Zmeny v postupoch účtovania od roku 2024

Ministerstvo financií SR vydalo novelu opatrenia č. MF/005391/2024-74, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. K akým zmenám dochádza od 15.3.2024?

V opatrení sú zapracované zmeny vyplývajúce zo zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev. Najväčšie zmeny nastali v § 26 postupov účtovania a v § 37. Uvedieme si na začiatok definíciu základných pojmov a pár vybraných zmien, ktorých sa týka nové opatrenie.

Základné pojmy

Premena je fúzia alebo rozdelenie spoločnosti.

 

 

Fúzia je zlúčenie alebo splynutie.

  • Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom obchodné imanie (ďalej len „imanie“) zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. 
  • Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

 

Rozdelenie je rozštiepenie alebo odštiepenie.

  • Rozštiepenie je postup, pri ktorom rozdeľovaná spoločnosť zaniká a jej imanie prechádza

a) na iné už existujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti (ďalej len „rozštiepenie zlúčením“),

b) na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti (ďalej len „rozštiepenie splynutím“), alebo

c) kombináciou foriem uvedených v písmene a) a b).

  • Odštiepenie je postup, pri ktorom rozdeľovaná spoločnosť nezaniká a časť imania spoločnosti špecifikovaná v projekte premeny prechádza

a) na jednu alebo viac už existujúcich spoločností,

b) na jednu alebo viac novozaložených spoločností, alebo

c) kombináciou foriem uvedených v písmene a) a b).

 

Zmeny od 15.3.2024

V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Pri zrušení bez likvidácie sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky“ nahrádzajú slovami „Pri premene sa v účtovníctve premenou zanikajúcej účtovnej jednotky alebo odštiepením rozdeľovanej účtovnej jednotky, ak právnym nástupcom sa stáva účtovná jednotka,“. V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „právnym nástupcom “ nahrádzajú slovami „nástupníckou účtovnou jednotkou“. Nástupníckou účtovnou jednotkou je účtovná jednotka, na ktorú prechádza časť imania, alebo ktorá sa stane právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti, družstva alebo zanikajúcej zahraničnej právnickej osoby.

V § 26 ods. 6 prvej vete sa slová „zlúčení, splynutí a rozdelení“ nahrádzajú slovom „premena“. V § 26 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „zlúčení“ vkladá čiarka a slová „rozštiepení zlúčením alebo odštiepení zlúčením“. § 26 ods. 7 písm. b) – ustanovuje sa vykazovanie majetku, záväzkov a vlastného imania v otváracej súvahe, ak vznikajú vlastné akcie alebo vlastné obchodné podiely nielen v prípade zlúčenia ale aj v prípade rozštiepenia zlúčením a odštiepenia zlúčením.

§ 37 ods. 12 písm. a) a d) – ustanovenia týkajúce sa úpravy hodnoty goodwillu alebo záporného goodwillu vykázaného v otváracej súvahe podľa § 26 sa dopĺňajú o odštiepenie.


Vykazovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu vylúčenia vzájomných pohľadávok a záväzkov v otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky upravuje § 26 ods. 5, ktorý je nanovo upravený z dôvodu doplnenia vykazovania rozdielov v otváracej súvahe pri odštiepení splynutím, rozštiepení zlúčením a odštiepení zlúčením.

Novela je dostupná na tomto odkaze.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami
6 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava chýb v účtovníctve
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie časového rozlíšenia
15 príkladov
Spustiť test

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zmeny-v-postupoch-uctovania-od-roku-2024&idc=534

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.