Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Zúčtovacie vzťahy

| Ing. Eva Mihalíková

Za zúčtovacie vzťahy sa považujú oceniteľné vzťahy podniku k vonkajšiemu prostrediu a v rámci podniku. Zúčtovacie vzťahy sa účtujú v účtovnej triede 3, v súlade s § 48 Postupov účtovania.

Medzi zúčtovacie vzťahy patria najmä pohľadávky a záväzky. Pod pohľadávkou si môžeme predstaviť vystavenú faktúru na odberateľa, je to niečo čo nám v budúcnosti niekto uhradí, naopak záväzok predstavuje prijatá faktúra, ktorú v budúcnosti musíme my uhradiť.

Z časového hľadiska ich delíme na:

 • dlhodobé (splatnosť viac ako 1 rok)
 • krátkodobé (splatnosť do 1 roka)

Časové hľadisko sa uplatňuje pri vzniku účtovného prípadu a k 31.12 pri vykonaní účtovnej uzávierky. Pri vzniku účtovného prípadu je teda nutné rozčleniť či sa jedná o krátkodobú pohľadávku/záväzok alebo dlhodobú pohľadávku/záväzok. V prípade, že sa doba splatnosti v priebehu zaúčtovania zmení, napríklad z krátkodobej pohľadávky sa stane dlhodobá na základe dohody, je nutné takúto pohľadávku preúčtovať.

Požiadavky na tvorbu analytickej evidencie:

 • doba splatnosti
 • veritelia
 • dlžníci
 • mena

Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitných analytických účtoch účtujú pohľadávky z obchodného styku a záväzky z obchodného styku voči prepojenej účtovnej jednotke a voči účtovnej jednotke s podielovou účasťou.

 

Podľa charakteru poznáme zúčtovacie vzťahy:

z obchodného styku (31, 32)

 • s orgánmi zdravotného poistenia a sociálneho poistenia (33)
 • zúčtovanie daní a dotácií (34)
 • zúčtovanie voči spoločníkom a združeniu (35)
 • finančné záväzky
 • rezervy
 • z derivátových operácií

 

Oceňovanie a inventarizácia zúčtovacích vzťahov

Pri vzniku pohľadávky/záväzky oceňujeme tzv. menovitou hodnotou. Menovitá hodnota je skutočná hodnota pohľadávky/záväzku uvedená  na faktúre prípade inom účtovnom doklade na základe, ktorého účtujeme. Hodnota pohľadávky sa však v priebehu viacerých účtovných období môže meniť, z tohto dôvodu je účtovná jednotka povinná zhodnotiť riziká a straty – posúdiť reálnosť posúdenia ocenenia ku dňu uzavretia účtovníctva.

Pri znižovaní hodnoty pohľadávok sa musia vytvárať opravné položky (OP), využívajú sa pritom tieto účty z účtovnej osnovy:

O účtovaní opravných položiek sa dočítate v článku Opravné položky.

Ak pri inventarizácii dôjde k zisteniam, že hodnota pohľadávok/záväzkov je iná ako ich ocenenie v účtovníctve, následné ocenenie sa zaúčtuje buď ako zvýšenie alebo zníženie záväzkov/pohľadávok

Zvýšenie hodnoty záväzkov

5xx

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zníženie hodnoty záväzkov

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

5xx

Zvýšenie hodnoty pohľadávok

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

6xx

Zníženie hodnoty pohľadávok

6xx

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

 

Inzercia ∇

Pohľadávky a záväzky z obchodného styku

Pohľadávky a záväzky z obchodného styku vznikajú z dodávateľsko-odberateľských vzťahov účtovnej jednotky. Pohľadávka vzniká dňom uskutočnenia účtovného prípadu – vystavenia faktúry/dodania tovaru a zaniká jej inkasom čiže splatením zo strany odberateľa. Záväzok vzniká vystavením dodávateľskej faktúry/prevzatím tovaru a zaniká úhradou.

Pri pohľadávkach aj záväzkoch je potrebné dodržiavať analytické členenie podľa požiadaviek na jej tvorbu, avšak pri veľkých účtovných jednotkách je takéto členenie praktický nemožné a analyticky sa rozčleňujú len špecifický odberatelia/dodávatelia (tuzemský/zahraničný, atď.).

Príklady účtovania

Účtovný prípad

MD

D

Vystavená faktúra za dodanie materiálu (vznik pohľadávky)

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Prijatá faktúra za nákup materiálu (vznik záväzku)

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Úhrada prijatej faktúry za materiál v hotovosti (zánik záväzku)

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Prijatá platba na bankový účet za vystavenú faktúru (zánik pohľ.)

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

 

Jednotlivé prípady účtovania konkrétnych faktúr nájdete v našom účtovnom pomocníkovi.

Pri účtovaní pohľadávok je bežné, že nejaký odberateľ nie je schopný našu pohľadávku uhradiť a z tohto dôvodu ju môže účtovná jednotka postúpiť (predať) tretej osobe. O účtovaní predaja pohľadávok sa dočítate v článku Účtovanie postúpenia pohľadávky.

Účtovná jednotka môže inkasovať pohľadávku/uhrádzať záväzky:

Pri úhradách v cudzej mene vznikajú kurzové rozdiely (kurzové zisky - 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 alebo kurzové straty - 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663). O účtovaní kurzových rozdielov sa dočítate v článku Kurzové rozdiely v účtovníctve.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami

19. 02. 2012, Jana Rusnáková 10. Maturitná otázka z účtovníctva - Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami... celý článok


 Účtovné doklady Účtovné doklady

19. 12. 2011, Jana Rusnáková Účtovné doklady sú neoddeliteľnou súčasťou účtovníctva. Účtovný doklad je spojovacím článkom medzi každým účtovným prípadom a účtovným zápisom, je to dokument, ktorý zachytáva základné náležitosti hospodárské operácie... celý článok


 Účtovanie reklamácií Účtovanie reklamácií

28. 11. 2011, Jana Rusnáková Článok sa zaoberá účtovaním reklamácií výrobkov, tovarov a služieb tak z pohľadu odberateľa (kupujúci), ako aj dodávateľa (predávajúci)... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Maturitné otázky

Rýchly prehľad článkov z kategórie Maturitné otázky

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zuctovacie-vztahy&idc=240

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.