Zmeny v postupoch účtovania od 1.1.2012

Opatrenie  MF SR č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 prináša zmeny najmä v oceňovaní majetku a záväzkov v cudzej mene,  účtovanie dotácií, dane z pridanej hodnoty a účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s evidenciou v registračnej pokladnici. Opatrenie nadobudlo účinnosť od 1. 1. 2012.

1 Zmena v § 14 ods. 1

– upravuje sa oceňovanie cenných papierov určených na obchodovanie ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (prvotné ocenenie v účtovníctve) Novelou sa ustanovuje, že cenné papiere, ktoré sú obstarané za účelom obchodovania, sa už pri svojom obstaraní nebudú oceňovať obstarávacou cenou, ale sa budú oceňovať reálnou hodnotou.

Ostatné cenné papiere a podiely na základnom imaní obchodných spoločností a deriváty sa budú aj naďalej oceňovať obstarávacou cenou.


Inzerce ∇

2 Zmena v § 21

novelou zákona v ustanovení § 21 ods. 2 nedošlo k vecnej úprave textu, došlo len k jeho spresneniu v tom, že prebytok dlhodobého majetku sa z účtu 384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384 rozpúšťa rovnakým spôsobom ako dotácie

 

3 Zmena v § 24 – Účtovanie kurzových rozdielov

− novelou zákona okrem iných zmien došlo aj k prepracovaniu a doplneniu § 24 zákona o účtovníctve, ktorý sa zaoberá oceňovaním majetku a záväzkov v cudzej mene

 

Podľa § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to

a) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25,

b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka spôsobom podľa § 27,

c) k inému dňu v priebehu účtovného obdobia spôsobom podľa § 27, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách).

Podľa § 24 ods. 2 zákona o účtovníctve, ak zákon o účtovníctve neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (ďalej len „referenčný kurz“)

a) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis,

b) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

c) v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby.

Podľa novelizovaného znenia § 24 ods. 3 zákona o účtovníctve, na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená, alebo referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.

Účtovná jednotka pri kúpe alebo predaji cudzej meny môže použiť dva kurzy:

a) buď komerčný kurz banky alebo zmenárne, v ktorej cudziu menu kúpila,

b) referenčný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň uzavretia obchodu.

4 Zmena v § 42 – Účtovanie dlhodobého majetku na analytických účtoch

– zmena v § 42 ods. 2 – upresňuje sa požiadavka na účtovanie dlhodobého majetku na analytických účtoch: „V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza vecné bremeno k dlhodobému majetku, poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok (ďalej len „dotácia“) na dlhodobý majetok, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne“. Pred novelou sa požadovalo na analytických účtoch účtovať o majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, majetku

danému do zálohy alebo vecnom bremene na majetku, ak na jeho obstaranie bola poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok, sa v analytickej evidencii vlastníka majetku a záložného veriteľa uvedie výška poskytnutej dotácie, podpory alebo príspevkov a ďalšie skutočnosti preukazujúce úplnosť účtovného prípadu. Po novele opatrenia sa na analytických účtoch dlhodobého majetku (nehmotného a hmotného) účtuje

a) podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku pričom pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou ocenenia je aj príslušenstvo sa analytické účty vytvárajú pre jednotlivé súbory a pre majetok vrátane príslušenstva a ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo sa vyradí, upraví sa ocenenie na príslušnom analytickom účte,

b) podľa účelu ustanoveného osobitnými predpismi alebo vyplývajúceho z požiadaviek riadenia účtovnej jednotky,

c) ak je účtovná jednotka nájomcom, osobitne majetok podľa § 32 ods. 2 písm. c) a e) postupov účtovania [ide o technické

zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených zákonom o dani z príjmov a o dlhodobý hmotný majetok pri prevode

vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne

dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku],

d) osobitne majetok daný do zálohy alebo ktorým sa iným spôsobom ručí za záväzky.

Analytická evidencia podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku slúži na

jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe účtovného odpisovania a daňového odpisovania, sadzby účtovných odpisov a daňových odpisov, sumy účtovných odpisov a daňových odpisov za zdaňovacie obdobie, účtovnú zostatkovú cenu a daňovú zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia.

V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza vecné bremeno k dlhodobému majetku, poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok (ďalej len „dotácia“) na dlhodobý majetok, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne.

 

5 Zmena v § 44 ods. 11 – Účtovanie o nehnuteľnosti na predaj

zmena názvu účtu výnosov pri účtovaní nehnuteľnosti na predaj: účet 607 Účet 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj (Výnosový - daňový) 607 – Výnosy z predaja nehnuteľnosti sa nahrádza novým účtom s názvom 607 Účet 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj (Výnosový - daňový) 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

 

6 Zmena v § 47 – Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 2 – Finančné účty

– zmena v § 47 ods. 4 účtovanie na účte 231 Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) 231 – Krátkodobé bankové úvery z dôvodu účtovania úhrad kreditnou kartou

Od 1. 1. 2 012 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) 012 dochádza k doplneniu 47 ods. 4 postupov účtovania o účtovanie účtovného prípadu, ktorým je úhrada platieb kreditnou platobnou kartou. Táto úhrada sa účtuje v prospech účtu 231 Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.

 

7 Zmena v § 48 ods. 1 písm. b) v účtovej triede 3 – Zúčtovanie vzťahy

Od 1. 1. 2 012 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) 012 sa v postupoch účtovania v § 48 ods. 1 ustanovuje nové písm. b) postupov účtovania, podľa ktorého v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy sa účtujú nielen krátkodobé záväzky z obchodného styku, ale aj dlhodobé záväzky z obchodného styku, napríklad krátkodobé záväzky alebo dlhodobé záväzky voči dodávateľom. Ďalej sa na tomto účte účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov účtované v účtovej skupine 32 – Záväzky.

 

8 Zmena v § 49 ods. 5 z dôvodu evidencie tržieb v registračnej pokladnici

Od 1. 1. 2 012 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) 012 sa na ťarchu účtu 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315 – Ostatné pohľadávky účtuje aj príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315 – Ostatné pohľadávky. Evidenciu tržieb prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov

 

9 Zmena v § 52 v oblasti účtovania DPH

– od 1. 1. 2 012 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) 012 sa do § 52 postupov účtovania vkladajú nové ustanovenia (nové odseky 9 a 10) v oblasti účtovania dane z pridanej hodnoty

Podľa § 52 ods. 9 postupov účtovania, daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa k obdobiu, v ktorom mala byť účtovná jednotka platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje takto:

a) právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (§ 55 ods. 3 zákona o DPH) na ťarchu účtu 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,

b) povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty (§ 78 ods. 9 zákona o DPH) na ťarchu účtu 548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 52 ods. 10 postupov účtovania, ak dôjde ku krádeži majetku, odvod dane z pridanej hodnoty sa vo výške odpočítanej dane z pridanej hodnoty (§ 53 ods. 5 zákona o DPH) účtuje na ťarchu účtu 549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549 –Manká a škody so súvzťažným zápisom v prospech účtu 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 – Daň z pridanej hodnoty

 

10 Nový § 52a účtovanie dotácií

Do novely postupov účtovania pre podnikateľov účtovanie dotácii bolo upravené v § 52 ods. 13 a 14. V § 52 ods. 15 a 16 bola riešená dotácia poskytnutá na kúpu motorového vozidla (tzv. šrotovné). Novelou postupov účtovania nedošlo k zásadnej zmene v oblasti účtovania dotácií, došlo len k prepracovaniu doterajších ustanovení o účtovaní dotácií. Zdôraznila sa zásada účtovania výnosov z dotácií vo vzťahu k nákladom, na ktoré sa dotácie poskytli. Pre účtovanie dotácií sa ustanovil samostatný § 52a v postupoch účtovania.

Podľa novelizovaného § 52a ods. 1 postupov účtovania, dotácie sa účtujú na účte

a) 346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu

b) 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 – Ostatné dotácie.

Na účte 346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtujú dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu (zákon č. 523 Účet 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (Nákladový - nedaňový) 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov). Na účte 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 – Ostatné dotácie sa účtuje dotácia poskytovaná z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu.

 

11 Zmena v § 56 odsek 12

Z dôvodu úpravy účtovania dotácií došlo aj k úprave textu v § 56 ods. 12 postupov účtovania,

podľa ktorého na účte 384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384 –Výnosy budúcich období sa na účely zabezpečenia vecnej a časovej súvislosti účtujú účtovné prípady spojené s účtovaním dotácie na majetok a dotácie na úhradu nákladov podľa § 52a.

 

12 Zmena v § 61 ods. 12

V závislosti na zmenu účtovania dlhodobých záväzkov z obchodného styku voči dodávateľom v § 48 ods. 1 písm. b) postupov účtovania, dochádza aj k úprave textu v § 61 ods. 12 postupov účtovania, podľa ktorého na účte 479 Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) 479 – Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobého záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet okrem dlhodobých záväzkov z obchodného styku účtovaných podľa § 48 ods. 1 písm. b) postupov účtovania. Na tomto účte sa účtujú taktiež záväzky vyplývajúce z tichého spoločenstva.

 

13 Zmena v § 68 ods. 8

V § 68 ods. 8 postupov účtovania je ustanovená obsahová náplň účtu 549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549 – Manká a škody, na ktorom sa účtujú manká a škody na majetku účtovnej jednotky. Podľa doterajšieho znenia na účte 549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549 sa účtovalo manko na nakúpených zásobách ako aj zásobách vlastnej výroby. Novelou sa toto ustanovenie rozširuje aj o škodu, to znamená, že na účte 549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549 – Manká a škody sa bude účtovať manko a škoda na nakúpených zásobách ako aj manko a škoda na zásobách vlastnej výroby.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná závierka
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Všeobecné znalosti z účtovníctva
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Rezervy
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (3)

#1  Mária Chomincová 05.09.2012, 11:02

Prosím Vás o pomoc, ako mám v podvojnom účtovníctve zaúčtovať náklady súvisiace so zriadením vecného bremena. Náhradu za zriadenie vecného bremena sme uhradili mestu, ktoré vyhotovilo zmluvu o zriad.vec.bremena. V súvislosti so zriadením vznikli mestu ďalšie nákady, ktoré požaduje uhradiť, t.j. náklady za vypracovanie znaleckého posudku a správny poplatok uhr. v kolkoch za podanie návrhu na vklad do katastra. Moja otázka znie je náklad za znalecký posudok (uhradený mestu, ktoré ho dalo vyhotoriť) súčasťou náhrady za vecné bremeno a mám ho zaradiť spolu s vecným bremenom ? Správny poplatok uhradený v kolkoch som zaúčtovala na 538/213. Ďakujem Vám za Vás čas a Vašu odpoveď.

#2  Daša* 05.06.2013, 09:49

Dobrý deň, prosím o radu, ako účtovať (konkrétne na ktorých účtoch) zriadenie vecného bremena (prechod cez pozemok, výstavba vnútropodnikovej komunikácie a inžinierskych sietí) a náväzne na to odplatu za vecné bremeno, ktorú budeme fakturovať fyzickej osobe nepodnikateľovi už v tomto roku na základe zmluvy. Vzťahuje sa na takýto prípad povinnosť odvodu DPH? Môžeme výnosy rozložiť na niekoľko rokov alebo je nutné ich účtovať celé naraz (je to vysoká suma, ktorá nám výrazne skreslí hospodársky výsledok), navyše náklady na zriadenie tohoto vecného bremena vzniknú v priebehu tohto aj budúceho roka. Zaujímalo by ma, ako je to aj v opačnom prípade, keď by naša spoločnosť platila za vecné bremeno, dal by sa tento náklad preniesť do účtovníctva postupne? Ďakujem za odpoveď.

#3  Pavels 16.03.2015, 12:36

Dobrý deň, máme podobný problém ako Daša, na časti nášho lesa si porobila na Základe zmluvy o vecnom bremene s.r.o-čka inž.siete a rozvody, zaplatila nam , /nie jednorazovo ale bude platiť každý rok , dokiaľ tie siete budú existovať/kde to máme ako spoločenstvo vlastníkov lesa už s právnou subjektivitou zaúčtovať /nepodnikáme,iba robíme pestevnú činnosť na základe LHP/, platí sa z toho daň , je potrebné to fakturovať al. stačí do účtovníctva doložiť iba kópiu zmluvy o vecnom bremene? ĎAKUJEM

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zmeny-v-postupoch-uctovania-od-1-1-2012&idc=75

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.