Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností

Zdaňovanie príležitostných príjmov je upravené v § 8 zákona o dani z príjmov.Aké príjmy patria medzi príležitosnté príjmy? Dozviete sa v nasledujúcom článku.

Za ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov možno považovať tie príjmy, ktoré nepatria medzi príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľností, príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, a príjmy z kapitálového majetku (príjmy, ktoré nie sú vymedzené v § 5 až 7 zákona o dani z príjmov). Patria sem:

 • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu,
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí,
 • príjmy z prevodu opcií,
 • príjmy z prevodu cenných papierov,
 • príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,
 • príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,
 • dôchodky a podobné opakujúce sa požitky,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,
 • ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. e)],
 • príjmy z derivátových operácií,
 • peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,
 • kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,
 • náhrada nemajetkovej ujmy, okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným činom,
 • príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa osobitného predpisu,
 • príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe, prijaté športovcom podľa osobitného predpisu,
 • náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,
 • príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov; za príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov,
 • príjmy z predaja virtuálnej meny.

Z § 8 ods. 1 písm. a) ZDP vyplýva, že ak nejde o činnosť vykonávanú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka, potom príjmy z predaja výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti sa považujú za príjmy „z príležitostných činností“. Medzi príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby môžeme zahrnúť napr. príležitostný príjem z predaja vajec, čučoriedok, medvedieho cesnaku, predaj zeleniny alebo ovocia, viniča, predaj húb, sena alebo kravského mlieka.

Podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z príležitostných činností, ak suma týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 € (§ 9 ods. 1 písm. g zákona o dani z príjmov).

 

Praktický príklad

Michaela mala v roku 2021 príležitostný príjem vo výške 650 €. Aká čiastka bude uvedená v daňovom priznaní?

Riešenie:

Príležitostný príjem je do 500 € od dane oslobodený. Michaela prizná iba rozdiel nad 500 €, čiže  650 - 500 = 150 €.

Ak aj fyzická osoba dosiahla v roku 2021 príležitostné príjmy z tejto činnosti, nemá povinnosť podať daňové priznanie automaticky. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 má fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy presiahli hranicu 2 255,72 €.


Základ dane a daň

Do základu dane (čiastkového základu dane podľa § 8 ZDP) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v § 8 odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada (to znamená, že  výdavky sa môžu uplatniť najviac do výšky príslušného druhu príjmu. Od príjmov uvedených v ustanovení § 8 zákona o dani z príjmov možno odpočítať len skutočne vynaložené výdavky na jeho dosiahnutie, ktoré daňovník preukáže dokladmi. Výnimkou pri uplatňovaní výdavkov z príjmov podľa § 8 sú len príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva uvedené v § 8 ods. 1 a) zákona o dani z príjmov, ktoré je možné  znížiť o výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) vo výške 25 % z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne, ak daňovník neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie tohto príjmu. Daň následne vypočítame percentom (15%, 19% alebo 25 %) zo základu dane.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Obchodné spoločnosti
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Doplň doklad k predkontácii
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Rezervy
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zdanovanie-prijmov-z-prilezitostnych-cinnosti&idc=484

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.