Kladný rozdiel - IDID = Interný Doklad 321 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
2. Záporný rozdiel - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Obstaranie ostatného dlhodobého nehmotného majetku dodávateľsky

1. Cena dodávky - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
3. Zaradenie ODNM do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zvýšenie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

1. Zúčtovanie ťarchopisu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty umeleckých diel a zbierok - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Obstaranie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí dodávateľsky u platiteľa DPH

2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočítanie dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
4. DPH k vedľajším nákladom, ak má platiteľ nárok na odpočítanie dane - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321
5. Dovoz vlastnou dopravou - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
6. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľovi

1. Ak fakúra nebola zaplatená - IDID = Interný Doklad 321 , 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
3. Náklady na likvidáciu - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 321
4. Použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
5. Tržby za odpad z likvidácie - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Rozdiel medzi reálnou hodnotou materiálu nadobudnutého zámenou a účtovnou hodnotou materiálu

1. Kladný rozdiel - IDID = Interný Doklad 321 / 642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642
2. Záporný rozdiel - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Zvýšenie obstarávacej ceny ODNM o sumu uznaných ťarchopisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zníženie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty umeleckých diel a zbierok - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032

Zvýšenie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy uznaných ťarchopisov investičných dodávateľov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

1. Ak faktúra nebola zaplatená DODO = Dobropis 321 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Ak faktúra bola zaplatená DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124

Zvýšenie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy uznaných ťarchopisov

1. Zaúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 321
2. Zvýšenie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041

Zvýšenie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy uznaných ťarchopisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321
2. Zvýšenie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Účtovné prípady súvisiace so zateplením domu, vrátane jeho financovania z úveru

Platby do fondu prijaté od vlastníkov bytov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412
Náklady na opravu spoločných častí domu - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321
Úhrada prijatej faktúry 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Použitie fondu 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 /
Úhrada faktúry (hradená z úveru) - VÚÚ 321 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Úrok z úveru 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Splátka úveru vrátane úroku v sume 5 000 € 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Použitie fondu v sume 5000+výška úroku 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 /

Zníženie obstarávacej ceny ODNM o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
2. Zníženie hodnoty ODNM - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019


Zníženie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy priznanných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 321 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie výdavkov po zaplatení Účtovanie výdavkov po zaplatení

13. 12. 2020, Eva Mihalíková Výdavky po zaplatení, účtovanie výdavkov po zaplatení, zdanenie výdavkov po zaplatení... celý článok


 Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe

07. 10. 2019, Eva Mihalíková Kedy vystaviť faktúru k prijatej platbe, účtovanie faktúr k prijatej platbe, vyúčtovacia faktúra... celý článok


 Účtovanie a zdaňovanie príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov Účtovanie a zdaňovanie príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov

30. 07. 2019, Michaela Vetráková Ako účtovať a zdaňovať príspevky zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca?... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 32


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 32 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 321

Účtovanie zásob spôsobom A, 10 příkladů spustiť test »
Účtovanie s účtom 501, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie stravného, 11 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=%20%3Ca%20href=%27ucet.php?ucet_c=321&popis=Dodavatelia&i=10%27%20class=%27tooltip%20ttgreen%27%20title=%27%C3%9A%C4%8Det%20321%20(Pas%C3%ADvny)%20-%20Dod%C3%A1vatelia%27%3E321%3Cspan%3E%C3%9A%C4%8Det%20321%20-%20Dod%C3%A1vatelia%20(Pas%C3%ADvny)%20%3C/span%3E%3C/a%3E%3Cspan%20class=%27onlyprint%27%3E321%3C/span%3E&popis=Dodavatelia&i=10

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal