Zúčtovacie vzťahy

Za zúčtovacie vzťahy sa považujú oceniteľné vzťahy podniku k vonkajšiemu prostrediu a v rámci podniku. Zúčtovacie vzťahy sa účtujú v účtovnej triede 3, v súlade s § 48 Postupov účtovania.

Medzi zúčtovacie vzťahy patria najmä pohľadávky a záväzky. Pod pohľadávkou si môžeme predstaviť vystavenú faktúru na odberateľa, je to niečo čo nám v budúcnosti niekto uhradí, naopak záväzok predstavuje prijatá faktúra, ktorú v budúcnosti musíme my uhradiť.

Z časového hľadiska ich delíme na:

 • dlhodobé (splatnosť viac ako 1 rok)
 • krátkodobé (splatnosť do 1 roka)

Časové hľadisko sa uplatňuje pri vzniku účtovného prípadu a k 31.12 pri vykonaní účtovnej uzávierky. Pri vzniku účtovného prípadu je teda nutné rozčleniť či sa jedná o krátkodobú pohľadávku/záväzok alebo dlhodobú pohľadávku/záväzok. V prípade, že sa doba splatnosti v priebehu zaúčtovania zmení, napríklad z krátkodobej pohľadávky sa stane dlhodobá na základe dohody, je nutné takúto pohľadávku preúčtovať.

Požiadavky na tvorbu analytickej evidencie:

 • doba splatnosti
 • veritelia
 • dlžníci
 • mena

Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitných analytických účtoch účtujú pohľadávky z obchodného styku a záväzky z obchodného styku voči prepojenej účtovnej jednotke a voči účtovnej jednotke s podielovou účasťou.

 

Podľa charakteru poznáme zúčtovacie vzťahy:

z obchodného styku (31, 32)

 • s orgánmi zdravotného poistenia a sociálneho poistenia (33)
 • zúčtovanie daní a dotácií (34)
 • zúčtovanie voči spoločníkom a združeniu (35)
 • finančné záväzky
 • rezervy
 • z derivátových operácií

 

Oceňovanie a inventarizácia zúčtovacích vzťahov

Pri vzniku pohľadávky/záväzky oceňujeme tzv. menovitou hodnotou. Menovitá hodnota je skutočná hodnota pohľadávky/záväzku uvedená  na faktúre prípade inom účtovnom doklade na základe, ktorého účtujeme. Hodnota pohľadávky sa však v priebehu viacerých účtovných období môže meniť, z tohto dôvodu je účtovná jednotka povinná zhodnotiť riziká a straty – posúdiť reálnosť posúdenia ocenenia ku dňu uzavretia účtovníctva.

Pri znižovaní hodnoty pohľadávok sa musia vytvárať opravné položky (OP), využívajú sa pritom tieto účty z účtovnej osnovy:

O účtovaní opravných položiek sa dočítate v článku Opravné položky.

Ak pri inventarizácii dôjde k zisteniam, že hodnota pohľadávok/záväzkov je iná ako ich ocenenie v účtovníctve, následné ocenenie sa zaúčtuje buď ako zvýšenie alebo zníženie záväzkov/pohľadávok

Zvýšenie hodnoty záväzkov

5xx

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zníženie hodnoty záväzkov

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

5xx

Zvýšenie hodnoty pohľadávok

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

6xx

Zníženie hodnoty pohľadávok

6xx

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

 

Inzerce ∇

Pohľadávky a záväzky z obchodného styku

Pohľadávky a záväzky z obchodného styku vznikajú z dodávateľsko-odberateľských vzťahov účtovnej jednotky. Pohľadávka vzniká dňom uskutočnenia účtovného prípadu – vystavenia faktúry/dodania tovaru a zaniká jej inkasom čiže splatením zo strany odberateľa. Záväzok vzniká vystavením dodávateľskej faktúry/prevzatím tovaru a zaniká úhradou.

Pri pohľadávkach aj záväzkoch je potrebné dodržiavať analytické členenie podľa požiadaviek na jej tvorbu, avšak pri veľkých účtovných jednotkách je takéto členenie praktický nemožné a analyticky sa rozčleňujú len špecifický odberatelia/dodávatelia (tuzemský/zahraničný, atď.).

Príklady účtovania

Účtovný prípad

MD

D

Vystavená faktúra za dodanie materiálu (vznik pohľadávky)

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

601 Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový - daňový) 601

Prijatá faktúra za nákup materiálu (vznik záväzku)

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Úhrada prijatej faktúry za materiál v hotovosti (zánik záväzku)

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Prijatá platba na bankový účet za vystavenú faktúru (zánik pohľ.)

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

 

Jednotlivé prípady účtovania konkrétnych faktúr nájdete v našom účtovnom pomocníkovi.

Pri účtovaní pohľadávok je bežné, že nejaký odberateľ nie je schopný našu pohľadávku uhradiť a z tohto dôvodu ju môže účtovná jednotka postúpiť (predať) tretej osobe. O účtovaní predaja pohľadávok sa dočítate v článku Účtovanie postúpenia pohľadávky.

Účtovná jednotka môže inkasovať pohľadávku/uhrádzať záväzky:

Pri úhradách v cudzej mene vznikajú kurzové rozdiely (kurzové zisky - 563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563 alebo kurzové straty - 663 Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový - daňový) 663). O účtovaní kurzových rozdielov sa dočítate v článku Kurzové rozdiely v účtovníctve.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základné pojmy z oblasti daní
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s účtom 501
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Test mzdového účtovníka
19 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovné doklady

19. 12. 2011

Účtovné doklady sú neoddeliteľnou súčasťou účtovníctva. Účtovný doklad je spojovacím článkom medzi každým účtovným prípadom a účtovným zápisom,...

Účtovanie reklamácií

28. 11. 2011

Článok sa zaoberá účtovaním reklamácií výrobkov, tovarov a služieb tak z pohľadu odberateľa (kupujúci), ako aj dodávateľa (predávajúci)

Účtovanie preddavkov

24. 11. 2011

V obchodnej praxi je častým javom, že dodávateľ od svojho odberateľa požaduje zaplatenie celej alebo čiastočnej úhrady za dohodnutú dodávku ešte pred jej rea...

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zuctovacie-vztahy&idc=240

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.